Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Turgude põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2011 määrus number 133
Jõustumine:01.01.2012
Kehtetuks tunnistamine:07.06.2019
Redaktsiooni kehtivus:05.02.2018 - 07.06.2019 [RT IV, 02.02.2018, 72]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:

Tlv m 29.05.2019 nr 19 [RT IV, 04.06.2019, 27 - jõust. 07.06.2019]

REDAKTSIOON:
Tlv m 31.01.2018 nr 11 [RT IV, 02.02.2018, 70 - jõust. 05.02.2018]
Tlv m 07.05.2014 nr 38 [RT IV 16.05.2014, 6, - jõust. 19.05.2014]
Tlv m 02.10.2013 nr 161 [RT IV, 08.10.2013, 17 - jõust. 11.10.2013]
Tlv m 30.05.2012 nr 22, jõustumine 04.06.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. detsember

2011 nr 133

 

 

 

 

Tallinna Turgude põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 2.6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. oktoobri 2011 otsusega nr 174 „Hallatava asutuse nime ja alluvuse muutmine

 

 

 

 

 

         

§ 1.  Üldsätted

(1) Tallinna Turud (edaspidi asutus) on Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) hallatav asutus.

(2) Asutuse ametlik nimetus on Tallinna Turud.

(3) Asutus asub Tallinnas. Asutuse postiaadress on A. H. Tammsaare tee 135, 12915 Tallinn.
[RT IV, 08.10.2013, 17 - jõust. 11.10.2013]

(4) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Asutusel võib olla oma sümboolika.

(5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

(6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ettevõtlusameti ettepanekul.

(7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ettevõtlusameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Struktuur

(1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel ettevõtlusametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.
(Tlv m 30.05.2012 nr 22, jõustumine 04.06.2012)

(2) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised munitsipaalturud:

1) Nõmme turg (Turu plats 6 ja Turu plats 8);

2) Lasnamäe turg (Punane tn 48a);

3) Mustamäe turg (E. Vilde tee 75a);

4) Kalaturg (Kalaranna tn 1).
[RT IV, 02.02.2018, 70 - jõust. 05.02.2018]

§ 3.  Asutuse tegevusvaldkond ja ülesanded

(1) Asutuse tegevusvaldkond on Tallinna munitsipaalturgude ja Tallinnas aadressil Viru tn 26 asuva hoone haldamine ja arendamine.
[RT IV, 02.02.2018, 70 - jõust. 05.02.2018]

(2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt on asutuse ülesanded:

1) munitsipaalturgudel kaubandustegevuse korraldamine ja müügipiletite väljastamine;

2) avalike ürituste korraldamine munitsipaalturgudel;

3) jaekaubandusega tegelemine;

4) linnavara üürile andmine;

5) uuringute korraldamine oma tegevusega seotud valdkondades;

6) koostöö arendamine teiste linna- ja riigiasutuste, äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutustega.
[RT IV, 02.02.2018, 70 - jõust. 05.02.2018]

(3) Asutus täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

(4) Asutusel on õigus osutada oma tegevusvaldkonnaga seotud tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.
[RT IV 16.05.2014, 6, - jõust. 19.05.2014]

§ 4.  Vara ja vahendid

(1) Asutus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara linnavara valitsema volitatud asutusena lähtudes riigi- ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. Asutuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

(2) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ettevõtlusametit ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 5.  Juhtimine

(1) Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(2) Asutuse direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ettevõtlusameti juhataja.

(3) Asutuse direktor:

1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;

2) tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest asutuse eelarve piires;

3) korraldab asutuse valdusesse antud vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust;

4) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks asutusele linnaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras, tagades seejuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

5) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;

6) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;

7) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ettevõtlusametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajadusel ettevõtlusametile ettepanekuid eelarve muutmiseks;

8) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;

9) tagab ettevõtlusameti otsuste ja ülesannete täitmise;

10) kooskõlastatult ettevõtlusameti juhatajaga kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse direktorile otsustab ettevõtlusameti juhataja;

11) sõlmib personaliga töölepingud, kinnitab töötajate ametijuhendid ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;

12) kinnitab asutuse asjaajamiskorra ja muud töökorralduslikud dokumendid;

13) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

14) korraldab asutusele saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;

15) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

(4) Asutuse direktorit asendab ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

(5) [Kehtetu - RT IV, 02.02.2018, 70 - jõust. 05.02.2018]

(6) [Kehtetu - RT IV, 02.02.2018, 70 - jõust. 05.02.2018]

(7) [Kehtetu - RT IV, 02.02.2018, 70 - jõust. 05.02.2018]

§ 6.  Aruandlus ja kontroll

(1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib ettevõtlusamet.

(2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab ettevõtlusamet vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

(3) Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtpäevadeks.

(4) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga ettevõtlusametile.

(3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.  Rakendussätted

(1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär