Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2011 määrus number 132 [RT IV, 03.05.2013, 3]
Jõustumine:26.12.2011
Redaktsiooni kehtivus:26.12.2011 - 31.08.2014 [RT IV, 03.05.2013, 3]

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. detsember

2011 nr 132

 

 

 

 

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule, mittestatsionaarses õppes 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud, Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele (edaspidi isik).

§ 2.  Üldsätted

(1) Igale isikule, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinna linn, tagatakse õppimisvõimalus Tallinna linna munitsipaalkoolis (edaspidi kool).

(2) Isikute elukohaandmed fikseeritakse 1. veebruari Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmete seisuga.

§ 3.  Elukohajärgse kooli määramise taotlus

Elukohajärgse kooli määramise taotluse (edaspidi taotlus) vormid kinnitab Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) juhataja.

§ 4.  Taotluse esitamine

(1) Isik või tema vanem või eestkostja (edaspidi seaduslik esindaja) esitab 1. märtsist 15. märtsini haridusametisse taotluse kirjalikult (sh elektroonselt digitaalset allkirjastatuna) või elektrooniliselt ühtses veebikeskkonnas.

(2) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.

§ 5.  Komisjoni moodustamine ja halduseeskirja kinnitamine

(1) Haridusameti juhataja moodustab § 4 lõikes 1 nimetatud taotluste läbivaatamiseks komisjoni.

(2) Komisjoni töö korraldamiseks kinnitab haridusameti juhataja halduseeskirja.

§ 6.  Elukohajärgse kooli määramise olulised asjaolud

Elukohajärgse kooli määramise olulised asjaolud on esmajärjekorras õpilase elukoha lähedus koolile, sama pere teiste laste õppimine samas koolis ja võimaluse korral arvestatakse vanemate soove.

§ 7.  Elukohajärgse kooli määramine

(1) Haridusameti juhataja määrab isikutele oma käskkirjaga elukohajärgse kooli hiljemalt 20. maiks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud koolide hulgast, lähtudes §-s 6 sätestatud elukohajärgse kooli määramise olulistest asjaoludest.

(2) Haridusamet edastab kahe tööpäeva jooksul peale käskkirja andmist koolidele elektrooniliselt isikute nimed, kellele see kool on määratud elukohajärgseks kooliks.

(3) Elukohajärgsed koolid Tallinnas on Ehte Humanitaargümnaasium, Gustav Adolfi Gümnaasium, välja arvatud üks esimene klass, Haabersti Vene Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Kalamaja Põhikool, Karjamaa Gümnaasium, Lasnamäe Gümnaasium, Lasnamäe Vene Gümnaasium, Lasnamäe Üldgümnaasium, Liivalaia Gümnaasium, Merivälja Kool, Tallinna Mustamäe 1. Lasteaed-Algkool, Pelgulinna Gümnaasium, Pirita Majandusgümnaasium, Tallinna 21. Kool, välja arvatud üks esimene klass, Tallinna 32. Keskkool, Tallinna 37. Keskkool, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna Juhkentali Gümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Tallinna Kivimäe Põhikool, Tallinna Kristiine Gümnaasium, Tallinna Kunstigümnaasium, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinna Laagna Gümnaasium, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, välja arvatud üks esimene klass, Tallinna Läänemere Gümnaasium, Tallinna Mahtra Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Tallinna Nõmme Gümnaasium, Tallinna Nõmme Põhikool, Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Paekaare Gümnaasium, Tallinna Pääsküla Gümnaasium, Tallinna Rahumäe Põhikool, Tallinna Ranniku Gümnaasium, Tallinna Saksa Gümnaasium, välja arvatud üks esimene klass, Tallinna Sikupilli Keskkool, Tallinna Tehnikagümnaasium, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium, Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium, Tallinna Õismäe Gümnaasium, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Tallinna Ühisgümnaasium, Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium.

(4) Tallinnas ei määrata elukohajärgseks kooliks Lasnamäe Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Heleni Kooli, Tallinna Inglise Kolledžit, Tallinna Juudi Kooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Prantsuse Lütseumi, Tallinna Reaalkooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli, Õismäe Kooli, Vanalinna Hariduskolleegiumi.

§ 8.  Tegevused peale elukohajärgse kooli määramist

(1) Haridusamet teavitab elukohajärgse kooli määramisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis isiku rahvastikuregistrijärgsele aadressile või ühtses veebikeskkonnas elektrooniliselt hiljemalt viie tööpäeva jooksul § 7 lõikes 1 nimetatud käskkirja andmisest.

(2) Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas. Isikul või tema seaduslikul esindajal on õppekohast loobumisel õigus valida kool, kus on vaba õppekoht.

(3) Kool teeb ühtses veebikeskkonnas märke isikute kohta, kes teavitasid või kelle seaduslik esindaja teavitas elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või õppekohast loobumisest hiljemalt 15. juuniks.

(4) Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 15. juunist.

§ 9.  Kooli määramine isiku elukoha muutumisel

(1) Isik, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ajavahemikul 1. veebruarist 20. maini või kelle elukoht muutub Tallinna linnas sellel ajavahemikul, esitab haridusametisse kirjalikult taotluse elukohajärgse kooli määramiseks.

(2) Isik, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn pärast 20. maid või kelle elukoht Tallinna linnas muutub pärast 20. maid esitab haridusametisse kirjalikult taotluse elukohajärgse kooli määramiseks või valib alates 15. juunist kooli, kus on vaba õppekoht.

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

 Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2011 määrus nr 28 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 26. detsembril 2011.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär