Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud "Tallinna linna kaevetööde eeskirja" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 15.12.2011 määrus number 42
Jõustumine:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

15. detsember 2011 nr 42

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud “Tallinna linna kaevetööde eeskirja” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 ja Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punkti 361 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud “Tallinna linna kaevetööde eeskirjas” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) avaliku maa-ala haldaja (edaspidi haldaja) on Tallinna Kommunaalamet (edaspidi kommunaalamet) või Tallinna linnaosa valitsus (edaspidi linnaosa valitsus), kelle hallataval maa-alal kaevetööd tehakse;”;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

“9) haldaja volitatud esindaja (edaspidi haldaja esindaja) on haldaja kohustuste lepinguline täitja kaevetööde korraldamisel ja järelevalve tegemisel;”;

3) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

“10) omavoliline kaevetöö on maapinnast arvestatuna enam kui 30 cm sügavuste süvendite kaevamine avalikul maa-alal ilma haldaja väljastatud kaeveloata või avariiakti vormistamata;”;

4) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

“11) kaevetööde tellija omanikujärelevalve on seadusest tulenev kaevetööde tellija kohustus tagada kaevetööde käigus ja garantiiperioodil järelevalve kehtivate õigusaktide ja normide täitmise üle kaeveobjektil ning täitedokumentatsiooni vastavus tegelikule olukorrale;”;

5) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

“12) kiirmenetlusega kaevetööluba on luba, mis vormistatakse väikesemahuliste plaaniliste kaevetööde tegemiseks (kohtobjektide, nagu kaevude, kapede ja kraanide remont ning postisüvendite kaevamine jms);”;

6) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

“13) Operatiivinfo programm on Tallinna kodulehe kaudu avalikkuse teavitamise programm linnas toimuvates kaevetöödest, tänava sulgemistest, soojus- ja veekatkestustest. Andmed kogutakse programmi erinevatest infosüsteemidest automaatselt ja tööde tellija poolt programmi sisestades. Kaevetööloa andmed kantakse operatiivinfo programmi automaatselt kommunaalameti ja linnaosade dokumendihaldussüsteemidest Postipoiss.”;

7) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Kaevetööde planeerimine

(1) Kaevetöid plaanitakse kooskõlas teede ja haljasalade remondi ja ehitusega nii, et kaevetööd eelnevad teede või haljasalade remondi- ja ehitustöödele. Kaevetöö plaanitakse korraldada võimalikult lühikese ajavahemiku jooksul ning teekatet ja tehnovõrke vähim kahjustaval viisil.

(2) Haldajal on õigus lähtuvalt avalikust huvist ja linna ametite ettepanekutest teha kaevetööloa menetlemise käigus kaevajale märkusi kaevetöö korraldamise aja kohta.

(3) Kalendriaasta jooksul avalikel maa-aladel kavandatavate kaevetööde plaanid esitatakse haldajale hiljemalt eelneva aasta 1. detsembriks, v.a avariilised kaevetööd ja kiirmenetlusega kaevetööd.”;

8) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

“(4) Kaevetöö tegemisel tuleb ette näha keskkonnahoidlike, loodussõbralike ning säästlike tehnoloogiate ja materjalide kasutamine, sh ilmastikutingimustest tingitud kaitsemeetmete ja tehnoloogiate kasutamine (külmunud pinnase lahtikaevamine, tagasitäitmine jms).”;

9) paragrahvi 5 lõike 8 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) asfalt- ja sillutiskate taastatakse kogu kõnnitee laiuselt, vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja ka äärekivid. Jalakäijate ülekäigu kohtades madaldatakse äärekivid;”;

10) paragrahvi 5 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(12) Kaevetöödest tingitud ühissõidukiliikluse katkestuste ja ümbersõitude minimeerimiseks tuleb ristmikel ja teega ristisuunas tehtavate kaevetööde puhul vajaduse korral paigaldada kaevetrassile ülesõidusillad või metallplaadid.”;

11) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

“(14) Tallinna vanalinna territooriumil tuleb sõidutee kiviparkett taastada võlvikujuliselt spetsiaalse vuugitäite seguga või eelnevalt kasutuses olnud identsete materjalidega.”;

12) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Kaevetöid ette nägev ehitusprojekt kooskõlastatakse projekteerimistingimustes määratud tehnovõrkude valdajate, ametite ja maaomanikega ning linnaosa valitsusega, kelle haldusterritooriumil kaevetöid tehakse. Muinsuskaitsealal, kinnismälestisel (arheoloogia-, ehitus-, tehnika-, tööstus- ja ajaloomälestisel) ja selle kaitsevööndis kaevetöid ettenägev projekt kooskõlastatakse ka Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga (edaspidi kultuuriväärtuste amet) ja jälgitakse kultuuriväärtuste ameti esitatud kaevetööde korraldamise nõudeid. Kooskõlastus kantakse kõigisse ehitusprojekti eksemplaridesse. Kooskõlastuses nähakse vajaduse korral ette arheoloogiliste eeluuringute, arheoloogilise järelevalve või täiemahuliste arheoloogiliste uurimistööde vajadus objektil.

Tehnovõrgu valdaja antav ehitusprojekti kooskõlastus kehtib kaks aastat, kui võrguvaldaja ise pole oma kooskõlastuses teisiti määranud.”;

13) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

“(6) Linnaplaneerimise ameti antav kooskõlastus kaevetööloa taotlusele kehtib kuus kuud. Linnaosa valitsuse antav kooskõlastus kaevetööloa taotlusele kehtib taotlusel fikseeritud tööde lõpetamise tähtpäevani.”;

14) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

“(3) Kui kaevetrass paikneb väljaspool teemaa-ala, annab kaevetööloa välja linnaosa valitsus.”;

15) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

“(4) Erateedel ja eramaadel kaevetööde tegemiseks haldaja kaevetööluba ei väljasta.”;

16) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) linnaplaneerimise ameti ehitusloaga projekti või teetööde kirjelduse ning projekti koosseisus oleva katete taastamise joonise koopia. Kommunaalametiga kooskõlastatud katete taastamise joonise koopial peab olema projekteerija kinnitus “Koopia õige”.”;

17) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

“10) kaevetööde tellija omanikujärelevalve tegija kooskõlastuse kaevetööloa taotlusel.”;

18) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 3, 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

“(3) Väikesemahuliste plaaniliste kohtobjekte (kaevude, kapede ja kraanide remont või postisüvendite kaevamine jms) hõlmavate kaevetööde tegemiseks, mille puhul tekib uus või muutub tehnovõrgu või selle osa asukoht, on võimalik taotleda kiirmenetlusega kaevetööluba.

(4) Kiirmenetlusega kaevetööloa saamiseks esitab taotleja või kaevetöö eest vastutav isik haldajale hiljemalt kolm tööpäeva enne kaevetööde algust:

1) linnaplaneerimise ameti poolt kooskõlastatud kaevetööloa taotluse;

2) kaevekoha geodeetilise alusplaani koos tehnovõrkude valdajate kooskõlastustega (muinsuskaitseala, arheoloogiamälestist ja selle kaitsevööndit hõlmav alusplaan kooskõlastada ka kultuuriväärtuste ametiga);

3) katete ja haljastuse taastamise plaani;

4) transpordiametilt saadud teede ja tänavate ajutise sulgemise loa;

5) vastutava isiku isikut tõendava dokumendi;

6) tööde ajagraafiku, mis on kinnitatud taotleja ning alltöövõtjate allkirjadega;

7) garantiikirja, millega kinnitatakse kaevetööks vajalike materjalide, tööjõu, mehhanismide ja rahaliste vahendite olemasolu;

8) ümbersõidutee olemasolu korral transpordiametiga ja kommunaalametiga kooskõlastatud akti ümbersõidutee ülevaatuse kohta;

9) kaevetööde tellija omanikujärelevalve tegija kooskõlastuse kaevetööloa taotlusel.

(5) Kui esitatud taotlus või dokumendid ei vasta nõuetele, siis antakse taotlus pärast registreerimist ja puuduste fikseerimist taotlejale tagasi paranduste tegemiseks.”;

19) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Erandina võib haldaja lubada alla viie aasta vanuse teekatte lammutamist, kui kaevetöö tegemise vajadus on piisavalt põhjendatud.”;

20) paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Kaevetööloa annab haldaja või haldaja esindaja kaevetöö eest vastutavale isikule üle allkirja vastu kaevetöö tegemise kohas hiljemalt kuuendal tööpäeval (kiirmenetlusega kaevetööluba kolmandal tööpäeval) pärast seda, kui kaevetööloa taotlemiseks on haldajale esitatud nõuetekohased dokumendid.”;

21) paragrahvi 12 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(5) Kaevaja ja haldaja esindaja koostavad enne kaevetöö alustamist kahepoolse akti vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud vormile. Ülevaatusel hinnatakse projekti vastavust tegelikule olukorrale ning fikseeritakse informatsioon teekatte, äärekivide, teekattemärgistuse, muldkeha, teekraavide, truupide, teemaa ja rajatiste seisukorra kohta. Vajadusel lisatakse aktile olukorra selgitamiseks foto(d).”;

22) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Enne kaevetööloa üleandmist kontrollib haldaja või haldaja esindaja kaevaja ettevalmistatust kaevetööks (trassi mahamärkimine, ümbersõidutee seisukord, töötsooni tähistamine piirete ja liiklusmärkidega, objekti teabetahvlite olemasolu jms).”;

23) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Teekatte või haljasala korduvate lahtikaevamiste vältimiseks tehakse samale tänavalõigule või haljasalale kavandatud eri otstarbega kaevetööd võimaluse korral ühel ajal.”;

25) paragrahvi 16 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5) töö alg- ja lõpptähtpäev;”;

26) paragrahvi 17 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Kaevaja tagab kaevetöö tegemise kohas kaevetöö iseloomust olenevalt järgmised dokumendid:”;

27) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4) tänava ajutise sulgemise luba koos kehtiva liiklusskeemiga;”;

28) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

“8) ehitustööde päevik paberil;”;

29) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

“9) kaetud tööde aktid ja foto(d) akteeritud tööde kohta.”;

30) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

“(4) Töömaa piiride kindlaks määramisel tuleb liiklusohutuse tagamiseks arvestada kasutatava rasketehnika gabariite ja objektil liikumise ruumi ning materjali ladustamiseks vajalikku pinda, vältimaks rasketehnika ja materjalide paiknemist väljapool töömaa piire.”;

31) paragrahvi 19 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(7) Haldajal ja haldaja esindajal on õigus esitada kaevajale nõudmisi tööde käigus eemaldatava materjali (freesasfalt, kiviparkett, munakivid, killustik, kruus, liiv, kasvumuld jne) ladustamise ja taaskasutamise kohta. Ladustusplatside asukohad tuleb kooskõlastada keskkonnaametiga. Taaskasutatav materjal veetakse kaevaja kulul linna piires haldaja määratavale ladustusplatsile, jäätmed utiliseerib kaevaja vastavalt maapõueseadusele ja Tallinna jäätmehoolduseeskirjale.”;

32) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

“(8) Kui ehitusjäätmeid ja ehitusmaterjali ei ole võimalik objektil ladustada, kooskõlastab kaevaja sobiva koha kas haldaja või kinnistu omanikuga.”;

33) paragrahvi 20 lõikes 1 asendatakse sõna “tähtaegu” sõnaga “tähtpäevi”;

34) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Kaevetöö tähtaja pikendamiseks esitab kaevaja haldajale hiljemalt üks päev enne kaevetööloal märgitud tööde lõpetamise tähtpäeva kirjaliku taotluse, kus põhjendab kaevetöö tähtaja pikendamise vajadust. Taotlus kooskõlastatakse linnaosa valitsuse (juhul, kui haldajaks on kommunaalamet) ja kaevetööde tellija omanikujärelevalve tegijaga.”;

35) paragrahvi 21 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Koos taotlusega esitab kaevaja:

1) tööde uue ajagraafiku, mis on kinnitatud kaevaja ja alltöövõtjate allkirjadega;

2) transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse ajutise skeemi ja ühissõidukiliinide ümbersõitude skeemi;

3) transpordiameti väljastatud loa liikluse ajutise piiramise või tänava ajutise sulgemise kohta.”;

36) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

“(4) Kui kaevetööloa pikendamise taotlus ei ole piisavalt põhjendatud ning objektipäevikus ja operatiivinfo süsteemis on sissekandeid, mis viitavad, et kaevetöid ei ole korraldatud efektiivselt ja hea ehitustava kohaselt, rakendatakse kaevetööloa pikendamisel haldaja ettepanekul sanktsioone vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662.”;

37) paragrahv 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 22. Kaevetöö peatamine

(1) Haldajal ja haldaja esindajal on õigus peatada kaevetöö kui:

1) kaevetöö ohustab inimeste elu, tervist või keskkonda;

2) ilmneb, et projekteerimise, kaevetööde või ehitamise käigus ei ole kinni peetud kehtivatest normidest ja õigusaktidest;

3) avastatakse projekteerimisvead ja kaevetöö jätkamiseks on vaja projekti korrigeerida;

4) tööde käigus ei peeta kinni tehnonõuetest ja heast ehitustavast;

5) kaevamise käigus ilmnevad ettenägematud takistused, mida projekteerimisel ei olnud võimalik ette näha (peremehetud trassid, omavolilised rajatised, reostus, geoloogilised iseärasused).

(2) Kultuuriväärtuste ametil on õigus peatada muinsuskaitsealal, kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis tehtavad kooskõlastamata kaevetööd. Tööde peatamisest informeerib kultuuriväärtuste amet kaevajat ning haldajat või haldaja esindajat ja kaevetööde dispetšerteenistust.

(3) Keskkonnaametil on õigus peatada kaevetööd, kui kahjustatakse haljastust, puudub raieluba, avastatakse keskkonnareostus, tekitatakse ülenormatiivset müra või saastet või kaevetöödega kahjustatakse nii olemasolevaid kui ka suletud (tamponeeritud) puurkaevusid. Tööde peatamisest informeerib keskkonnaamet kaevajat ning haldajat või haldaja esindajat ja kaevetööde dispetšerteenistust.

(4) Tehnovõrkude valdajal on õigus teha haldajale või haldaja esindajale ettepanek võrgu kaitsevööndis toimuvad tööd peatada, kui kahjustatakse tehnorajatist või on tekkinud tehnorajatise vigastamise oht.

(5) Kaevaja on kohustatud võimaliku lõhkematerjali avastamisel koheselt tööd peatama ning teavitama lõhkematerjali leidmisest hädaabinumbrit 112 ning haldajat või haldaja esindajat ja kaevetööde dispetšerteenistust.

(6) Kaevetööde peatamisest informeerib haldaja või haldaja esindaja kaevajat, kaevetööde tellija omanikujärelevalve tegijat ja tellija esindajat.

(7) Kui kaevetööde peatamise tõttu pikeneb tööde lõpetamise tähtpäev, esitab kaevaja pärast puuduste kõrvaldamist haldajale uue kaevetööloa taotluse §-s 21 sätestatud korras. Kui kaevetööde peatamisega ei kaasne kaevetööloa tähtpäeva pikenemine, esitab kaevaja haldajale uue tööde ajagraafiku ja vajadusel uue sulgemisloa ja liiklusskeemi (kui sulgemisluba ei väljastatud kogu kaevetööde ajaks).

(8) Kaevetööde peatamise kohta koostatakse kahepoolne akt.

(9) Haldaja või haldaja esindaja märgib kaevetöö peatamise ja töö jätkamise kuupäeva kaevetööloa lisainfo lahtrisse, kultuuriväärtuste amet ja keskkonnamet teevad tööde peatamise kohta märkuse objektipäevikusse.

(10) Omavolilise kaevetöö avastamisel peatab haldaja või haldaja esindaja tööd, teeb kindlaks omavolitsenud isiku, koostab kahepoolse akti, lisab foto(d) ja teeb väärteoteate Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile (edaspidi munitsipaalpolitsei amet), kes otsustab väärteomenetluse algatamise.”;

38) paragrahv 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 29. Muinsuskaitse

Juhul kui (avarii)kaevetööde kohas avastatakse arheoloogiline kultuurikiht, inimluud või vanade ehituskonstruktsioonide olemasolu, on kultuuriväärtuste ametil õigus peatada kaevetööd kuni kaheks nädalaks, et teha kindlaks uuringute vajadus või asja vastavus mälestise tunnusele.”;

39) paragrahvi 30 lõpus asendatakse sõna “tähtaega” sõnaga “tähtpäeva”;

40) paragrahvi 31 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Ajutise ümbersõidutee võib liikluseks avada, kui selle on heaks kiitnud haldaja või haldaja esindaja ja selle kohta on vormistatud akt.”;

41) paragrahvi 31 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(6) Pärast kaevetöö lõppu likvideerib kaevaja ajutise ümbersõidutee ja ajutised ühissõidukipeatused ning heakorrastab maa-ala endisel või projektis ettenähtud kujul.”;

42) paragrahvi 32 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

“4) tehnovõrgu rike võib põhjustada teekatte sissevajumise või lokaalse üleujutuse.”;

43) paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Avariikaevetöö tegemiseks ei ole nõutav kaevetööluba, kui teekonstruktsioon ja haljastus taastatakse hiljemalt kolme ööpäeva jooksul kaevetöö alustamisest või kui haldaja on andnud kirjaliku nõusoleku reedel alustatud avariikaevetöö taastamise lõpetamiseks esmaspäeval (avariikaevetöö neljandal päeval).”;

44) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

“(11) Avariikaevetöö teostatakse avariikaevetöö akti alusel ning kehtivad kõik kaevetööde eeskirja nõuded, v.a ehitusloaga projekti koostamine ja kaevetööloa taotlemine. Avariikaevetöö tellija peab kindlustama tööde omanikujärelevalve. Tehnovõrgu asukoha muutusel või uue tehnovõrgu rajamisel tuleb teostusjoonis teha enne kaeviku kinniajamist ning mõõdistustöö tegijal on kohustus mõõdistustöö vormistamisel lähtuda Tallinna Linnavalitsuse 27.05.2009 määruses nr 52 “Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord” toodud nõuetest ning mõõdistustööde tulemused registreerida Tallinna geodeetiliste mõõdistustööde registris.”;

45) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

“(4) Tehnovõrgu valdaja tegevus ja nende kestus suuremahuliste veeavariide korral on fikseeritud eeskirja lisas.”;

46) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

“(5) Kui avariikaevetööde taastamisel paigaldataks üle 10 m2 suurune asfaldipaik, tuleb haldajale või haldaja esindajale esitada laboratoorne õiend, mille on väljastanud sellekohase atesteeringuga laboratoorium. Alla 10 m2 suuruste asfaldipaikade puhul võib haldaja loal laboratoorsetest proovidest loobuda, kui vaatlusel ei teki kahtlusi töö kvaliteedi kohta.”;

47) paragrahvi 34 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Avariikaevetöö tegija teavitab kirjalikult enne kaevetöö alustamist ja 30 minutit enne lõpetamist sellest haldajat, transpordiametit (kui kaevetöö tõttu on suletud liiklus ja/või ühissõidukiliiklus), avariikaevetöö asukoha järgset linnaosa valitsust, samuti kaevekohas asuvaid tehnovõrkude valdajaid, näidates ära avariikaevetöö koha, avariikaevetöö põhjuse, töö alguse ja lõpetamise kuupäeva ja kellaaja, kaevaja nime ning töö eest vastutava isiku ametikoha, nime ja telefoninumbri.”;

48) paragrahvi 34 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Muinsuskaitsealal, kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis tehtava kaevetöö puhul on kaevaja kohustatud teavitama ka kultuuriväärtuste ametit.”;

49) paragrahvi 34 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(21) Avariikaevetöö alal oleva haljastuse muutmisest või kahjustamisest teavitab kaevetöö tegija viivitamatult keskkonnaametit kirjalikult või suuliselt, lisades foto(d). Loodusobjekti kaitsevööndis tehtava kaevetöö puhul esitatakse teave objekti valitsejale.”;

50) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

(22) Avariikaevetöö alal oleva olemasoleva või tamponeeritud puurkaevu kahjustamisest teavitab kaevetöö tegija viivitamatult keskkonnaametit kirjalikult või suuliselt. Puurkaevu sanitaarkaitsealas tehtava kaevetöö puhul esitatakse teave objekti valitsejale ja keskkonnaametile.”;

51) paragrahvi 34 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Kui tehnovõrgu rike nõuab avariikaevetöö alustamist väljaspool üldkehtivat tööaega, puhkepäeval või riiklikul pühal ning lõigetes 1, 2 ja 21 nimetatud asutustele või tehnovõrgu valdajale pole võimalik sellest kohe teatada, teatab avariilise tehnovõrgu valdaja avariikaevetööst esimesel võimalusel. Kui avariikaevetööga väljaspool tööaega, puhkepäeval või riiklikul pühal kaasneb ühissõidukiliikluse sulgemine või ümbersuunamine, informeerib vastutav isik sellest enne avariikaevetööde algust ühistranspordiliine teenindavate vedajate dispetšerteenistusi.”;

52) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

“(4) Tehnovõrgu valdaja on kohustatud sisestama informatsiooni 30 minutit enne avariikaevetöödega alustamist Tallinna linna operatiivinfo programmi. Operatiivinfo programmile ligipääsu puudumisel edastab avariilise tehnovõrgu valdaja haldajale avariikaevetöö akti ja haldaja teeb akti alusel sissekande operatiivinfo programmi. Uue kasutaja ligipääsuks operatiivinfo programmile tuleb tehnovõrgu valdajal taotleda ligipääsuandmed kommunaalametilt.”;

53) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

“(5) Kui avariikaevetöö lõpetatakse enne tähtpäeva väljaspool üldkehtivat tööaega, puhkepäeval või riiklikul pühal ning lõigetes 1, 2 ja 21 nimetatud asutusele või tehnovõrgu valdajale pole võimalik sellest kohe teatada, teatab avariilise tehnovõrgu valdaja avariikaevetöö lõpetamisest esimesel võimalusel. Kui avariikaevetööga kaasnes ühissõidukiliikluse sulgemine või ümbersuunamine ja avariikaevetöö lõpetatakse enne tähtpäeva väljaspool üldkehtivat tööaega, puhkepäeval või riiklikul pühal, informeerib vastutav isik sellest ühissõidukiliine teenindavate vedajate dispetšerteenistusi.”;

54) paragrahvi 37 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Lihtmenetlusega kaevetööloa taotleja esitab haldajale hiljemalt avariikaevetöö kolmandal päeval:

1) kaevaja ja kaevetööde tellija omanikujärelevalve tegija allkirjastatud kaevetööloa taotluse ja teiste võrguvaldajate kirjalikud kooskõlastused avariikaevetöökoha tehnovõrkude kohta;

2) kaevekoha geodeetilise alusplaani koos tehnovõrkude valdajate kooskõlastustega ning haldaja poolt kooskõlastatud katete ja haljastuse taastamise plaani;

3) transpordiametilt taotletud teede ja tänavate ajutise sulgemise loa;

4) tööde ajagraafiku, mille on allkirjastanud taotleja ning alltöövõtjad;

5) garantiikirja, millega kinnitatakse kaevetööks vajalike materjalide, tööjõu, mehhanismide ja raha olemasolu;

6) ümbersõidutee olemasolu korral transpordiametiga ja kommunaalametiga kooskõlastatud akti ümbersõidutee ülevaatuse kohta.”;

55) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

“(3) Kui haldaja või haldaja esindaja tuvastavad järelevalve käigus et plaanilise iseloomuga kaevetöö on vormistatud avariikaevetööna, on haldajal õigus töö tellijalt nõuda geodeetilist alusplaani (mitte vanem kui üks aasta) ja tehtud tööde kohta täitedokumentatsiooni linnaplaneerimise ametile esitamiseks. Kui töödega kaasnes olemasoleva tehnovõrgu asukoha muutus või uue rajamine, tuleb töö tellijal vormistada nõuetekohane ehitusprojekt ja taotleda linnaplaneerimise ametis tehnovõrgu seadustamine. Rikkumise tuvastamisel on haldajal õigus esitada materjalid munitsipaalpolitsei ametile väärteomenetluse alustamise otsustamiseks.”;

56) paragrahvi 40 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Haldajal ja haldaja esindajal on õigus:”;

57) paragrahvi 40 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Teekatte alla jääva kaevetöötrassi täitematerjalina kasutatakse liiva, millega on võimalik saavutada stabiilset tee kandevõimet, mis on hea filtreeruvusega ning võimaldab nõuetekohast tihendamist kergete tihendusseadmetega ja ei kahjusta tehnorajatisi. Filtratsioonimoodul peab olema kontrollitud ja vastama normile.”;

58) paragrahvi 42 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Tükkmaterjalist teekatte taastamise puhul on haldajal õigus nõuda betoonist või tsemendiga stabiliseeritud materjalidest aluskonstruktsiooni rajamist. Juhul, kui antud töö toimub avariikaevetööde raames, vormistatakse tähtaja pikendamiseks lihtmenetlusega kaevetööluba.”;

59) paragrahvi 42 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid, varisemisi ega vajumisi.”;

60) paragrahvi 42 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

(5) Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist või kui ilmastiku tõttu ei ole võimalik teekatet või haljastust taastada nõuetekohaselt, taastab kaevaja teekatte või haljastuse ajutiselt. Ajutise katte materjal tuleb eelnevalt haldajaga kooskõlastada. Kaevaja hoiab ajutise teekatte omal kulul sõidukõlblikuna katendi lõpliku taastamiseni. Talviste kaevetööde puhul taastab kaevaja objekti lõplikult hiljemalt 31. maiks. Talvise avariikaevetöö lõplikku taastamist kevadperioodil käsitletakse avariikaevetöö osana, millele rakendatakse avariikaevetöö kohta kehtestatud nõudeid.”;

61) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

“(7) Kulunud teekattemärgistuse taastamise vajadus otsustatakse kaevetööle eelneval kaevekoha ülevaatusel ja fikseeritakse ülevaatuse aktis.”;

62) paragrahvi 43 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Teemaa-alal tehtud kaevetöö lõpetatakse pärast teekatte ja haljastuse lõplikku ja nõuetekohast taastamist ning kaevekoha heakorrastamist. Kaevetööloa lõpetamise vormistamiseks on kaevaja kohustatud esitama haldajale või haldaja esindajale teeseadusega kehtestatud kvaliteedinõuetele vastavuse kinnitamiseks kaevetööde tellija omanikujärelevalve tegija ja haldaja esindaja allkirjastatud dokumentatsiooni. Kaevetöö lõpetamise ja üleandmise fikseerib haldaja kaevetööloal.”;

63) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

“(11) Kaevetöö lõpetamisel enne tähtpäeva teavitab kaevaja kirjalikult kommunaalametit, transpordiametit (kui kaevetööga on kaasnenud liikluse ja/või ühissõidukiliikluse sulgemine), asukohajärgset linnaosa valitsust, samuti kaevekohas asuvate tehnovõrkude valdajaid.”;

64) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

“(12) Kui kaevetöö lõpetatakse väljaspool üldkehtivat tööaega, puhkepäeval või riiklikul pühal enne tähtpäeva ning tehnovõrgu valdajal pole võimalik sellest kohe teatada, teatatakse kaevetöö lõpetamisest esimesel võimalusel. Kui kaevetöö tõttu oli ühissõidukiliiklus suletud väljaspool üldkehtivat tööaega, puhkepäeval või riiklikul pühal, siis peab vastutav isik kaevetöö lõpetamisest teavitama ühissõidukiliine teenindavate vedajate dispetšerteenistusi.”;

65) paragrahvi 43 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna “kommunaalametile” sõnaga “haldajale”;

66) paragrahvi 43 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) taastatud asfaltbetoonkatte omaduste laboratoorse õiendi, mille on väljastanud sellekohase atesteeringuga laboratoorium. Asfaltbetoonkatte proovid võetakse ühe sõidusuuna ristlõikel kolmest punktist iga 100 m järel. Kui lõik on lühem kui 100 m, siis on kohustuslik võtta üks proovikomplekt. Alla 10 m2 suuruste asfaldipaikade puhul võib haldaja loal laboratoorsetest proovidest loobuda, kui vaatlusel ei teki kahtlusi töö kvaliteedi kohta.”;

67) paragrahvi 43 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4) teekatendi teostusjoonise digitaalselt (dgn- või dwg- ja pdf-formaadis) ja paberkandjal, kui teekate taastatakse teeristlõike laiuses. Teostusmõõdistuse tegijal on kohustusmõõdistustööde vormistamisel lähtuda Tallinna Linnavalitsuse 27.05.2009 määruses nr 52 “Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord” toodud nõuetest ning mõõdistustööde tulemused registreerida Tallinna geodeetiliste mõõdistustööde registris;”;

68) paragrahvi 43 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

“(3) Kui soovitakse lõpetada kaevetööluba, mis on väljastatud linnaosa valitsuse hallatavale maa-alale, siis on kaevaja kohustatud esitama linnaosa valitsusele täitedokumentatsiooni ja andma objekti aktiga üle.

(4) Kaevetööluba loetakse lõpetatuks, kui haldaja on allkirjastanud kaevetööde dokumentatsiooni. Dokumentatsiooni allkirjastamise kuupäevast hakkab kehtima kaeveobjekti garantiiperiood.”;

69) paragrahv 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 44. Garantii kaevetööle

(1) Kaevetööde järgsel taastamisel annab kaevaja asfaltkattele üldjuhul kaheaastase garantii alates kaevetöö objekti üleandmisest haldajale. Väikesemahuliste taastamistööde puhul annab kaevaja tänavakattele § 5 lõike 92 punkti 4 kohaselt viieaastase garantii.

(2) Haljasalal tehtud kaevetööle annab kaevaja kaheaastase garantii alates kaevetöö objekti üleandmisest linnaosa valitsusele.

(3) Tellija korraldab garantiiajal kaeveobjektil omanikujärelevalvet avariikaevetööde tegemise korra järgi, tagab avastatud puuduste likvideerimise kohe ja teavitab haldajat vähemalt kolm päeva enne garantiiremonttööde algust.

(4) Kui tellija pole garantiiajal omanikujärelevalve tegija, haldaja ja haldaja esindaja fikseeritud puudusi määratud tähtpäevaks kõrvaldanud, võib haldaja tellida taastamistööd kolmandalt isikult tellija kulul.

(5) Tellija esitab igal aastal 30. maiks haldajale aruande garantiiobjektide seisukorra kohta vastavalt linnavalitsuse kinnitatud vormile.”;

70) paragrahv 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“§ 45. Kaevetöö järelevalve

(1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teevad kommunaalamet, keskkonnaamet, munitsipaalpolitsei amet, transpordiamet, kultuuriväärtuste amet, linnaosade valitsused, haldaja esindaja, politseiprefektuur ja tehnovõrkude valdajad oma pädevuse kohaselt.

(2) Kommunaalameti järelevalve toimingud ja vastutus on järgmine:

1) korraldab kaevetöid ja teeb järelevalvet nende kaevetööde üle, mis tehakse kommunaalameti hallataval teemaa-alal ja asutuse Kadrioru Park hallatavates parkides rajatiste ja haljastuse säilimise ja nõuetekohase taastamise tagamiseks lähtuvalt kaevetööloa tingimustest, õigusaktidest ning heast ehitustavast;

2) rikkumiste avastamisel (sh omavoliline kaevetöö) edastab informatsiooni ja nõuded avastatud puuduste ja rikkumiste kohta kaevajale, kaevetööde tellijapoolsele omanikujärelevalve tegijale ja kaevetööde tellijale. Vajadusel peatab tööd ja/või edastab materjalid munitsipaalpolitsei ametile, kes otsustab väärteomenetluse algatamise;

3) tagab iga päev kaevetööde info olemasolu Tallinna linna kodulehel aadressil www.tallinn.ee;

4) esitab tehnovõrkude valdajate poolt aasta jooksul kavandatavate tööde kohta informatsiooni kommunaalameti koduleheküljel, tagamaks erinevate tehnovõrguvaldajate poolt samale tänavalõigule või haljasalale planeeritavate tööde koordineerimine;

5) vajadusel delegeerib lepingu alusel osa kaevetööde korraldamise ja järelevalve tegemisega seotud kohustusi haldaja esindajale;

6) korraldab internetiühendusega kaevetööde dispetšerteenistuse, mis töötab ööpäev läbi ja võtab selle aja vältel vastu rikketeateid, töötleb saadud info ning sisestab operatiivinfosüsteemi;

(3) linnaosa valitsuse järelevalve toimingud ja vastutus on järgmine:

1) korraldab kaevetöid ja teeb järelevalvet kaevetööde üle, mida tehakse linnaosa valitsuse hallatavate parkide ja haljasalade säilimise ning nõuetekohase taastamise tagamiseks lähtuvalt kaevetööloa tingimustest, õigusaktidest ning heast ehitustavast;

2) rikkumiste avastamisel (sh omavoliline kaevetöö) edastab informatsiooni ja nõuded avastatud puuduste ja rikkumiste kohta kaevajale, kaevetööde tellijapoolsele omanikujärelevalve tegijale ja kaevetööde tellijale. Vajadusel peatab tööd ja/või edastab materjalid munitsipaalpolitsei ametile, kes otsustab väärteomenetluse algatamise;

3) tagab iga päev kaevetööde info olemasolu Tallinna linna kodulehel aadressil www.tallinn.ee;

(4) transpordiameti järelevalve toimingud ja vastutus on järgmine:

1) teeb kaevetööde järelevalvet kaeveobjektidel tänava ajutise sulgemisloa nõuete täitmise üle teeseaduse, liiklusseaduse, majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.04.2003 määruse nr 69 “Liikluskorralduse nõuded teetöödel” ning Tallinna Linnavalitsuse 18.05.2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskirja” kohaselt;

2) kontrollib tänava ajutise sulgemise loa olemasolu kaeveobjektil ning liikluskorraldusvahendite ja rasketehnika paiknemise vastavust kooskõlastatud liiklusskeemile;

3) rikkumiste avastamisel otsustab väärteomenetluse algatamise;

(5) keskkonnaameti järelevalve toimingud ja vastutus on järgmine:

1) teeb kaevetööde järelevalvet säästva arengu seaduse, jäätmeseaduse, looduskaitseseaduse, veeseaduse, keskkonnaseire seaduse ja Tallinna Linnavalitsuse 22.06.2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” kohaselt;

2) rikkumiste avastamisel teeb ettekirjutusi ja vajadusel peatab kaevetööd, kui kahjustatakse haljastust, puudub raieluba, avastatakse keskkonnareostus, tekitatakse ülenormatiivset müra ja saastet ning kui kaevamisel tekkinud jäätmeid ei käidelda kehtiva jäätmehoolduseeskirja kohaselt. Vajadusel peatab tööd ja/või edastab väärteoteate munitsipaalpolitsei ametile, kes otsustab väärteomenetluse algatamise;

(6) kultuuriväärtuste ameti järelevalve toimingud ja vastutus on järgmine:

1) teeb kaevetööde järelevalvet muinsuskaitse seaduse täitmise üle Tallinna vanalinnas, muinsuskaitsealal, kinnismälestistel ja selle kaitsevööndis, sh kontrollib kultuuriväärtuste ameti kooskõlastuste olemasolu ja arheoloogiliste eeluuringute, arheoloogilise järelevalve või arheoloogiliste uurimistööde tagamist objektil muinsuskaitse seaduse alusel;

2) teeb ettekirjutusi, kui on tuvastanud muinsuskaitsenõuete rikkumise. Vajadusel peatab tööd või alustab väärteomenetlust vastavalt oma pädevusele;

(7) munitsipaalpolitsei ameti järelevalve toimingud ja vastutus on järgmine:

1) teeb kaevetööde järelevalvet Tallinna Linnavolikogu 02.09. 2004 määruse nr 32 “Tallinna linna kaevetööde eeskirja kinnitamine”, Tallinna Linnavalitsuse 22.06.2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” jt linna õigusaktide täitmise üle ning vajadusel algatab väärteomenetluse vastavalt oma pädevusele;

2) haldajalt, transpordiametilt, keskkonnaametilt ja kultuuriväärtuste ametilt saadud dokumentatsiooni ja edastatud väärteoteate põhjal otsustab väärteomenetluse algatamise.

(8) Politseiprefektuur teeb kaevetööde üle järelevalvet oma pädevuse piires.

(9) Haldaja esindaja teeb kaevetööde üle järelevalvet lepingu alusel temale antud volituste piires.

(10) Tehnovõrkude valdaja teeb kaevetööde üle järelevalvet tegutsemisloa alusel tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses.”;

71) eeskirja täiendatakse paragrahviga 451 järgmises sõnastuses:

§ 451 Tellija omanikujärelevalve

(1) Tellija on kohustatud tagama kaevetööde kestel ja garantiiajal omanikujärelevalve vastavalt ehitusseadusele ja teeseadusele. Tellija saab omanikujärelevalve tegijaks määrata ainult omanikujärelevalve õigust omava isiku.

(2) Tellija omanikujärelevalve tegija on kohustatud iga päev kontrollima kõiki töös olevaid kaevetöö- ja avariikaevetöö objekte, kontrolli tulemused fikseerima objektipäevikus ja kinnitama kaetud tööde aktid.

(3) Kui ühel ehitusobjektil teevad tööd mitu tellijat või mitu kaevajat, määravad osalised enda hulgast esindaja, kes vormistab kaevetööloa ja koondab täitedokumendid ühtseks dokumentatsiooniks. Objektil peab teehoiutööde üle tegema kaevetööde tellija omanikujärelevalvet üks teehoiutööde järelevalvet tegev isik. Haldaja korraldab vajadusel tegevusi koordineeriva nõupidamise.”;

72) paragrahvi 46 lõikes 1 asendatakse sõna “tähtaegade” sõnaga “tähtpäevade”;

73) paragrahvi 46 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna “keskkonnaametil” sõnadega “ja haldajal”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2011
määruse nr 42
“Tallinna linna kaevetööde eeskirja muutmine”
LISA

 

Tallinna linna kaevetööde eeskirja lisa. Tehnovõrgu valdaja tegevused ja nende kestus
suuremahuliste veeavariide korral

Tegevus

tegevuse ajaline kestus
(aega arvestatakse teate saamisest hetkest ja see on kumulatiivne)

Veetorustiku avarii

küttetorustiku avarii

1. Peale avariiteate vastuvõtmist objekti kohta kaardimaterjali leidmiseks päringu tegemine, vajadusel selle väljatrükk ja sündmuskohale saabumine

1 tunni jooksul

1 tunni jooksul

2. Situatsiooni esmane hindamine, vee- või soojakatkestusest klientide, avariide kontaktgrupi ja Tallinna abitelefoni informeerimine.

30 minuti jooksul

30 minuti jooksul

3. Vee- või soojatorustiku sulgemistöödega alustamine samal ajal veetõrje tegemisega ning vajadusel libedusetõrje korraldamine talveperioodil koostöös teehooldusettevõtetega. Veeavarii tagajärgede likvideerimisel tuleb kasutada nii vett eemalesuunavat tehnikat (sahad, pumbad) kui ka ilmastikuoludele vastavalt kas jääd ja lund ning libedust ennetavaid vahendeid (sahad, puisted, kloriidid)

30 minuti jooksul

30 minuti jooksul

3. Objektiga seotud dokumentide vormistamine, edasise tegevuse planeerimine ja organiseerimine ning vajadusel teiste tehnovõrguvaldajate väljakutsumine

1 tunni jooksul

1 tunni jooksul

4. Kaeve- ja remonttöödega alustamine

2 tunni jooksul.

Üle 5 tunni kestvate katkestuste puhul tagatakse alternatiivne veevarustus

2 tunni jooksul.

Klientide soojusvarustus tagatakse esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul alates soojuskatkestuse algusest. Sotsiaalobjektide soojusvarustus tagatakse kahepoolse toite või teisaldatavate konteinerkatlamajade abil.

5. Tavapärase liikluskorralduse taastamine

esimesel võimalusel

esimesel võimalusel

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees