Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2012. aasta eelarve
Tallinna Linnavolikogu 15.12.2011 määrus number 44
Jõustumine:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2012 - 26.06.2012

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

15. detsember 2011 nr 44

 

 

Tallinna linna 2012. aasta eelarve

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lg 2, § 38 lg 1, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 1 ja 8, § 55 lg 1 ja 2, linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud “Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p 2.3, 15.3, 20 ja 21.

 

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna 2012. aasta:

1) koondeelarve vastavalt lisale 1;

2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;

3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;

4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;

5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;

6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6;

7) eelarve liigendus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 7.

§ 2.  Käesoleva määruse:

1) lisas 3 “Kulude eelarve“ toodud amortisatsiooni summad on arvestuslikud.

2) lisas 4 “Investeerimistegevuse eelarve“ toodud investeerimisprojektide ja -objektide 2012. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 3.  Lubada linnavalitsusel:

1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses.

2) linna asutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustatavatele uutele linna asutustele.

3) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste, v.a linnavolikogu kantselei struktuuris ja teenistujate koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud teenistujate üldarvu ja töötasu piires.

4) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 20 000 000 € vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud “Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras“ kehtestatud tingimustele. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks. Linnavalitsusel informeerida kassalaenu võtmisel Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjoni kassalaenu tingimustest.

5) võtta eelarvelaenu mahus kuni 23 806 000 € tähtajaga kuni 20 aastat vastavalt “Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras“ kehtestatud tingimustele.

6) teha eraldisi käesoleva määruse lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, allahinnatavate nõuete reservist, linna vara ja kohustusega seonduvate toimingute reservist ning oma- ja kaasfinantseerimise reservist.

§ 4.  Linnavalitsuse korraldusega 2011. aastast 2012. aastasse ülekantavate kulutuste täitmine kajastatakse 2012. aasta eelarve täitmises.

§ 5.  Määrata välisrahastusega ja sihtfinantseerimisega projektide kulud ülekantavateks ning linnavolikogu määruste alusel makstavad sotsiaaltoetused arvestuslikeks kuludeks.

§ 6.  Linna asutustel on keelatud soetada materiaalset ja immateriaalset põhivara tegevuskuludeks ettenähtud vahendite arvelt, välja arvatud juhul, kui materiaalse ja/või immateriaalse põhivara soetusmaksumus ei ületa 3 200 € (ilma käibemaksuta). Kui linna asutus soovib soetada tegevuskuludeks ettenähtud vahendite arvelt materiaalset ja/või immateriaalset põhivara, mille soetusmaksumus ületab 3 200 € (ilma käibemaksuta), peab asutus esitama vastava muudatusettepaneku eelarve muutmiseks.

§ 7.  Käesoleva määruse lisas 2 ametiasutuste haldusalale kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmisel saab täiendavat omatulu kasutada kulutuste katteks üksnes lisaeelarvega.

§ 8.  Linna asutustel on tööjõukulude kokkuhoiu arvel lubatud suurendada majandamiskulusid.

§ 9.  Muuta Tallinna Linnavolikogu:

1) 6. veebruari 2003 määruse nr 10 “Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korra kinnitamine“ preambulit ja sõnastada see järgmiselt: “Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8, § 35 lg 1 ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 38 lg-tega 1 ja 2 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg-ga 2“.

2) 24. jaanuari 2002 määruse nr 6 “Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine“ preambulit ja sõnastada see järgmiselt: “Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p-ga 37“.

3) 21. veebruari 2008 määruse nr 6 “Välisprojektides osalemise kord“ preambulit ja sõnastada see järgmiselt: “Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 8 ja perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse § 5 alusel“.

§ 10.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Lisad