Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 13 "Tallinna arengudokumentide menetlemise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 20.10.2011 määrus number 31
Jõustumine:28.10.2011
Redaktsiooni kehtivus:28.10.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

20. oktoober 2011 nr 31

 

 

Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 13 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 ja Tallinna põhimääruse § 71 alusel

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruses nr 13 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvides 5 lg 3, 13 lg 2, 21 lg 2, 22 lg 8, 27 lg 3, 28 p-des 1 ja 2, 34 lg 3 ning 35 asendatakse sõna “otsusega“ sõnaga “määrusega“;

2) paragrahvides 9, 17, 25, 32 ja 39 asendatakse sõna “otsuse“ sõnaga “õigusakti“;

3) paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Tallinna eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) on dokument, mis koostatakse linna arengudokumentides kavandatud tegevuste elluviimiseks vajalike kulutuste ja nende finantseerimise planeerimiseks.

(2) Eelarvestrateegia koostatakse eelseisva nelja eelarveaasta kohta.

(3) Eelarvestrateegia on aluseks:

1) linna eelarve eelnõu koostamisel;

2) rahaliste vahendite taotlemisel;

3) linna äriühingute ja sihtasutuste finantstegevuse suunamisel.“;

4) paragrahvi 21 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Arengukava on Tallinna pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Arengukava olemasolu on kohustuslik ja see hõlmab kogu linna territooriumi.“;

5) paragrahvi 21 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Arengukava on aluseks linnaeelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, investeeringuprojektide kavandamisel.“;

6) paragrahvi 21 lõiked 4 ja 5 liidetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Kehtiv Tallinna arengukava peab hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui linnal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.“;

7) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 5 ja sõnastatakse järgmiselt:

“(5) Arengukava ja arengukava muudatused avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul, arvates nende vastuvõtmisest linnavolikogu poolt. Linnasekretär esitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmisest arvates kahe nädala jooksul maavanemale ja Siseministeeriumile elektrooniliselt informatsiooni arengukava või arengukava muudatuste vastuvõtmise kohta.“;

8) paragrahvi 26 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Linnavolikogu kinnitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmise määrusega enne, kui linnavalitsus esitab eelarve eelnõu linnavolikogule, või hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.“;

9) paragrahvi 27 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Kehtiv valdkonnapõhine arengukava peab hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Sõltuvalt valdkonna eripärast ja kohustuslikku valdkonnapõhist arengukava reguleerivast seadusest võib valdkonnapõhine arengudokument hõlmata ka pikemat perioodi.“;

10) paragrahvi 33 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Vajaduse korral vaatab linnavolikogu hiljemalt 1. oktoobriks läbi valdkonnapõhise arengukava ja võtab vastu määruse selle muutmise kohta.“;

11) paragrahvi 40 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Vajaduse korral vaatab linnavolikogu hiljemalt 1. oktoobriks läbi territooriumi osa arengukava ja võtab vastu määruse selle muutmise kohta.“;

12) paragrahvi 42 lg 1 p 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“4) tegevuskava vähemalt neljaks järgnevaks aastaks alates arengudokumendi vastuvõtmisele järgnevast kalendriaastast koos eelnevalt finantsteenistuse poolt aktsepteeritud finantsplaaniga;“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 28. oktoobril 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees