Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2009 määruse nr 16 "Tallinna Linnavalitsuse ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse, ettevõtte praktikajuhendaja toetuse ja uute töökohtade loomise toetuse taotluste hindamise ja rahastamise alatise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 28.12.2011 määrus number 137
Jõustumine:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

28. detsember

2011 nr 137

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2009 määruse nr 16 Tallinna Linnavalitsuse ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse, ettevõtte praktikajuhendaja toetuse ja uute töökohtade loomise toetuse taotluste hindamise ja rahastamise alatise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 2, 11. detsembri 2008 määruse nr 45 „Ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ § 13 lg 1, 11. detsembri 2008 määruse nr 46 „Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord§ 12 lg 1 ja 11. detsembri 2008 määruse nr 47 „Inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord§ 13 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. detsembri 2011 määruse nr 38 „Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord“, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud „Tallinna arengukava 2009-2027“, 19. juuni 2008 otsusega nr 135 kinnitatud „Tallinna innovatsioonistrateegia 2009-2013“ ja 15. oktoobri 2009 otsusega nr 209 kinnitatud “Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2010-2013

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2009 määruses nr 16 Tallinna Linnavalitsuse ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse, ettevõtte praktikajuhendaja toetuse ja uute töökohtade loomise toetuse taotluste hindamise ja rahastamise alatise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Tallinna Linnavalitsuse ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse ja ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamise ja rahastamise alatise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“;

2) määruse § 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Moodustada Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse, ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamiseks ja rahastamiseks (edaspidi komisjon).“;

3) määruse § 1 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Komisjoni eesmärk on hinnata ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse ja ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlusi ja valmistada ette ettepanekuid taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.“;

 

4) määruse § 3 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Komisjon lähtub taotluste hindamisel ja otsuse tegemisel Tallinna Linnavolikogu  11. detsembri 2008 määruses nr 45 „Ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“, 11. detsembri 2008 määruses nr 46 „Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ ja 11. detsembri 2008 määruses nr 47 „Inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ sätestatud kriteeriumitest ning Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud „Tallinna arengukava 2009-2027“, 19. juuni 2008 otsusega nr 135 kinnitatud „Tallinna innovatsioonistrateegia 2009-2013“ ja 15. oktoobri 2009 otsusega nr 209 kinnitatud “Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2010-2013“ sätestatud prioriteetidest.“.

5) määruse § 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

(1) Komisjoni töövormiks on koosolek, sh ka elektrooniline koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär