Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaduse pst 57 katastriüksuse aadressi muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 22.11.2011 korraldus number 1819
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. november 2011 nr 1819-k

 

 

Vabaduse pst 57 katastriüksuse aadressi muutmine Nõmme linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 4, § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6 ja tulenevalt Helga Roostalu, Liina Lai ja Tiiu Mölderi 11. oktoobri 2011 taotlusest ning maaüksusel paiknevatele hoonetele unikaalaadresside määramise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadress Nõmme linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress - Vabaduse pst 57

Katastritunnus - 78404:401:2761

Kinnistusregistri registriosad - 24088301 kuni 24088801

Uus aadress - Vabaduse pst 57 // 57a

2. Kinnistu omanikel tagada õigete aadresside numbrimärkide olemasolu hoonetel 9. jaanuariks 2012.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Peeter Kompus´ele, Kristjan  Kompus´ele, Allan Kompus´ele, Helga Roostalu´le, Liina Lai´le, Jaan Kompus´ele, Tiiu Mölder´ile, Aktsiaseltsile Eesti Post, Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Maa-ameti Tallinna katastribüroole.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär