Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 16.11.2011 korraldus number 1776
Redaktsiooni kehtivus:16.11.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. november

2011 nr

1776-k

 

 

Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse” § 19 lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud “Pirita linnaosa üldplaneeringuga” ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Pirita linnaosas Mähe asumis Ubalehe tee ja Padriku tee vahelisel alal. Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga, kuna planeeringu kohaselt on kavandatud 4 krunti, millest 2 elamumaa sihtotstarbega, 1 transpordimaa sihtotstarbega ja 1 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt. Lisaks määratakse ühele moodustatavale elamumaa krundile täiendav ehitusõigus abihoone rajamiseks;

- Pirita linnaosa üldplaneeringus  on Võsa tee Padriku tee kaudu ette nähtud ühendada Lehiku teega kui avaliku kasutusega põhitänavaga. Padriku tee kui olemasoleva avaliku kasutusega jaotustänava pikenduse kavandamine käesolevas detailplaneeringus lähtub antud eemärgist;

Lehiku tee rajamine võimaldab otseühenduse Merivälja teelt uutesse elamupiirkondadesse ning vähendab liiklust kitsal ja käänulisel Randvere tee osal. Pirita linnaosa üldplaneeringus nähakse ette ka ühistranspordiliinid Lehiku teele. Padriku tee pikendamine Lehiku teeni tagab parema juurdepääsu elamupiirkonnale ning tulevikus ka jalakäijate pääsu ühistranspordipeatusesse, samuti aitab see hajutada liiklust ja muuta selle sujuvamaks. Padriku tee ei ole kavandatud magistraaltänavaks. Liiklusmüra küll suureneb, kuid jääb normi piiridesse ja ei ületa lubatud taset. Tee pikendamine on vajalik ka elanike ohutuse tagamiseks, sest mitu korterelamut asub praegu tupikus, kus tupiktee pikkus on 270 m, Eesti Standardi EVS 843:2003 “Linnatänavad” kohaselt aga ei tohi ohutuse kaalutlustel tupiktee pikkus ületada 150 m.

 

 

1. Kehtestada Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneering, Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ töö nr 10-08/2009, millega on kavandatud Pirita linnaosas 0,30 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvate Ubalehe tee 17 ja Ubalehe tee 19 kinnistute piiride muutmine ja jagamine kokku 4 krundiks, sealhulgas 2 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks; Ubalehe tee 17 kinnistu osaline sihtotstarbe muutmine elamumaast transpordimaaks ja üldkasutatavaks maaks, ühele moodustatavale elamumaa krundile täiendava ehitusõiguse määramine abihoone rajamiseks ning Padriku tee ja Ubalehe tee ühendamine.

2. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2001 otsusega nr 106 kehtestatud “Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneering” Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. Padriku tee ühendus Ubalehe teega rajada pärast Lehiku tee lõplikku väljaehitamist.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 


Tallinna Linnavalitsuse 16. novembri 2011

korralduse nr 1776-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas” juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneering, Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ töö nr 10-08/2009, millega on kavandatud Pirita linnaosas 0,30 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvate Ubalehe tee 17 ja Ubalehe tee 19 kinnistute piiride muutmine ja jagamine kokku 4 krundiks, sealhulgas 2 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks; Ubalehe tee 17 kinnistu osaline sihtotstarbe muutmine elamumaast transpordimaaks ja üldkasutatavaks maaks, ühele moodustatavale elamumaa krundile täiendava ehitusõiguse määramine abihoone rajamiseks ning Padriku tee ja Ubalehe tee ühendamine.

Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2001 otsusega nr 106 kehtestatud “Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneeringUbalehe tee 17 ja 19 kinnistute planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Pirita linnaosas Mähe asumis Ubalehe tee ja Padriku tee vahelisel alal.

Ubalehe tee 17 kinnistu pindala on 1200 m2 ning maakasutuse sihtotstarbeks on määratud elamumaa. Kinnistusraamatu andmete alusel on Ubalehe tee 17 kinnistu kaasomandis: 756/1200 mõttelise osa omanik on Arco Investeeringute Aktsiaselts ning 444/1200 mõttelise osa omanik on Tallinna linn. Ubalehe tee 17 kinnistu on hoonestamata ning kaetud tihedalt kõrghaljastusega. Krunt on korrastamata.

Ubalehe tee 19 kinnistu pindala on 1204 m2 ning maakasutuse sihtotstarbeks on määratud elamumaa. Ubalehe tee 19 kinnistul paikneb kahekorruseline paariselamu. Kinnistusraamatu andmete kohaselt on kinnistu ühisomanikeks 4 füüsilist isikut. Elamu on uus ning heas korras. Elamule on väljastatud kasutusluba. Kinnistu on ümbritsetud piirdeaiaga kõikidest külgedest, piirdeaia tüübiks on osaliselt puitlipp- ning traatvõrkaed.

Juurdepääs kruntidele on Ubalehe teelt. Piirkonna teedevõrgustik on kujundatud selliselt, et tänavamaa-ala moodustab laia ala, luues sellega avara hoonetevahelise territooriumi. Tänavad ise on suhteliselt kitsad - laiusega 4,6 m. Tänavate ning hoonete vaheline ala on kaetud muruga, kohati ka puude ja põõsastega. Padriku tee on praegu tupiktee, mille pikkus ületab normidega lubatud pikkuse. Padriku teel puudub ka jalakäijate ühendus Ubalehe teega, kuna Ubalehe tee 17 kinnistu on Padriku tee poolt piiratud traatvõrkaiaga.

Ubalehe tee 17 kinnistul kasvab valdavalt hallist lepast, sookasest ja harilikust toomingast koosnev väheste valgustingimustega võsa. Ubalehe tee 19 kinnistul kasvavad mõned harilikud saared, sookased, harilikud kuused, hall lepp, harilik mänd ja arukask. Planeeritud maa-alal haljastuslikult väärtuslikke ja eriti väärtuslikke puid ei kasva. Valdav osa puid on haljastuslikult väheväärtuslikud, palju on ka haljastuslikult nõrga väärtusega puid.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritud maa-ala kontaktvööndi maakasutus on väikeelamute ala. Kontaktvööndisse ühtegi kooli ega lasteaeda ei jää, lähimad on Padriku lasteaed, Merivälja lasteaed, Merivälja Põhikool ning Pirita Majandusgümnaasium, mis asub Pirita keskuse lähedal. Sotsiaalasutusi kontaktvööndis ei paikne. Kontaktvööndi läheduses paiknevad Mähe apteek, Merivälja raamatukogu koos avaliku internetipunktiga ning Merivälja pansionaat. Lähimad suuremad meditsiiniasutused on Viimsi haigla ja Mähe Perearstikeskus. Põhiline teeninduskeskus Mähe asumi jaoks on Pirita keskus, kus on Pirita Linnaosa Valitsus, konstaablipunkt, Pirita spordikeskus. Kontaktvööndis puuduvad kauplused ja marketid, lähimad on Viimsi Säästumarket ja Pirita Selver.

Planeeritud maa-ala kontaktvöönd on valdavalt hoonestatud 2-korruseliste üksik- ja kaksikelamutega. Hooned on modernsed, fassaadis on valdava materjalina kasutatud krohvi. Enamjaolt on kasutatud heledates toonides fassaadikattematerjale. Kontaktvööndisse jäävad väikeelamud on sarnased, nii mahtudelt kui ka stiililt. Kontaktvööndi lõunapoolses osas, Padriku tee äärde jäävad madalad 2-korruselised ja 3-korruselised korterelamud, mis järgivad piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi. Korterelamud on liigendatud ning ei ole visuaalselt massiivsed. Stiili poolest on korterelamud modernsed. Valdavalt on elamud lamekatusega, sealhulgas kõik korterelamud, kuid leidub ka kaldkatusega väikeelamuid. Väikeelamutele on iseloomulikud terasvõrk- ja puitpiirdeaiad ning korterelamutel teraspiirded.

Planeeritud maa-ala kontaktvööndi hoonestustihedus üksik- ja kaksikelamute kruntidel on vahemikus 0,2 kuni 0,4 ning korterelamute kruntidel 0,7.

Planeeritud maa-ala kontaktvööndisse jäävad järgmised kehtestatud detailplaneeringud:

- Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2001 otsusega nr 106 kehtestatud “Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneering”, millega nähakse ette 2-korruseliste väikeelamute ehitamine. Detailplaneering on osaliselt ellu viidud;

- Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 2004 otsusega nr 76 osaliselt kehtestatud “Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneering”, millega on kavandatud 19,9 ha suurusele maa-alale 51 krunti. Planeeritav maa-ala on kavandatud elamupiirkonnaks, mis on ette nähtud hoonestada 2-, 3-, 4-korruseliste korterelamutega ja osaliselt ka ridaelamutega ning kuhu on kavandatud rajada kool ja lasteaed. Detailplaneering on suuremas osas ellu viidud, kool on seni rajamata;

- Tallinna Linnavolikogu 1. juuli 1999 otsusega nr 178 kehtestatud “Mähe põik 20A ja 38A kinnistute detailplaneering” eemärgiga ehitada väikeelamuid, millest enamus on valmis ehitatud;

- Randvere tee 57 ja Nõo 2a kvartali detailplaneering kehtestati Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsuse nr 112 “Detailplaneeringute kehtestamine Lasnamäe, Nõmme ja Pirita linnaosas” punktiga 3.2 eesmärgiga ehitada väikeelamuid. Detailplaneering on osaliselt ellu viidud.

Detailplaneeringute alusel tekkinud kahe suure elamupiirkonna tänavavõrk on seni ühendamata.

3. Pirita linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud “Pirita linnaosa üldplaneeringu” kohaselt on planeeritud maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala. Alale võib kavandada väikeelamuid - pereelamuid, kaksik(paaris)elamuid, ridaelamuid ja 2-korruselisi kuni 6 korteriga korterelamuid ning lähipiirkonda teenindavaid kaubandus-, teenindus-, haridus-, tervishoiu- ja vabaaja harrastusega seonduvaid ettevõtteid. Samuti võib alale kavandada asutusi, tehnoehitisi, parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid jms.

Pirita linnaosa üldplaneeringus (maakasutusplaanil ning täpsemalt joonisel “Põhi- ja jaotusteed ning kergliiklusteed. Põiklõiked”) on Võsa tee Padriku tee kaudu ette nähtud ühendada Lehiku teega kui avaliku kasutusega põhitänavaga. Võsa tee ja Padriku tee on olemasolevad avaliku kasutusega jaotustänavad. Padriku tee pikenduse kavandamine käesolevas detailplaneeringus lähtub eemärgist ühendada olemasolevad jaotusteed Pirita linnaosa üldplaneeringus ette nähtud põhiteega.

Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-alal kehtib Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2001 otsusega nr 106 kehtestatud “Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneering”, mille kohaselt on Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistutele ette nähtud väikeelamute rajamine. Detailplaneering on ellu viidud Ubalehe tee 19 kinnistul,  Ubalehe tee 17 kinnistu osas mitte.

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 150 “Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud teede ja haljasalade alla jäävate kinnistute omandamine Tallinna linnale ning Tallinna linna omandis olevate kinnistute võõrandamine, kinnistute kaasomandi kasutuskordade määramine ja Tallinna linnale omandatavatele kinnistutele valitsejate määramine” tagati vajalik maa-ala ühendustee rajamiseks pindalaga 444 m2 Ubalehe tee 17 kinnistul ja loodi eeldus käesoleva detailplaneeringu koostamiseks. Ubalehe tee 17 kinnistu oli vajalik ümber planeerida nii, et oleks võimalik rajada Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneeringu joonisel „Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed“ näidatud ühendustee kahe suure elurajooni vahel ning lõpetada Arco Investeeringute Aktsiaselts ja Tallinna linna kaasomand Ubalehe tee 17 kinnistul.

Planeeritava maa-ala kohta Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2001 otsusega nr 106 kehtestatud “Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneering” muutub pärast käesoleva planeeringu kehtestamist kehtetuks Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute osas.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringuga on kavandatud Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute jagamine ja piiride muutmine, Ubalehe tee 17 kinnistu osaline sihtotstarbe muutmine elamumaast transpordimaaks ja üldkasutatavaks maaks (sotsiaalmaaks), ühele moodustatavale elamumaa krundile täiendava ehitusõiguse määramine abihoone rajamiseks ning Padriku tee ja Ubalehe tee ühendamine. Kokku on planeeritud maa-alale kavandatud 4 krunti, millest 2 on elamumaa sihtotstarbega, 1 transpordimaa sihtotstarbega ja 1 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt.

Pirita linnaosa üldplaneeringu teede- ja tänavate täiustamise osas on Padriku tee piirkonnas kavandatud Lehiku tee lõikude ühendamine ning Võsa tee ühendamine Lehiku teega. Lehiku tee rajamine võimaldab otseühenduse Merivälja teelt uutesse elamupiirkondadesse ning vähendab liiklust kitsal ja käänulisel Randvere tee osal. Pirita linnaosa üldplaneeringus nähakse ette ka ühistranspordiliinid Lehiku teele. Padriku tee pikendamine Lehiku teeni tagab parema juurdepääsu elamupiirkonnale ning tulevikus ka jalakäijate pääsu ühistranspordipeatusesse. Padriku tee ei ole kavandatud magistraaltänavaks.

Elamumaa sihtotstarbega krundid moodustatakse kaksikelamu teenindamiseks Ubalehe tee 19 kinnistu jagamise teel. Väiksemale moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile positsioon (edaspidi nimetatud pos) 1 pindalaga 603 m2 jääb läänepoolne osa olemasolevast kaksikelamust. Suuremale moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile pos 2 pindalaga 1020 m2 jääb idapoolne osa olemasolevast kaksikelamust. Krunt pos 2 moodustatakse Ubalehe tee 19 kinnistu jagamisel ning Ubalehe tee 17 kinnistu jagamisel tekkivate kruntide liitmisel. Krundile pos 2 on kavandatud uus abihoone ehitusaluse pindalaga 40 m2 ning kõrgusega ümbritsevast maapinnast kuni 4,5 meetrit.

Ubalehe tee 17 kinnistust moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega krunt pos 3 pindalaga 444 m2 Padriku tee pikenduse ja kergliiklustee rajamiseks ning üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt pos 4 pindalaga 337 m2 avalikult kasutatava haljasala rajamiseks.

Juurdepääs kahele planeeritud elamumaa krundile on kavandatud Ubalehe teelt.

Planeeringulahendusega muudetakse olemasolevat liikluskorraldust, kuna krundile pos 3 planeeritud Padriku tee pikenduse kaudu ühendatakse Padriku ja Ubalehe tee. Sellega kaob ära Padriku tee tupik, mis antud kvartalis liiklemist oluliselt takistab.

Parkimiskohade arvutuse aluseks on võetud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” äärelinna norm, mille kohaselt tuleb planeeritud maa-alale ette näha 6 parkimiskohta. Normikohane parkimiskohtade arv on tagatud. Elamumaa krundile pos 1 on kavandatud 3 parkimiskohta ning elamumaa krundile pos 2 on kavandatud 3 parkimiskohta, kokku 6 parkimiskohta.

Haljastusliku hinnangu teostamiseks vajalik dendroloogiline inventuur viidi läbi dendroloogi J. Tulk poolt augustis 2009.

Planeeritud maa-alal on hinnatud kokku 133 haljastuslikku objekti. Väärtusklassidesse jagunevad haljastuslikud objektid järgmiselt: kakskümmend üheksa III väärtusklassi isendit, seitsekümmend üks IV väärtusklassid isendit ja kolmkümmend kolm V väärtusklassi isendit.

Haljastuse hinnangu kohaselt kasvab Ubalehe tee 17 kinnistul valdavalt hallist lepast, sookasest ja harilikust toomingast koosnev väheste valgustingimustega võsa. Ubalehe tee 19 kinnistul kasvavad  mõned harilikud saared, sookased, harilikud kuused, hall lepp, harilik mänd ning arukask. Inventeeritaval alal haljastuslikult väärtuslikke ja eriti väärtuslikke puid ei kasva. Valdav osa puid on haljastuslikult väheväärtuslikud.

Detailplaneeringuga on ette nähtud likvideerida kokku üksteist III väärtusklassi, kolmkümmend üks IV väärtusklassi ja kakskümmend üheksa V väärtusklassi puud. Kokku likvideeritakse 71 puud. Enamik puid, mis likvideerimisele kuuluvad, jäävad kavandatava tee ja kergliiklustee alla. Likvideeritavate puittaimede haljastusväärtus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord”, mille kohaselt on asendusistutuse arvuks 240 haljastuse ühikut. Haljastuse ühikud arvutatakse ümber istutatavate puude või põõsaste arvuks enne, kui asendusistutuse kohustust täitma hakatakse. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv saadakse raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist.

Detailplaneeringu vastuvõtmisel oli likvideeritavate puude arvuks 61. Asendusistutuse arvutuse viimisel kooskõlla kehtiva õigusaktiga vaadati üle ka likvideeritavate puude arv, mis erineb varasemast 10 võrra. Tegemist on väga tiheda puistuga, mis raskendas likvideeritavate puude arvu määramist.

Detailplaneeringuga on ette nähtud uue haljastuse rajamine eelkõige alleepuudena tänava ääres ning haljasalal, osaliselt ka viljapuudena, hekkidena. Hekid on kavandatud elamumaa pos 2 krundile paralleelselt transpordimaa pos 3 krundi piiriga ja üldkasutatava maa krundile pos 4 paralleelselt Ubalehe tee 15 krundi piiriga.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 19 kinnitatud lisale “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus” ei jää planeeritud maa-ala kaugküttepiirkonda. Olemasoleva kaksikelamu ja abihoone soojavarustus on lahendatud lokaalse gaasiküttega.

Planeeritud maa-alale on koostatud juulikuus 2010 liiklusmürast põhjustatud mürataseme hindamine. Liiklusmüra olukorra välja selgitamiseks planeeringualal teostati autoliiklusest põhjustatud mürataseme arvutused. Mürataseme arvutus tehti vastavalt põhjamaade arvutusmudelile. Planeeritava Padriku tee ja Lehiku tee ühendustee tõstab käsitletava piirkonna üldist liiklusmürataset, sest praegu on Padriku tee tupiktänav ja tulevikus saab sellest olulise tähtsusega tänav, mille kaudu liiklejad pääsevad Merivälja ja Randvere teele ning see tõstab oluliselt Padriku tee käsitletava lõigu liiklussagedust. Ka perspektiivses suurenenud liikluskoormusega olukorras on sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusele nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkeala, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”  II kategooria taotlustasemed Padriku tee äärsetel kinnistutel täidetud.

6. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks läbi viidud avalike arutelude  ning avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus kaks avalikku arutelu: 4. novembril 2009 ja 13. oktoobril 2010.

Esimesel avalikul arutelul selgitas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindaja, et planeeringut koostatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellimusel olemasoleva tänavavõrgu ühendamiseks ja liikluskorralduse lahendamiseks piirkonnas, kuna eri aegadel on kehtestatud kahe suure elamuala planeeringud, Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneering ning Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneering, mis senini on omavahel tänavatega ühendamata. Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel on Tallinna linn omandanud Arco Investeeringute Aktsiaseltsilt Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud teede ja haljasalade alla jäävad kinnistud, sealhulgas transpordimaaks planeeritava osa Ubalehe tee 17 kinnistust. Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneeringuga on ette nähtud Padriku tee ühendamine Ubalehe ja Lehiku teega ning käesolev planeering jätkab kehtestatud planeeringuga ette antud põhimõttelise liikluskorralduse lahenduse edasiarendamist. Praegu on Padriku tee tupiktee ja planeeringus ette nähtud üks teelõik koos kergliiklusteega arendaja (Aktsiaselts TTP) poolt välja ehitamata ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistule külvatud muru. Olemasoleva tupiktee pikkus ületab normidega lubatud pikkuse. Planeeringu eskiislahendus on koostatud tuginedes Pirita linnaosa üldplaneeringule, kus need teed on ette nähtud. Lehiku teele on kavandatud ühistranspordiliinid. Padriku tee pikendamine Lehiku teeni tagab tulevikus parema juurdepääsu elamupiirkonnale ning jalakäijate pääsu Lehiku teel asuvatesse bussipeatustesse. Detailplaneering algatati eskiisita, sest lähteandmed olid konkreetsed ja selged ning planeeringuga jätkatakse varasemate planeeringute liikluskorralduse põhimõtete elluviimist.

Detailplaneeringu koostaja lisas, et detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Ubalehe tee 17 kinnistu osaline sihtotstarbe muutmine elamumaast üldkasutatavaks maaks ja transpordimaaks, millele kavandatakse Padriku tee pikendusena uus ligikaudu 35 m pikkune kahesuunaline sõidutee koos kergliiklusteega, mis ühendab Padriku teed Ubalehe teega. Üldkasutatavale maale planeeritakse laste mänguväljak, mis jääb avalikku kasutusse ning elamumaa osa liidetakse Ubalehe tee 19 kinnistu osale, kuhu on võimalik ehitada abihoone, rohkem hoonestust ei tule. Padriku tee ei ole kavandatud magistraaltänavaks.

Mähe Aedlinna  Selts (Mittetulundusühing Mähe Selts) ümbruskonna elanike esindajana väitis, et  Padriku tee ühenduslõiku ei ole kohalikel inimestel vaja ja see on perspektiivitu, hakatakse kihutama ning tekib turvalisuse probleeme. Korjati 232 inimese allkirjad, kes ei soovi seda teed, see olevat ainult Tallinna linna tahe ja raha raiskamine. Inimesed ei taha, et liiklus sealt käima hakkab, vähemalt mitte enne kui Lehiku tee on tervenisti välja ehitatud, siis selgub, kas seda teelõiku on üldse vaja. Äärmisel juhul ollakse nõus ainult kergliiklusteega, et lapsed saaksid otse Merivälja kooli. Kui on vaja omandisuhteid korrastada, siis võiks Ubalehe tee 17 kinnistu sihtotstarbe muuta sotsiaalmaaks ja rajada sinna lastemänguväljaku.

Mittetulundusühingu Mähe Selts esindaja andis avalikul arutelul Pirita Linnaosa Valitsusele üle pöördumise, milles märgiti et hea tava kohaselt on erinevate planeerimisprotsesside eesmärgiks olemasoleva elukeskkonna väärtustamine ehk siis elukeskkonna paremaks muutmine.

Detailplaneeringus näidatud kinnistute vahetud naabrid ja teised õigustatud isikud nii Padriku kui Merivälja 2 elamurajoonist on seisukohal, et detailplaneeringus püstitatud eesmärk eraldada olemasolevast kinnistust maatükk transpordimaa jaoks ei vasta elanike tahtele säilitada kõrghaljastusega maatükk puutumatul kujul. Elanikud ei ole vastu detailplaneeringu algatamisele, kui eesmärgiks oleks olemasoleva kinnistu jagamine omandisuhte korrastamiseks. Toetatakse detailplaneeringut eemärgiga säilitada kehtiv maakasutuse sihtotstarve - elamumaa.

Esitatud vastuväited, ettepanekud ning täpsustavad küsimused transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamiseks olid järgmised: kellele on vajalik Padriku tee ühendamine Ubalehe teega, miks soovitakse luua ühendusteed Padriku ja Merivälja 2 elamurajooni vahele kui aastaid pooleliolev Lehiku tee lõpuni väljaehitamine lahendaks tänased liikumisprobleemid ümbruskonna elurajoonides, Padriku elurajoonis on olemasolevad teed (Mähe, Võsa, Põõsa) niivõrd kehvas seisukorras ning puuduvad ka hädavajalikud kõnniteed, et otstarbekam oleks uue teelõigu planeerimisse, projekteerimisse ja rajamisse kavandatud rahasummad suunata olemasolevate teede rekonstrueerimisse, planeeritava ühendustee valmimine mõjutab oluliselt lastele ning teistele elanikele suunatud turvalist elukeskkonda; planeeritava ühendustee valmimine tõstab oluliselt kuritegevusriski nii Padriku kui Merivälja 2 elurajoonis, langetab oluliselt rajatud kinnisvara väärtust ja hävitab Padriku elukvartali kui harmooniliselt väljakujunenud elukeskkonna toimimismudeli, muutes Padriku tee transiitteeks Randvere tee ja Lehiku tee vahel.

Planeeritava Padriku - Ubalehe ühendustee vastu on enamik nii Padriku kui Merivälja 2 elanikest ja selle kinnituseks on andnud oma toetusallkirja 232 kohalikku elanikku. Elanikele jääb arusaamatuks, miks soovib kohalik omavalitsus kulutada maksumaksjate raha rajamaks midagi sellist, mille ehitamiseks ei pea vajalikuks valdav osa kohalikest elanikest.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindaja selgitas, et kahe Lehiku tee lõigu ühendamiseks vajaliku detailplaneeringu (Tallinna Linnavalitsuse 19. mai 2004 korraldusega nr 1039-k algatatud “Lehiku tee 21, 23 ja Lauri tee 33 kinnistute detailplaneering”), mis peatati 2006. aastal,  koostamine on jätkumas 2010. aastal (Tallinna Linnavalitsuse 11. mai 2011 korraldusega nr 792-k on algatatud “Lehiku tee 21 ja 23 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Pirita linnaosas ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”). Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu kehtestamise korraldusse on võimalik lisada nõue, et enne ei ehitata Padriku ja Ubalehe tee ühendust välja, kui Lehiku tee on terves ulatuses valmis. Kuna praegu on Padriku tee elamutes paljud korterid müümata, lisandub piirkonda veel hulk inimesi ja autosid. Varem (Pirita linnaosa üldplaneeringu avalikustamisel) ei ole keegi nimetatud tänavate (Lehiku tee lõikude ning Padriku tee ja Ubalehe tee ühendustee) planeerimist vaidlustanud. Detailplaneeringu koostamisel kaasatakse ka transpordi- ja liiklusala spetsialistid.

Detailplaneeringu teisel avalikul arutelul selgitas planeeringu koostaja, et planeeringulahendus ei ole muutunud võrreldes varem tutvustatud eskiislahendusega. Detailplaneeringule on lisatud liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamine, mis on koostatud liiklussageduste prognoosimise alusel Lehiku, Padriku ja Ubalehe teel. Liiklusmüra küll suureneb olulisel määral, kuid jääb normi piiridesse ja ei ületa lubatud taset.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindaja selgitas, et detailplaneeringut koostatakse kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga ja detailplaneering jätkab eelnenud planeeringute liikluskorralduse põhimõtete kavandamist piirkonnas. Arvestatud on esimesel avalikul arutelul tehtud märkusega ning detailplaneeringu seletuskirja on täiendatud nõudega lisada detailplaneeringu kehtestamise korraldusse järgnev punkt: “Padriku tee ühendus Ubalehe teega rajada pärast Lehiku tee lõplikku välja ehitamist”.

K-Projekt Aktsiaseltsi esindajad tutvustasid 2010. aasta suvel tehtud liiklusloenduste alusel koostatud liiklusuuringut “Liiklussageduste prognoosimine Lehiku teel, Padriku teel ja Ubalehe teel” ning selgitasid, kuidas Padriku tee pikendus aitab hajutada liiklust ja tekib rohkem juurdepääsu võimalusi. Lehiku tee väljaehitamise ja Padriku tee pikendamise tulemusena muutub liiklus sujuvamaks, vastasel juhul võib tekkida piirkonnast väljasõidul takistusi.

Enamik arutelul osalenud kohalikest elanikest oli endiselt ühendustee vastu ja leidis, et nii tuleb ümbruskonda palju võõraid inimesi, mis suurendab turvalisuse riski ja tõuseb kuritegevus, seni on korterid ostnud inimesed arvestanud tupiktänavaga. Tehti ettepanek rajada ainult jalgrattatee ja leiti, et ei ole mõtet nii täpset detailplaneeringut teha ja raha raisata. Detailplaneeringus tuleks näidata ära ainult teekoridori laius, mis hiljem ehitusprojektis täpsustub. Lisaks tehti ettepanek, et Võsa teele tuleb rajada kõnnitee.

Teisel avalikul arutelul edastati Tallinna Linnaplaneerimise Ametile omaalgatuslikult koostatud küsitluslehed, kus puudus selgitus tänavavõrgu ühendamise vajalikkuse kohta ning välja olid toodud ainult negatiivsed küljed. Arvamus (seisukoht) oli sõnastatud selge suunitlusega: „Olen Padriku elurajooni kolmanda läbimurde ehk Padriku tee ja Ubalehe tee ühendamise vastu”. Lisatud oli veel üks ettepanek: „Palume rajada Mähe teele ja Võsa teele hädavajalikud kõnniteed”. Viimast ettepanekut ei ole võimalik lahendada arutelul olnud detailplaneeringuga.

Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud planeeringulahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 22. detsembril 2008 registreeritud avaldusega Arco Investeeringute Aktsiaselts Ubalehe tee 17 kinnistu jagamise, ehitusõiguse ja sihtotstarvete määramise eesmärgil.

Detailplaneering algatati ilma eskiisita, kuna detailplaneeringuga ei kavandata üldplaneeringu muutmist ja tegemist ei ole muinsuskaitse või looduskaitse all olevale maa-alaga ega linnaehituslikult olulise piirkonnaga. Samuti ei sisalda detailplaneering muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmise ettepanekut.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 3. juuni 2009 korraldusega nr 945-k “Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine” eesmärgiga Ubalehe tee 17 ja Ubalehe tee 19 kinnistute jagamine ja piiride muutmine, Ubalehe tee 17 kinnistu osaline sihtotstarbe muutmine elamumaast transpordimaaks ja üldkasutatavaks maaks, ühele moodustatavale elamumaa krundile täiendava ehitusõiguse määramine abihoone rajamiseks ning Padriku tee ja Ubalehe tee ühendamine.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 6. juunil 2009. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 4. novembril 2009, vastavasisuline teade ilmus ajalehes Postimees 17. oktoobril 2009. Detailplaneeringu lahendusettepanekuga sai tutvuda Pirita Linnaosa Valitsuses 26. oktoobrist kuni 4. novembrini 2009. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu ajaks esitas detailplaneeringu kohta kirjaliku pöördumise Mittetulundusühingu Mähe Selts esindaja E. Vest.

8. oktoobril 2010 teatas Tallinna Linnaplaneerimise Amet e-kirjaga esimesel Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu eskiislahendust tutvustaval arutelul osalenutele, et detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav teine avalik arutelu toimub 13. oktoobril 2010 Pirita Linnaosa Valitsuses. Vastavasisuline teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 24. septembril 2010, ajalehes Pealinn 27. septembril 2010 ning ajalehes Pirita 1. oktoobril 2010. Detailplaneeringulahendusega oli võimalik eelnevalt tutvuda 4. oktoobrist kuni 13. oktoobrini 2010.

Detailplaneeringu koostas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellimusel OÜ Planeerimisbüroo DiaLoog (OÜ Planeerimisbüroo DiaLoog nimemuutus 28. aprill 2010). Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 3. juuni 2009 korraldusega nr 945-k “Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine” ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu algatamise eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega”. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog J. Tulk 2009. aasta augustis teostatud Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute puittaimestiku haljastuslik hinnang ja juulis 2010 Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaali poolt liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamine.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Ubalehe tee 17 ja Ubalehe tee 19 kinnistu omanikud kooskõlastasid detailplaneeringu tingimusteta.

Terviseameti Põhja talitus kooskõlastas detailplaneeringu ning lisas, et kohalikul omavalitsusel tuleb otsustada piirkonna väärtustamise ja teepikenduse ehitamise, mis toob kaasa müraolukorra tunduva halvenemise ja õhusaaste märkimisväärse suurenemise, vajaduse vahel. Padriku tee pikenduse ehitamine on vajalik elanike ohutuse (mitu korterelamut asub praegu tupikus, kus tupiktee pikkus on 270 m, Eesti Standardi EVS 843:2003 “Linnatänavad” kohaselt aga ei tohi ohutuse kaalutlustel tupiktee pikkus ületada 150 m)  ja parema juurdepääsu tagamiseks.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööprojekt kooskõlastatakse täiendavalt. Tingimus täidetakse tööprojekti koostamisel.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu tingimusel, et kinnistu omanik annab enne detailplaneeringu vastuvõtmist kirjaliku nõusoleku krundi pos 4 (pindala 337 m2) tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale ja vastava kokkuleppe sõlmimiseks enne detailplaneeringu kehtestamist. Arco Investeeringute Aktsiaselts on andnud kirjaliku nõusoleku krundi pos 4 tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale, seega on tingimus täidetud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu tingimusel, et sotsiaalmaa krundi pos 4 ja Ubalehe tee äärse ala haljastusprojektid kooskõlastatakse keskkonnaametiga. Tingimusega arvestatakse ehitusprojekti koostamisel.

Tallinna Keskkonnaamet lisas oma kirjas, et vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõikele 1 punktile 3 on keskkonnamõju strateegilist hindamist vaja korraldada juhul, kui kavandatakse tegevusi, mis vastavad sama seaduse § 6 lõikes 1 nimetatule või tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes seaduse § 6 lõigetes 2-4 sätestatust. Teiste kavandatavate tegevuste puhul juhindutakse Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määrusega nr 224 kehtestatud “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu” sätestatud korrast. Elamumaa krundi jaotamine sotsiaal- ja transpordimaa kruntideks ning ühe osa elamumaa liitmine naabruses paiknevale elamumaale ei kuulu nende tegevuste loetellu, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadust, ning seetõttu ei ole keskkonnamõju hindamise läbiviimine Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu koostamisel vajalik.

Pirita Linnaosa Valitsus ja Pirita linnaosa halduskogu kooskõlastasid detailplaneeringu järgmise tingimusega: lisada detailplaneeringu kehtestamise korraldusse nõue, et kõigepealt tuleb lõplikult välja ehitada Lehiku tee ning alles seejärel rajada Padriku tee ühendus Ubalehe teega. Vastav tingimus on detailplaneeringus määratud ja lisatakse detailplaneeringu kehtestamise korraldusse.

Tallinna Linnavalitsuse 30. märtsi 2011 korraldusega nr 469-k võeti vastu “Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneering”, millega on kavandatud 0,30 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvate Ubalehe tee 17 ja Ubalehe tee 19 kinnistute jagamine ja piiride muutmine, Ubalehe tee 17 kinnistu osaline sihtotstarbe muutmine elamumaast transpordimaaks ja üldkasutatavaks maaks, ühele moodustatavale elamumaa krundile täiendava ehitusõiguse määramine abihoone rajamiseks ning Padriku tee ja Ubalehe tee ühendamine.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 7. aprillil 2011, ajalehes Pealinn 11. aprillil 2011 ja ajalehes Pirita 6. mail 2011.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 9. maist kuni 23. maini 2011. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 29. aprillil 2011, ajalehes Pirita 6. mail 2011 ja ajalehes Pealinn 2. mail 2011. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud planeeringulahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist.

Tallinna Linnavaraametis ettevalmistatud Tallinna Linnavalitsuse 31. augusti 2011 korraldusega nr 1341-k “Ubalehe tee 17 kinnisasja jagamisel tekkiva kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine“ taotletakse Arco Investeeringute Aktsiaseltsi ja Tallinna linna kaasomandis olevast Ubalehe tee 17 kinnisasjast Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu alusel moodustatava üldmaa sihtotstarbega kinnisasja ligikaudse pindalaga 337 m² tasuta omandamist Tallinna linnale. Omandamine on vajalik detailplaneeringu ette nähtud avaliku haljasalana kasutamiseks. Korralduses on toodud Ubalehe tee 17 kinnisasjast Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu alusel moodustatava üldmaa omandamise tingimused, samuti määratud Pirita Linnaosa Valitsus kinnistu valitsejaks alates kinnistu Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest. Vastav leping Tallinna linna ja Arco Investeeringute Aktsiaseltsi vahel on sõlmitud 20. septembril 2011.

Lepingu sõlmimine detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalistasiooni väljaehitamiseks ei ole vajalik, kuna vahendid detailplaneeringu ellu viimiseks nähakse ette Tallinna linna eelarves.  

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse” § 19 lõikele 9 teavitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet tähtsaadetisena edastatud kirjaga ühe nädala jooksul Ubalehe tee 14, Ubalehe tee 15, Ubalehe tee 16, Ubalehe tee 18, Ubalehe tee 21, Padriku tee 11, Padriku tee 16, Padriku tee lõik T3 kinnistute omanikke ning Pirita Seltsi (esindab ümbruskonna elanikke) ja Mittetulundusühingut Mähe Selts (esindab ümbruskonna elanikke), lisaks 4. novembril 2009 ning 13. oktoobril 2010 toimunud Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu eskiislahendust tutvustatavatel aruteludel osalenud isikuid.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud üldplaneeringu või detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse” § 19 lõike 3 kohaselt kehtestab planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu linnavolikogu otsusega, muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Kuna planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud asjaolusid ei esine, kehtestab käesoleva detailplaneeringu linnavalitsus.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, on esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Ubalehe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneering Pirita linnaosas.

 

 

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes