Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingu Eesti Digikeskus klastriprojekti kaasfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Kairi Tenistele toetuslepingu sõlmimiseks
Tallinna Linnavolikogu 26.01.2012 otsus number 5
Redaktsiooni kehtivus:26.01.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

26. jaanuar 2012 nr 5

 

 

 

 

Mittetulundusühingu Eesti Digikeskus klastriprojekti kaasfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Kairi Tenistele toetuslepingu sõlmimiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 10 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 ja § 26 lg 1 p 5, Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2010 määruse nr 3 “Klastriprojektide kaasfinantseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ § 10 lg 11 alusel, kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. augusti 2008 määruse nr 71 “Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord“ § 4 p-ga 11, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud “Tallinna arengukavaga 2009-2027“, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 136 kinnitatud “Tallinna klastriarenduse programmiga 2009-2013“, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 135 kinnitatud Tallinna Innovatsioonistrateegiaga 2009-2013 ja Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 1. detsembri 2011 käskkirjaga nr 1-3/133 “Mittetulundusühingu Eesti Digikeskus klastriprojekti kaasfinantseerimise toetuse taotluse rahuldamine“

 

 

1. Nõustuda Mittetulundusühingu Eesti Digikeskuse klastriprojekti kogueelarvega summas 870 220 eurot, millest partnerite omafinantseering on 222 726 eurot, Tallinna linna kaasfinantseering on 38 340 eurot ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse finantseering on 609 154 eurot.

2. Nõustuda Mittetulundusühingu Eesti Digikeskus klastriprojekti Tallinna linna kaasfinantseerimisega aastatel 2012-2013 kokku 38 340 euro ulatuses, sh 2012. aastal peale lepingu sõlmimist 9585 eurot ja peale vahearuande esitamist 15 975 eurot, 2013. aastal peale lõpparuande esitamist 12 780 eurot.

3. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Ettevõtlusamet (registrikood 75023817, aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) ja projekti hoidja esindajaks Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste.

4. Volitada Tallinna Ettevõtlusameti juhatajat Kairi Tenistet Tallinna linna nimel sõlmima toetuslepingut Mittetulundusühinguga Eesti Digikeskus.

5. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele, Mittetulundusühingule Eesti Digikeskus.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees