Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

Tallinna Linnavolikogu 20.10.2011 otsus number 169

Redaktsiooni kehtivus 20.10.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. oktoober 2011 nr 169

 

 

 

 

Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 461 ja § 48 lg 2, Tallinna põhimääruse § 32 lg 12 p 1 ja § 381, Kadi Pärnitsa 30. septembri 2011 avaldusest ning salajase hääletamise tulemustest

 

 

1. Valida revisjonikomisjoni liikmeks Jüri Pihl.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikule teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees