Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna avalike teenuste andmekogu põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 18.01.2012 määrus number 2 [RT IV, 16.04.2013, 26]
Jõustumine:23.01.2012
Redaktsiooni kehtivus:23.01.2012 - ... [RT IV, 16.04.2013, 26]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

            18. jaanuar 2012 nr 2

 

 

Tallinna avalike teenuste andmekogu põhimäärus

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsuse nr 76 „Tallinna avalike teenuste andmekogu asutamine“ p-ga 5 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2008 otsusega nr 89 „Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008−2013“.

 

 

     

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

Tallinna avalike teenuste andmekogu (edaspidi andmekogu) põhimäärusega kehtestatakse andmekogusse kogutavate andmete koosseis ning andmekogu pidamise, selle järelevalve ja lõpetamise kord.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärgid

Andmekogu pidamise eesmärk on koondada terviklik informatsioon Tallinna linna avalike teenuste ja hindade kohta, pidada Tallinna avalike teenuste üle arvestust, anda avalikkusele teenuse osutamisega seotud teavet ning lihtsustada arvete ja nõuete tasumist.

§ 3.  Andmekogu nimi

(1) Andmekogu ametlik nimi on Tallinna avalike teenuste andmekogu.

(2) Andmekogu lühinimi on tlnteenus.

§ 4.  Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) teenus - otsene või kaudne avalik teenus, mida linna asutus või tema volitatud isik osutab teenuse kasutajale õigusaktides ettenähtud viisil tasuta või tasu eest;

2) otsene avalik teenus - teenus, mille teenuse kasutaja saab isikliku või volitatud isiku kaudu kas avalduse või muu pöördumise alusel;

3) kaudne avalik teenus - teenus, mille käigus linna asutused osutavad õigusaktides sätestatud teenust teenuse kasutaja otsese pöördumiseta ning teenuse kasutajaid ei ole võimalik identifitseerida;

4) e-teenus - teenus, mida osutatakse elektroonilise kanali kaudu;

5) teenuse kasutaja - füüsiline või juriidiline isik, kes on linna otsese või kaudse avaliku teenuse saaja.

6) arve - arveportaali kasutajaks registreerinud eraisiku või juriidilise isiku ja Tallinna linna vahel sõlmitud lepingu alusel teenuse kasutajale edastatav arve või Tallinna linna asutuse nõue teenuse kasutajale, näiteks trahvi või maksu tasumise nõue.

2. peatükk
ANDMEKOGU PIDAMINE JA ANDMED

1. jagu  
Andmekogu pidamine

§ 5.  Andmekogu pidamise viis

(1) Andmekogu on veebipõhise liidesega infotehnoloogiline andmekogu.

(2) Andmekogu andmeid töödeldakse digitaalselt registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga põhimääruses kindlaks määratud eesmärkidel.

§ 6.  Andmekogu pidamise kulud

Andmekogu arendamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna Linnakantselei infotehnoloogia teenistusele tsentraliseeritud eelarves selleks ettenähtud raha arvelt.

§ 7.  Andmekogu ülesehitus

Andmekogu koosneb järgmistest moodulitest:

1) avalike teenuste moodul, kuhu kogutakse teave teenuste sisu ja hindade kohta;

2) maksekeskkonna moodul, kuhu kogutakse teave isikute arvete ja temale esitatud nõuete kohta ning mille kaudu on võimalik arveid ja nõudeid tasuda;

3) SMS-teavituse moodul, mille kaudu on võimalik tellida linnalt tekstsõnumeid ehk SMS-teavitusi teenuste kohta.

§ 8.  Registrisse kantud andmete kaitse

(1) Andmekogu turvaklass on K2T1S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

(2) Andmekogu vastutav töötleja ja volitatud töötlejad tagavad organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

§ 9.  Vastutav töötleja

(1) Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Linnakantselei.

(2) Vastutav töötleja:

1) korraldab andmekogu tööd;

2) sisestab ja töötleb andmekogu andmeid;

3) annab juhiseid andmekogu kasutamiseks ja põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

4) võib vajaduse korral anda teistele Tallinna ametiasutustele ja hallatavatele asutustele, kellest sõltub andmekogu korrakohane töö, täitmisele kuuluvaid õiguspäraseid korraldusi;

5) võimaldab õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogu andmetele, sh annab volitatud töötlejatele paroolid ja teeb andmekogu avaliku vaate andmed avalikuks Tallinna kodulehel;

6) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud küsimusi;

7) teeb järelevalvet andmekogu kasutamise ja sisestatud teabe õigsuse üle;

8) vastutab enda sisestatud andmete õigsuse eest;

9) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;

10) täidab muid käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

(3) Andmekogu vastutava töötleja juht määrab igale moodulile administraatori, kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid vastavas moodulis.

§ 10.  Volitatud töötleja

(1) Andmekogu volitatud töötleja on teenuse korraldamise ja osutamise eest vastutav ametiasutus.

(2) Volitatud töötleja:

1) kasutab andmekogu üksnes oma ülesannete täitmiseks;

2) sisestab andmekogusse andmed teenuste kohta, mida ta ise osutab või mille osutamise ta on tellinud, ja töötleb andmekogu andmeid, millele on talle juurdepääsuõigus antud;

3) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;

4) osaleb andmekogu arendustöödel ja kasutusele võtmisel;

5) täidab vastutava töötleja korraldusi;

6) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;

7) täidab muid põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

(3) Volitatud töötleja juht määrab volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

(4) Andmekogu piiratud õigustega volitatud töötleja on Tallinna ametiasutuse hallatav asutus, kelle pädevus, õigused ja kohustused on määratud määruse 2. peatüki 4. jaos.

2. jagu
Avalike teenuste mooduli ülesehitus ja andmete koosseis

§ 11.  Avalike teenuste mooduli ülesehitus

Avalike teenuste moodul koosneb seitsmest osas:

1) teenuste nimekirja osa;

2) üldosa;

3) asutuste osa;

4) SAP-i osa;

5) hinnakirjade osa;

6) korduma kippuvate küsimuste (KKK) osa;

7) statistika osa.

§ 12.  Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded avalike teenuste mooduli haldamisel

(1) Vastutav töötleja avalike teenuste mooduli haldamisel, v.a § 11 p-des 4 ja 5 nimetatu haldamisel:

1) sisestab teenuste nimekirja osasse § 13 lg-s 2 nimetatud andmed teenuste kohta, mida ta ise osutab või mille osutamise ta on tellinud;

2) sisestab üldosa andmed;

3) sisestab e-teenuste tasemed §-des 70−75 esitatud liigituse järgi;

4) kooskõlastab teenuskaardi teenuse standardi osasse volitatud töötleja sisestatavad, §-s 19, v.a § 19 lg 2 p-s 1 nimetatud andmed;

5) sisestab teenuskaardi teenuse standardi osasse § 19 lg 2 p-s 1 nimetatud teenuse osutamise protsessi kirjelduse;

6) täidab korduma kippuvate küsimuste osa.

(2) Vastutav töötleja SAP-i ja hinnakirja osa haldamisel:

1) sisestab andmekogusse §-s 28 nimetatud andmed;

2) kooskõlastab volitatud töötleja esitatud muudatused hinnakirjaridades;

3) teeb järelevalvet esitatud andmete õigsuse üle;

4) annab Tallinna ametiasutustele juhiseid hinnakirjadega seotud õigusaktide koostamiseks;

5) teeb hinnakirja avaliku vaate andmed avalikuks Tallinna veebilehel;

6) edastab muudatused hinnakirjades linnakantselei finantsteenistusele.

(3) Volitatud töötleja teenuste nimekirja osa haldamisel:

1) sisestab teenuste nimekirja osasse § 13 lg-s 2 nimetatud andmed teenuste kohta, mida ta ise osutab või mille osutamise ta on tellinud;

2) vastutava töötleja soovitusel koostab korduma kippuvad küsimused ja nende vastused ning edastab mõlemad need vastutavale töötlejale.

§ 13.  Avalike teenuste mooduli teenuste nimekirja osa

(1) Iga teenuse kohta koostatakse teenuskaart, mis sisaldab teavet osutatava teenuse kohta. Teenuskaardid jagunevad osadeks, mis omakorda jagunevad andmeväljadeks.

(2) Teenuskaart koosneb järgmistest osadest:

1) teenuse kirjeldus, mis jaguneb teenuse üldinfo ja teenuse sisukirjelduse andmeväljadeks;

2) teenuse taotlemine;

3) teenuse osutamine;

4) õigusaktid ja lisad;

5) teenuse standard;

6) ettepanekud;

7) kaart.

(3) Teenuste nimekirja osas on võimalik teenuseid filtreerida, avada vajalik teenuskaart ning täita, muuta ja lõpetada teenuskaarte.

§ 14.  Teenuse üldinfo

(1) Teenuskaardi teenuse kirjelduse osa üldinfo andmeväljad on:

1) teenuse nimetus;

2) teenuse liigitus;

3) teenuse tüüp;

4) teenuse sihtgrupp;

5) teenuse e-tase.

(2) Teenuse nimetuse lahtrisse kantakse teenuse keeleliselt toimetatud nimetus.

(3) Teenuse liigitus jaguneb teenuse valdkonnaks ja alavaldkonnaks. Teenuse valdkond on avalike teenuste grupp. Teenuse valdkond jaguneb alavaldkondadeks.

(4) Teenuse tüübi järgi jagunevad teenused otsesteks ja kaudseteks avalikeks teenusteks. Otsesed avalikud teenused jaotatakse teenuse tulemuse järgi:

1) põhiteenused - kohaliku omavalitsuse põhiülesannete täitmisest tulenev teenus;

2) toetused - linna makstav toetus;

3) infoteenused - soovitud informatsiooni andmine;

4) load ja kooskõlastused - loa või kooskõlastuse andmine;

5) maksed - maks, rahatrahv või muu linnale laekuv makse;

6) registreeringud - kande tegemine vastavasse registrisse.

(5) Teenuse sihtrühm on teenuse kasutajad, kellele teenus on suunatud. Kasutajad jagunevad füüsilisteks ja juriidilisteks isikuteks. Kui teenuse kasutajaks on füüsiline isik, märgib volitatud töötleja, kas teenuse saamiseks peab teenuse kasutaja olema Eesti rahvastikuregistris registreeritud Tallinna elanikuna. Füüsilised ja juriidilised isikud võivad kuuluda alarühmadesse.

(6)  Füüsilise isiku alarühmad on:

1) lapsevanem - lapse ema, isa või muu seaduslik eestkostja;

2) eakas - isik, kellel on õigus vanaduspensionile riikliku pensionikindlustuse seaduse kohaselt;

3) noor - isik vanuses 17-28;

4) laps - isik vanuses 0-16;

5) puudega inimene - isik, kellele on määratud puue.

(7) Juriidilise isiku alarühmad on:

1) äriühing - täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu;

2) füüsilisest isikust ettevõtja;

3) mittetulundusühing või sihtasutus;

4) riigi või kohaliku omavalitsuse asutus;

5) avalik-õiguslik juriidiline isik - juriidiline isik, mis on loodud seaduse alusel avalikes huvides.

(8) Teenuse e-tase on elektroonilises kanalis kättesaadavuse tase. E-taseme määramine on reguleeritud §-des 70−75.

§ 15.  Teenuse sisukirjeldus

(1) Teenuskaardi teenuse kirjelduse osa teenuse sisukirjelduse andmevälja eesmärk on anda lühikokkuvõte osutatavast teenusest. Teenuse sisestaja kirjeldab teenuse üldeesmärki ja määratleb teenuse põhitegevuse.

(2) Teenuse maksumuse andmeväljal märgitakse, kas teenus on tasuline või tasuta.

§ 16.  Teenuskaardi teenuse taotlemise osa

(1) Teenuskaardi teenuse taotlemise osa sisaldab teenuse vastutaja, osutaja, taotlemise ning lisaandmevälju.

(2) Teenuse eest vastutaja on teenuse osutamise või korraldamise eest vastutav Tallinna ametiasutus. Vastutaja kontaktisik on ametnik, kes on määratud teenuse eest vastutama ametijuhendiga või ülesannete tõttu.

(3) Teenuse taotlemise andmeväljal kirjeldatakse teenuse taotlemise protsessi ja viise. Taotlemise käik sisestatakse kõigi loetletud taotlemisviiside kohta. Vaba vormi taotlemise väli täidetakse juhul, kui protsessi taotlemisviisi välju ei ole teenuse eripära tõttu võimalik täita.

(4) Teenuse taotlemisviisid on teenuse taotlemine:

1) e-teenusena;

2) teenuse osutaja juures;

3) posti teel;

4) e-posti teel;

5) telefoni teel;

6) faksi teel;

7) mobiili teel.

(5) Teenuse lisa andmeväljale lisatakse teenuse taotlemise vormid.

§ 17.  Teenuskaardi teenuse osutamise osa

(1) Teenuskaardi teenuse osutamise osa sisaldab teavet teenuse osutaja kohta.

(2) Teenuse osutaja on linna asutus või eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik, kui teenuse osutamine on lepinguga üle antud sellisele isikule. Osutaja kontaktisik on ametnik, kes on teenust osutama määratud ametijuhendiga või ülesannete tõttu, või muu isik, kes on määratud kontaktisikuks sõlmitud lepingu järgi.

(3) Teenuse osutaja filtreerimiseks kasutatakse filtreerimise andmevälja, mille abil valitakse sisestatud teenust osutav asutus.

(4) Uue teenuse osutaja lisamiseks kasutatakse lisamise andmevälja. Valikmenüüst valitakse linna allüksus, amet või linnaosa, ja hüpikaknas olevalt väljalt üks või mitu ametnikku, kes teenust osutavad.

(5) Hüpikaknas oleval väljal täidetakse teenuse osutaja kohta kõik read. Vastuvõtuajad täidetakse iga päeva kohta. Kui asutuse nime ei leidu menüüs, sisestatakse asutuse nimetus muu asutuse väljale, ning seejärel täidetakse teenuse osutaja kohta kõik read.

(6) Kommentaariväljale on teenuse osutaja kohta võimalik sisestada lisateavet.

§ 18.  Teenuskaardi õigusaktide ja lisade osa

(1) Teenuskaardi õigusaktide ja lisade osa sisaldab teenust reguleerivate õigusaktide, lisainformatsiooni, seonduvate teenuste ja komisjonide andmevälju.

(2) Õigusaktide väljale sisestatakse teenust reguleeriva õigusakti nimetus ja link õigusaktile.

(3) Lisainformatsiooni väljale sisestatakse andmed teenuse ajalise kestuse kohta, kui teenuse osutamise aeg on piiritletud. Samuti lisatakse teenuse osutamisega seotud muu oluline teave.

(4) Kui teenus on seotud muu teenusega, sisestatakse seonduva teenuse nimetus seonduva teenuse andmeväljal ning lisatakse link teenusele.

(5) Kui teenuse osutamiseks on moodustatud komisjon, lisatakse komisjoni väljale sellekohane teave koos lingiga komisjoni koosseisu kinnitavale õigusaktile.

§ 19.  Teenuskaardi teenuse standardi osa

(1) Teenuskaardi teenuse standardi osas kirjeldatakse teenuse osutamise protsessi ja nõudeid teenuse osutajale.

(2) Teenuskaardi teenuse standardi osa sisaldab järgmisi andmevälju:

1) teenuse osutamise protsessi kirjeldus;

2) puuduste kõrvaldamise protsessi kirjeldus;

3) kaebustele vastamise protsessi kirjeldus;

4) teenuse osutamise tähtaeg;

5) teenuse konfidentsiaalsustaseme kirjeldus;

6) teenusele esitatavate nõuete kirjeldus.

(3) Volitatud töötlejad vaatavad teenuse standardi osa andmeväljad üle üks kord aastas. Teenuse alusdokumendis tehtavate muudatuste korral vaadatakse standardi osa andmeväljad üle kolme tööpäeva jooksul ning vastutava töötlejaga kooskõlastatud muudatused sisestatakse teenuskaardile.

§ 20.  Teenusega seotud protsesside kirjeldused

(1) Teenuse osutamise protsessi kirjelduse andmeväljale sisestab volitatud töötleja vastutava töötlejaga kooskõlastatud teenuse osutamise etapid koos tähtaegadega.

(2) Puuduste kõrvaldamise protsessi kirjelduse andmeväljale kantakse puudulikku või ebatäpseid andmeid sisaldava taotluse menetlemise kirjeldus ja puuduste kõrvaldamise tähtajad.

(3) Kaebustele vastamise protsessi kirjelduse andmeväljale kantakse kaebuste vastuvõtmise ja menetluse kirjeldus ning vastamise tähtajad.

§ 21.  Teenuse osutamise tähtaeg

Teenuse osutamise tähtaja andmeväljale kantakse teenuse osutamise lõpptähtaeg § 16 lg-s 4 kindlaks määratud teenuse taotlemise viiside kaupa.

§ 22.  Teenuse konfidentsiaalsustaseme kirjeldus

Teenuse konfidentsiaalsustaseme kirjelduse andmeväljal kirjeldatakse, kuidas tagatakse teenuse osutamise käigus teatavaks saanud isikuandmete või muu, ametiasutuse sees kasutamiseks tunnistatud teabe eesmärgipärane kasutamine, ja kuidas hoitakse ära nimetatud teabe volitamata töötlemine.

§ 23.  Teenusele esitatavate nõuete kirjeldamise osa

(1) Teenusele esitatavate nõuete kirjeldamise osas on järgmised andmeväljad:

1) infovoldikud;

2) kliendiga suhtlemise üldnõuded;

3) teenuse osutamiseks nõutav kvalifikatsioon.

(2) Infovoldikute andmeväljale sisestatakse teave infovoldikute olemasolu ja kättesaadavuse kohta.

(3) Kliendiga suhtlemise üldnõuete andmeväljal sisestatakse nõuded ja kriteeriumid teenuse kasutajaga suhtlemisel. Samuti määratakse vajaduse korral turvanõuded ja käitumisjuhised, mida klienditeenindaja peab järgima.

(4) Teenuse osutamiseks nõutava kvalifikatsiooni andmeväljal sisestatakse teenuse osutaja minimaalne nõutav kvalifikatsioon.

§ 24.  Teenuskaardi ettepanekute osa

(1) Teenuskaardi ettepanekute osa kaudu on teenuse kasutajal võimalik teenuse osutajale esitada teenuse kohta ettepanekuid ja küsimusi.

(2) Teenuse kohta esitatud ettepanekule ja küsimusele vastab volitatud või vastutav töötleja lähtuvalt sellest, kumb vastutab teenuse osutamise korraldamise eest. Vastus sisestatakse andmekogusse 5 tööpäeva või 30 kalendripäeva jooksul olenevalt, kas tegemist on teabenõude või selgitustaotlusega.

§ 25.  Teenuskaardi kaardi osa

(1) Teenuskaardi kaardi osas on järgmised andmeväljad:

1) seaded;

2) osutajad;

3) osutamiskohad.

(2) Seadete andmeväljadel sisestatakse ja salvestatakse teenusega seotud ikoonid, aluskaardid ja välised kaardilingid.

(3) Osutajate andmeväljadel sisestatakse asutuse kood või äriregistri kood, kommentaar, telefoni-number, aadress ja koordinaadid ning vajaduse korral lisatakse pilt.

(4) Osutamiskoha andmeväljadel sisestatakse osutaja nimi, kommentaar, link kodulehel, telefoni number, e-posti aadress, koha-aadress ja koordinaadid ning vajaduse korral lisatakse pilt.

(5) Volitatud töötleja informeerib vastutavat töötlejat 5 tööpäeva jooksul lõigetes 3 ja 4 nimetatud andmete muutumisest.

§ 26.  Avalike teenuste mooduli üldosa osa

Avalike teenuste mooduli üldosa osas on järgmised andmeväljad:

1) teenuste valdkonnad;

2) tegevusalad;

3) teenuste kasutajad;

4) menetluse vormid;

5) asutuse tüübid;

6) ettepanekute tüübid ja selgitusväljad. Selgitusväljad annavad teavet mõistete ja sisu kohta.

§ 27.  Avalike teenuste mooduli asutuste osa

Avalike teenuste mooduli asutuste osasse kantakse teave sisseostetavate teenuste kohta ning selles osas on järgmised andmeväljad:

1) asutuse nimetus;

2) SAP-i kood;

3) äriregistri kood;

4) käibemaksukohustuslase number;

5) aadress;

6) telefoninumber;

7) e-posti aadress.

§ 28.  Avalike teenuste mooduli hinnakirja ja SAP-i osad

(1) Hinnakirja osas on järgmised andmeväljad:

1) teenuse valdkonna kood;

2) teenuse valdkond;

3) teenuse alamvaldkonna kood;

4) teenuse alamvaldkond;

5) teenuse kood;

6) teenuse nimetus;

7) teenuse hinnakirjarea kood (teenuse SAP-i kood);

8) teenuse hinnakirjarea täisnimetus;

9) teenuse hinnakirjarea lühinimetus (kuni 40 tähemärki);

10) teenuse osutaja kood;

11) teenuse osutaja nimetus;

12) teenuse mõõtühik;

13) mõõtühiku nimetus;

14) teenuse müügiühik;

15) müügiühiku nimetus;

16) tulukonto kood;

17) tulukonto;

18) eelarvetunnuse kood;

19) eelarve tunnus;

20) kasumikeskus;

21) kasumikeskuse kood;

22) käibemaksu kood;

23) käibemaksu määr;

24) vana hind;

25) uus hind (teenuse hind);

26) hinnatingimus;

27) teenuse- või hinnarea kehtivuse algus;

28) teenuse- või hinnarea kehtivuse lõpp;

29) avalikustamise tunnus;

30) teenuse tüüp;

31) maksmise ID.

(2) Olemasolevad hinnakirjaread kuvatakse vaikimisi teenuste nimetuste tähestikulises järjestuses. Hinnakirjaridu on võimalik otsida teenuse nimetuse, teenuse koodi, teenuse ajalise kehtivuse, osutaja SAP-i koodi, hinna SAP-i koodi, tulukonto, eelarvetunnuse, kasumikeskuse ja käibemaksukoodi järgi.

(3) SAPi osas kuvatakse hinnakirja osasse kogutavaid andmeid.

§ 29.  Hinnakirjaridade muutmine

(1) Muuta on võimalik hinnakirjarea järgmisi andmevälju: teenuse koodi, osutaja nime, teenuse avalikustamist, teenuse nimetusi, teenuse hinda, teenuse mõõtühikut ja müügiühikut, teenuse kehtivuse kuupäevi, hinnatingimust, tüüpi, käibemaksu koodi, eelarvetunnuse koodi, kasumikeskuse koodi, tulukonto koodi, teenuse SAP-i koodi ja maksmise ID-d. Andmeväljade muutmisel saab kasutada abimenüüsid.

(2) Teenuse hinna muutmisel hinnamooduli vastavas aknas tuleb määrata olemasoleva teenuse hinna kehtivuse lõppkuupäev. Pärast teenuse kehtivuse kuupäeva muudatuse fikseerimist tuleb muuta ära teenuse hind ning uue hinna kehtivuse alguse kuupäev.

§ 30.  Uute hinnakirjaridade lisamine

Uue teenuse lisamiseks täidetakse järgmised andmeväljad: teenuse kood, teenuse osutaja nimetus, avalikustamise tunnus, teenuse nimetus, teenuse hind, teenuse mõõtühik, teenuse- või hinnarea kehtivuse algus, teenuse- või hinnarea kehtivuse lõpp, hinnatingimus, tüüp, käibemaksu kood, eelarvetunnuse kood, kasumikeskuse kood, tulukonto kood, SAP-i kood.

§ 31.  Hinnakirjaridade kustutamine

Hinnakirjarea kustutamise õigus on ainult hinnakirja osa vastutaval töötlejal. Hinnakirjaridade kustutamine toimub kooskõlastatult linnakantselei finantsteenistusega.

§ 32.  Andmete eksportimine ja importimine

(1) Exceli tabeli kindla vormi abil on võimalik:

1)  importida hinnakirjade muudatusi või uusi hinnakirju. Exceli tabeli kindel vorm, mis sisaldab § 28 lg 1 punktides 1-31 loetletud andmeid, on võimalik luua avalike teenuste mooduli ametniku vaates. Andmed imporditakse SAP-i nupust avaneva akna kaudu;

2) eksportida andmeid Exceli tabeli abil finantsinfosüsteemi SAP. Andmed eksporditakse SAP-i nupust avaneva akna kaudu (SAP-i saatmine).

§ 33.  Avalike teenuste mooduli korduma kippuvate küsimuste (KKK) osa

(1) KKK osasse koondatakse teave saadetud küsimuste, ettepanekute ja arvamuste kohta ning vastutava ja volitatud töötlejate vastused sagedastele küsimustele, ettepanekutele ja arvamustele. Avalike teenuste andmekogu kaudu saadetud kirjade ja nende vastuste üle peetakse arvestust avalike teenuste andmekogus ning täiendavalt neid dokumendihaldussüsteemis Postipoiss ei registreerita.

(2) KKK osa küsimused esitatakse avalikkusele ilma küsija kontaktandmeteta.

(3) Küsimusi saab filtreerida lisaks lg-s 1 toodud andmetele ka selle järgi, kas küsimus on avalik, vastamata, vastatud või vastatud süsteemiväliselt.

§ 34.  Avalike teenuste mooduli statistika osa

(1) Statistika osa võimaldab saada statistikat teenuse kasutamise, hinna, menetluse liikide, muudatuste tegemise, osutajate ja vastutajate ning teenuste kaupa.

(2) Statistika esitamise osas saab valida, kas teavet soovitakse avaliku vaate või ametniku vaate kohta.

3. jagu
Maksekeskkonna mooduli ülesehitus ja andmete koosseis

§ 35.  Maksekeskkonna mooduli ülesehitus

(1) Maksekeskkonna moodul koosneb kolmest osast:

1) arveportaal;

2) arveportaali administreerimiskeskkond;

3) tasuliste teenuste maksekeskkond.

§ 36.  Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded maksekeskkonna mooduli haldamisel

(1) Vastutav töötleja kontrollib arveportaali administreerimiskeskkonna haldamisel arveportaali andmeid ja maksete logisid.

(2) Vastutav töötleja tasuliste teenuste maksekeskkonna haldamisel:

1) lisab, muudab ja kustutab kasutajaid;

2) loob maksevorme;

3) seob maksevormid kehtivate hinnakirjadega.

(3) Volitatud töötleja tasuliste teenuste maksekeskkonna haldamisel:

1) sisestab ja muudab enda tegevusvaldkonnaga seotud maksevormide andmeid;

2) kontrollib maksete tasumist.

§ 37.  Arveportaali ülesehitus ja andmete koosseis

(1) Arveportaalis on esitatud teenuse kasutaja ja Tallinna linna vahel sõlmitud lepingu alusel teenuse kasutajale edastatud arve või Tallinna linna nõue.

(2) Arveportaal jaguneb osadeks järgmiselt:

1) tasumata arvete osa;

2) arvete ajaloo osa;

3) teenusportaali maksete ajaloo osa;

4) isikuandmete osa;

5) juhendite osa.

(3) Teenuse kasutajal on võimalik tutvuda ja tasuda järgmisi arveid:

1) üüri- ja rendiarve;

2) lasteaiaarve;

3) trahv;

4) huvikoolide ja huviringide arve;

5) reklaamimaks;

6) muud linna pakutavate teenuste arved või nõuded.

(4) Arveportaali kasutamiseks peab isik arveportaali ID-kaardiga sisse logima või autentima ennast pangalingi kaudu, registreerima andmekogu kasutajaks ja nõustuma arveportaali kasutustingimustega.

§ 38.  Tasumata arvete osa

(1) Tasumata arvete osas on teave teenuse kasutajale esitatud arvete kohta, mille tasumise tähtaeg on ületatud ja mille tasumise tähtaeg ei ole saabunud.

(2) Arvete järel, mida on võimalik tasuda, on nupp „Maksa“, mis suunab teenuse kasutaja eeltäidetud maksevormile. Maksevormil on võimalik valida arve tasumise sobivaim viis, vajutades kas pangalingi või krediitkaardi logole.

§ 39.  Arvete ajaloo osa

(1) Arvete ajaloo osas kuvatakse teenuse kasutajale viimase kolme aasta jooksul esitatud arved sõltumata sellest, kas need on tasutud või tasumata. Tasumata arve juures on nupp „Maksa“, mille kaudu on võimalik arvet tasuda § 38 lg-s 2 kirjeldatud viisil. Pärast makse sooritamist nuppu „Maksa“ enam ei kuvata.

(2) Arved kuvatakse nende esitamise aja järgi sõltumata sellest, kas need on makstud või maksmata. Teenuse kasutaja saab arvete filtreerimise aluseks võtta arve kuupäeva, saldo, numbri või esitaja.

§ 40.  Teenusportaali maksete ajaloo osa

(1) Teenusportaali maksete ajaloo osas kuvatakse arveportaali kasutajale kodulehe www.tallinn.ee kaudu tema kolme aasta jooksul tehtud maksed.

(2)  Maksed kuvatakse maksmise järjekorras. Kuvatavat teavet saab filtreerida maksekuupäeva või teenuse nimetuse järgi.

§ 41.  Isikuandmete osa

(1) Isikuandmete osas on teenuse kasutajal võimalik tellida SMS-teavitusi ja sisestada enda kontaktandmeid, nagu e-posti aadress ja mobiilinumber, ning elukoha andmetena maakond, vald või linn, tänav, majanumber, korterinumber ja sihtnumber.

(2) Teenuse kasutaja nimi kuvatakse automaatselt pärast arveportaali sisse logimist.

§ 42.  SMS-teavituste tellimine arveportaali isikuandmete osa kaudu

(1) Arveportaalis on võimalik arveportaali kasutajal tellida linna teenuste kohta SMS-teavitusi.

(2) SMS-teavituste tellimiseks valib kasutaja teenuse või teenused, mille kohta ta soovib teavitusi saada, tehes vastava teenuse ette märke. SMS-teavituse tellimuse saab tühistada, kui eemaldada valikumärge kindla SMS-teavituse tellimuse väljalt.

(3) Arveportaalis sisalduvate ja maksetähtaja ületanud arvete võlgnevuste ja nende tasumise nõude kohta saadetakse SMS-teavitus automaatselt, s.t teenuse kasutajal puudub valiku tegemise õigus.

§ 43.  Juhendite osa

Arveportaali juhendite osas on võimalik tutvuda arveportaali kasutustingimustega.

§ 44.  Arveportaali administreerimiskeskkonna ülesehitus

Arveportaali administreerimiskeskkond koosneb järgmistest osadest:

1) administreerimiskeskkonna kasutajate halduse osa;

2) administreerimiskeskkonna logide osa;

3) administreerimiskeskkonna isiku vaatesse sisenemise osa;

4) administreerimiskeskkonnast väljumise osa.

§ 45.  Administreerimiskeskkonna kasutajate halduse osa

(1) Kasutajate halduse osas kuvatakse administreerimiskeskkonna vastutava töötleja ametniku ning tema asendajate andmed. Vastutava töötleja asendaja lisamisel avaneb tühi vorm andmete sisestamiseks. Kõik väljad on täitmiseks kohustuslikud.

(2) Uue kasutaja kohta sisestab vastutav töötleja andmekogusse ametniku kasutajanime, ametinimetuse, e-posti aadressi, isikukoodi ja parooli.

§ 46.  Administreerimiskeskkonna logide osa

Logid annavad ülevaate arveportaali toimingutest, sisselogimistest ning päringutest. Logid jagunevad järgmiselt:

1) maksete logi - kuvatakse nõude kood, nõude number, makstud summa, maksmise aeg, makse tegija isikukood, makse tegija nimi, panga vastus (päringuna), IP-aadress, millelt makse tehti ja kuupäev;

2) autentimise logi - kuvatakse sisseloginud isiku isikukood, sisseloginud isiku nimi, saadetud andmed (päringuna), saabunud andmed (päringuna), sisu, IP-aadress ja loomise kuupäev;

3) andmevahetuse logi - kuvatakse isiku isikukood, kelle nõudeid päriti, saadetud andmed (päringuna), saabunud andmed (päringuna), informatsioon sisu nõuete laadimise õnnestumise või ebaõnnestumise kohta, IP-aadress, päringu kuupäev;

4) administreerimiskeskkonda sisenemise logi - kuvatakse keskkonda sisenenud isiku isikukood, isiku nimi, saadetud andmed (päringuna), kelle rolli siseneti, IP, loomise kuupäev, s.t päringu kuupäev;

5) X-tee logi - kuvatakse isiku isikukood, kelle andmeid päriti, saadetud andmed (päringuna), saabunud andmed (sisuga), päringu nimi, IP-aadress, loomise kuupäev, s.t päringu kuupäev.

§ 47.  Administreerimiskeskkonna isiku vaatesse sisenemise osa

(1) Vastutava töötleja maksekeskkonna mooduli administraatoril on õigus siseneda isiku vaatesse ning vajadusel kontrollida andmeid ja makseid. Kõik rolli sisenemised logitakse.

(2) Teise isiku rollis andmekogusse sisenemiseks sisestab vastutav töötleja sisenemise osas isikukoodi või äriregistri koodi. Pärast nupule „Vali“ vajutamist suunatakse vastutav töötleja arveportaali, kus ta näeb vastava isiku arveid, nõuete andmeid ja ajalugu.

§ 48.  Tasuliste teenuste maksekeskkonna ülesehitus

(1) Tasuliste teenuste maksekeskkond võimaldab vaadata ja administreerida tehtud makseid ning lisada uusi maksevorme.

(2) Tasuliste teenuste maksekeskkond koosneb neljast osast:

1) maksete ajalugu;

2) maksevormid;

3) kasutajate haldus;

4) seaded.

§ 49.  Maksete ajaloo osa

(1) Maksete ajaloo osas kuvatakse vastutavale töötlejale lehel www.tallinn.ee tema kolme aasta jooksul tehtud maksed tasuliste teenuste eest. Kuvatakse ainult need maksed, mille maksevormid on seotud hinnakirja mooduli kaudu kehtivate hinnakirjadega, ning mille maksed on tehtud kodulehe www.tallinn.ee kaudu, v.a krediitkaardiga tehtud maksed. Makse teinud isik näeb makse ajalugu §-s 40 nimetatud arveportaali osa kaudu.

(2) Maksete andmeid on võimalik filtreerida makse tegemise aja, maksevormi, makse saaja, maksja, maksja konto ja selgituse alusel.

§ 50.  Maksevormide osa

(1) Maksevormide nimekirjas kuvatakse kõik maksekeskkonnas registreeritud maksevormid.

(2) Maksevormide andmeväljad on:

1) maksevormi ID;

2) maksevormi nimetus;

3) maksevormi registreerinud isiku nimi;

4) makse saaja, kellele antud teenuse eest raha laekub;

5) teave, kas maksevorm on aktiivne. Mitteaktiivsel maksevormil puudub võimalus makse tegemiseks.

(3) Maksevormi eelvaates on järgmised andmed:

1) teenuse nimetus, mille eest tasutakse;

2) teenuse eest makstav summa;

3) selgituse sisestusteksti näide;

4) märke lisamise võimalus, kui isik soovib hiljem näha enda tehtud makseid arveportaalis maksete ajaloo all;

5) maksekanalite loetelu.

(4) Uue maksevormi sisestamise õigus on vastutaval töötlejal.

(5) Olemasoleva maksevormi muutmise õigus on volitatud töötlejal, välja arvatud käesoleva paragrahvi lg 6 p-des 1, 2 ja 4-6 olevad väljad.

(6) Maksevormi lisamisel või muutmisel täidetakse järgmised väljad, kusjuures kohustuslik on täita punktides 1, 2 ja 4-6 nimetatud andmeväljad:

1) teenuse nimetus;

2) selgituse näide selgitusvälja all;

3) makse selgitus;

4) makse saaja, kes valitakse süsteemi registreeritud saajate hulgast;

5) kontonumbrid;

6) viitenumber;

7) tagasiside e-kiri/URL;

8) märge, kas maksevorm on aktiivne;

9) pärast makse tegemist isikule kuvatav tekst;

10) teenuse hinna otsing ja sisestus.

(7) Maksevormi muudatuste ajaloo all kuvatakse muudatuse teinud isik ning muudatuste tegemise aeg.

(8) Vastutav töötleja kustutab maksevormi, kui maksevormiga ei ole seotud makseid, või deaktiveerib maksevormi, kui maksevormiga on seotud maksed. Kustutatud maksevormid arhiveeritakse kolmeks aastaks, misjärel kustutatakse lõplikult.

§ 51.  Kasutajate halduse osa

(1) Kasutajate halduse osa võimaldab vastutaval töötlejal lisada uusi kasutajaid, neid eemaldada ja seadistada kasutajarolle.

(2) Kasutaja halduse osas kuvatakse tasuliste teenuste maksekeskkonna kasutajate nimekiri järgmiste andmetega:

1) kasutajanimi;

2) roll;

3) isiku eesnimi;

4) isiku perekonnanimi;

5) osakond;

6) e-post;

7) tegevused.

(3) Uue kasutaja lisamisel avaneb vastav vorm, mille kõik väljad täidetakse. Vastutav töötleja määrab uue kasutaja õigused, milleks on vastutav töötleja, volitatud töötleja või piiratud õigustega volitatud töötleja. Piiratud õigustega volitatud töötlejal on õigus kontrollida, kas linna teenuse taotlejal on teenuse saamiseks vajalik makse tehtud, kuid puudub õigus sisestada andmeid.

§ 52.  Seadete osa

(1) Seadete osa all loob vastutav töötleja erijuhtumipõhised maksevormid.

(2) Seadete nimekirjas kuvatakse kõik registreeritud maksevormid ning võimaldatakse seadistada arvutatavaid hindu.

(3) Seadete nimekirjas kuvatakse:

1) maksevorm;

2) hind;

3) tekst enne sisestusvalikut;

4) tekst pärast sisestusvalikut;

5) summa või koefitsent, millega sisestatud summa läbi korrutatakse;

6) tegevuste väljal võimaldatakse maksevormi seadeid muuta või kustutada.

(4) Väli „Uus seade“ avab uue hinna erisuse sisestamise võimaluse.

(5) Hinna erisuse sisestamisel kajastub see maksevormil, mille järgi teenuse eest tasutakse.

(6) Seadet on võimalik kustutada, vajutades seade kustutamise lingile.

4. jagu
SMS-teavituse mooduli ülesehitus ja andmete koosseis

§ 53.  SMS-teavituse mooduli ülesehitus

SMS-teavituse moodul koosneb kolmest iseseisvast liidesest:

1) administreerimise liides;

2) sõnumisaatja liides;

3) võlateavituse liides.

§ 54.  Administreerimise liides

(1) Administreerimise liides võimaldab vastutaval töötlejal määrata süsteemiga liitunud Tallinna ametiasutusi ja nende hallatavaid asutusi, jagada SMS-krediiti ning anda ligipääsuõigusi.

(2) Vastutav töötleja annab SMS-teavituse moodulile ligipääsuõigused volitatud töötlejale ning piiratud õigustega volitatud töötlejale. Volitatud töötlejal on juurdepääs enda asutuse ning enda asutuse hallatava asutuse piires saadetavate sõnumite arvu, sõnumite logide, kasutajate ja krediidi limiidi andmetele.

(3) Piiratud õigustega volitatud töötleja on volitatud töötleja määratud Tallinna ametiasutuse hallatav asutus, kellel on juurdepääs vaid enda asutuse piires saadetavate sõnumite arvu, sõnumite logide, kasutajate ja krediidilimiidi andmetele. Piiratud õigustega volitatud töötleja omakorda võib luua alamkontosid, mille haldajateks on hallatava asutuse sees loodud gruppide haldajad, kelle ligipääsuõigus piirdub enda grupi administreerimisega.

(4) Administreerimise liides koosneb järgmistest osadest:

1) süsteemi kasutajad;

2) ametiasutused;

3) teenused;

4) logid.

§ 55.  Administreerimise liidese süsteemi kasutajate osa

(1) Administreerimise liidese süsteemi kasutajate osas on vastutaval töötlejal võimalik juurde pääseda andmekogu kõigi registreeritud kasutajate kohta kogutud teabele, mis on järgmine:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) ametiasutus;

3) roll;

4) süsteemi õigused;

5) tegevused, mille funktsionaalsus võimaldab kasutajaid kustutada, muuta nende ligipääsuõigusi ning vaadata nende toimingute ajalugu.

(2) Volitatud töötlejal ja piiratud õigustega volitatud töötlejal on õigus juurde pääseda enda asutuse kasutajate kohta lõikes 1 loetletud teabele.

(3) Uue kasutaja välja kaudu on vastutaval töötlejal võimalik luua uusi kasutajaid. Volitatud töötlejad ja piiratud õigustega volitatud töötlejad võivad luua alamkontode kasutajaid.

§ 56.  Administreerimise liidese ametiasutuste osa

(1) Ametiasutuste osa koosneb ametiasutuse, vaba SMS-krediidi, ametiasutuse SMS-krediidi ja tegevuste andmeväljadest.

(2) Ametiasutused on jaotatud kahte rühma:

1) SMS-üldkrediiti haldav asutus;

2) alamasutused.

(3) Vaba SMS-krediidi väli näitab jagamata SMS-ide arvu.

(4) Ametiasutuse SMS-krediit näitab ametiasutusele ja hallatavatele asutustele jaotatud SMS-de arvu.

(5) Üldkrediiti haldav asutus saab alamasutuse krediiti vähendada ja suurendada.

§ 57.  Administreerimise liidese teenuste osa

(1) Administreerimise liidese teenuste osas avaneb teenuste nimekiri, mille kohta isik on tellinud SMS-teavituse.

(2) Teenuste nimekiri koosneb teenuse nimetusest, teenuse koodist ja teenusega seotud tegevusest. Tegevuse väljal on võimalik teenuseid vaadata, muuta ja kustutada. Teenuste nimekirja lõpus on teenuse lisamise väli, mille abil loob vastutav töötleja uue teenuse.

§ 58.  Administreerimise liidese logide osa

(1) Administreerimise liidese logide osa jaguneb saadetud SMS-sõnumiteks ja tegevusteks.

(2) Saadetud SMS-sõnumite osas kuvatakse järgmised andmed:

1) saatmise aeg;

2) saatja ees- ja perekonnanimi;

3) saaja telefoninumber;

4) saatja konto;

5) sõnumi saatnud Tallinna ametiasutuse või ametasutuse hallatava asutuse nimi;

6) sõnumi sisu.

(3) Tegevuste osas kuvatakse kasutajate tegevused kuupäeva, kasutaja, asutuse ja toimingu järgi.

§ 59.  Sõnumisaatja liides

(1) Sõnumisaatja liides koosneb järgmistest osadest:

1) SMS-teavituse või e-kirja saatmine;

2) telefoniraamat;

3) arhiiv.

(2) Sõnumisaatja liidesele on ligipääsuõigus vastutaval töötlejal, volitatud töötlejal ja piiratud õigustega volitatud töötlejal.

§ 60.  Sõnumisaatja liidese vahendusel SMS-teavituse või e-kirja saatmine

(1) Süsteemi kasutaja valib, kas teade saadetakse SMS-iga või e-postiga.

(2) Sõnumi saaja andmeväljal lisatakse isik või isikute rühm telefoniraamatust. Kui isik ei ole telefoniraamatus, siis sisestatakse isiku telefoninumber või e-posti aadress andmeväljale. Andmekogu ei salvesta telefoniraamatus isikuandmeid isiku nõusolekuta.

(3) SMS-seade andmeväljal valitakse menüüst sõnumisaatja.

(4) Sõnumi sisu andmeväljal sisestatakse tekst või valitakse varem salvestatud tekst.

(5) Sõnumi saatmise andmeväljal sisestatakse sõnumi saatmise soovitav aeg.

(6) Eelvaate lingilt avaneb sõnumi eelvaade.

§ 61.  Sõnumisaatja liidese telefoniraamat

(1) Sõnumisaatja liidese telefoniraamatu rühmade alajaotuses luuakse rühmi ja lisatakse neisse kontakte.

(2) Kontakti lisamisel rühma salvestatakse järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) telefoninumber;

3) e-posti aadress;

4) lisainfo.

(3) Teenuste alajaotuses lisatakse isikud teenuste gruppidesse.

(4) Uue isiku lisamisel sisestatakse isiku:

1) isikukood;

2) ees- ja perekonnanimi;

3) mobiiltelefoni number;

4) e-posti aadress;

5) aadress;

6) lisainfo;

7) teenuste valik, mille kohta isik on andnud nõusoleku sõnumi saamiseks.

(5) Kontaktide otsingu alajaotuses saab isikuid otsida isikukoodi või nime järgi.

§ 62.  Sõnumisaatja liidese arhiiv

Sõnumite arhiivi osas kuvatakse teave saadetud sõnumi tüübi, saatmise aja, saatja, saatja nime, saaja, sõnumi sisu ja saadetud sõnumite arvu kohta. Kõik sõnumid kustutatakse arhiivist kolme aasta pärast.

§ 63.  Võlateavituse liides

(1) Võlateavituse liidesele on juurdepääsuõigus ainult mooduli vastutaval töötlejal. Võlateavituse liides võimaldab näha aktiivseid võlgu, saadetud sõnumeid ja seadistada saadetavaid sõnumeid.

(2) Aktiivsete võlgade alljaotises on võlglaste kohta järgmine teave:

1) arve number;

2) võlgnik;

3) arve väljastaja;

4) maksetähtaeg;

5) maksmata osa;

6) arve summa;

7) teave arve maksmise või maksmata jätmise kohta;

8) SMS-teavituste logi.

(3) Saadetud sõnumite alljaotises on saadetud sõnumite kohta järgmine teave:

1) saatja mobiilinumber;

2) saatja nimi;

3) saatmise aeg;

4) sõnumi sisu;

5) arve number;

6) DLR-staatus, mis näitab, kas sõnum jõudis adressaadini.

(4) Sõnumite seadistamise alljaotis võimaldab vastutaval töötlejal seadistada saatmisele kuuluvaid sõnumeid, sh määrata asutuse, kelle nimel võlateavitus saadetakse.

(5) Sõnumite seadistamise alljaotis sisaldab järgmisi andmevälju:

1) võlateavituse saatja nimi (kuni 11 tähemärki);

2) teavituste saatmise arv ühe võlgnevuse kohta;

3) sõnumite saatmise intervall;

4) sõnumite formaat.

5. jagu
Andmete kandmine andmekogusse

§ 64.  Andmete alusdokumendid

Andmekogusse sisestatavate teenuste andmete alusdokumendid on:

1) õigusaktid, millega teenuse osutamist reguleeritakse;

2) Tallinna linna nimel teenuse osutajaga sõlmitud leping teenuse osutamiseks;

3) muud dokumendid, millest tuleneb teave andmekogusse sisestatava teenuse kohta.

§ 65.  Andmete esitamise tähtajad

(1) Vastutav või volitatud töötleja täidab oma vastutusala mooduli väljad kolme tööpäeva jooksul teenuse alusdokumendi kehtestamisest arvates.

(2) Kui teenuse alusdokumenti on muudetud, kannab volitatud või vastutav töötleja muudetud andmed andmekogusse kolme tööpäeva jooksul muudatuste jõustumisest arvates.

§ 66.  Andmete esitamise kohustus

Teenuse osutaja on kohustatud esitama volitatud ja vastutavale töötlejale teenuse kohta käiva teabe, mis on vajalik teenuse sisestamiseks andmekogusse.

§ 67.  Ebaõigete andmete parandamine

Andmekogus leiduvatest ebaõigetest andmetest on volitatud töötleja kohustatud teavitama andmete esitajat ning parandama vead kolme tööpäeva jooksul õigete andmete teadasaamisest arvates. Kui andmete parandamine ei ole tema pädevuses, teavitab volitatud töötleja avastatud ebaõigetest andmetest vastutavat töötlejat.

6. jagu
Andmete õiguslik tähendus ja juurdepääs andmetele

§ 68.  Andmekogusse kantud andmete õiguslik tähendus

Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 69.  Juurdepääs andmetele

(1) Andmekogusse sisestatud andmeid näevad andmekogu kasutajad olenevalt, millise § 69 lõikes 2 nimetatud kasutajarolli kasutamise õigus tal on. Andmekogu kasutamine on kõikidele kasutajatele tasuta.

(2) Juurdepääs andmekogu andmetele sõltub kasutajale antud õigustest, milleks on:

1) vastutava töötleja roll, mille kasutajal on juurdepääs teenuste mooduli, maksekeskkonna mooduli ja SMS-teavituste mooduli andmetele olenevalt, mis mooduli administraatoriks vastutava töötleja õiguste teostaja on määratud;

2) volitatud töötleja roll, mille kasutajal on juurdepääs teenuste mooduli teenuskaardi osa andmetele, maksekeskkonna tasuliste teenuste maksekeskkonna osa andmetele ning SMS-teavitussüsteemi administreerimisliidese § 55 lg-s 2, § 56 lg 2 p-s 2 ja lg-tes 3 ja 4, §-s 57 ja §-s 59 nimetatud andmetele;

3) piiratud õigustega volitatud töötleja roll, mille kasutajal on juurdepääs § 54 lg-s 3 nimetatud andmetele;

4) ametniku roll, mille kasutajal on juurdepääs Tallinna linna intraneti kaudu § 11 p-des 1, 2 ja 4−7 nimetatud andmetele;

5) avalikkuse roll, mille kasutaja näeb Tallinna linna kodulehe kaudu § 11 p-des 1, 2, 5 ja 6, § 14 lg 1 p-des 1-4, §-des 15-20, §-des 24−26, § 28 lg 1 p-s 25, §-des 38−43, § 49 ja § 50 lg-tes 2 ja 3 nimetatud andmeid.

(3) Vastutava töötleja rolli on õigus kasutada Tallinna Linnakantselei ametnikul, kes on määratud vastutava töötleja õiguste teostajaks. Vastutava töötleja õiguste roll on andmekogu igas moodulis. Vastutaval töötlejal on õigus andmeid lisada, muuta ja kustutada.

(4) Volitatud töötleja rolli on õigus kasutada Tallinna ametiasutuse ametnikul, kes on määratud volitatud töötleja õiguste teostajaks ja kellele on vastutav töötleja andnud rolli õigused. Volitatud töötleja roll on teenuste mooduli teenuskaardi osas, maksekeskkonna tasuliste teenuste osas ja SMS-teavituse moodulis. Volitatud töötlejal on õigus andmeid lisada, muuta ja kustutada.

(5) Piiratud õigustega volitatud töötleja rolli on õigus kasutada Tallinna ametiasutuse hallatava asutuse ametnikul või töötajal, kelle on hallatava asutuse juht määranud piiratud õigustega volitatud töötleja õiguste teostajaks ja kellele on vastutav töötleja andnud rolli õigused. Piiratud õigustega volitatud töötlejal on õigus saata oma kontaktidele SMS-teavitusi.

(6) Ametniku rolli on õigus kasutada Tallinna ametiasutuste ametnikel. Ametniku rollis ei ole võimalik andmeid lisada, muuta ega kustutada.

(7) Avalikku rolli on õigus kasutada igal isikul. Avaliku rolli kasutajal on võimalik lisada, muuta ja kustutada enda kontaktandmeid ning valida teenuseid. Arvete maksmiseks ja SMS-teenuste saamiseks peab avaliku rolli kasutaja andmekogusse sisse logima.

3. peatükk
E-TEENUSE HINDAMINE

§ 70.  E-teenuse taseme hindamise skaala

(1) E-teenuse taset hindab avalike teenuste mooduli vastutav töötleja.

(2) E-teenuste hindamiseks kasutatakse e-teenuste keerukuse hindamise skaalat, millel eristatakse järgmisi tasemeid:

1) informatsioonitase;

2) ühesuunaline tase;

3) kahesuunaline tase;

4) veebivormi tase;

5) täisautomaatne e-teenuse tase.

§ 71.  Informatsioonitase

E-teenusel on informatsioonitase, kui:

1) teenusega seotud informatsioon on veebis avalikustatud ja vajaduse korral on võimalik seda informatsiooni alla laadida;

2) informatsioon sisaldab teenuse taotlemiseks vajalikke kontaktandmeid, kuid ei sisalda taotlemiseks vajalike avalduste vorme.

§ 72.  Ühesuunaline tase

E-teenusel on ühesuunaline tase, kui:

1) teenuse taotlejale on loodud ühesuunaline elektroonilise suhtlemise võimalus;

2) kõigi teenuste kohta käiv teave on koondatud ühtsete põhimõtete alusel teenuskaartidele;

3) teenuse taotlemiseks vajalikud vormid on internetist kättesaadavad, kuid neid vorme ei saa esitada elektroonilises keskkonnas.

§ 73.  Kahesuunaline tase

E-teenusel on kahesuunaline tase, kui:

1) teenuse taotlemiseks on loodud kahesuunaline elektroonilise suhtlemise võimalus;

2) taotlemiseks vajalikke vorme saab internetist alla laadida, täita ning saata teenuse osutajale e-posti vahendusel;

3) teenuse osutaja võtab vastu digitaalselt allkirjastatud taotlusi.

§ 74.  Veebivormi tase

E-teenusel on veebivormi tase, kui:

1) teenuse osutamiseks vajalikud vormid on võimalik täita elektroonilises keskkonnas;

2) isik tuvastatakse ID-kaardi või internetipanga teel;

3) ID-kaardil olevad andmed kantakse taotluse vormile;

4) tasuliste teenuste eest on võimalik tasuda samas veebikeskkonnas;

5) veebivormi tasemel võetakse taotlemiseks vajalik vorm vastu, viiakse see menetluskeskkonda ning saadetakse samas elektroonilises keskkonnas ka tagasi.

§ 75.  Täisautomaatne e-teenuse tase

E-teenusel on täisautomaatne e-teenuse tase, kui:

1) teenuse osutamiseks vajalikud vormid on võimalik täita elektroonilises keskkonnas;

2) isik tuvastatakse ID-kaardi või internetipanga teel;

3) ID-kaardil olevad andmed kantakse taotluse vormile;

4) tasuliste teenuste eest on võimalik tasuda samas veebikeskkonnas;

5) teenuse kasutajal on võimalik jälgida kogu menetlust sama internetilehekülje kaudu ning saada personaalset teavet;

6) e-teenuse osutamiseks vajalikud andmed hangitakse eri infosüsteemidest infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu.

4. peatükk
JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU PIDAMISE LÕPETAMINE

§ 76.  Järelevalve teostamine

Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

§ 77.  Andmekogu tegevuse lõpetamine

(1) Andmekogu tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

(2) Andmekogu tegevus lõpetatakse kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 78.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks 27. mai 2009 määrus nr 53 „Tallinna linna avalike teenuste andmekogu põhimäärus ja e-teenuste algatamise kord“.

§ 79.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 23. jaanuaril 2012.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär