Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lauliku tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 15.12.2011 otsus number 209
Redaktsiooni kehtivus:15.12.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

15. detsember 2011 nr 209

 

 

 

 

Lauliku tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõigete 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi

- planeeritav kinnistu asub Nõmme linnaosas Pärnu maantee, Kivimäe ja Lauliku tänavate vahelisel alal Lauliku tänava ääres. Tallinna üldplaneeringus on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt kuulub Lauliku tn 7 kinnistu Nõmme miljööväärtusliku elamuala piirkonda. Planeeringuga kavandatav juhindub senisest ümbruskonnale iseloomulikust hoonestuslaadist ja -struktuurist, säilitades nii Nõmmele omase miljööväärtusliku elamupiirkonna, kus on ajalooliselt välja kujunenud ühtne, kindlatele kriteeriumitele vastav hoonestus, tänavatevõrk ja haljastus;

- planeeringulahenduse kavandamisel, on lähtutud alaga külgnevast linnaruumist, mille moodustavad valdavalt 1-2-korruselised elamud. Uue kuni kahe korteriga elamu rajamine on lähiümbruse hoonestust arvestav ja keskkonda sobiv;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

 

 

1. Kehtestada Nõmme linnaosas asuva 0,20 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Lauliku tn 7 kinnistu detailplaneering, Osaühing K2 PROJEKT töö nr P11/08. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Lauliku tn 7 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kahe korteriga elamu ehitamiseks.

2. Ehitusloa taotlejal kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga ehitusprojekt koos haljastuskavaga enne ehitusloa taotlemist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


 

Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2011
otsuse nr 209
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Lauliku tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Nõmme linnaosas asuva 0,20 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Lauliku tn 7 kinnistu detailplaneering, Osaühing K2 PROJEKT töö nr P11/08. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Lauliku tn 7 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kahe korteriga elamu ehitamiseks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav kinnistu asub Nõmme linnaosas Pärnu maantee, Kivimäe ja Lauliku tänavate vahelisel alal. Planeeritav krunt piirneb põhjast Lauliku tänavaga, kirdest Lauliku tn 5 kinnistuga, idast Lauliku tn 5a krundiga, kagust Pärnu mnt 398 kinnistuga, lõunast Pärnu mnt 400a kinnistuga ning läänest Lauliku tn 9 kinnistuga.

Planeeritav Lauliku tn 7 on elamumaa sihtotstarbega kinnistu, mille pindala on 1802 m2. Kinnistu kuulub kahele füüsilisele isikule.

Lauliku tn 7 kinnistu on hoonestamata, varem kinnistul olnud hoonestus on lammutatud. Kõrghaljastus kasvab peamiselt krundi piiridel - harilikud männid, harilikud vahtrad ja harilik tamm. Krundi keskel kasvab üks harilik mänd ja üks harilik hobukastan.

2. Kontaktvööndianalüüs

Planeeringuala kontaktvööndi hoonestatud kruntide maakasutuse juhtfunktsiooniks on elamumaa. Kruntidel on peamiselt 1-2-korruselised eramud. Lisaks põhihoonele on kruntidel ka üks või mitu abihoonet. Piirkonnale on omane lahtine hoonestusviis, katusetüübis domineerivad lame-, kelp- ja viilkatused. Kontaktvööndis on ka kaks väikest korterelamut (Pärnu mnt 406 ja Pärnu mnt 394). Planeeringualast loodesse, otse üle Lauliku tänava, jääb haljasalana säilitatav parkmets. Lähedusse jääb ka nn Hiiu arenguala, kuhu tulevikus on ette näha polüfunktsionaalsem hoonestus (kaubandus, teenindus, elamud, tehnoehitised jm).

Lähim lasteaed on Tallinna Lauliku lasteaed (Kivimäe tn 17),  lähimad koolid on Tallinna Nõmme Gümnaasium (Raudtee tn 73) ja Kivimäe Põhikool (Lauliku tn 55). Lähim väike toidupood on Kivimäe tänava ja Pärnu maantee ristmiku lähedal, suuremad kauplused on Nõmme keskuses.

Piirkonna liiklusmagistraaliks on Pärnu maantee, mida mööda sõidab ka ühistransport, tagades ühenduse teiste linnaosadega. Kontaktvööndisse jääb osaliselt Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2001 otsusega nr 318 kehtestatud “Lauliku tn, Hommiku tn ja Särje tn vahelise maa-ala detailplaneering“ eesmärgiga muuhulgas määrata kruntide hoonestustingimused, maakasutuse sihtotstarbed ja kavandada uut hoonestust (nt elamutest: vaip-, korrus-, rida- ja väikeelamud) ning korrastada liiklusskeemi ja haljastust - just sellega on määratud ka planeeringualast põhjasuunda jääv ala haljasalaks.

Seega arvestades kontaktvööndianalüüsi, on käesoleva planeeringuga kavandatava kuni 2-korruselise kahe korteriga elamu rajamine nii oma funktsioonilt kui ka mahult piirkonda sobiv.

3. Tallinna üldplaneering ja Nõmme linnaosa ehitusmäärus

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Tallinna üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt kuulub Lauliku tn 7 kinnistu Nõmme miljööväärtusliku elamuala piirkonda, st et tegemist on terviklikult säilinud miljööga, aedlinna piirkonnaga, kus kruntide jaotus ja uute hoonete ehitus peab järgima hoonestusstruktuuri. Üldplaneeringu seletuskirja punkti 10 kohaselt käsitletakse miljööväärtuslike piirkondadena alasid, kus on ajalooliselt välja kujunenud ühtne, kindlatele kriteeriumitele vastav hoonestus, tänavatevõrk ja haljastus, mille kvalitatiivne tase väärib säilitamist.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004 määrusega nr 36 kinnitatud “Nõmme linnaosa ehitusmääruse“ järgi kuulub planeeritav ala II ehituspiirkonda, mis on põhiline eramute ala ja kus kruntidele on määratud võimalike kasutusotstarvetena: elamud, kodukontorid, lähipiirkonda teenindavad kaubandus-teenindusettevõtted ja väiketöökojad, lähipiirkonda teenindavad ühiskondlikud hooned, kultuuri-, tervishoiu- ja spordirajatised.

Nõmme linnaosa ehitusmääruse kohaselt võib korterelamu krundi täisehituse protsent olla kuni 20%. Põhihoone suurim lubatud katuseharja kõrgus tohib olla 11 meetrit ja maksimaalne täiskorruste arv on ette nähtud 2. Nõmme linnaosa ehitusmääruse § 4 lg 11 p 1 kohaselt on soovitav krundil tagada sõiduautodele (sh garaažid ja autovarjualused) 2 kohta korterelamu korteri kohta.

Planeeringulahendus vastab Nõmme linnaosa ehitusmäärusele.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei ole varem detailplaneeringut kehtestatud.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringulahendusega kavandatakse Lauliku tn 7 kinnistule kuni 2-korruselise kahe korteriga elamu rajamist, millel on lisaks ka 1 maa-alune korrus. Kinnistu piire ega sihtotstarvet ei muudeta.

Krundi maksimaalseks ehitusaluseks pinnaks on 250 m2 ning rajatava elamu kõrgus maapinnast võib olla maksimaalselt 9,0 m, räästas sealjuures kuni 8,0 m. Kavandatava hoone mahulisel liigendamisel tuleb arvestada ümbritseva hoonestusega. Välisviimistluses tuleb kasutada naturaalseid materjale nagu krohv, looduskivi, puit.

Planeeringulahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ ette nähtud põhimõtetega. Detailplaneeringuga on ette nähtud 6 parkimiskohta.

Juurdepääs krundile on ette nähtud Lauliku tänavalt.

Kinnistul on läbi viidud kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnangud olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I ja II väärtusklassi puid planeeringualal ei kasva.

Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse üks IV ja neli V väärtusklassi puud. Likvideeritav haljastus tuleb kompenseerida vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusega nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ kehtestatud korras ja tingimustel. Asendusistutusena nähakse ette 56 haljastusühiku istutamist. Arvutusega saadud haljastusühikute arv on esialgne ja see arv võib lahenduse täpsustumisel järgnevates projekteerimisstaadiumides muutuda. Lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastusühikute arv saadakse raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Avaliku väljapaneku käigus pretensioone ega ettepanekuid ei esitatud ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 17. detsembri 2008 avaldusega kinnistu kaasomanik V. Viks. Sama isiku, Osaühingu K2 PROJEKT ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel on 12. oktoobril 2009 sõlmitud detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 2-5/235.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 18. novembri 2009 korraldusega nr 1898-k “Lauliku tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Nõmme linnaosas 0,20 ha suurusel maa-alal asuvale Lauliku tn 7 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 2 korteriga elamu ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Vastav teade ilmus 21. novembri 2009 ajalehes Postimees.

Eskiislahenduse avalik väljapanek oli 14. kuni 21. detsembrini 2009. Nõmme Linnaosa Valitsuses toimus 21. detsembril 2009 Lauliku tn 7 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Vastav teade ilmus 12. detsembril 2009 ajalehes Postimees.

Lauliku tn 7 kinnistu detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avaliku arutelu käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Planeeringulahenduse on koostanud Osaühing K2 PROJEKT.

Detailplaneering on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2010 korraldusest nr 1007-k, ning on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud detsembris 2008 A. Aaspõllu koostatud Lauliku tn 7 haljastuslik hinnang.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Kommunaalamet ja planeeritava kinnistu omanikud kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojekt koos haljastuskavaga kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Tingimus tuleb täita ehitusprojekti koostamise staadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vee- ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Osaühing Jaotusvõrk (praegu Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

1. tööjooniste koostamiseks võtta konkreetsed tingimused;

2. säilitada ja kaitsta olemasolevat sideühendust. Ette näha sidekanalisatsiooni alla laskmine ja kaitsmine raudbetoonplaatidega parkla all;

3. tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt Sõle tn 14, tuba A139.

Tingimused täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Tallinna Linnavalitsus võttis detailplaneeringu vastu 15. septembri 2010 korraldusega nr 1370-k “Lauliku tn 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“.

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 18. septembril 2010, ajalehes Pealinn 27. septembril 2010 ja ajalehes Nõmme Sõnumid 1. oktoobril 2010.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 18. oktoobrist 1. novembrini 2010.

Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 1. oktoobril 2010, ajalehes Nõmme Sõnumid 15. oktoobril 2010 ning ajalehes Pealinn 4. oktoobril 2010.

Nõmme Linnaosa Valitsus teavitas 8. oktoobril 2010 tähtkirjaga vastavalt planeerimisseaduse § 18 lõikele 5 planeeringu avaliku väljapaneku kohast ja ajast Lauliku tn 7 ning naaberkinnistute Lauliku tn 5, Lauliku tn 5a, Lauliku tn 9, Pärnu mnt 398 ja Pärnu mnt 400a omanikke.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Planeeritud maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringust huvitatud isiku või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõikele 9 ja planeerimisseaduse § 25 lõike 7 punktile 4 teavitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet tähtkirjaga ühe nädala jooksul Lauliku tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Lauliku tn 5a, Lauliku tn 5, Lauliku tn 7, Lauliku tn 9, Pärnu mnt 398 ja Pärnu mnt 400a kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33. Kuna planeeritud maa-ala asub Tallinna üldplaneeringu kohaselt Nõmme miljööväärtuslikul elamualal, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees