Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tartu mnt 80S kinnisasja sundvõõranditasu määramine
Tallinna Linnavalitsus 07.12.2011 korraldus number 1933
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember

2011 nr

1933-k

 

 

Tartu mnt 80S kinnisasja sundvõõranditasu määramine

 

 

 

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 15 lg-te 1 ja 2, § 17 lg 1, § 23 lg 2, § 24 lg 4, § 25 lg 2 ja § 27 lg-te 1, 2 ja 4, § 33 lg 2 p 4, § 36, § 40 lg-te 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 ning 25. augusti 2011 määruse nr 27 „Kinnisasja sundvõõrandamise seaduses kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 61 kehtetuks tunnistamine“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu   9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ lisaga 4, Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsusega nr 36 „Tartu mnt 80S kinnisasja sundvõõrandamine“, Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2011 korraldusega nr 388-k „Tartu mnt 80S kinnisasja erakorraline hindamine“ ning Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi 23. mail 2011 täiteasjas nr 025/2011/1256 koostatud sundvõõrandamismenetluses kinnisvara arestimise ja hindamise aktiga ning tulenevalt 19. oktoobri 2011 kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse koosoleku protokollist

 

 

1. Määrata Zelluloosi Kinnisvara OÜ (äriregistri kood 11149834, asukoht Jõe tn 3, 10151 Tallinn) omandis oleva Tartu mnt 80S kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 2482901, katastritunnus 78401:116:0780, pindala 3915 m2, sihtotstarve transpordimaa), edaspidi kinnisasi, sundvõõrandamise menetluses sundvõõranditasu suuruseks 62 250 (kuuskümmend kaks tuhat kakssada viiskümmend) eurot vastavalt Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi 23. mail 2011 täiteasjas nr 025/2011/1256 koostatud sundvõõrandamismenetluses kinnisvara arestimise ja hindamise aktile, edaspidi hindamisakt.

2. Mitte alustada kinnisasja sundvõõrandamise seaduse (edaspidi KASVS) § 27 lõike 2 alusel täiendavat hindamismenetlust järgnevast tulenevalt:

2.1 KASVS § 27 lõike 2 kohaselt korraldab muude nõuete hindamiseks, millest on õigeaegselt teatatud, kuid milles ei ole saavutatud kokkulepet, pädev isik  täiendava hindamismenetluse. Zelluloosi Kinnisvara OÜ on esitanud kinnisasja sundvõõrandamisega väidetavalt tekitatavatest kahjudest pärast KASVS § 23 lõikes 2 sätestatud tähtaega. KASVS § 23 lõike 2 kohaselt teeb pädev isik kinnisasja omanikule ja piiratud asjaõiguste omajatele ettepaneku teatada sundvõõrandamisega tekitatud kahjudest, mis KASVS § 16 lõikes 9 nimetatud hindamisaktis ei kajastu. Pädev isik toimetab ettepaneku isikutele kätte väljastusteatega tähtkirjaga või allkirja vastu teatisel, millele märgitakse dokumendi üleandmise aeg. Kinnisasja omanik ja piiratud asjaõiguste omajad peavad teatama oma nõuetest kahe nädala jooksul, arvates ettepaneku saamisest. Tallinna Linnavalitsus palus 4. juuli 2011 kirjas nr LV-1/4210 Zelluloosi Kinnisvara OÜ-l teatada Tallinna Linnavalitsusele hiljemalt kahe nädala jooksul kirja kättesaamisest kirjalikult Tartu mnt 80S kinnisasja sundvõõrandamisega tekitatavatest kahjudest, mis hindamisaktis ei kajastu. Zelluloosi Kinnisvara OÜ sai nimetatud kirja allkirja vastu kätte 5. juulil 2011, seega oli nõuete esitamise tähtaeg 19. juuli 2011. Zelluloosi Kinnisvara OÜ esindaja OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo vastas Tallinna Linnavalitsuse 4. juuli 2011 kirjale nr LV-1/4210  26. juuli 2011 kirjaga, edaspidi kiri, seega pärast seaduses sätestatud tähtaja möödumist. Seaduses sätestatud tähtaja jooksul kinnisasja omanik oma nõuet ei esitanud. Vastavalt KASVS § 24 lõikele 4 ei hüvitata nõudeid, mis on esitatud peale KASVS § 23 lõikes 1 või lõikes 2 sätestatud tähtaega. Seega ei kuulu Zelluloosi Kinnisvara OÜ  täiendavalt esitatud nõue rahuldamisele;  

2.2 Zelluloosi Kinnisvara OÜ esitatud nõue ei ole kahjunõue KASVS § 23 lõike 2 tähenduses. KASVS § 23 lõike 2 kohaselt tuleb kinnisasja omanikul teatada kahjudest, mis KASVS § 16 lõikes 9 nimetatud hindamisaktis ei kajastu. Kirjas ei ole teatatud täiendavatest kahjudest KASVS § 23 lõike 2 mõistes, vaid on esitatud vastuväited hindamisaktile. Kirjas  märgitakse, et Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi 23. mail 2011 täiteasjas nr 025/2011/1256 koostatud sundvõõrandamismenetluses kinnisvara arestimise ja hindamise aktis on ebaõigesti jäetud sundvõõranditasu määramisel kinnisasja harilikku väärtust ületav majanduskahju arvestamata. Täitemenetluse seadustiku § 217 lõike 1 kohaselt võib kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel täitemenetluse osaline esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Zelluloosi Kinnisvara OÜ on hindamisakti kättesaamist kinnitanud 25. mai 2011 elektronkirjaga. Hindamisakti vaidlustamise tähtaeg on möödunud ja Zelluloosi Kinnisvara OÜ hindamisakti ei vaidlustanud. Seega oli Zelluloosi Kinnisvara OÜ hindamisaktiga nõus.

3. Sundvõõrandisaaja on kaalutlenud, kas Zelluloosi Kinnisvara OÜ poolt kirjas toodud asjaolud tingiksid sundvõõrandamismenetluses kahjudest teatamise menetluse uuendamise. Põhiseaduse § 32 lõike 1 teise lause järgi võib omandit omaniku nõusolekuta võõrandada ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides õiglase ja kohese hüvitamise eest. Seega  saab sundvõõrandisaaja kontrollida, kas Zelluloosi Kinnisvara OÜ poolt kirjas toodud asjaolud on sellised, mis tingiksid  kahjudest teatamise menetluse uuendamise,  tulenevalt kinnisasja omaniku väitest, et omandi võõrandamine ei toimu õiglase hüvitamise eest. Kirjas väidetakse, et kinnisasja eriväärtuseks on 1 900 000 eurot vastavalt kirjale lisatud Pindi Kinnisvara AS-i 31. mail 2011 koostatud eksperthinnangule nr 110531-11179-463, edaspidi eksperthinnang. Kirjas toodud seisukohtadega ei saa nõustuda järgmistel põhimotiividel, arvestades ka Ober-Haus Hindamisteenuste OÜ 13. septembril 2011 koostatud läbivaatuse aruannet eksperthinnangu kohta:

3.1 eksperthinnang ei ole asjakohane ega ka sõltumatu ja usaldusväärne, kuna eksperthinnangu lk-l 9 punktis 5.4 on märgitud, et eksperthinnang on koostatud vastavalt tellija (Zelluloosi Kinnisvara OÜ) lähteülesandele ja leitud kinnisasja omaniku erihuvidest lähtuvalt ning eksperthinnangu koostajad ei ole analüüsinud lähteülesande juriidilist põhjendatust. Hindaja ei ole eraldi allkirjastanud vastavuskinnitust Eesti vara hindamise standardiseeria EVS 875 nõetele. Seetõttu ei saa pidada hindamist  nõuetekohaseks ja usaldusväärseks;

3.2 KASVS ei näe ette, et läbirääkimistel sundvõõranditasu ja hüvitise suuruses kokkuleppe saavutamiseks lähtutakse kinnisasja omaniku tellitud eksperthinnangust. KASVS § 24 lõige 3 sätestab, et läbirääkimistel lähtuvad sundvõõrandamise pooled KASVS § 16 lõikes 9 nimetatud hindamisaktis märgitud kõrgeimast kinnisasja või piiratud asjaõiguse väärtusest. Sama sätte kohaselt on läbirääkimistel ekspertide kaasamise õigus pädeval isikul ehk antud juhul Tallinna linnal. Tallinna linn ei pidanud vajalikuks eksperte kaasata, kuna kinnisasja sundvõõrandamisega kinnisasja omanikule majandusliku kahju põhjustamist on hindamisaktis hinnatud ja leitud, et majanduslikku kahju sundvõõrandamisega ei teki;

3.3 eksperthinnangus on leitud turuväärtuse asemel eriväärtus, mis ei ole sundvõõrandamise korral lubatav. KASVS § 16 lõike 1 kohaselt sundvõõranditasu ja hüvitise kindlaksmääramisel lähtutakse erakorralisel hindamisel väljaselgitatud sundvõõrandamisele määratud kinnisasja maksumusest sundvõõrandamise otsuse vastuvõtmise hetke seisuga. Kinnisasja sundvõõranditasu ei või olla madalam kinnisasja harilikust väärtusest sundvõõrandamise otsuse vastuvõtmise hetke seisuga. KASVS § 16 lõige 4 sätestab, et erakorraline hindamine viiakse läbi sundvõõrandamisotsuse jõustumisel. Erakorralisel hindamisel lähtutakse maa hindamise seaduse § 8 lõike 2 alusel kehtestatud korrast. Maa hindamise seaduse § 8 lõike 2 kohaselt erakorraline hindamine sundvõõrandamiseks toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. Vabariigi Valitsuse             25. oktoobri 1996 määrusega nr 260 kinnitatud „Maa erakorralise hindamise korra“ punkti 1 kohaselt on hindamise objektiks vastavalt maa hindamise seaduse § 2 lõikele 1 maatükk koos selle oluliste osade ja päraldistega. Maa erakorralise hindamise korra punkti 20 kohaselt leitakse sundvõõrandatava kinnisasja hindamisel selle harilik väärtus, mille määramisel kasutatakse korra punktis 3 nimetatud meetodeid (turuväärtuse (tehingute võrdlemise), puhastulu ja kulumeetodit või nende meetodite kombinatsioone). Vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 65-le on eseme harilik väärtus selle kohalik keskmine müügihind (turuhind). Vastavalt Eesti vara hindamise standardiseeriale EVS 875 on eriväärtus väärtus, mis on seotud väärtuse elemendiga, mis ületab turuväärtust. Kuna kinnisasja eriväärtus ei ole oma olemuselt võrreldav kinnisasja hariliku väärtusega, ei ole võimalik eksperthinnangus leitud (eri)väärtust kinnisasja sundvõõranditasu suuruse määramisel kasutada;

3.4 eksperthinnangu lk-l 9 punktis 5.4 on märgitud, et Tartu mnt 80S maaüksus on transpordimaa, millel on lubatud parkla ja/või parkimismaja ehitamine avalikes huvides ehk ka teiste kompleksi kuuluvate kinnistute teenindamiseks ning et tellija soovil on vaadeldud Tartu mnt 80M kinnisasja väärtuse vähenemist, kui Tartu mnt 80S kinnisasi võõrandatakse ja sellest tulenevalt tuleb parkimine korraldada Tartu mnt 80 hoone mahu sees. Selline lähenemine on väär alljärgnevast tulenevalt:

3.4.1 eksperthinnangus ei ole tuginetud objektiivsele õiguslikule olukorrale, vaid realiseerimatule eeldusele. Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 1999 otsusega nr 231 kehtestatud Masina tn, Tartu mnt ja Tallinn-Tapa raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu korrektuur ja Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneering näeb ette tänase Tartu mnt 80S kinnisasja Lõuna väila tänava maa-alaks (st ka Ülemiste liiklussõlme maa-alaks). Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatas 3. septembri 2010 kirjas nr 9-1/281-10, et Masina tn, Tartu mnt ja Tallinn-Tapa raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu korrektuuriga ei ole parkimist Tartu mnt 80S kinnisasjale kavandatud ning kehtiv detailplaneering ei võimalda kinnisasjale parklat ehitada. Tartu mnt 80S kinnisasjale ei ole võimalik parkimiskohti kavandada ka juhul, kui koostatakse uus detailplaneering. Kehtiv detailplaneering näeb ette Tartu mnt 80M kinnisasjale vajalikud parkimiskohad Tartu mnt 80M kinnisasjal. Seega Zelluloosi Kinnisvara     OÜ-l puudub alus eeldada, et tulevikus kehtestatakse kinnisasja kohta uus detailplaneering. Zelluloosi Kinnisvara OÜ omandas hoonestamata transpordimaa sihtotstarbega Tartu mnt 80S kinnisasja pärast Masina tn, Tartu mnt ja Tallinn-Tapa raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu korrektuuri ja Tallinna üldplaneeringu kehtestamist 9. septembril 2008 sõlmitud asjaõiguslepingu alusel, mistõttu ei saanud kinnisasja omanik eeldada, et saab kinnisasja kasutada muul otstarbel kui tee maa-alana;

3.4.2 eksperthinnangu lk-l 3 on toodud väide, et hinnatavale alale on Tallinna linn kehtestanud teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas ja Sossimäe struktuurplaan“ ning lähtunud sellest tuleviku ehitusõiguse hindamisel. Sellist teemaplaneeringut ei eksisteeri. Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 „Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" kehtestamine“ on kehtestatud teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“. Koostatud Sossi mäe struktuurplaan on sisuliselt piirkonna kontaktvööndi analüüs, millele on lisatud üldisem linnaehituslik arenguvisioon. Struktuurplaan ei ole haldusakt, vaid lähteseisukoht/eskiislahendus, mida saab ühe variandina kaaluda (detail)planeerimismenetluse läbiviimisel, kuid millest ei pea lähtuma ja mis iseenesest ei tekita õiguspärast ootust, et selline lahendus kehtestatakse. Oluline on märkida, et Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute menetlemise komisjon, Tallinna linna ametid ja Tallinna Kesklinna halduskogu ei ole eelnimetatud struktuurplaani heaks kiitnud;

3.4.3 kinnisasi on pikliku ja kitsa kujuga ning kinnisasja laius jääb kogu ulatuses 10 kuni 20 m vahele, mistõttu  ei ole kinnisasja kujust tulenevalt kinnisasjale parkimismaja ehitamine ka reaalselt võimalik;

3.4.4 Tallinna Maa-amet teavitas 30. aprilli 2008 kirjas nr 4-13/3406 Rein Kilki soovist omandada Tallinna linnale tee-ehituseks Tartu mnt 80S kinnisasi ning palus kinnisasja omanikul esitada Tallinna Maa-ametile äriühingu tingimused Tartu mnt 80S kinnisasja võõrandamiseks Tallinna linnale. Zelluloosi Kinnisvara OÜ vastas 3. novembri 2008 kirjaga, et on alates 18.-st septembrist 2008 Tartu mnt 80S kinnisasja omanik ning nõustub Tartu mnt 80S kinnisasja võõrandama Tallinna linnale vahetamise teel Tartu mnt 80S kinnisasjaga piirneva riigi omandis oleva (maareformi läbimata) maatükiga. Zelluloosi Kinnisvara OÜ pidi Tartu mnt 80S kinnisasja omandamisel teadma, et Tallinna linn soovib kinnisasja omandada. Seda tõendab ka Zelluloosi Kinnisvara OÜ 3. novembri 2008 kiri Tallinna Maa-ametile, milles Zelluloosi Kinnisvara OÜ teatab vastuseks Tallinna Maa-ameti 30. aprilli 2008 kirjale (milles Tallinna Maa-amet väljendas vajadust tulenevalt Ülemiste liiklussõlme ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise eelprojektist omandada Tartu mnt 80S kinnisasi ja palus esitada kinnisasja võõrandamise tingimused), et on alates 18. septembrist 2008 kinnisasja omanik. Kinnisasja omandamise hind (185 343,78 eurot), millega Zelluloosi Kinnisvara OÜ Tartu mnt 80S kinnisasja väidetavalt omandas, ei ole kinnisasja tegelik turuväärtus, arvestades ka seda, et Zelluloosi Kinnisvara OÜ omandas kinnisasja pärast Tallinna linna tahte kinnisasi tee ehitamise eesmärgil omandada, avaldamist. Asjaolu, et Zelluloosi Kinnisvara OÜ on kinnisasja ostmisel maksnud ebamõistlikult kõrge ostuhinna, ei anna alust nõuda, et Tallinna linn peaks kinnisasja avalikes huvides sundvõõrandamisel äriühingu poolt endale ebamõistliku majandustegevuse tõttu väidetavalt tekitatud kahju hüvitama. Seetõttu ei teki kinnisasja sundvõõrandamisega kinnisasja omanikule majanduslikku kahju kinnisasja ostuhinna maksmisest tulenevalt;

3.5 hindamisakti lisaks 2 olevas vandeaudiitor Katrin Kaasiku koostatud kahjude hindamise aktis leiti, et sundvõõrandamisega ei teki kinnisasja omanikule peale maa turuhinna täiendavat kahju, kuna kahju tekitas kinnisasja omanik endale ise, kas tahtlikult või raske hooletuse tõttu, kui ta ostis kinnisasja kümneid kordi turuhinnast kõrgema hinnaga, ehitusõigust ei ole kinnisasjal kunagi olnud ja kinnisasja omanik teadis seda kinnisasja omandamisel, kahju tekkimine ei ole kindel, kuna mingit kahju ei ole sundvõõrandamise hetkel tekkinud. Kirjas toodud vastuväited  kahjude hindamisaktile ei ole põhjendatud ega anna alust hindamismenetlust uuendada. Kahjude hindamise aktis on leitud, et Tartu mnt 80S kinnisasjaga on tehinguid tehtud seotud osapoolte vahel. Kirjas väidetakse, et Loo Invest OÜ omandas Tartu mnt 80S kinnisasja 11. detsembril 2007 Tallinna Kinnisvara OÜ-lt, mis oli kuni 15. juunini 2006 kinnisasja omanikuks olnud aktsiaseltsi L. Rei tütarettevõtja. 11. detsembril 2007 oli aktsiaselts L. Rei pankrotis ja esindusõigus oli pankrotihaldur Veli Kraavil, kes aktsiaselts L. Rei haldurina otsustas ka Tallinna Kinnisvara OÜ-le kuulunud Tartu mnt 80S kinnisasja võõrandamise Loo Invest OÜ-le. Tulenevalt pankrotiseadusest ja äriseadustikust ei saanud igapäevastes majandustehingutes Tallinna Kinnisvara OÜ esindajaks olla aktsiaseltsi L. Rei pankrotihaldur Veli Kraavi;

3.6 KASVS § 16 lõige 3 sätestab, et sundvõõranditasu kindlaksmääramisel ei arvestata sundvõõrandatava kinnisasja või piiratud asjaõiguse väärtuse muutumist sundvõõrandamise otsuse vastuvõtmise ja erakorralise hindamise vahelisel ajal ega selle võimalikku muutumist tulevikus. Maa erakorralise hindamise korra punkti 4 kohaselt määratakse objekti väärtus hindamise hetkele vastavast ajahetkest lähtuvalt, kui maa erakorralise hindamise korrast ei tulene teisiti. Kui kinnisasja harilik väärtus ei iseloomusta majanduslikku kahju, mida sundvõõrandiandja kannab, siis leitakse viimasest asjaolust tulenev väärtus. Maa erakorralise hindamise korra punkti 21 kohaselt ei arvestata sundvõõranditasu kindlaksmääramisel sundvõõrandatava kinnisasja või piiratud asjaõiguse väärtuse muutumist sundvõõrandamise otsuse vastuvõtmise ja erakorralise hindamise vahelisel ajal ega selle võimalikku muutumist tulevikus. Tartu mnt 80S kinnisasja puhul ei saa selle väärtuse suurenemine tulevikus, kasutatuna parklana, kõne alla tulla juba seetõttu, et kinnisasjale on kehtivate planeeringutega ette nähtud tee ehitamine;

3.7 OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo teatas 8. augusti 2011 kirjas nr 1-11/230, et Zelluloosi Kinnisvara OÜ esitab Tartu mnt 80S kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse raames audiitori hinnangu Tartu mnt 80S kinnisasja sundvõõrandamise tasu suuruse kohta hiljemalt        31. augustil 2011. OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo edastas 18. oktoobril 2011 elektronkirjaga pdf-kujul ilma digitaalallkirjata arvamuse MK Audit OÜ vandeaudiitori Maidu Kuuse tehtud ülevaatest Tartu mnt 80S kinnisasja sundvõõrandamisel tekkivast võimalikust majanduslikust kahjust. Audiitorhinnangut tänaseni esitatud ei ole;

3.8 Tallinna linnapea 6. juuni 2011 käskkirjaga nr  PO-1/136 volitatud isik abilinnapea Eha Võrk määras Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2011 väljastusteatega tähtkirjaga nr LV-1/7779 kinnisasja sundvõõrandamismenetluses kokkuleppe sõlmimise tähtajaks 27. oktoober 2011. Kokkuleppemenetlus toimus järgmiselt:

3.8.1 Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2011 kirjaga nr LV-1/7779  kutsuti kinnisasja omanik kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppe koosolekule 28. septembril 2011 kell 8.45. Zelluloosi  Kinnisvara OÜ ja OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo said nimetatud kirja allkirja vastu kätte 26. septembril 2011. OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo teatas 26. septembril 2011 elektronkirjaga, et on Tallinna Linnavalitsuse kutse kätte saanud, kuid kuna Zelluloosi  Kinnisvara OÜ-d esindav vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets on 28. septembril 2011 seotud kohtuistungiga Tartus ning 29. ja 30. septembril 2011 kohtuistungitega Tallinnas, ei ole koosoleku pidamine 28. septembril kell 8.45 võimalik. Elektronkirjas paluti koosoleku pidamise aega edasi lükata järgmisele nädalale 4. oktoobrile 2011 igal ajal, välja arvatud kell 14.30 kuni 16.30 või 5. oktoobrile 2011 igal kellaajal;

3.8.2  Tallinna Linnavalitsus kutsus 28. septembri 2011 kirjaga nr LV-1/7779 kinnisasja omaniku kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppe koosolekule 5. oktoobril 2011 kell 8.45. Zelluloosi Kinnisvara OÜ ja OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo said nimetatud kirja allkirja vastu kätte         30. septembril 2011. Tallinna Linnavaraamet teavitas 4. oktoobri 2011 elektronkirjaga kinnisasja omanikku ja OÜ-d Maria Mägi Advokaadibüroo, et seoses Tallinna Linnavalitsuse istungi aja ettepoole tõstmisega ei ole abilinnapea Eha Võrgul võimalik koosolekut läbi viia.  OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo vastas 4. oktoobri 2011 elektronkirjaga, et kinnitab teate kättesaamist ning teavitab, et Maria Mägi-Rohtmetsa palvel ei sobi talle järgmiseks koosoleku ajaks seonduvalt kohtuistungitega 6. ja 7. oktoober 2011 terve päev ning 12. oktoober 2011 alates kella 10.00-st;

3.8.3  Tallinna Linnavalitsus kutsus 7. oktoobri 2011 kirjaga nr LV-1/7779 kinnisasja omaniku kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppe koosolekule 12. oktoobril 2011 kell 8.45. Zelluloosi  Kinnisvara OÜ sai nimetatud kirja allkirja vastu kätte 10. oktoobril 2011 ja OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo 11. oktoobril  2011. Tallinna Linnavaraamet teatas 5. oktoobri 2011 elektronkirjas Zelluloosi Kinnisvara OÜ-le ja OÜ-le Maria Mägi Advokaadibüroo, et abilinnapea Eha Võrk palub Zelluloosi Kinnisvara OÜ esindajal osaleda Tartu mnt 80S kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse koosolekul 12. oktoobril 2011 kell 8.45 Tallinna Linnavalitsuses. OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo kinnitas 5. oktoobril 2011 elektronkirjaga, et on eelnimetatud elektronkirja selle saajale kätte toimetanud. OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo teatas 11. oktoobril 2011 elektronkirjaga, et vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmetsale ei sobi ajaliselt koosolekul osalemine seoses kell 10.00 Lääne Maakohtus algava kohtuistungiga ning et koosolekul on tal võimalik osaleda 17, 18, 19. ja 20. oktoobril 2011 abilinnapeale sobival kellaajal;

3.8.4 Tallinna Linnavalitsus kutsus 14. oktoobri 2011 kirjaga nr LV-1/7779 kinnisasja omaniku kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppe koosolekule 19. oktoobril 2011 kell 8.45. Zelluloosi  Kinnisvara OÜ sai nimetatud kirja allkirja vastu kätte 17. oktoobril 2011 ja OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo 18. oktoobril  2011. Tallinna Linnavaraamet edastas kutse ka 14. oktoobril 2011 elektronkirjaga ning palus kinnitada elektronkirja kättesaamist. OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo teatas 18. oktoobril 2011 pärast tööpäeva lõppu kell 17.34 saadetud elektronkirjas, et seoses vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmetsa välislähetuses viibimisega kuni 15. novembrini 2011 tegeleb asjaga edasi advokaat Heikki Ojamaa. 19. oktoobril 2011 koosoleku alguse kellaajal helistas advokaat Heikki Ojamaa abilinnapea Eha Võrgule ning teatas, et ei saa koosolekul osaleda ning ei saa seda teha kuni 27. oktoobrini 2011;

3.8.5 KASVS § 25 lõige 2 sätestab, et kui määratud või kokkulepitud ajaks mõni sundvõõrandamise pool või mitte ükski sundvõõrandamise pool pädeva isiku juurde mõjuva põhjuseta ei ilmu või määratud tähtaja jooksul kokkulepet ei saavutata, lõpetab pädev isik kokkuleppemenetluse ja sundvõõrandamismenetlus jätkub. Zelluloosi  Kinnisvara OÜ volitatud esindaja on jätnud kolmel korral Tartu mnt 80S kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse koosolekule ilmumata, kuigi koosolekute toimumise ajad olid esindajaga eelnevalt kooskõlastatud, teatades ilmumata jätmisest alles koosoleku toimumise päevale eelneval päeval. Ei ole usutav, et vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets sai kohtuistungite toimumise ja välislähetusel viibimise aegadest teada alles üks päev ette koosolekutele eelnevatel päevadel. Samuti ei ole Zelluloosi Kinnisvara OÜ seaduslik esindaja juhatuse liige Eero Lukkanen vastanud ühelegi Tallinna Linnavalitsuse kirjale ega elektronkirjale ega ilmunud Tallinna Linnavalitsusse koosolekutele. Seega ei saa koosolekutele ilmumata jätmist lugeda toimunuks mõjuval põhjusel. Arvestades asjaolu, et Zelluloosi  Kinnisvara OÜ esindajad ei ole kolmel korral mõjuva põhjuseta Tallinna Linnavalitsusse Tartu mnt 80S kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse koosolekutele ilmunud, lõpetati 19. oktoobri 2011 kokkuleppemenetluse koosoleku protokolliga KASVS § 25 lõike 2 alusel Tartu mnt 80S kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppemenetlus.

3.9 OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo kordas 26. oktoobri 2011 tähtkirjas, mis saabus Tallinna Linnakantseleisse 27. oktoobril 2011 ehk sundvõõrandamisemenetluses kokkuleppe sõlmimise tähtpäeval, veelkordselt vastuväiteid hindamisaktile. Kirjas leitakse, et sundvõõrandamise menetluses kohtutäitur Kaire Põltsi koostatud hindamise aktis Tartu mnt 80S sundvõõranditasuks hinnatud 62 250 eurot ei ole õige, sest arvestab üksnes turuväärtusega ning  arvestamata on jäetud majanduslik kahju. Zelluloosi Kinnisvara OÜ poolt 31. mail 2011 AS-lt Pindi Kinnisvara ja vannutatud audiitorilt MK Audit OÜ Maidu Kuuse Audiitorbüroo tellitud eksperthinnangu kohaselt on Tartu mnt 80S kinnistu väärtuseks 1 900 000 eurot, mis peab olema ka sundvõõrandamise tasu suuruseks. Kinnistu väärtuste erinevus seisneb Zelluloosi Kinnisvara OÜ esindaja arvates selles, et kohtutäituri arvutatud Tartu mnt 80S kinnistu sundvõõrandamise tasu ei kajasta Zelluloosi Kinnisvara OÜ-le kuuluva Tartu mnt 80M kinnistu väärtuse langust. Zelluloosi Kinnisvara OÜ esindaja märgib, et juhul, kui Tallinna Linnavalitsus peaks leidma, et Zelluloosi Kinnisvara OÜ esitatud dokumentaalsed tõendid ei väljenda kinnisasja väärtust õigesti ning need ei võimalda sundvõõranditasu suuruseks määrata 1 900 000 eurot, tuleb Tallinna Linnavalitsusel läbi viia uus hindamine, kaasates selleks asja tundvad isikud, kes arvamuse andmisel esitavad ja lähtuvad õigetest asjaoludest ning eeldustest ning et kohtutäituri ebaõigetele andmetele tuginev akt ei saa olla kohaseks tõendiks kinnisasja sundvõõrandamise menetluses. Seega sisuliselt soovib Zelluloosi Kinnisvara OÜ esindaja 26. oktoobri 2011 kirjaga uue hindamismenetluse läbiviimist Tartu mnt 80S kinnistu osas, mis arvestaks Tartu mnt 80M kinnistu väärtuse langust. Tallinna Linnavalitsuse seisukoht käesolevas punktis 3.9 nimetatud kirja sisu osas on toodud korralduse punktides 2 ja 3.

4. Haldusmenetluse seaduse § 40 lõike 2 kohaselt, enne menetlusosalise suhtes sellise toimingu sooritamist, mis võib kahjustada tema õigusi, peab haldusorgan andma talle võimaluse arvamuse ja vastuväidete esitamiseks. Linnavalitsus edastas 17. novembri 2011 kirjaga nr LV-1//7779 linnavalitsuse korralduse eelnõu „Tartu mnt 80S kinnisasja sundvõõranditasu määramine“ kinnisasja omanikule ja omaniku esindajale tutvumiseks. OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo sai nimetatud kirja kätte samal päeval. Kirjas määrati linnavalitsuse korralduse eelnõu kohta ettepanekute ja vastuväidete teatamise tähtajaks 5. detsember 2011. OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo teatas 5. detsembri 2011 kirjas (edaspidi vastuväidete kiri) alljärgnevatest ettepanekutest ja vastuväidetest, millede osas tuleb asuda järgmistele seisukohtadele:

4.1 vastuväidete kirjas leitakse, et KASVS § 23 lõike 2 kohased nõuded on lisaks kinnisasja harilikule väärtusele ka sundvõõrandamisega tekkiv majanduslik kahju. Sellise väitega ei saa nõustuda. KASVS § 23 lõige 2 sätestab sundvõõrandamisega tekitatud kahjud, mis KASVS § 16 lõikes 9 nimetatud hindamisaktis ei kajastu. Sellisteks kahjudeks saavad olla näiteks kolimiskulud, kui kinnisasjal paikneks kasutuses olev hoone, sundvõõrandamisest tingitud hoone ümberehitamiskulud vms. KASVS § 23 lõike 2 mõistes ei ole kahjuks hindamisaktis tuvastatud kinnisasja väärtus ja majanduslik kahju. Kinnisasja omaniku esindaja väide, et hindamisaktis on jäetud majanduslik kahju täielikult hindamata, on väär. Kohtutäitur on hindamisaktis võtnud seisukoha: „Majandusliku kahju tekkimist erakorralise hindamise raames läbiviidud hindamismenetluses ei tuvastatud.“.  Kinnisasja omanik ei vaidlustanud hindamisakti täitemenetluse seadustiku § 217 lõikes 1 ettenähtud korras ja tähtajal, millest järeldub, et kinnisasja omanik oli hindamisaktiga nõus;

4.2 vastuväidete kirjas leitakse, et sundvõõranditasu suurus tuleb määrata vastavalt Pindi Kinnisvara AS-i 31. mail 2011 koostatud eksperthinnangus nr 110531-11179-463 leitud eriväärtusele summas 1 900 000 eurot. Kuna kinnisasja hindamismenetlus on kohtutäituri hindamisakti vormistamise ja selle vaidlustamata jätmisega lõppenud, ei oma eksperthinnangus leitud väärtus kinnisasja sundvõõranditasu määramisel tähtsust. Puudub alus Tartu mnt 80S kinnisasja hindamise uueks läbiviimiseks;

4.3 vastuväidete kirjas märgitakse, et kinnisasja omanik ei kaota hindamisakti vaidlustamata jätmisega õigust vaidlustada otsust, millega määratakse lõplikult kindlaks sundvõõranditasu suurus ning hindamisaktiga määratakse üksnes esialgne sundvõõrandamisele määratud kinnisasja maksumus, millest väiksem ei või sundvõõranditasu olla. Vastavalt KASVS § 24 lõikele 3 tuleb läbirääkimistel sundvõõranditasu ja hüvitise suuruses kokkuleppe saavutamiseks lähtuda hindamisaktis märgitud kõrgeimast kinnisasja väärtusest. Kinnisasja omanikul on küll õigus vaidlustada käesolevat korraldust, kuid kuna kinnisasja omanik jättis vaidlustamata hindamisakti ja seega oli hindamisaktiga nõus, siis on edaspidine vaidlus kinnisasja väärtuse ja majandusliku kahju suuruse osas perspektiivitu; 

4.4 vastuväidete kirjas leitakse, et sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse lõpetamiseks puudub alus, kuna kinnisasja omaniku esindajal oli mõjuv põhjus koosolekutele mitteilmumiseks ning üksnes asjaolu, et kinnisasja omaniku esindaja on teatanud ilmumata jätmisest koosolekutele eelneval päeval, ei anna kinnitust sellest, et koosolekult puudumiseks puudus mõjuv põhjus ning et arvestada tuleb ka seda, kui pikka aega Tallinna Linnavalitsus koosolekute toimumisest ette teatas. Kinnisasja omaniku esindaja väited ei ole põhjendatud. Koosolekute toimumise ajast teatamise aja osas tuleb arvestada KASVS § 25 lõikes 1 sätestatud kokkuleppe sõlmimise tähtaega, mis ei tohi ületada 30 päeva. Kui tähtaja jooksul soovitakse läbi viia mitu koosolekut, siis tuleb koosolekute toimumisest ette teatamise aeg lugeda piisavaks, arvestades ka seda, et kutse tuleb osalistele saata vastavalt KASVS § 24 lõikele 2 väljastusteatega tähtkirjaga. Koosolekute toimumise aja määramisel oli arvestatud kinnisasja omaniku esindaja elektronkirjades teatatud sobivaid aegu. Vastuväite kirjas ei ole toodud ühtegi asjaolu, mille põhjal saaks lugeda, et kinnisasja omaniku esindaja jättis sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse koosolekutele ilmumata mõjuval põhjusel ning puudub alus kokkuleppemenetluse uuendamiseks.

5. Määrata Tallinna Kommunaalamet Tartu mnt 80S kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

6. Tallinna Kommunaalametil:

6.1 kanda punktis 1 nimetatud sundvõõranditasu Tallinna linna 2011. aasta investeerimistegevuse eelarves Tallinna Kommunaalametile eraldatud Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise vahendite arvelt Tallinna kohtutäituri Kaire Põltsi deposiitarvele nr 10010124476011 (AS SEB Pank) hiljemalt kolme kuu jooksul korralduse andmisest arvates;

6.2 võtta Tartu mnt 80S kinnisasja valdus kohtutäiturilt üle.

7. Tallinna Linnavaraametil:

7.1 tasuda sundvõõrandatava kinnisasja ülevõtmise ja -andmise kulud;

7.2 teavitada Zelluloosi Kinnisvara OÜ-d sundvõõranditasu väljamaksmisest vastavalt KASVS § 40 lõikele 1;

7.3 teha korraldus väljastusteatega tähtkirjaga teatavaks sundvõõrandiandjale Zelluloosi Kinnisvara OÜ-le, OÜ-le Maria Mägi Advokaadibüroo ja Tallinna kohtutäitur Kaire Põltsile (Tartu mnt 16B, Tallinn 10117).

8. Tallinna kohtutäitur Kaire Põltsil:

8.1 asuda pärast punktis 1 märgitud summa laekumist deposiitarvele nr 10010124476011 koheselt sundvõõrandatava Tartu mnt 80S kinnisasja valduse ülevõtmisele ja -andmisele vastavalt KASVS § 36 lõikes 4 sätestatule;

8.2 pärast punktis 8.1 märgitud toimingu tegemist maksta sundvõõranditasu Zelluloosi Kinnisvara OÜ arveldusarvele vastavalt KASVS § 40 lõikes 2 sätestatule.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär