Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 463 katastriüksuse aadressi muutmine ja sihtotstarvete määramine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 08.02.2012 korraldus number 193
Redaktsiooni kehtivus:08.02.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

              8. veebruar 2012 nr 193-k

 

 

Pärnu mnt 463 katastriüksuse aadressi muutmine

ja sihtotstarvete määramine Nõmme linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1, lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ning § 6 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 ja § 11 lg 8, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2009 otsusega nr 250 kehtestatud „Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute detailplaneeringuga“ ning tulenevalt AS TREV-2 Grupp 5. jaanuari 2012 taotlusest

 

 

1.        Muuta Nõmme linnaosas Pärnu mnt 463 katastriüksuse (kinnistusregistri registriosa nr 10267001, katastritunnus 78404:408:6431, maakasutuse sihtotstarve - tootmismaa 100%) aadress ja määrata sihtotstarbed vastavalt Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1     uute moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1        Pärnu mnt 463, vastavalt detailplaneeringule on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.2        Pärnu mnt 463c, vastavalt detailplaneeringule on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%.

2.        Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti Tallinna katastribüroole, Häirekeskusele ja AS-le TREV-2 Grupp.

3.        Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär