Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määruse nr 52 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 23.02.2012 määrus number 6
Jõustumine:01.03.2012
Kehtetuks tunnistamine:21.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2012 - 21.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 14.06.2012 nr 12, jõustumine 21.09.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

23. veebruar 2012 nr 6

 

 

Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määruse nr 52 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ning ühistranspordiseaduse § 5 lg 1 p-de 9 ja 11 ning § 24 lg 2 p 4 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määruses nr 52 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“11) 30 päeva ühiskaart elektriraudteega on kõigi Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel (k.a ekspressbussides) ja Elektriraudtee AS-i liinidel kehtiv sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita nimetatud liinidel piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi vältel. Ühiskaardid on ainult elektroonilised. Elektriraudtee sõidutsoonide jagunemise aluseks on Harju maavanema poolt kehtestatud sõidutsoonid;”;

2) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(5) 30 päeva ühiskaardid elektriraudteega jagunevad:

1) 1 tsooni ühiskaart;

2) 1 tsooni soodusühiskaart;

3) 1 tsooni ekspressrongi ühiskaart;

4) 1 tsooni ekspressrongi soodusühiskaart;

5) 2 tsooni ühiskaart;

6) 2 tsooni soodusühiskaart;

7) 2 tsooni ekspressrongi ühiskaart;

8) 2 tsooni ekspressrongi soodusühiskaart;

9) 3 tsooni ühiskaart;

10) 3 tsooni soodusühiskaart;

11) 3 tsooni ekspressrongi ühiskaart;

12) 3 tsooni ekspressrongi soodusühiskaart;

13) 4 tsooni ühiskaart;

14) 4 tsooni soodusühiskaart;

15) 4 tsooni ekspressrongi ühiskaart;

16) 4 tsooni ekspressrongi soodusühiskaart;”;

3) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 16 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) õpilastel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Scholar kaart;”;

5) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) üliõpilastel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või Eesti Vabariigis väljastatud üliõpilaspilet või sellega võrdsustatud ISIC Student kaart või Swedbanki Tudengikaart;”;

6) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) pensionäridel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart) või Eesti Vabariigi pensionitunnistus;”;

7) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 ja järgmises sõnastuses:

“6) toimetulekutoetust saava pere täiskasvanud liikmel - Eesti Vabariigi isikutunnistus (ID-kaart).”;

8) paragrahvi 7 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 ja lõike 3 punktides 4, 5 ja 6 märgitud Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaardi) abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel Tallinna linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnas või Tallinna Transpordiametis peetavasse andmebaasi.”;

9) paragrahvi 7 lõige 41 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 7 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(6) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 2 ja 3 märgitud Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaardi) abil saab ID-pileti sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel EHIS-i või SKAIS-i andmebaasi.”;

11) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Sõidu eest tasumist tõendavad dokumendid

(1) Sõiduõigust tõendavaks dokumendiks on:

1) märgistatud talong või märgistatud või aktiveeritud tunnipilet;

2) sõidukaart või ühiskaart;

3) aktiveeritud sõiduõigusega vastav ID-pilet;

4) Tallinna-Harjumaa sõidupilet;

5) muu õigusaktides sätestatud sõiduõigust tõendav dokument.

(2) Sõiduõigust tõendavaks dokumendiks ekspressliinidel on:

1) märgistatud ühissõidukist ostetud talong;

2) märgistatud või aktiveeritud tunnipilet;

3) märgistatud soodustalong koos märgistatud lisatalongiga;

4) märgistatud talong koos märgistatud lisatalongiga;

5) ekspresskaart;

6) sõidukaart koos märgistatud lisatalongiga;

7) aktiveeritud sõiduõigusega vastav ID-pilet;

8) aktiveeritud sõiduõigusega elektrooniline sõidukaart koos märgistatud lisatalongiga;

9) Tallinna-Harjumaa kuukaart;

10) 30 päeva ühiskaart elektriraudteega;

11) muu õigusaktides sätestatud sõiduõigust tõendav dokument.”;

12) paragrahvi 12 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(8) Soetatud 30 päeva kaart peab kehtima hakkama hiljemalt 70 päeva jooksul ostumomendist.”;

13) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

“(9) Kõik paberkandjal talongid ja tunnipiletid kehtivad kuni 31. detsembrini 2012. Kõik paberkandjal sõidukaardid kehtivad 31. detsembrini 2012 või neile märgitud perioodi lõpuni.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. märtsil 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees