Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kinnisvararegistri põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 16.11.2011 määrus number 122 [RT IV, 08.02.2013, 93]
Jõustumine:01.01.2013
Kehtetuks tunnistamine:27.04.2020
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2013 - 27.04.2020 [RT IV, 08.02.2013, 93]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 20.04.2020 nr 9 [RT IV, 24.04.2020, 7 - jõust. 27.04.2020]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

16. november

2011 nr 122

 

 

 

 

Tallinna kinnisvararegistri põhimäärus

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 63 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 otsuse nr 90 „Tallinna kinnisvararegistri asutamine p 4 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lg-ga 1.

 

 

 

 

 

         

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse Tallinna kinnisvararegistri (edaspidi register) pidamise, selle järelevalve ja lõpetamise kord ning registrisse kogutavate andmete koosseis.

(2) Määruses mõistetakse kinnisvarana Tallinna linna (edaspidi linn) omandis ja kasutuses olevaid:

1) kinnistuid, st kinnisasju, korteriomandeid, hoonestusõigusi ja korterihoonestusõigusi koos nende oluliste osadega;

2) ehitisi ja nende olulisi osasid, kuni nende aluse ja teenindamiseks vajaliku maatüki kandmiseni kinnistusraamatusse;

3) riiklikus maakatastris registreeritud, kuid kinnistamata maaüksusi.

§ 2.  Registri nimi

(1) Registri ametlik nimi on „Tallinna kinnisvararegister.

(2) Registri lühinimi on „tlnkvr.

§ 3.  Eesmärk

Registrisse kogutakse kinnisvaraandmed eesmärgiga:

1) toetada kinnisvara otstarbekohast ning parimal viisil valdamist, käsutamist ja kasutamist;

2) anda kasutajale süstematiseeritud, õiget ja ajakohast teavet kinnisvara kohta.

§ 4.  Registri pidamise põhimõtted

(1) Registrit peetakse käesoleva määruse kohaselt ning kooskõlas avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ning teiste asjasse puutuvate riigi ja linna õigusaktidega.

(2) Register annab põhiandmeid teistele andmekogudele ja kasutab teistesse andmekogudesse kogutud põhiandmeid. Andmevahetust koordineerib registri vastutav töötleja.

(3) Registri pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

(4) Registriandmetele tagatakse juurdepääs ööpäev läbi.

(5) Registri kasutamine on tasuta.

2. peatükk
REGISTRI PIDAMINE JA ÜLESEHITUS

1. jagu  
Registri pidamine

§ 5.  Registri pidamise viis

(1) Registrit peetakse veebipõhise liidesega infosüsteemina.

(2) Registriandmeid töödeldakse digitaalselt registri pidamiseks välja töötatud tarkvaraga.

§ 6.  Registriandmete kaitse

(1) Registri turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).

(2) Registri vastutav töötleja ja registri volitatud töötlejad tagavad organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega registriandmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

(3) Registriandmete säilimise tagamiseks korraldab registri vastutav töötleja registriandmete turva-, täis- ja arhiivikoopiate tegemise.

(4) Registriandmetest tehakse korrapäraselt üks kord ööpäevas turvakoopia, mis salvestatakse korduvkasutatavale andmekandjale ja säilitatakse seitse päeva. Turvakoopia tehakse nende andmete kohta, mis on muutunud alates eelmise turvakoopia tegemise hetkest.

(5) Registriandmetest tehakse korrapäraselt üks kord nädalas täiskoopia, mis salvestatakse korduvkasutatavale andmekandjale ja säilitatakse kolm kuud.

(6) Registrist tehakse digitaalne arhiivikoopia üks kord aastas seisuga 1. jaanuar. Arhiivikoopia kuulub alalisele säilitamisele.

(7) Turva-, täis- ja arhiivikoopia tegemine registreeritakse turvapäevikus. Turvapäeviku pidamise korraldab registri vastutav töötleja.

§ 7.  Registri vastutav töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Tallinna Linnavaraamet.

(2) Registri vastutav töötleja:

1) korraldab registri loomiseks vajalikud arendustööd ja registri kasutuselevõtmise;

2) korraldab registri pidamist ja andmete töötlemist;

3) teeb järelevalvet registrisse kantud andmete õigsuse ning registri kasutamise üle;

4) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;

5) vastutab registrisse enda sisestatud andmete õigsuse eest;

6) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme, sh korraldab temale teadaolevate ebaõigete andmete parandamise või sulgemise registris;

7) annab registri kasutamise juhiseid;

8) täidab registri pidamisel teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi, mida käesoleva määrusega ei reguleerita.

(3) Registri peaadministraator on registri vastutava töötleja õiguste teostaja, kes:

1) on kontaktisik registriga seonduvates küsimustes;

2) haldab registri dokumentatsiooni;

3) haldab registri kasutajate juurdepääsuõigusi registrile või selle osadele;

4) täidab teisi registri vastutava töötleja õigusi ja kohustusi.

(4) Registri vastutava töötleja juht määrab registri vastutava töötleja õiguste teostajad, kes täidavad registri vastutava töötleja ülesandeid ja nimetab registri peaadministraatori.

§ 8.  Registri volitatud töötleja

(1) Registri volitatud töötlejad on:

1) Tallinna Linnavolikogu Kantselei;

2) Tallinna Linnakantselei;

3) Tallinna Linnaarhiiv;

4) Tallinna linnaosade valitsused;

5) Tallinna Linnavalitsuse ametid;

6) eespool nimetamata isik, kellele registri vastutav töötleja on andnud registri volitatud töötleja õigused.

(2) Registri volitatud töötleja:

1) kasutab registrit üksnes avalike ülesannete täitmiseks;

2) töötleb registriandmeid;

3) vastutab registrisse enda sisestatud andmete õigsuse eest;

4) teavitab viivitamatult registri vastutavat töötlejat talle teatavaks saanud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja teistest registri kasutamisel ilmnenud probleemidest, mille kõrvaldamine ei ole registri volitatud töötleja vastutusalas;

5) osaleb registri arendustöödel ning juurutamisel;

6) täidab registri kasutamisel registri vastutava töötleja juhiseid.

(3) Registri koordinaator on registri volitatud töötleja õiguste teostaja, kes:

1) on kontaktisik registriga seonduvates küsimustes ja suhtlemisel registri vastutava töötlejaga;

2) korraldab oma asutuse registri volitatud töötleja õiguste teostajate juurdepääsuõiguse avamise ja sulgemise registrile või selle osadele;

3) täidab teisi registri volitatud töötleja õigusi ja kohustusi.

(4) Registri iga volitatud töötleja juht nimetab registri koordinaatori.

2. jagu  
Registri ülesehitus

§ 9.  Registri ülesehitus

(1) Register on lähtuvalt kasutajate juurdepääsuõigustest neljatasandiline, kus eristatakse:

1) administraatori vaade, kus kasutajale väljastatakse andmeid § 39 lg 2 kohaselt, kasutajal on õigus töödelda kõiki §-des 13-17 loetletud andmeid ning hallata kasutajakontosid, juurdepääsuõigusi ja erinevates vaadetes väljastatavate andmete koosseisu;

2) andmetöötleja vaade, kus kasutajale väljastatakse andmeid § 39 lg 3 kohaselt ning kasutajal on õigus töödelda kõiki §-des 13-17 loetletud andmeid;

3) avaliku tuvastatud kasutaja vaade, kus kasutajale väljastatakse andmeid § 39 lg 4 kohaselt ning kasutajal on õigus töödelda registri põhiandmetena kogutavaid oma kontaktandmeid;

4) avalik vaade, kus kasutajale väljastatakse andmeid § 39 lg 5 kohaselt.

(2) Register koosneb lähtuvalt andmeobjektidest järgmistest allregistritest:

1) kinnisvara allregister;

2) toimingute allregister;

3) dokumentide allregister;

4) kohustuste allregister;

5) isikute allregister.

(3) Allregistrisse kogutakse määruses loetletud andmekoosseisu järgi andmeobjektide põhiandmed ning sama andmeobjekti kohta teistest andmekogudest andmevahetuse kaudu saadud andmed.

3. peatükk
REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED

1. jagu
Registrisse kantavad andmed, nende alusdokumendid ja õiguslik tähendus

§ 10.  Registrisse kantud andmete õiguslik tähendus

Registrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 11.  Registrikannete alusdokumendid

Registrisse kantakse kinnisvara ja sellega seotud toimingute andmed järgmiste dokumentide alusel:

1) riigi ja linna õigusaktid ning linna ametiasutuste haldusaktid;

2) lepingud;

3) teised dokumendid, mis koostatakse kinnisvaraga seonduvate tehingute ja toimingute käigus.

§ 12.  Registrisse kantavad andmed

(1) Kinnisvara allregistrisse kantakse kinnisvara andmed järgmiste objektidena:

1) maatükk;

2) rajatis;

3) hoone;

4) eluruum;

5) äriruum.

(2) Toimingute allregistrisse kantakse järgmiste kinnisvaratoimingute andmed:

1) omandamine;

2) vahetamine;

3) võõrandamine;

4) kinnistu jagamine, ühendamine ja piiride muutmine;

5) kasutusse võtmine;

6) kasutusse ja allkasutusse andmine;

7) piiratud asjaõiguse seadmine linna või linna omandis oleva kinnistu kasuks;

8) piiratud asjaõiguse seadmine linna omandis olevale kinnistule;

9) valitseja määramine ja volitamine;

10) eluruumide jaotamine linnaosade eluasemekomisjonidele üürnike majutamiseks;

11) eluruumi määramine munitsipaal-, sotsiaal- või tööandja eluruumiks;

12) vara kõlbmatuks tunnistamine;

13) muu kinnisvaraga seotud toiming.

(3) Dokumentide allregistrisse kantakse registrikannete alusdokumentide andmed.

(4) Kohustuste allregistrisse kantakse andmed registrikannete alusdokumentidest tulenevate järgmiste kohustuste kohta:

1) äriruumi investeerimiskohustus;

2) hoonestusõiguse alusel ehitise püstitamise kohustus;

3) registrikande alusdokumendist tulenev muu kohustus, mis ei ole kinnisvara kasutustasu.

(5) Isikute allregistrisse kantakse kinnisvaratoimingutega seotud järgmiste isikute andmed:

1) füüsiline isik;

2) mitteresidendist füüsiline isik;

3) juriidiline isik;

4) mitteresidendist juriidiline isik;

5) riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutus.

2. jagu
Allregistritesse kantavad põhiandmed

§ 13.  Kinnisvara allregistrisse kantavad põhiandmed

(1) Kinnisvara objekti üldandmetena kantakse registrisse:

1) objekti registrikood;

2) objekti liik (registris hallatav loend);

3) objekti registrisse kandmise kuupäev;

4) objekti arhiveerimise kuupäev;

5) selgitus ja märkused.

(2) Ruumi üldandmetena kantakse registrisse ruumi asukoha täpsustus (nt tähis inventariseerimise plaanil).

§ 14.  Toimingute allregistrisse kantavad põhiandmed

(1) Toimingu üldandmetena kantakse registrisse:

1) toimingu registrikood;

2) toimingu liik (registris hallatav loend);

3) toimingu alguse või algatamise kuupäev;

4) toimingu peatamise kuupäev;

5) toimingu peatamise põhjus;

6) toimingu lõpetamise kuupäev;

7) selgitus ja märkused.

(2) Kinnisvara kasutusse andmise ja võtmise ning linna omandis olevale kinnistule piiratud asjaõiguse seadmise ja linna või linna omandis oleva kinnistu kasuks piiratud asjaõiguse seadmise toimingu andmetena kantakse registrisse:

1) kinnisvara kasutatava osa või piiratud asjaõiguse ulatuse pindala;

2) lepingus määratud kasutustasu;

3) kasutustasu tasumise perioodi liik (registris hallatav loend);

4) kasutustasu tasumise kohustuse tähtaeg.

(3) Elu- ja äriruumide kasutusse andmise ja võtmise toimingu andmetena kantakse registrisse:

1) kinnisvara üleandmise aeg;

2) märge tarbijahinnaindeksi rakendamise kohta;

3) märge allkasutusse andmise loa kohta.

(4) Äriruumi kasutusse andmise andmetena kantakse registrisse äriruumi kasutusotstarve (registris hallatav loend).

(5) Piiratud asjaõiguse seadmise toimingu andmetena kantakse registrisse piiratud asjaõiguse alamliik (registris hallatav loend).

(6) Enampakkumise toimingu andmetena kantakse registrisse:

1) enampakkumise liik (registris hallatav loend);

2) pakkumiste esitamise tähtaeg;

3) pakkumiste avamise või suulise enampakkumise toimumise kuupäev;

4) alghind;

5) tagatisraha suurus;

6) tingimused;

7) lisainformatsioon.

(7) Kinnisvara võõrandamise toimingu andmetena kantakse registrisse võõrandamistasu.

(8) Eluruumi munitsipaal-, sotsiaal- või tööandja eluruumiks määramise toimingu andmetena kantakse registrisse eluruumi liik (registris hallatav loend).

§ 15.  Dokumentide allregistrisse kantavad põhiandmed

(1) Dokumendi üldandmetena kantakse registrisse:

1) dokumendi registrikood;

2) dokumendi liik (registris hallatav loend);

3) viide dokumendi säiliku asukohale;

4) selgitus ja märkused.

(2) Eluruumi üürilepingu andmetena kantakse registrisse:

1) eluruumi üürilepingu number;

2) eluruumi üürilepingu sõlmimise kuupäev;

3) eluruumi üürilepingu tähtaeg.

(3) Teistes andmekogudes registreerimata üleandmis-vastuvõtmisakti andmetena kantakse registrisse:

1) üleandmis-vastuvõtmisakti number;

2) üleandmis-vastuvõtmisakti kuupäev.

§ 16.  Kohustuste allregistrisse kantavad põhiandmed

Lepingust tuleneva täiendava kohustuse andmetena kantakse registrisse:

1) kohustuse registrikood;

2) kohustuse liik (registris hallatav loend);

3) kohustuse suurus;

4) kohustuse täitmise tähtaeg;

5) kohustuse täitmise kuupäev;

6) kohustuse täitmise suurus;

7) kohustuse kirjeldus;

8) selgitus ja märkused.

§ 17.  Isikute allregistrisse kantavad põhiandmed

(1) Isiku üldandmetena kantakse registrisse:

1) isiku kood registris;

2) isiku liik (registris hallatav loend);

3) selgitus ja märkused.

(2) Füüsilise isiku andmetena kantakse registrisse isiku e-posti aadress.

(3) Mitteresidendist juriidilise isiku andmetena kantakse registrisse isiku e-posti aadress.

3. jagu
Andmevahetuse teel registrisse esitatavad andmed

§ 18.  Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri esitatavad andmed on:

1) asutuse täisnimi;

2) asutuse registrikood;

3) asutuse e-posti aadress.

§ 19.  Riiklik ehitisregister

Riikliku ehitisregistri esitatavad andmed on:

1) ehitisregistri kood;

2) ehitise aadress normaliseeritud kujul;

3) ehitisealune pind;

4) ehitise esmane kasutus;

5) ehitise kasutamise otstarve;

6) ehitise maksimaalne korruste arv;

7) ehitise minimaalne korruste arv;

8) ehitise kaalutud energiakasutuse klass;

9) ruumi tähis;

10) ruumi üldpind;

11) reaalosa alumine korrus;

12) reaalosa ülemine korrus;

13) eluruumi toalisus;

14) eluruumi elamispind.

§ 20.  Riiklik elektrooniline kinnistusraamat

Riikliku elektroonilise kinnistusraamatu esitatavad andmed on:

1) kinnistu registriosa number;

2) kinnistu aadress normaliseeritud kujul;

3) kinnistusraamatusse kandmise kuupäev;

4) kinnistu liik;

5) kinnistu pindala;

6) linna omandiosa suurus;

7) kinnistule seatud piiratud asjaõiguse andmed;

8) kinnistule seatud kitsenduse andmed.

§ 21.  Riiklik elektrooniline maakataster

Riikliku elektroonilise maakatastri esitatavad andmed on:

1) maaüksuse katastritunnus;

2) maaüksuse maakatastrisse kandmise kuupäev;

3) maaüksuse aadress normaliseeritud kujul;

4) maaüksuse pindala;

5) maa sihtotstarve;

6) maa sihtotstarbe osakaal.

§ 22.  Riiklik kultuurimälestiste register

Riikliku kultuurimälestiste registri esitatavad andmed on:

1) kultuurimälestise number;

2) riiklikusse kultuurimälestiste registrisse kandmise kuupäev;

3) kultuurimälestise liik;

4) kultuurimälestise nimetus;

5) andmed kultuurimälestiseks tunnistamise kohta.

§ 23.  Riiklik maksukohustuslaste register

Riikliku maksukohustuslaste registri esitatavad andmed on:

1) mitteresidendist füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi;

2) mitteresidendist füüsilise isiku isikukood või sünniaeg;

3) mitteresidendist füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi;

4) mitteresidendist füüsilisest isikust ettevõtja registrikood;

5) mitteresidendist juriidilise isiku nimetus;

6) mitteresidendist juriidilise isiku registrikood.

§ 24.  Riiklik rahvastikuregister

Riikliku rahvastikuregistri esitatavad andmed on:

1) füüsilise isiku eesnimi;

2) füüsilise isiku perekonnanimi;

3) füüsilise isiku staatus (kas elus või surnud);

4) füüsilise isiku isikukood või sünniaeg.

§ 25.  Riiklik äriregister

Riikliku äriregistri esitatavad andmed on:

1) juriidilise isiku nimi;

2) juriidilise isiku registrikood;

3) juriidilise isiku e-posti aadress.

§ 26.  Tallinna dokumendihaldussüsteemi integreeritud dokumendisüsteemid (edaspidi Postipoiss)

Postipoisi esitatavad andmed on:

1) dokumendi kood Postipoisis;

2) dokumendi väljaandja või osaliste andmed;

3) dokumendi number;

4) dokumendi vastuvõtmise, allkirjastamise või väljaandmise kuupäev;

5) dokumendi kehtivuse tähtaeg;

6) dokumendi pealkiri.

§ 27.  Tallinna finantsinfosüsteem

Tallinna finantsinfosüsteemi esitatavad andmed on:

1) põhivara kood Tallinna finantsinfosüsteemis;

2) lepingu kood Tallinna finantsinfosüsteemis;

3) kehtiv kasutustasu.

§ 28.  Tallinna maamaksu register

Tallinna maamaksu registri esitatavad andmed on:

1) kinnistuga seotud maakasutuse kood;

2) kinnistuga seotud maakasutuse maksustamishind;

3) maakasutuse alguskuupäev;

4) maakasutuse lõppkuupäev.

§ 29.  Tallinna maaregister

Tallinna maaregistri esitatavad andmed on maaüksuste registrikoodid.

§ 30.  Tallinna planeeringute register

Tallinna planeeringute registri esitatavad andmed on:

1) kinnisvara objektiga seotud menetluse liik;

2) kinnisvara objektiga seotud menetluse number;

3) kinnisvara objektiga seotud menetluse seisund;

4) kinnisvara objektiga seotud menetluse nimetus.

§ 31.  Tallinna õigusaktide register

Tallinna õigusaktide registri esitatavad andmed on:

1) dokumendi väljaandja;

2) dokumendi number;

3) dokumendi vastuvõtmise kuupäev;

4) dokumendi pealkiri.

§ 32.  Tallinna üüriarvestuse infosüsteem Reeni Haldur

Tallinna üüriarvestuse infosüsteemi Reeni Haldur esitatavad andmed on lepingute (korterite) koodid infosüsteemis.

4. jagu
Registri pidamist ja järelevalve tegemist abistavad andmed

§ 33.  Registri pidamist ja järelevalve tegemist abistavad andmed

(1) Registri pidamise, andmete registrisse kandmise, muutmise ja väljastamise aja, väljastamise viisi ning andmete saajate üle peetakse arvestust digitaalselt.

(2) Registri pidamise üle järelevalve tegemist abistavad andmed on:

1) andmete töötleja ees- ja perekonnanimi;

2) andmete töötlemise kuupäev ja kellaaeg.

4. peatükk
ANDMETE ESITAMINE, VÄLJASTAMINE JA SÄILITAMINE

1. jagu
Andmete esitamine ja registrisse kandmine

§ 34.  Andmeandjad

Registrisse kantavate andmete andmeandjad on:

1) linnavara valitsejad;

2) linnavara valitsema volitatud asutused;

3) linna omandis või kasutuses oleva kinnisvaraga tehtavates toimingutes osalevad eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised ning füüsilised isikud.

§ 35.  Andmete registrisse kandmine

(1) Registrisse kannavad andmeid:

1) registri vastutav töötleja;

2) registri volitatud töötlejad;

3) avalikud tuvastatud kasutajad.

(2) Registri volitatud töötlejal ja registri vastutaval töötlejal on õigus keelduda andmete registrisse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või puudulikud.

§ 36.  Andmete õigsuse ja ajakohasuse tagamine

(1) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutavad andmed esitanud andmeandja ning registrisse andmed kandnud isik oma ülesannete kohaselt.

(2) Kui andmeandja või registrisse andmed kandnud isik on teadlik registrisse kantud ebaõigetest andmetest, on ta kohustatud viivitamatult korraldama andmete parandamise.

(3) Kui registri kasutamisel ilmnenud ebaõigete andmete või teiste probleemide kõrvaldamine ei ole nendest teadliku isiku vastutusalas, teavitab see isik viivitamatult registri vastutavat töötlejat.

2. jagu
Andmetele juurdepääsu tagamine ja sulgemine ning andmete väljastamine ja säilitamine

§ 37.  Andmetele juurdepääsu tagamine

(1) Registri peaadministraator loob registri volitatud töötleja õigusi teostavale isikule (edaspidi registri vahetu töötleja) registri kasutajakonto (edaspidi konto), mille vahendusel tagatakse juurdepääs registriandmetele andmetöötleja vaates.

(2) Konto loomiseks esitab registri koordinaator registri peaadministraatorile taotluse, milles tuleb märkida registri vahetu töötleja kohta järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) registri kasutamisega seotud ülesannete loetelu;

4) registri kasutamise õiguse kehtivuse tähtaeg.

(3) Registri peaadministraator loob konto ja teavitab sellest taotlejat kolme tööpäeva jooksul alates lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest.

(4) Avaliku tuvastatud kasutaja vaadet saab kasutada igaüks. Selleks tuleb registrisse sisse logida ID-kaardiga.

(5) Avalikku vaadet saab kasutada igaüks. Selle kasutamine ei eelda registrisse sisse logimist.

§ 38.  Andmetele juurdepääsu sulgemine

(1) Andmetele võib juurdepääsu sulgeda üksnes registri peaadministraator.

(2) Taotluses tuleb märkida registri vahetu töötleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ning juurdepääsu sulgemise põhjus. Registri peaadministraator teavitab konto sulgemisest isikut, kes taotluse esitas.

(3) Kui registri vahetu töötleja volitus lõpeb enne tähtaega, esitab registri koordinaator registri peaadministraatorile registri vahetu töötleja konto sulgemistaotluse, milles tuleb märkida registri vahetu töötleja kohta järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) konto sulgemise põhjus;

4) registri kasutusõiguse lõppemise aeg.

(4) Registri peaadministraator sulgeb konto hiljemalt lõike 3 punktis 4 nimetatud kuupäevale järgneval tööpäeval.

(5) Registri peaadministraator võib oma algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:

1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;

2) konto kasutaja on korduvalt kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;

3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;

4) konto kasutaja on andmeid kasutanud sihipäratult;

5) andmete registrisse kandmine ei ole enam seotud konto kasutaja ametiülesannetega;

6) registri volitatud töötleja õiguste kehtivuse tähtaeg, mis esitati registri konto loomise taotluses, on möödunud ja uut taotlust ei ole esitatud.

§ 39.  Andmete väljastamine

(1) Registri kasutajale väljastatakse andmeid koosseisus, mis on määratud registri infotehnoloogilisele tasandile, millelt registri kasutaja esitab päringu.

(2) Administraatori vaate kasutajale väljastatakse kõiki registrisse kantud andmeid.

(3) Andmetöötleja vaate kasutajale väljastatakse kõiki registrisse kantud andmeid, v.a registri pidamist ja järelevalve tegemist abistavaid andmeid.

(4) Avaliku tuvastatud kasutaja vaate kasutajale väljastatakse kõiki registrisse kantud andmeid, v.a:

1) allregistrites andmeobjektile lisatud selgitusi ja märkusi;

2) asjaõiguslepingutest tulenevaid andmeid, sh teavet kohustuste ja nende täitmise ning isikute kohta, kui selline kohustus tuleneb lepingust ja nimetatud andmed ei ole seotud avaliku tuvastatud kasutaja isikuga;

3) füüsiliste isikute andmeid, sh mitteresidendist füüsiliste isikute kohta, kui tegemist ei ole avaliku tuvastatud kasutaja kui füüsilise või juriidilise isiku isikuandmetega;

4) dokumentide säilikuid, kui need sisaldavad teavet, mis ei kuulu avalikustamisele ja ei ole seotud avaliku tuvastatud kasutaja isikuga;

5) registri pidamist ja järelevalve tegemist abistavaid andmeid.

(5) Avaliku vaate kasutajale väljastatakse kõiki registrisse kantud andmeid, v.a:

1) allregistrites andmeobjektile lisatud selgitusi ja märkusi;

2) asjaõiguslepingutest tulenevaid andmeid, sh teavet kohustuste ja nende täitmise ning isikute kohta, kui selline kohustus tuleneb lepingust;

3) füüsiliste isikute andmeid, sh mitteresidendist füüsiliste isikute kohta;

4) dokumentide säilikuid, kui need sisaldavad teavet, mis ei kuulu avalikustamisele;

5) registri pidamist ja järelevalve tegemist abistavaid andmeid.

(6) Registrisse kantud andmed väljastab registri vastutav töötleja järgmistele isikutele:

1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega;

2) riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;

3) eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik avaliku ülesande täitmiseks;

4) teistele isikutele, kui see ei ole vastuolus seadusega.

(7) Registri vastutav töötleja peab registris digitaalselt arvestust andmete väljastamise aja, koosseisu ja saajate üle.

§ 40.  Andmete saladuses hoidmise kohustus

(1) Registri vastutava töötleja ja volitatud töötleja õigusi ja kohustusi täitma volitatud isik on kohustatud hoidma saladuses piiratud juurdepääsuga teavet, mis on talle saanud teatavaks tööülesannete täitmisel.

(2) Lõikes 1 nimetatud kohustus kehtib pärast juurdepääsu sulgemist kuni teabe juurdepääsupiirangu eemaldamiseni või andmete säilitustähtajani.

3. jagu
Andmete säilitamine

§ 41.  Andmete säilitamine ja arhiveerimine

(1) Registrisse kantud aktuaalsuse kaotanud andmed tähistatakse arhiveerimistunnusega, mis sisaldab aktuaalsuse kaotamise kuupäeva.

(2) Registrisse kantud andmete arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

(3) Registris digitaalselt arhiveeritud andmeid väljastatakse samas korras ning ulatuses kui aktuaalseid andmeid.

5. peatükk
JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE JA REGISTRI PIDAMISE LÕPETAMINE

§ 42.  Registri pidamise järelevalve

(1) Järelevalvet registri pidamise üle teevad isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

(2) Registrisse andmete esitamise, väljastamise ja muutmise kohta peetakse arvestust tarkvara abil.

(3) Registri vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise õigsuse vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

§ 43.  Registri pidamise lõpetamine

(1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

(2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

(3) Andmete üleandmise või hävitamise korraldab registri vastutav töötleja.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 44.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes