Tallinna Linnavalitsus 21.12.2011 korraldus number 1979.
Männiku tee 60 maa tagastamine ja tingimuste määramine maa ostueesõigusega erastamiseks maareformi seaduse § 12 lõike 12 alusel ning Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoobri 2008 korralduse nr 1639-k kehtetuks tunnistamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 30.11.2086

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine