Tallinna linna 2011. aasta eelarves liiniveoks autobussidega ja elektritranspordiga ettenähtud summade jaotuse muutmine

Tallinna Linnavalitsus 07.12.2011 korraldus number 1932

Redaktsiooni kehtivus 07.12.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. detsember

2011 nr

1932-k

 

 

Tallinna linna 2011. aasta eelarves liiniveoks autobussidega ja elektritranspordiga ettenähtud summade jaotuse muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ lisaga 3,  Tallinna Linnavolikogu 24. märtsi 2011 määruse nr 9 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve“ lisaga 3 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2011 määruse nr 32 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve“ lisaga 3 ning tulenevalt vajadusest suurendada Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise aktsiaseltsi finantseerimise mahtu 2011. aastal

 

 

1. Suurendada Tallinna linna 2011. aasta eelarves liiniveoks elektritranspordiga ettenähtud eelarvevahendeid 100 000 euro võrra, vähendades sama summa võrra liiniveole autobussidega ette nähtud eelarvevahendeid.

2. Tallinna Transpordiametil viia veoettevõtetega sõlmitud lepingute lisad kooskõlla punktis 1 nimetatud muudatustega.

3. Tallinna  Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär