Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon auditi "Kaevetöölubade väljaandmise ja järelevalve korraldus" ettepanekute täitmise kohta
Tallinna Linnavalitsus 09.11.2011 istungi protokoll number 44/27
Redaktsiooni kehtivus:09.11.2011 - ...

VÄLJAVÕTE

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

 9. november 2011 nr 44

 

 

Päevakorrapunkt 27

 

 

 

Informatsioon auditi „Kaevetöölubade väljaandmise ja järelevalve korraldus“ ettepanekute täitmise kohta

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

võtta teadmiseks seletuskirjas toodud informatsioon auditi „Kaevetöölubade väljaandmise ja järelevalve korraldus“ ettepanekute täitmise kohta.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE

 

 


 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti

“Informatsioon auditi „Kaevetöölubade väljaandmise ja järelevalve korraldus“ ettepanekute  täitmise kohta“ juurde

 

 

 

Tallinna Kommunaalamet esitab linnavalitsusele ülevaate auditi „Kaevetöölubade väljaandmise ja järelevalve korraldus“ ettepanekute  täitmise kohta.

Tallinna linna sisekontrolöri teenistuse siseauditi osakond viis 2011. aasta tööplaani alusel läbi auditi „Kaevetöölubade väljaandmise ja järelevalve korraldus“. Auditi eesmärk oli hinnata kaevetöölubade väljaandmise õiguspärasust ja järelevalve korraldamise tõhusust.

Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2011 istungi protokolli nr 26 päevakorrapunktiga nr 43  võttis linnavalitsus teadmiseks informatsiooni auditi „Kaevetöölubade väljaandmise ja järelevalve korraldus“ tulemuste kohta ning tegi kommunaalametile ülesandeks 2. novembriks 2011:

1.      töötada välja Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määruse nr 32 „Tallinna linna kaevetööde eeskirja kinnitamine“ muudatused, võttes arvesse auditis toodud ettepanekuid. Muudatuste väljatöötamisel teha koostööd linnaosade valitsustega, et tagada eeskirja uue redaktsiooni väljatöötamisel nende seisukohtade arvestamine;

2.       töötada välja Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2010  määruse  nr 56 „Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine“ muudatused arvestades auditis toodud ettepanekuid;

3.      asuda kohe läbirääkimisi pidama Tallinna Teede Aktsiaseltsiga, et viia lepingusse sisse muudatused vastavalt auditis toodud märkustele;

4.      töötada välja Tallinna Kommunaalameti juhataja 31. detsembri 2009 käskkirja nr 1.1-15/100 muudatused eesmärgiga sätestada ametisiseselt kaevetöölubade järelevalvega seotud ülesanded, tegevused ja konkreetsed vastutajad;

5.       tagada, et kõik ameti poolt väljastatavad kaevetööload kannaksid dokumendile trükitud unikaalset identifitseerimist võimaldavat numbrit;

6.      anda Tallinna Linnavalitsusele ülevaade elektrooniliste kaevetöölubade rakendamise käigust;

7.      luua võimalused, et kõik Tallinna linnas väljaantavad kaevetööload oleksid kajastatud Tallinna veebilehel kuvatavas operatiivinfo baasis.

Tulenevalt ametile pandud ülesannetest esitatakse alljärgnev informatsioon.

Tallinna Kommunaalamet on ette valmistanud Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määruse nr 32  „Tallinna linna kaevetööde eeskirja“ (viimati muudetud Tallinna Linnavolikogu 20. mai 2010 määrusega nr 28) muutmise eelnõu, kus on arvestatud auditi lõpparuande märkuste ja ettepanekutega ning kaevetööde korraldamise praktikast tulenevate täienduste vajadusega.

Tallinna Kommunaalamet korraldas 7. juunil 2011 ümarlaua teemal „Kaevetööde korraldamine Tallinnas“. Abilinnapea Kalle Klandorfi juhtimisel toimunud ümarlaual osalesid linnaplaneerimise ameti, transpordiameti, kultuuriväärtuste ameti, munitsipaalpolitsei ameti ja linnaosade valitsuste esindajad. Kohtumise eesmärgiks oli anda kaevetööde korraldamise ja järelevalvega seotud ametkondadele ülevaade siseauditi tulemustest ja ettepanekutest ning arutada kaevetööde eeskirja muutmise põhimõtteid.

Kaevetööloa taotluse osas pidasid linnaosade valitsuste esindajad vajalikuks jätkata senist praktikat, kus Tallinna Kommunaalametilt kaevetööloa taotlemisel tuleb see kooskõlastada linnaosa valitsusega tagamaks informatsiooni jõudmine territooriumi haldajani ning võimalus kaasa rääkida tehniliste tingimuste ja tööde läbiviimise aja osas.

Tallinna Kommunaalamet tutvustas 24. oktoobril 2011 linnavalitsuse istungite saalis toimunud nõupidamisel kaevetööde eeskirja muudatusi, kus on arvestatud linna ametite ja  linnaosade valitsuste ettepanekutega. Nõupidamisel osalesid ka linna sisekontrolöri teenistuse siseauditi osakonna esindajad.

Kaevetööde eeskirja muudatused käsitlevad järgmisi olulisemaid momente:

-          linna ametite ja linnaosade valitsuste järelevalve sisu ja vastutuse täpsustamine;

-          väiksemate plaaniliste kaevetööde (kaevude ja kapede remont, postisüvendite kaevamine) puhul  kiirmenetlusega kaevetööloa menetlusprotsessi  rakendamine;

-          täitedokumentatsiooni esitamise nõude kehtestamine avariikaevetöödele, kui tööde käigus on muutunud trassi asukoht või ehitatakse välja uus tehnovõrk;

-          tehnovõrgu valdaja tegevused ja nende ajaline kestvus suuremahuliste veeavariide korral;

-          kaevetööde ennetähtaegse lõpetamisega kaasnevate tegevuste ja informatsiooni edastamise reglementeerimine;

-          kaevetöö tähtpäeva pikendamise menetluse täpsustamine;

-          kaevetöö peatamisega seotud menetluse täpsustamine;

-          muinsuskaitsega seotud menetluste täpsustamine;

-          omavolilise kaevetöö mõiste sissetoomine ja selle avastamisega seotud protseduuride kirjeldamine;

-          vanalinna tänavate kiviparketi taastamise tehnoloogianõuded;

-          linnale kuuluva materjali transportimise ja ladustamise nõude kehtestamine.

Tallinna Kommunaalamet tutvustas tehnovõrkude valdajatele kaevetööde eeskirja muudatusi 28. oktoobril 2011 toimunud nõupidamisel.

Kaevetööde eeskirja muudatused on kavas esitada Tallinna Linnavalitsuse 9. novembri 2011 istungile.

1.                  Tallinna linna kaevetööde eeskirja muudatuste väljatöötamise käigus täiendatakse ka linnavalitsuse poolt kinnitatud kaevetööloa taotluse vormi, kuhu on lisatud eraldi väljad linnaplaneerimise ameti, transpordiameti, linnaosa valitsuse ja tellija omanikujärelevalve kooskõlastuste tarvis. Kaevetööloa vormile lisatakse loa jõustumise kuupäeva lahter ja eraldi rida kaevetöö tähtpäeva pikendamise kirjeldamiseks.

Lisaks on välja töötatud kaks uut akti vormi:

-          kaeveobjekti ülevaatuse akt, millega fikseeritakse enne tööde algust teekatete, äärekivide, teepeenra, haljastuse ja teekraavide seisukord;

-          garantiiobjektide ülevaatuse akt, millega kaevetööde tellija fikseerib garantiiobjekti ülevaatuse tulemused.

2.                  Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Teede AS-i vaheliste läbirääkimiste tulemusel on ette valmistatud ja allkirjastatud kaks lepingu lisa. Lepingu lisa nr 8  täpsustab käsunduslepingu tingimusi ning lepingu lisa nr 9 täpsustab järelevalve menetlusprotseduure.

3.                  Tallinna Kommunaalameti juhataja 31. detsembri 2009 käskkirja nr 1.1-15/100 muudatused on sisse viidud 12. oktoobri 2011 käskkirjaga nr 1.1-15/111 „Juhtimissüsteemi dokumentide kinnitamine“, mille hulka kuulub „Kaevetööloa menetlemise protseduur“. Muudatuste ja täienduste tegemisel on lähtutud siseauditi ettepanekutest.

Tallinna Kommunaalametis toimus 01.11.2011. aastal juhtimissüsteemi dokumentide juhtkonnapoolne ülevaatus, kus tehti ehituse ja järelevalve osakonna juhatajale ülesandeks välja töötada kaevetööde järelevalvet hõlmav protseduur. Kaevetööde järelevalve menetluse protseduur on kavas kinnitada hiljemalt 01.02.2012. aastal. 

Täiendamisel on ka kaevetöödega seotud ehituse ja järelevalve osakonna töötajate ametijuhendid.

4.                  Tallinna Kommunaalameti ettepanekul on IT teenistus täiendanud dokumendihaldussüsteemi Postipoisi programmi, mis võimaldab kaevetööloa pikendamisel loale anda unikaalse identifitseerimisnumbri, et vältida mitme ühesuguse numbriga kaevetööloa olemasolu.

5.                  Elektrooniliste kaevetöölubade rakendamiseks ja operatiivinfo süsteemi täiendamiseks on IT teenistus kommunaalameti ettepanekul näinud 2012. aasta linnaeelarve põhitaotluses ette rahalised vahendid elektrooniliste kaevetöölubade taotlemise ja menetlemise süsteemi väljatöötamiseks. Kaevetööloa elektroonilise menetlemise rakendamise protsessi teeb tavapärasest keerukamaks mahukas dokumentatsioon ja eri ametite ja linnaosade valitsuste osalemine kaevetööloa menetluses. IT teenistus kaalub kaevetöödega seotud teede sulgemislubade elektroonilist menetlemist samas programmis. Oleme seadnud eesmärgi elektrooniliste kaevelubade menetluse rakendamiseks 2012. aasta jooksul.

6.                  Käesolevaks ajaks on IT teenistus koostöös kommunaalametiga loonud vajalikud tehnilised tingimused ning taganud  linnaosa valitsuse volitatud esindajatele kasutajaõigused operatiivinfosüsteemis ja võimalused kaevetöölubade menetlemiseks dokumendihaldussüsteemis Postipoiss.

Alates oktoobrikuust on munitsipaalpolitsei ameti töötajad saanud ligipääsu kaevetööde infosüsteemi.

Operatiivinfosüsteemi täiendamise tulemusel on  süsteemi kasutajatele ja linnakodanikele nähtav kaevetööloaga seotud sulgemisloa number, millega on suurenenud operatiivinfosüsteemi informatiivsus.

IT teenistus on andnud seisukoha, et projektdokumentatsiooni ja liiklusskeemide operatiivinfosüsteemis ei ole materjali mahukust ja praegu kasutusel oleva IT rakenduse tehnilisi võimalusi arvestades võimalik. Käsitleme seda teemat punktis 6 toodud tegevuste realiseerimise käigus.

 

Lisaks eeltoodule on Tallinna Kommunaalamet lähtuvalt linna sisekontrolöri teenistuse siseauditi lõpparuande tähelepanekutest ja ettepanekutest rakendanud kaevetööde korraldamisel ja järelevalve tõhustamisel järgmisi meetmeid:

-  alates aprilli lõpust korraldame koostöös Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindajatega ühiseid kontrollreide kaeveobjektidele. Käesolevaks ajaks on toimunud 15 kontrollreidi, mille jooksul on kontrollitud ca 150 kaeveobjekti, tehtud on 21 märkust ning 5 juhul on komisjon teinud ettepaneku väärteomenetluse algatamiseks.

- oleme kontrollinud käsunduslepingu täitmist ja dispetšerteenistuse toimimist ning alates maikuust toimuvad ehituse ja järelevalve osakonnas kord nädalas kaevetööde järelevalve alased töökoosolekud, kus  Tallinna Teede AS esindajad annavad ülevaate lepinguliste kohustuste täitmisest ning esitavad aruande nädala tegevustest.

 

 

 

Ain Valdmann

Tallinna Kommunaalameti juhataja