Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 20.10.2011 otsus number 167

Redaktsiooni kehtivus 20.10.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. oktoober 2011 nr 167

 

 

 

 

Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel, juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 9 ning võttes aluseks keskkonnkomisjoni esimehe esildise

 

 

1. Muuta linnavolikogu 19. novembri 2009 otsusega nr 220 kinnitatud keskkonnakomisjoni koosseisu ja kinnitada komisjoni liikmeks linnavolikogu liige Igor Kravtšenko.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees