Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 11. augusti 2010 korralduse nr 1215-k "Sotsiaalteenuste nõuded" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2012 korraldus number 173
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. veebruar

2012 nr

173-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 11. augusti 2010 korralduse nr 1215-k „Sotsiaalteenuste nõuded“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 4 alusel ning tulenevalt vajadusest muuta sotsiaalteenuste nõudeid

 

 

1. Tallinna Linnavalitsuse 11. augusti 2010 korralduse nr 1215-k „Sotsiaalteenuste nõuded“ lisas tehakse järgmised muudatused:

1.1  punkti 1.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.3 Viipekeele tõlketeenus

 I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

Parandada puuetega inimeste toimetulekut tavapärases keskkonnas iseseisvalt (sh koos pere ja/või lähedastega) elamisel.

Teenuse sihtgrupp

Täisealised puudega isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn ja kes on keskmise, raske või sügava kuulmispuudega ning vajavad suhtlemisel viipekeeletõlki.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 26 lg 1 p 1.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse sisuks on isiklikus asjaajamises kasutatav viipekeele tõlketeenus, töökeelteks eesti viipekeel, vene viipekeel, eesti keel ja vene keel.

 

Teenuse osutamise maht

Teenuse tundide maht aastas ühele kliendile sõltub linna eelarvest ja ostetava teenuse hinnast.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Teenuse taotlemine toimub teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooni kaudu.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenuse osutamist koordineerib organisatsioon, kellega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil on sõlmitud vastav leping. Teenuse osutaja ja teenuse osutamist koordineeriv organisatsioon teevad koostööd isikule vajaliku teenuse osutamiseks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Teenuse osutamist koordineeriva organisatsiooni ülesanded:

·         selgitab välja viipekeele tõlketeenuse osutajad ja teenuse hinnad;

·         abistab kuulmispuudega isikut sobiva tõlgi leidmisel, vajadusel võtab vastu tellimused ja edastab need teenuse osutajale;

·         peab individuaalset arvestust teenuse kasutajate üle;

·         peab arvestust tellimuste ja arvete üle;

·         teavitab kuulmispuuetega inimesi tõlketeenuse saamise võimalustest ja korrast;

·         esitab kontrollitud arved ja aruanded Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile;

·         lahendab teenuse kasutaja poolt laekunud kaebusi.

Teenust osutatakse vastavalt tõlketeenuse osutamise juhendile, mille kinnitab teenuse koordineerija ja mis määratleb kõikide osapoolte õigused ja kohustused, teenuse tellimise protseduuri ja tellimuste prioriteetsuse astmed.

Kontrolli teenuse koordineerimise üle teostab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks. Viipekeele tõlketeenuseks ettenähtud vahenditest tasutakse tõlgi töötasu ja teenuse koordineerimine.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Viipekeele tõlketeenust osutab kutsetunnistusega viipekeeletõlk, kes on kantud kutseregistrisse või osaoskustega tõlk kutsetunnistusega viipekeeletõlgi juhendamisel. Teenuse osutamisel on tõlgi töö aluseks kutsekvalifikatsiooni nõuded, mis on kinnitatud Sihtasutuse Kutsekoda poolt.“

 

1.2 lisa täiendatakse punktiga 4.6 järgmises sõnastuses:

„4.6 Toitlustamisteenus

 

  I TEENUSE SISU

 

Teenuse eesmärk

 

Toimetulekuraskustes ja piisavate elatusvahenditeta isikute toitlustamine vähemalt ühe toidukorra ulatuses ööpäevas.

Teenuse sihtgrupp 

Toimetulekuraskustes ja piisavate elatusvahenditeta isikud.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 10 p 7;

Toiduseadus § 35 ja § 36.

 

Teenuse sisu kirjeldus 

Isikule väljastatakse toiduportsjon, mis peab olema tarbitav ilma täiendava töötluseta, täisväärtuslik ja piisav üheks toidukorraks. Toiduportsjon peab sisaldama vähemalt 0,5 liitrit suppi või 350 grammi muud sooja toitu ja 100 grammi leiba või saia.

Teenuse osutamise maht 

Teenust osutatakse ühele isikule ühe toiduportsjoni ulatuses ööpäevas.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks  

Teenuse saamiseks tuleb abivajajal pöörduda toitlustamiskohta või linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda, kus isikule antakse infot toitlustuskohtadest või antakse talle toidutalong.

Paljulapselistele peredele, vanuritele, puudega isikutele, kelle puhul on otstarbekam toitu tarbida kodus, jagab toidutalonge toidu kaasaviimiseks elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Teenuse osutamise ruumides, kus toitlustatakse kohapeal, peab olema:

·         eesmärgipärane sisustus, sh lauad, toolid ning teised vajalikud mööbliesemed ja seadmed;

·         võimalus osutada teenust üheaegselt vähemalt 15 inimesele;

·         tagatud õhutemperatuur vahemikus 18-22 ºC;

·         ventilatsioon;

·         võimalus tarbida valmistoitu;

·         kätepesemise ja võimalusel WC kasutamise võimalus;

·         tagatud järelevalve klientide üle;

·         tagatud hügieeninõuete täitmine.

Teenuse osutamise ruumides, kus väljastatakse valmistoitu kaasa, peab olema:

·         eesmärgipärane sisustus ning teised vajalikud mööbliesemed ja seadmed;

·         ventilatsioon;

·         tagatud järelevalve klientide üle;

·         tagatud hügieeninõuete täitmine.

 

Teenuseosutaja peab tegema igakülgset koostööd teenuse tellijaga ja linnaosade valitsustega ning suhtuma võrdse tähelepanuga kõikidesse abivajajatesse.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutab Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt linna ametiasutuse hallatav asutus või eraõiguslik juriidiline isik, kellega sõlmib lepingu linna ametiasutus, mille eelarves on rahalised vahendid selle teenuse osutamiseks.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile 

Teenuse osutaja peab tagama, et teenust osutava toidujagamiskoha töötajad on saanud vastava ettevalmistuse.“

2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks linnaosade valitsustele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär