Endise kinnistu nr 1780 maa osaline kompensatsiooni määramine

Tallinna Linnavalitsus 18.01.2012 korraldus number 58

Redaktsiooni kehtivus 18.01.2012 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 09.01.2087

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.