Männiku tee 60 maa tagastamine ja tingimuste määramine maa ostueesõigusega erastamiseks maareformi seaduse § 12 lõike 12 alusel ning Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoobri 2008 korralduse nr 1639-k kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsus 21.12.2011 korraldus number 1979

Redaktsiooni kehtivus 29.10.2015 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 30.11.2086

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.