Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 01.12.2011 otsus number 201
Redaktsiooni kehtivus:01.12.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

1. detsember 2011 nr 201

 

 

 

 

Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 23 lg 6, § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg-te 1, 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud “Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga“ ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Tuukri tänava ja Uus-Sadama tänava vahelises kvartalis. Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kohaselt jäävad detailplaneeritud krundid alale nr 6 - Põhjaväila, Petrooleumi tänava ja Tuukri tänava vahelisele alale, mille peamiseks juhtfunktsiooniks on määratud kesklinna mitmefunktsiooniline maa. Ehitiste kõrgus maapinnast ei või ületada olemasoleva kõrgeima ehitusmälestise harja kõrgust, krundi täisehitus võib olla kuni 70% ja vähemalt 10% krundist peab olema haljastatud. Määratud on, et võimalusel tuleb säilitada olemasolevad paekivist hooned või vähemalt nende fassaadid. Detailplaneering on kooskõlas Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringuga;

- ehitusõiguse ulatuse ja kruntide kasutamise tingimuste määramisel lähtuti Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringus sätestatust ning varem kehtestatud planeeringutes kavandatu elluviimise järel kujunevast linnaehituslikust situatsioonist käsitletavas piirkonnas;

- hoonete otstarve vastab Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringus määratud juhtfunktsioonile. Mõlema krundi täisehitus jääb väiksemaks üldplaneeringus krundi täisehituseks lubatud 70%-st ja enam kui 10% krundist on ette nähtud haljastada;

- hoonete lubatud kõrguse määramisel on lähtutud kultuuriministri 13. mai 1997 määrusega nr 21 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ arhitektuurimälestiseks tunnistatud Uus-Sadama tn 14 Tallinna Meremeeste Kodu kõrgusest. Mälestise maksimaalne kõrgus maapinnast on 27,0 meetrit ja hoone põhiosa katuseharja kõrgus maapinnast on 20,0 meetrit;

- kuna krundi positsioon 1 kasutamist piirab Tuukri tn 5 krundil toimuv tootmistegevus, on detailplaneeringus krundi positsioon 1 hoonestamiseks antud kaks alternatiivset võimalust;

- kavandatud hoonete paigutamisel ja kasutusotstarbe määramisel on lähtutud Eesti standardist EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“;

- detailplaneering on kooskõlas Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014;

- detailplaneeringu koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõudeid ning lähtutud planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest.

 

 

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,65 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneering, osaühingu R-KONSULT töö nr 05/2005, milles on määratud ehitusõigus ärimaa sihtotstarbega Tuukri tn 11 kinnistule kuni 5 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks, on nähtud ette liita Tuukri tn 7 ja Tuukri tn 9 // 9a kinnistud ning määratud moodustatavale krundile 75% ulatuses elamumaa ja 25% ulatuses ärimaa sihtotstarve või 60% ulatuses ärimaa ja 40% ulatuses elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus maa-aluse ja kuni 6 maapealse korrusega ning korteritega ärihoone või äriruumidega korterelamu ehitamiseks ja kruntide kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringukohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 27. mail 2011 sõlmitud lepingule nr 3-7/95.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 1. detsembri 2011
otsuse nr 201
LISA

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kesklinnas asuva 0,65 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneering, milles on määratud ehitusõigus ärimaa sihtotstarbega Tuukri tn 11 kinnistule kuni 5 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks, on nähtud ette liita Tuukri tn 7 ja Tuukri tn 9 // 9a kinnistud ning määratud moodustatavale krundile 75% ulatuses elamumaa ja 25% ulatuses ärimaa sihtotstarve või 60% ulatuses ärimaa ja 40% ulatuses elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus maa-aluse ja kuni 6 maapealse korrusega ning korteritega ärihoone või äriruumidega korterelamu ehitamiseks ja kruntide kasutamise tingimused.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Tuukri tänava ja Uus-Sadama tänava vahelises kvartalis.

Planeeritud maa-alal on ärimaa sihtotstarbega Tuukri tn 7 kinnistu, Tuukri tn 9 // 9a kinnistu ja Tuukri tn 11 kinnistu. Lisaks jääb planeeritud maa-alale osa transpordimaa sihtotstarbega kinnistust 78401:114:0017 Tuukri tänava lõik Tuukri põigu ja Petrooleumi tänava vahel ning Uus-Sadama tänav.

Tuukri tn 7 kinnistu kuulub Legion OÜ-le ja Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistud Aktsiaseltsile Lasnamäe-S.

Tuukri tn 7 ja Tuukri tn 9 // 9a kinnistul asuvad amortiseerunud laohooned. Tuukri tn 11 kinnistul asub 2 põhikorruse ja katusekorrusega paekivist büroohoone.

Tuukri tn 7 kinnistul kasvab kuus IV väärtusklassi puud. Tuukri tn 9 // 9a kinnistul kasvab neli puud, millest üks on IV väärtusklassi puu ja kolm V väärtusklaasi puud. Tuukri tn 11 kinnistul kasvab kaks puud, millest üks on IV väärtusklassi ja üks V väärtusklassi puu. Planeeritud maa-ala paikneb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kehtestatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse kohaselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

Detailplaneeritud ala kuulub normaalse ja kõrge radooniriskiga alade kategooriasse. Pinnasereostus naftaproduktide ja raskemetallidega Tuukri tn 7 ja 9 kruntidel ületab elutsoonis lubatu.

2. Kontaktvööndi analüüs

Tuukri tänava ja Tallinna lahe vahelisel alal puudub praegu hästi funktsioneeriv tänavavõrk, ehitamata on alale planeeritud Põhjaväil. Hoonestuse moodustavad erineval ajal rajatud ja kõrguse poolest erinevad hooned. Ala üldilmet muutvat hoonestust kavandatakse koostamisel olevais detailplaneeringuis. Tuukri tänava ja Narva maantee vahele jääval alal on valdavalt 5-7-korruselised mitme korteriga elamud ja ärihooned. Planeeritud alast teisele poole Uus-Sadama tänavat, Uus-Sadama tn 14 kinnistule, jääb kultuuriministri 13. mai 1997 määrusega nr 21 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ arhitektuurimälestiseks tunnistatud 1926. aastal ehitatud Tallinna Meremeeste Kodu. Mälestise kaitsevööndiks on Uus-Sadama tn 14 krunt. Kaitsevöönd ei ulatu planeeritud alale. Planeeritud alast läände, kontaktvööndi piirile jääva 2,52 ha suuruse maa ala kohta on Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 146 “Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine kesklinnas“ kehtestatud detailplaneering, milles on kavandatud 9 krunti viie kuni 6-korruselise äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks, kuni 6-korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks, kuni 4-korruselise parkimishoone ehitamiseks, avalikult kasutatava haljasala ja teede rajamiseks. Planeeritavast alast teisele poole Tuukri tänavat jäävate Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistu kohta on Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2008 otsusega nr 81 “Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine kesklinnas“ kehtestatud detailplaneering, milles on määratud moodustatavale krundile ehitusõigus kuni 7-korruselise äriruumidega 60 korteriga elamu ehitamiseks. Neis planeeringutes on äri- ja elamumaa sihtotstarbeliste kruntide hoonestustiheduseks kavandatud 1,9-3,34 ehk keskmiselt 2,62. Nimetatud detailplaneeringud ei ole ellu viidud.

Linna keskuse infrastruktuur on lähedal. Ühistransport kulgeb Narva maanteel. Linna teiste piirkondadega on hea ühendus, mis pärast Põhjaväila valmisehitamist paraneb veelgi. Suur rekreatsiooniala Kadrioru park on jalgsikäigu kaugusel. Olulisim ühiskondlik objekt kontaktvööndis on Tallinna Ülikooli hoonete kompleks.

Kontaktvööndi ala jääb tervikuna üleujutusohuga alale.

3. Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud “Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu“ kohaselt jäävad detailplaneeritud krundid alale nr 6 - Põhjaväila, Petrooleumi tänava ja Tuukri tänava vahelisele alale. Ala peamiseks juhtotstarbeks on määratud kesklinna mitmefunktsiooniline maa. Ehitiste kõrgus maapinnast ei või ületada olemasoleva kõrgeima ehitusmälestise harja kõrgust, krundi täisehitus võib olla kuni 70% ning vähemalt 10% krundist peab olema haljastatud. Määratud on, et võimalusel tuleb säilitada olemasolevad paekivist hooned või vähemalt nende fassaadid. Soovitatud on koostada detailplaneering kogu alale korraga. Kui see pole võimalik, on määratud tingimuseks koostada kogu piirkonna linnaehituslik analüüs. Tagada tuleb arhitektuurimälestiseks tunnistatud 1926. a ehitatud Tallinna Meremeeste Kodu vaadeldavus. Soovitatud on kavandada parklad hoonete keldri või soklikorrusele.

Detailplaneering on kooskõlas Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringuga.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut.

5. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringus on kavandatud liita Tuukri tn 7 ja Tuukri tn 9 // 9a krundid ning on määratud ehitusõigus moodustatavale elamu- ja ärimaa krundile 6 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone ehitamiseks. Tuukri tn 11 kinnistule on kavandatud 5 maapealse korrusega büroohoone.

Krunt positsioon 1, aadressi ettepanekuga Tuukri tn 9, moodustatakse ärimaa sihtotstarbega Tuukri tn 7 ja Tuukri tn 9 // 9a kinnistute liitmisel. Olemasolevad laohooned lammutatakse. Krundile on planeeritud üks kuni 6 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone. Detailplaneeringus on antud krundi positsioon 1 hoonestamiseks kaks võimalust, kuna moodustatava krundi kasutamisele seab piirangu tootmistegevus Tuukri tn 5 krundil. Toomistegevuse jätkumisel Tuukri tn 5 krundil tuleb naaberkruntidele kavandada eluruumid tootmishoonest 50 meetri kaugusele.

Planeeringulahenduse variant 1 kohaselt muudetakse krundi positsioon 1 maakasutuse sihtotstarve 25% ulatuses äri- ja 75% ulatuses elamumaaks. Kortereid on hoonesse kavandatud kuni 50. Planeeringulahenduse varianti 1 on võimalik realiseerida peale seda, kui tootmistegevus Tuukri tn 5 krundil on lõpetatud.

Eeldusel, et Tuukri tn 5 krundil tootmistegevus jätkub, on detailplaneeringu lahendusvariandis 2 ette nähtud muuta krundi positsioon 1 maakasutuse sihtotstarve 60% ulatuses äri- ja 40% ulatuses elamumaaks. Kortereid on hoonesse kavandatud kuni 35. Korterid paigutatakse kavandatava hoone idapoolsesse ossa, et eluruumid jääksid Tuukri tn 5 krundil olevatest tootmishoonetest 50 meetri kaugusele.

Krundi positsioon 1 täisehituseks kujuneb 42% ja hoonestustiheduseks 2,0.

Kuna planeeritud krunt jääb üleujutusohuga alale, siis on detailplaneeringus määratud ehitusprojekti koostamiseks nõue näha hoone projekteerimisel ette meetmed maa-aluse korruse üleujutusohu vältimiseks.

Krundi positsioon 2, Tuukri tn 11, piire ja ärimaa maakasutuse sihtotstarvet ei ole ette nähtud muuta. Krundil asuv paekivist fassaadiga hoone säilitatakse ja hoone vastu ehitatakse nii Tuukri tänava kui ka Uus-Sadama tänava poole uus kuni 5 maapealse korrusega osa. Uue osa esimesele korrusele tuleb parkla. Esimene korrus on järgnevatest väiksema ehitusaluse pinnaga. Krundi täisehituse protsendiks kujuneb 63% ja hoonestustiheduseks 2,4.

Piki Tuukri tänavat on ehitusjoon määratud 0,8-1,2 meetrit krundi piirist eemale, mis võimaldab jalakäijate mugavuse suurendamiseks planeerida hoonete ette laiema kõnnitee.

Ehitusõiguse ulatuse ja kruntide kasutamise tingimuste määramisel lähtuti Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringus sätestatust ning varem kehtestatud planeeringutes kavandatu elluviimise järel kujunevast linnaehituslikust situatsioonist käsitletavas piirkonnas.

Hoonete otstarve vastab Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringus määratud juhtfunktsioonile. Mõlema krundi täisehitus jääb väiksemaks üldplaneeringus krundi täisehituseks lubatud 70%-st ja enam kui 10% krundist on ette nähtud haljastada.

Hoonete lubatud kõrguse määramisel on lähtutud kultuuriministri 13. mai 1997 määrusega nr 21 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“ arhitektuurimälestiseks tunnistatud Uus-Sadama tn 14 Tallinna Meremeeste Kodu kõrgusest. Mälestise maksimaalne kõrgus maapinnast on 27,0 meetrit ja hoone põhiosa katuseharja kõrgus maapinnast on 20,0 meetrit. Planeeritud hoonete maksimaalseks kõrguseks maapinnast on määratud 20,0 meetrit maapinnast. Planeeritud hooned ei varja vaadet vanalinnale.

Kruntide keskmiseks hoonestustiheduseks jääb 2,2 ja see on madalam kui kontaktvööndis asuvate kruntide kohta hiljuti kehtestatud detailplaneeringutes on määratud.

Juurdepääsud kruntidele on planeeritud Tuukri tänavalt ja Uus-Sadama tänavalt. Sissesõit Tuukri tn 11 kinnistule (positsioon 2) on kavandatud Uus-Sadama tänavalt. Krundile positsioon 1 on juurdepääs kavandatud Tuukri tänavalt.

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ punkti 4.1.10 kohaselt ei rakendata parkimisnormatiivi, kui planeeritav ala asub riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis. Planeeritud maa-ala paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis. Arengukava punkti 4.2.8 kohaselt tuleb vahevööndisse ja äärelinna alale elamute juurde parkimiskohtade kavandamisel tagada vähemalt üks parkimiskoht korteri kohta. Planeeritud ala jääb vahevööndisse. Krundile positsioon 1 on kavandatud lisaks äriruumidele planeeringulahenduse variant 1 puhul 50 korterit ja planeeringulahenduse variant 2 puhul 35 korterit. Parkimiskohti on mõlemas lahendusvariandis kavandatud 98. Krundile positsioon 2 on planeeritud 21 parkimiskohta. Kokku on kavandatud 119 parkimiskohta, detailplaneering on arengukavaga kooskõlas.

Krundi positsioon 1 põhjaküljele on planeeritud puhkenurk ja laste mänguväljak. Mõlemad jäävad hoonetest piisavalt kaugele, et saada kogu päeva jooksul otsest päikesekiirgust. Krundile on planeeritud istutada puid ja põõsaid. Haljastatav ala moodustab krundi positsioon 1 pinnast 43%.

Krundile postisoon 2 on haljastus kavandatud krundi põhjaküljele, kuhu on planeeritud istutada varjus kasvavaid hekitaimi. Tuukri tänava poole on planeeritud heakorrastatud jalakäijate ala. Krundi positsioon 2 pinnast moodustab haljastus 11%.

Planeeringulahenduse realiseerimiseks tuleb likvideerida kaheksa IV väärtusklassi puud ja neli V väärtusklassi puud, kokku 12 puud. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Arvutuste kohaselt tuleks istutada likvideeritavate puude asemele 129 haljastuse ühikut. Planeeritud alale on kavandatud istutada 26 uut puud ja hulgaliselt hekipõõsaid.

OÜ FASSAADIPROJEKT on analüüsinud insolatsiooni kestuse muutusi Uus-Sadama tn 11 kinnistule planeeritud hoones. Insolatsioonianalüüsi kohaselt säilib Uus-Sadama tn 11 korterites rahuldav insolatsiooni kestus, st üle kolme tunni. Kavandatud hoonete paigutamisel ja kasutusotstarbe määramisel on lähtutud Eesti standardist EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“.

Planeeritud maa-ala asub kaugküttepiirkonnas. Hoonete soojusvarustus on lahendatud Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ alusel kaugkütte baasil.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Avaliku väljapaneku ajal esitas detailplaneeringu kohta vastuväiteid Tuukri tn 5 kinnistu omaniku Tuukri Kinnisvarahalduse OÜ esindaja Osaühingu Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi advokaat T. Ehrlich.

Vastuväite esitaja soovis, et Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringus kavandatakse hooned nii, et edaspidi oleks võimalik samaväärselt hoonestada ka Tuukri tn 5 kinnistut. Selle tõestamiseks pidas vastuväite esitaja vajalikuks lisada detailplaneeringule insolatsiooni analüüs.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet selgitas vastuväite esitajale, et Tuukri tn 5 kinnistu hoonestamise võimalus on tagatud. Detailplaneeringus käsitletud ala ja Tuukri tn 5 kinnistu jäävad Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kohaselt alale nr 6, kus on lubatud kruntide täisehituseks 70%, haljastuse osakaaluks 10% ja hoone kõrgus ei või ületada Uus-Sadama tn 14 mälestise katuseharja kõrgust. Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneering vastab üldplaneeringule. Detailplaneeringus on kavandatud kaks krunti. Neist suurema, mis külgneb Tuukri tn 5 kinnistuga, täisehituseks on kavandatud 39%. See on tunduvalt vähem kui võimaldaks Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneering ja jätab võimaluse Tuukri tn 5 kinnistut edaspidi samaväärselt hoonestada.

Insolatsiooni kestuse analüüsi saab teha konkreetse hoone kohta, kui on teada, kuidas eluruumid paiknevad. Äriruumidele ei ole Eestis kvantitatiivseid insolatsiooninorme kehtestatud. Äriruumide planeerimist külgneval krundil asuvad hooned insolatsiooni aspektist ei mõjuta. Kogemustele tuginedes võib öelda, et Tuukri tn 5 krunt on piisavalt suur, et seda külgneva Tuukri tn 7 krundiga samaväärselt s.o 39% täisehituse ulatuses elamuga hoonestada. Linnaehituslikult ei pea eluruumid, milles on insolatsiooni kestus normitud, asuma Tuukri tn 5 kinnistul vältimatult vahetult Tuukri tn 5 ja Tuukri tn 7 vahelise piiri läheduses.

Mis puutub võrdse kohtlemise printsiibi rakendamisesse planeerimisel, siis tähendab see eelkõige võrdset kohtlemist detailplaneeringute menetlemisel. Võrdne ehitusõiguse ulatus saab olla ainult võrdsete kruntide puhul. Võrdsete parameetritega krunte aga ei ole - krundid erinevad suuruse, kuju, pinnase omaduste, olemasoleva haljastuse, juurdepääsu asukoha, ilmakaarte suhtes orientatsiooni, reljeefi, kaitsealuste objektide olemasolu või läheduse ja veel väga palju muu poolest.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet ei ole teinud planeeringu projekteerijale ettepanekut insolatsioonianalüüsi täiendamiseks vastuväites toodu alusel. Tuukri tn 5 kinnistu omanik ja omaniku esindaja on tundnud tänuväärselt suurt huvi piirkonna arengusuundade vastu ning seetõttu on Tallinna Linnaplaneerimise Amet soovitanud oma varasemates kirjades, mis on lisatud ka detailplaneeringu materjalidele, Tuukri tn 5 kinnistu omanikule ja omaniku esindajale, kaaluda Tuukri tn 5 krundile planeeringu koostamist. Planeeringu koostamine tooks selguse eelkõige just küsimustes, mis on olulised Tuukri tn 5 kinnistu omanikule ja esindajale.

Vastuväite esitaja pidas vajalikuks, et detailplaneeringus kavandatud hoonete puhul rakendatakse kõrgendatud nõudeid fassaadimaterjalide müratakistuse suhtes.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet juhtis vastuväiteid esitanud isiku tähelepanu asjaolule, et detailplaneeringus on määratud tingimus, et kavandatud hoonete välispiirded tuleb projekteerida vastavalt Eesti standardile EVS 842:2003 “Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ ning välispiirete konstruktsiooni valikul arvestatakse tegelikku välismüra fooni.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustaval arutelul vastuväidete esitaja ei viibinud. Detailplaneeringusse ei ole avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustel muudatusi tehtud.

Kuna esitatud vastuväidetest ei loobutud, esitas Tallinna Linnavalitsus detailplaneeringu 28. oktoobril 2010 Harju maavanemale järelevalveks.

Järelevalvaja asus planeeringumaterjalide põhjal seisukohale, et kohalik omavalitsus on planeeringu koostamise käigus kaalunud planeeritava maa-ala kinnisasja omanike ja teiste huvitatud isikute ettepanekuid ning erinevaid planeeringulahenduse võimalusi, sh planeeritud hoonestuse sobivust ja kohasust ning planeeringulahendust on piisavalt põhjendatud. Järelevalvaja leidis, et antud detailplaneeringu menetluse käigus on arvestatud huvitatud isikute seisukohti ja õigusi ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tehtud otsused on kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. Kohalik omavalitsus ei ole kaalutlusotsuse tegemisel oma pädevuse piire ületanud, leides, et planeeritavad hooned on linnaehituslikult sobivad, samuti on kohalik omavalitsus arvestanud vastuväiteid esitanud isiku soovi saada Tuukri tn 5 kinnistule samaväärne ehitusõigus.

Järelevalvaja juhtis vastuväiteid esitanud isikute tähelepanu veel asjaolule, et detailplaneeringu on kooskõlastanud teiste asutuste hulgas ka Terviseameti Põhja talitus 31. mai 2010 otsusega nr 9.3-1/117-4, asudes seisukohale, et detailplaneering on kooskõlas tervisekaitsenõuetega juhul, kui rakendatakse elamu projekteerimisel ja ehitamisel Eesti standardit EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ ning tagatakse planeeritavate hoonete siseruumides normeeritud müratasemed. Samuti on planeeringumaterjalidest nähtuvalt OÜ FASSAADIPROJEKT analüüsinud insolatsiooni kestuse muutusi Uus-Sadama tn 11 kinnistule planeeritud hoones. Insolatsioonianalüüsi kohaselt säilib Uus-Sadama tn 11 korterites rahuldav insolatsiooni kestus, st üle 3 tunni. Kavandatud hoonete paigutamisel ja kasutusotstarbe määramisel on lähtutud Eesti standardist EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“. Ühtlasi nõustus järelevalvaja kohaliku omavalitsuse seisukohaga, et detailplaneeringus on arvestatud kõiki Eesti Vabariigi projekteerimis- ja ehitusvaldkonnas kehtivaid norme ja standardeid.

Järelevalve tulemusena asus maavanem seisukohale, et detailplaneeringu koostamisel ei ole rikutud seadusi ja norme ega neid vaidlustajate seadusest tulenevaid õigusi, mida järelevalvaja peab tagama. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõudeid ning lähtutud planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest. Detailplaneering on planeeringu materjalidest nähtuvalt kooskõlastatud teiste asutuste hulgas ka Terviseameti Põhja talitusega, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga, Muinsuskaitseametiga, Põhja-Eesti Päästekeskusega ja Tallinna Transpordiametiga. Nimetatud asutuste esitatud märkusi on planeeringu koostamisel arvestatud.

Lähtudes maavanema pädevuse piiridest ja võttes aluseks planeerimisseaduse § 23 lõike 6, andis maavanem heakskiidu Tuukri tn 7, Tuukri tn 9/9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringule.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 23. märtsil 2005 registreeritud avaldusega Aktsiaseltsi Lasnamäe-S esindaja K. Niidusaar, kes soovis ehitusõiguse määramist Tuukri tn 7 kinnistule ja Tuukri tn 9 // 9a ning 11 kruntidele äripindadega elamu ja büroo ehitamiseks.

Detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmiseks on sõlmitud 2. novembril 2009 leping nr 2-5/251 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, osaühingu R-KONSULT ja Aktsiaseltsi Lasnamäe-S vahel.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2008 korraldusega nr 1948-k Tuukri tn 7, Tuukri tn 9/9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“ eesmärgiga määrata ehitusõigus Tuukri tn 11 kinnistule kuni 5 maapealse korrusega ärihoone rajamiseks, näha ette Tuukri tn 7 ja Tuukri tn 9 // 9a kinnistute liitmine ja määrata moodustatavale krundile elamu- ja ärimaa maakasutuse sihtotstarve ning ehitusõigus kuni 6 maapealse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks ning planeeritavate kruntide kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 22. novembril 2008. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 15.-16. detsembrini 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 17. detsembril 2008. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade ajalehes Postimees 9. detsembril 2008.

Detailplaneeringu koostas osaühing R-KONSULT. Detailplaneeringu koostamisel on lähtutud Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2008 korraldusest nr 1948-k ning detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog A. Aaspõllu koostatud planeeritava maa-ala haljastuslik hinnang, OÜ FASSAADIPROJEKT arhitekti P. Soopere koostatud insolatsioonianalüüs Uus-Sadama tn 11 kinnistule planeeritud hoone kohta, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus teostatud pinnase- ja põhjavee uuringud Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute keskkonnaseisundi hindamiseks ja Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus tehtud Tuukri tn 7, 9, 9a ja 11 kinnistute maa-ala radooniriski hinnangu aruanne.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Kesklinna halduskogu, Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Muinsuskaitseamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Linnavaraamet, Põhja-Eesti Päästekeskus ja Aktsiaselts Tallinna Küte kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste märkuste ja ettepanekutega: lammutus- ja ehitusprojektid koos haljastuskavaga esitada enne ehitusloa taotlemist kooskõlastamiseks Tallinna Keskkonnaametile; määrata nõue, et vahetult enne ehitusprojekti koostamist tuleb aktualiseerida haljastuse hinnang, likvideeritavate puude kasvukoha koefitsiendi väärtuseks võtta 0,7; hoone projekteerimisel arvestada Eesti standardit EVS 842:2003 “Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“; vaikust nõudvaid ruume on soovitatav mitte paigutada tänavapoolsele küljele; Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus radooniriski levilate kaardi alusel võib planeeringualal esineda kõrge radoonisisaldusega pinnaseid, teha radooniuuringud detailplaneeringu faasis ning käsitleda mänguväljakute ning sotsiaal- ja eluhoonete siseruumide radoonitaseme alandamise meetmeid; enne ehitustööde algust likvideerida planeeritavalt alalt pinnase jääkreostus naftasaaduste ja raskemetallidega, selleks koostada täiendav reostusuuring ja saneerimiskava; maa-alustes parklates formeeruvat vett mitte juhtida sademevee kanalisatsiooni.

Tallinna Keskkonnaameti esitatud nõuded ehitusprojekti koostamiseks on planeeringus määratud. Likvideeritavate puude kasvukoha koefitsiendi väärtuseks on võetud 0,7. Osaühing Eesti Geoloogiakeskus on teinud radooniuuringud planeeritava maa-ala kohta. Uuringu järelduste alusel on ehitusprojekti koostamiseks määratud nõue näha ette meetmed radoonitaseme alandamiseks eluruumides ja laste mänguväljakul.

Terviseameti Põhja talitus on andnud detailplaneeringule järgmise hinnangu.

- 10.-27. veebruarini 2009 viis OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus läbi planeeritud ala pinnase- ja põhjavee uuringud. Uuringul tuvastati, et Tuukri tn 7 ja Tuukri tn 9 kruntidel ületab pinnasereostus naftaproduktide ja raskemetallidega elamutsooni piirarve. Enne ehitustööde algust tuleb eemaldada reostunud pinnas ja anda see üle vastavat litsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele. Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus radooniriski hinnangu kohaselt kuulub planeeritud maa-ala pinnas normaalse ja kõrge radooniriskiga alade kategooriasse. Kõrge radooniriskiga ala kategooriasse kuulub Tuukri tn 11 kinnistu maa-ala. Sellele kinnistule hoone projekteerimisel tuleb rakendada Eesti standardit EVS 840:2009 “Radooniohutu hoone projekteerimine“.

- Planeeritud ala piiravad suure liikluskoormusega ja kõrge müratasemega Tuukri ja Uus-Sadama tänav. Hoonete projekteerimisel ja ehitamisel tuleb rakendada Eesti standardit EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ ning tagada normitud müratasemed planeeritud hoonete siseruumides. Enne hoonete kasutuselevõttu mõõta müratasemeid.

- Detailplaneeringule on lisatud OÜ FASSAADIPROJEKT koostatud Uus-Sadama tn 11 elamu insolatsioonianalüüs ning nimetatud elamu insolatsioonitingimused vastavad Eesti standardi EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ peatükile 4.3.3.

- Detailplaneeringus on antud kaks hoonestuse lahendust. Variandis 1 on eeldatud, et Tuukri tn 5 krundil ei toimu tootmistegevust ning variant 2 puhul on lähtutud eeldusest, et krundil Tuukri tn 5 jätkub tootmistegevus. Terviseameti Põhja talitus on seisukohal, et detailplaneeringu elluviimine kruntidel Tuukri tn 7 ja Tuukri tn 9 // 9a eesmärgiga muuta maakasutuse sihtotstarve 25% äri- ja 75% elamumaaks ja rajada äriruumidega korterelamu, on võimalik peale Tuukri tn 5 kinnistul tootmistegevuse lõppemist. Juhul kui Tuukri tn 5 krundil tootmist jätkatakse, ei ole võimalik tootmishoonest 50 meetri raadiusse eluruume ehitada, sinna võib ette näha äri- ja bürooruumid.

Terviseameti Põhja talituse seisukohta on arvestatud ja vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringus määratud.

Osaühing Jaotusvõrk (praegu ärinimega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööjoonised täiendavalt kooskõlastada osaühinguga Jaotusvõrk. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu ja palus lammutusprojekti kooskõlastada AS-ga EG Võrguteenus. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastas detailplaneeringu ja palus tööprojekti täiendavalt kooskõlastada Aktsiaseltsiga KH Energia - Konsult. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste märkustega: tööjooniste koostamiseks tellida Elion Ettevõtted Aktsiaseltsilt konkreetsed tehnilised tingimused; säilitada ja kaitsta olemasolevad magistraalvõrgud; tööprojektis esitada seletuskiri, lõiked, mahud, spetsifikatsioon, vertikaalplaneerimise joonis; tööjoonised kooskõlastada täiendavalt Elion Ettevõtted Aktsiaseltsiga. Vastavad tingimused on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel: sademevett saab kanaliseerida peale Põhjaväila mahus ehitatava eelvoolusüsteemi (isevoolse sademevee kanalisatsiooni torustiku, pumpla ja survetorustiku) ehitamist ja kasutusse lubamist; järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Vastavad tingimused ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Tuukri tn 7 kinnistu omaniku Legion OÜ ja Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute omaniku Aktsiaseltsi Lasnamäe-S esindaja.

Kesklinnas asuva 0,65 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneering, milles on määratud ehitusõigus Tuukri tn 11 kinnistule kuni 5 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks, nähtud ette liita Tuukri tn 7 ja Tuukri tn 9 // 9a kinnistud ning määratud elamu- ja ärimaa maakasutuse sihtotstarve ning ehitusõigus moodustatavale krundile kuni 6 maapealse korrusega ja äriruumidega korterelamu või korteritega ärihoone ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused, võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusega nr 1085-k “Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine“.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 30. juunil 2010 ja ajalehes Pealinn 16. augustil 2010. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 4.-18. augustini 2010. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 17. juulil 2010. Teade väljapaneku toimumisest ja selle tulemusi tutvustava arutelu läbiviimise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 7. septembril 2010, arutelu toimus Tallinna Kesklinna Valitsuses 24. septembril 2010. Arutelu toimumise kohta ilmus teade ajalehes Eesti Päevaleht 1. oktoobril 2010.

Tallinna Kesklinna Valitsus teatas 15. juunil 2010 vastavalt planeerimisseaduse § 18 lõikele 5 tähtkirjaga planeeringu avaliku väljapaneku koha ja aja Tuukri tn 5 kinnistu omanikule ja omaniku esindajale Osaühingule Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi, Korteriühistule Uus-Sadama 13 (Uus-Sadama tn 13 kinnistu omanike esindaja), Uus-Sadama tn 15 Korteriühistule (Uus-Sadama tn 15 kinnistu omanike esindaja), Uus-Sadama tn 11 kinnistu omanikule, Uus-Sadama tn 14 kinnistu omanikule, Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 kinnistu omanikule, Tuukri tn 54a kinnistu omanikule, Tuukri tn 54 kinnistu omanikule, Tuukri tn 52 kinnistu kaasomanikele ja Tuukri tn 50 kinnistu omanikule.

Avaliku väljapaneku ajal esitas detailplaneeringu kohta vastuväiteid Tuukri tn 5 kinnistu omaniku Tuukri Kinnisvarahalduse OÜ esindaja Osaühingu Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi advokaat T. Ehrlich. Vastuväidete esitajale on Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastanud e-kirjaga 15. septembril 2010.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu toimus 24. septembril 2010. Vastuväidete esitaja avalikul arutelul ei viibinud. Detailplaneeringusse ei ole avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustel muudatusi tehtud.

Tallinna Linnavalitsuse 28. oktoobri 2010 kirjaga nr LV-1/7498 esitati detailplaneering planeerimisseaduse § 23 lg 1 punkti 2 ja § 23 lg 3 punktide 3 ja 5 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 18 lõike 13 kohaselt Harju maavanemale järelevalveks ja heakskiidu saamiseks.

Planeeringuvaidlusele lahenduse leidmiseks kutsus maavanem 1. detsembril 2010 kooskõlas planeerimisseaduse § 23 lõike 3 punktiga 5 kokku planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isiku, planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ja Harju Maavalitsuse ühisnõupidamise. Avalikul väljapanekul vastuväiteid esitanud isik nõupidamisel ei osalenud.

Harju maavanem andis 6. detsembri 2010 kirjaga nr 2.1-13k/5146 planeerimisseaduse § 23 lõike 6 alusel Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu edasiseks menetlemiseks heakskiidu.

Detailplaneeringukohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 27. mail 2011 sõlmitud lepingule nr 3-7/95.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 1 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast detailplaneeringule vastuväite esitanud isikut - Tuukri tn 5 kinnistu omanikku ja omaniku esindajat Osaühingut Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Korteriühistut Uus-Sadama 13 (Uus-Sadama tn 13 kinnistu omanike esindaja), Uus-Sadama tn 15 Korteriühistut (Uus-Sadama tn 15 kinnistu omanike esindaja), Uus-Sadama tn 11, Uus-Sadama tn 14, Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56, Tuukri tn 54a, Tuukri tn 54, Tuukri tn 52 ja Tuukri tn 50 kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33. Kuna planeeritud maa-ala paikneb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kehtestatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse kohaselt Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees