Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud "Tallinna linna ehitusmääruse" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 09.02.2012 määrus number 5
jõustumine 01.03.2012
Kehtetuks tunnistamine 01.11.2012
Redaktsiooni kehtivus 01.03.2012 - 01.11.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 06.09.2012 nr 21, jõustumine 01.11.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

9. veebruar 2012 nr 5

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 29, planeerimisseaduse § 5 ning ehitusseaduse § 151 ja 19 lg 4 p 3 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruses” tehakse järgmised muudatused:

1) ehitusmäärust täiendatakse uue peatükiga V1 järgmises sõnastuses:

V1 Peatükk
AJUTISE EHITISE EHITAMISE KORD JA ALAD
”;

2) ehitusmäärust täiendatakse uute paragrahvidega 251−253 järgmises sõnastuses:

§ 251. Ajutise ehitise liigid

Ajutised ehitised jagunevad kasutusotstarbe ja kasutamise aja kohaselt järgmiselt:

1) lühiajalised ajutised ehitised, mida kasutatakse ühekordse sündmuse puhul ja mille kasutamise aeg on kuni kuus nädalat;

2) hooajalised ajutised ehitised, mida kasutatakse avalikkusele suunatud teenuste pakkumiseks ja mille kasutamise aeg on kuni kuus kuud;

3) aastaringsed ajutised ehitised, mille kasutamise aeg on kuni viis aastat.

§ 252. Ajutise ehitise ehitamise kord

(1) Ajutine ehitis, välja arvatud lühiajaline ajutine ehitis, peab vastama §-s 24 esitatud nõuetele.

(2) Lühiajaline ajutine ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et see ei tekita ohtu inimeste elule, tervisele ega varale või keskkonnale.

(3) Ajutise ehitise võib lubada ehitada detailplaneeringut koostamata või ehitada lühi- või hooajalise ajutise ehitise, mille kasutusotstarve erineb katastriüksuse sihtotstarbest, kui:

1) selle ehitamine ei ole vastuolus avalike huvide ega väärtustega ning on linnaelu seisukohast oluline;

2) selle ehitamisega ei kaasne olulist muudatust linnaruumis;

3) selle ehitamine on kooskõlas kehtestatud üldplaneeringuga.

(4) Avalikult kasutatavale maa-alale võib lubada ehitada ajutise ehitise, sealhulgas aastaringse ajutise ehitise, mille kasutusotstarve erineb katastriüksuse sihtotstarbest, lõikes 3 ette nähtud tingimustel, kui ehitist kasutatakse avalikkusele suunatud teenuste pakkumiseks.

(5) Avalikult kasutatavale maa-alale ehitatud ajutine ehitis ei või takistada inimeste ja sõidukite liikumist sellel maa-alal.

(6) Kehtiva detailplaneeringu alale ajutise ehitise ehitamisel määratakse ajutise ehitise kasutamise ajaks detailplaneerigu kohase ehituse alustamise aeg.

(7) Ajutise ehitise kasutamise tähtaja lõppemisel toimub ajutise ehitise lammutamine ehitusmääruse §-s 64 sätestatud korras.

(8) Lõigetes 3 ja 4 ette nähtud tingimustel ehitatava hooajalise või aastaringse ajutise ehitise aluseks oleva kirjaliku nõusoleku või ehitusloa menetlemisel korraldatakse avalik väljapanek analoogselt §-s 18 sätestatuga.

§ 253. Ajutise ehitise ehitamise alad

Ajutise ehitise võib linna lubada ehitada kogu haldusterritooriumil.”;

3) paragrahvi 64 lõige 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Lühiajaline ajutine ehitis tuleb lammutada või muul viisil likvideerida selle püstitamise loas määratud tähtpäevaks, viisil ja tingimustel.”;

4) paragrahvi 64 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

“(31) Hooajaline ja aastaringne ajutine ehitis tuleb lammutada või muul viisil likvideerida kirjalikus nõusolekus, ehitusloas või kasutusloas määratud tähtpäevaks, viisil ja tingimustel.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. märtsil 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees