Hallatava asutuse nime ja alluvuse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 20.10.2011 otsus number 174

Redaktsiooni kehtivus 20.10.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. oktoober 2011 nr 174

 

 

 

 

Hallatava asutuse nime ja alluvuse muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud “Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 2.8 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

 

 

1. Nimetada Nõmme Turg ümber Tallinna Turgudeks.

2. Määrata hallatava asutuse Tallinna Turud haldavaks asutuseks Tallinna Ettevõtlusamet.

3. Tallinna Linnavalitsusel muuta vastavalt punktidele 1 ja 2 hallatava asutuse põhimäärust.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Nõmme Turule, Nõmme Linnaosa Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Otsus jõustub 1. jaanuaril 2012.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees