Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
03.02.2012- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaarhiivi põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu 26.01.2012 määrus number 3 [RT IV, 09.03.2013, 58]
Jõustumine:03.02.2012
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2012 - ... [RT IV, 09.03.2013, 58]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

26. jaanuar 2012 nr 3

 

 

Tallinna Linnaarhiivi põhimäärus

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Staatus ja nimi

(1) Tallinna Linnaarhiiv (edaspidi linnaarhiiv) on Tallinna linna ametiasutus.

(2) Linnaarhiivi ametlik nimi on:

1) eesti keeles - Tallinna Linnaarhiiv;

2) inglise keeles - Tallinn City Archives;

3) saksa keeles - Stadtarchiv Tallinn;

4) vene keeles - Таллиннский Городской архив.

§ 2.  Asukoht

Linnaarhiiv asub aadressil Tolli 6, 10133 Tallinn.

§ 3.  Sümboolika ja eelarvevahendid

(1) Linnaarhiivil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ning linnakassa kontsernikonto koosseisus olevad pangakontod.

(2) Linnaarhiiv tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4.  Linnaarhiivi moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning aruandekohustus

(1) Linnaarhiivi moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

(2) Linnaarhiiv on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

(3) Linnaarhiiv juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk
TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 5.  Linnaarhiivi tegevusvaldkonnad

Linnaarhiivi tegevusvaldkonnad on:

1) arhiivinduse koordineerimine Tallinna linna asutustes;

2) Tallinna omavalitsusorganite ja asutuste tegevuse tulemusena loodud või saadud dokumentide hindamine, arhivaalide kogumine ja säilitamine ning neile juurdepääsu võimaldamine ja nende kasutamise korraldamine.

§ 6.  Linnaarhiivi ülesanded

(1) Tegevusvaldkondade raames on linnaarhiivi ülesanded:

1) arhiivimoodustajate väljaselgitamine ja dokumentide hindamine;

2) arhivaalide haldamise ja arhiivindust reguleerivate õigusaktide täitmise kontrollimine Tallinna linna asutustes;

3) Tallinna asutuste, linna ja linnaosalusega äriühingute ja sihtasutuste nõustamine arhiivinduse ja dokumendihalduse valdkonnas;

4) arhiivimoodustajate dokumentide liigitusskeemide kooskõlastamine;

5) arhiivimoodustajate arhiiviskeemide ja arhiivikirjelduste kooskõlastamine;

6) arhivaalide kogumine;

7) linnaarhiivile üleantud arhivaalide säilitamine vastavalt arhiiviseadusele ja selle alusel kehtestatud nõuetele;

8) arhivaalide konserveerimine, kasutus- ja tagatiskoopiate tegemine;

9) arhivaalidele juurdepääsu tagamine linnaarhiivi uurimissaalis ja veebikeskkonnas;

10) päringutele vastamine, sh arhiiviteatiste väljastamine isiku õiguste või tehingute tõendamiseks, arhivaalide koopiate väljastamine;

11) linnaarhiivis säilitatavate dokumentide arvestus- ja teatmesüsteemi pidamine ja arendamine;

12) Tallinna ajaloo teadusliku uurimise korraldamine, sh eelkõige linnaarhiivis säilitatavate arhivaalide ja neil põhinevate teaduslike uurimuste avaldamine;

13) ajaloo- ja arhiivindusalaste seminaride ja nõupidamiste korraldamine;

14) koostöö tegemine Rahvusarhiiviga ning teiste Eesti ja välisriikide arhiivide, muuseumide, raamatukogude ja teadusasutustega;

15) Tallinna ajaloo ja linnaarhiivi kogude avalikkusele tutvustamine näituste, ekskursioonide, loengute ja muude ürituste kaudu, samuti massiteabevahendites;

16) linnaarhiivi pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide väljatöötamine;

17) linnaarhiivi eelarve projekti koostamine ja eelarve täitmise tagamine;

18) linnaarhiivi aruannete koostamine ja esitamine kehtestatud korras;

19) linnavara valitsemine ja investeeringute korraldamine linnaarhiivi vastutusalas;

20) osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(2) Linnaarhiiv täidab teisi talle riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
LINNAARHIIVI ÕIGUSED

§ 7.  Linnaarhiivi õigused

Linnaarhiivil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

1) esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

2) saada linnaarhiivile pandud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet linna asutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt ja sihtasutustelt;

3) teha oma tegevusvaldkonna piires koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;

4) moodustada komisjone ja töörühmi;

5) kaasata töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

6) sõlmida ülesannete täitmiseks lepinguid;

7) osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid ja müüa kaupu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

8) teha ettepanekuid koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

9) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ja koostöös;

10) anda erialakonsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

11) teha asutustele oma pädevuse piires ettekirjutusi;

12) võtta linnaarhiivi säilitamiseks üle eraarhivaale;

13) kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. peatükk
JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§ 8.  Linnaarhiivi juhataja

(1) Linnaarhiivi juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Linnaarhiivi juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses loetletud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

(2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaarhiivi juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:

1) juhib ja korraldab linnaarhiivi tegevust ja vastutab linnaarhiivile pandud ülesannete täitmise eest;

2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid linnaarhiivi struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4) nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaarhiivi koosseisu kuuluvaid ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

5) määrab kindlaks linnaarhiivi teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

6) määrab linnaarhiivi teenistujatele lisatasusid, preemiaid ja toetusi;

7) teeb tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaarhiivile linnaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires  linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras, tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

8) vastutab linnaarhiivi valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, korraldab linnaarhiivi valdusesse antud vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning juhib linnaarhiivi majandustegevust;

9) korraldab linnaarhiivi eelarve projekti koostamise ja esitamise Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajadusel ettepanekuid eelarve muutmiseks;

10) vastutab linnaarhiivi teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;

11) kinnitab linnaarhiivi asjaajamiskorra ja töökorralduse reeglid;

12) esindab linnaarhiivi ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Linnaarhiivi juhataja võib volitada teisi isikuid esindama linnaarhiivi temale antud pädevuse piires;

13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Tallinna õigusaktidega.

(3) Linnaarhiivi juhataja äraolekul asendab teda linnaarhiivi juhataja asetäitja või linnaarhiivi juhataja määratud muu ametnik.

§ 9.  Struktuur ja teenistujate koosseis

Linnaarhiivi struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu:

1) 1. oktoobri 1998 määrusega nr 33 “Munitsipaalasutuse Tallinna Linnaarhiiv ümberkorraldamine Tallinna ametiasutuseks ning selle põhimääruse kinnitamine“ kinnitatud Tallinna Linnaarhiivi põhimäärus;

2) 20. juuni 2005 määruse nr 37 “Tallinna linna ametiasutuste põhimääruste muutmine“ § 7.

§ 11.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 3. veebruaril 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees