Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu ning kinnistutele isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 16.11.2011 korraldus number 1791
Redaktsiooni kehtivus:16.11.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. november

2011 nr

1791-k

 

 

Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu ning kinnistutele isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 138 "Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müük", Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2000 korraldusega nr 2689-k "Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müük", 18. septembri 2002 korraldusega nr 2315-k "Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine", 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k "Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas", 27. veebruari 2008 korraldusega nr 301-k "Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistu ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine, asjaõiguste järjekoha muutmise kokkulepe ja nõusoleku andmine hüpoteegikande muutmiseks", 23. aprilli 2008 korraldusega nr 711-k "Nõusoleku andmine Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelisel alal asuvate kinnistute piiride ja pindalade ning kinnistuid koormavate asjaõiguste kannete muutmiseks", Tallinna Linnavalitsuse 11. märtsi 2009 korraldusega nr 368-k "Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügilepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine" ning tulenevalt 18. mail 2001 Tallinna linna ja AS ÜHENDATUD KAPITAL vahel sõlmitud ostu-müügi lepingust, ostueesõiguse seadmise lepingust ja hüpoteekide seadmise lepingust; 7. oktoobril 2002 Tallinna linna, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitud kinnistute müügilepingu muutmise lepingust ja avaldusest vastuväidete kustutamiseks; 22. novembril 2006 Skanska EMV Aktsiaselts, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Tallinna linna vahel sõlmitud kinnistustele isiklike kasutusõiguste seadmise lepingust; 4. märtsil 2008 Tallinna linna, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitud kinnistute müügilepingu muutmise lepingust;
31. märtsil 2009 Tallinna linna, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitud kinnistute müügilepingu muutmise lepingust, kokkulepetest kinnistuid koormavate piiratud asjaõiguste järjekohtade muutmise kohta, ühishüpoteekide muutmise lepingust ja asjaõiguslepingutest; 15. detsembril 2009 AS Swedbank, Tallinna linna, DeltaMax Group OÜ ja AS Celia Crowd vahel sõlmitud lepingust; Skanska EMV Aktsiaseltsi 10. detsembri 2011 taotlus; Skanska EMV Aktsiaseltsi 20. detsembri 2010 ja DeltaMax Group OÜ 29. detsembri 2010 taotlustest; ning DeltaMax Group OÜ 1. aprilli 2011 ettepanekust

 

 

1. Muuta Tallinna linna ja AS-i ÜHENDATUD KAPITAL vahel 18. mail 2001 sõlmitud
Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügi lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu punkte 4.5 ja 6.1.2 ning sõnastada need järgmiselt:

1.1 „4.5 OSTJA kohustub KINNISTUD hoonestama 13 (kolmeteistkümne) aasta jooksul Tallinna Linnavalitsuse 9. septembri 2002 korraldusega nr 2269-k algatatud detailplaneeringu kehtestamisest.“;

1.2 „6.1.2 OSTJA ei ole alustanud ühe või mitme KINNISTU hoonestamist 7 (seitsme) aasta jooksul pärast LEPINGU punktis 4.5 nimetatud detailplaneeringu kehtestamist.“.

2. Muuta Skanska EMV Aktsiaseltsi, AS-i ÜHENDATUD KAPITAL ja Tallinna linna vahel
22. novembril 2006 sõlmitud kinnistutele isiklike kasutusõiguste seadmise lepingut järgmiselt:

2.1 täiendada lepingut punktiga 5.7.1 ning sõnastada see järgmiselt:

„5.7.1. Omanikud ja Õigustatud isik on kokku leppinud, et kui koostatakse sama ala hõlmav uus detailplaneering, sõlmivad Omanikud ja Õigustatud isik pärast uue detailplaneeringu vastuvõtmist, kuid enne uue detailplaneeringu kehtestamist isikliku kasutusõiguste seadmise lepingu muutmise kokkuleppe vastavalt uuele vastuvõetud detailplaneeringu lahendusele juhul, kui uue detailplaneeringu lahendus näeb ette isiklike kasutusõigustega hõlmatud ja detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja linnaväljakute ning üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalisatsiooni puudutavad muudatused.“;

2.2 muuta punkti 5.14 ning sõnastada see järgmiselt:

„5.14. Sõlmima Õigustatud isikuga isiklike kasutusõiguste seadmiseks asjaõiguslepingu hiljemalt kolme (3) kuu jooksul isikliku kasutusõiguse aladele detailplaneeringuga ettenähtud teedele ja linnaväljakutele kasutusloa andmisest arvates.“;

2.3  täiendada lepingut punktiga 5.16 järgmises sõnastuses:

„5.16. taotleda kinnistusregistri registriosadesse nr 24023601, nr 24026801,
nr 24027201, nr 3106401, nr 24023501, nr 24023301, nr 3106301, nr 24023401, nr 24026601,
nr 24027001, 3106501, nr 24027101, nr 24026701, nr 24026901 ja nr 24027301 isiklike kasutusõiguste seadmise tagamiseks eelmärgete kandmist Tallinna linna kasuks.“.

3. Mitte rakendada 18. mai 2001 sõlmitud Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügilepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu punktides 6.2 ja 6.3 sätestatud leppetrahve käesoleva korralduse vastuvõtmise hetkeks täitmata lepinguliste kohustuste eest.

4. Volitada Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitjat Priit Pärtelpoega tegema korralduses toodu realiseerimiseks vajalikke vormikohaseid tahteavaldusi.

5. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks DeltaMax Group OÜ-le ja Skanska EMV Aktsiaseltsile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes