Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve

Tallinna Linnavolikogu 03.11.2011 määrus number 32
jõustumine 11.11.2011

Redaktsiooni kehtivus 11.11.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

3. november 2011 nr 32

 

 

Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 23, § 24 lg 1, § 25 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud “Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p-de 22.1 ja 23.1 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna linna 2011. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 “Koondeelarve“ muudetakse vastavalt lisale 1;

2) lisa 2 “Tulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 “Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 “Investeerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 4;

5) lisa 6 “Rahakäibe prognoos“ muudetakse vastavalt lisale 5.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 11. novembril 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Lisa - Tallinna linna 2011. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve