Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 330 katastriüksuse aadressi muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 29.02.2012 korraldus number 294
Redaktsiooni kehtivus:29.02.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. veebruar 2012 nr 294-k

 

 

Pärnu mnt 330 katastriüksuse aadressi muutmine Nõmme linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6 ja tulenevalt Korteriühistu Pärnu mnt 330 13. veebruari 2012 taotlusest ning maaüksusel paiknevatele hoonetele unikaalaadresside määramise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadress Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress - Pärnu mnt 330

Katastritunnus - 78404:401:0003

Kinnistusregistri registriosa - 5382701 kuni 5383401

Uus aadress - Pärnu mnt 330 // 330a

2. Korteriühistul Pärnu mnt 330 tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 16. aprilliks 2012.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Korteriühistule Pärnu mnt 330, Aktsiaseltsile Eesti Post ja Nõmme Linnaosa Valitsusele. Korteriühistul Pärnu mnt 330 teavitada aadressi muutmisest kõiki korteriomanikke.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär