Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tööstuse tn 54 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavolikogu 06.10.2011 otsus number 161
Redaktsiooni kehtivus:06.10.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

6. oktoober 2011 nr 161

 

 

 

 

Tööstuse tn 54 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 1, 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud “Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga“ ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav maa-ala asub Põhja-Tallinnas Miinisadama vahetus läheduses Tööstuse tänava ääres ning hõlmab Tööstuse tn 54 kinnistut ja selle lähiümbrust. Ala piirneb edelast Tööstuse tänavaga ja kirdest sadamapiirkonda teenindava raudteeharuga. Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud “Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu“ järgi jääb planeeritav maa-ala valdavas osas kaubandus- ja teenindusehitiste juhtotstarbega maale, kuhu võib rajada äritegevusega seotud hooneid ja rajatisi, mis eelkõige on kaubanduse, teeninduse, toitlustuse, majutuse, meelelahutuse, büroo ja muu sellise jaoks. Osaliselt jääb ala ka elamu- ja ärihoonete maale, mis on elamuala, kus hoonete esimesed korrused või muud osad hoonest võivad olla ka kaubandus- ja teenindusfunktsiooni täitvad. Tööstuse tn 54 kinnistu ja lähiala detailplaneering on kehtiva Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga kooskõlas;

- planeeritav ärihoone on puhvriks areneva elamurajooni ja mere ääres olevate militaarehitiste vahel;

- planeeritava hoone maksimaalse kõrguse määramisel on lähtutud lähinaabruse 5-korruselise elamu katuseharja kõrgusest, samuti on arvestatud maapinna langeva reljeefiga;

- planeeringuga kavandatav heakorrastab linnaruumi ja suurendab töökohtade arvu piirkonnas;

- planeeritav krunt sobib suurpäraselt ärihoone ehitamiseks, kuna asub suure magistraaltänava ja raudtee vahel ning kesklinnaga on hea transpordiühendus;

- planeeringualalt on kavandatud likvideerida üks II väärtusklassi hinnatud üksikpuu ja üks noortest kuuskedest moodustuv puuderida, neli III väärtusklassi hinnatud üksikpuud, üheksa IV väärtusklassi hinnatud üksikpuud ja üks puuderühm, kuna need jäävad planeeritava hoone, tehnovõrkude või tee alla. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“, mille kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 474 haljastuse ühikut. Asemele istutatavate puude arv on esialgne ja täpsustub ehitusprojekti koostamisel. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv selgub raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa välja andmist;

- kavandatud parkimiskohad on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“. Planeeringualale on kavandatud kokku 144 parkimiskohta;

- Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2011 korralduse nr 1106-k “Tööstuse tn 54 kinnisasjast moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjadele valitseja määramine“ alusel on Tallinna linn sõlminud 20. juulil 2011 aktsiaseltsiga Faradei ja osaühinguga IMPASTOK lepingu nr 1492 transpordimaa maakasutuse sihtotstarbega ajutiste kruntide positsioon 2b ja 3b tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale.

 

 

1. Kehtestada Tööstuse tn 54 kinnistu ja lähiala detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 46/06, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas 1,16 ha suurusel planeeringualal asuva Tööstuse tn 54 kinnistu ja reformimata riigimaa ümberkruntimine üheks ärimaa ja kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale ärimaa krundile ehitusõiguse määramine ühe kuni 7-korruselise, 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Planeeritava ala hoonestuse kõrgus ei ületa 35 meetrit merepinnast ja nimetatud kõrgusega hoonestust võib rajada alates aastast 2016. Miinisadama territooriumile radarite väljaehitamisel enne 2016. aastast võib Kaitseministeeriumi nõusoleku korral väljastada ehitusloa varem.

3. Ehitusloa taotlejal kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga lammutus- ja ehitusprojektid enne ehitusloa taotlemist.

4. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine ning üldkasutatava haljastuse rajamine tagatakse vastavalt 13. mail 2011 sõlmitud lepingule nr 3-7/85.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2011
otsuse nr 161
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Tööstuse tn 54 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Tööstuse tn 54 kinnistu ja lähiala detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 46/06, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas 1,16 ha suurusel planeeringualal asuva Tööstuse tn 54 kinnistu ja reformimata riigimaa ümberkruntimine üheks ärimaa ja kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale ärimaa krundile ehitusõiguse määramine ühe kuni 7-korruselise, 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Põhja-Tallinnas Miinisadama vahetus läheduses Tööstuse tänava ääres ning hõlmab Tööstuse tn 54 kinnistut ja selle lähiümbrust. Ala piirneb edelast Tööstuse tänavaga ja kirdest sadamapiirkonda teenindava raudteeharuga.

Ehitisregistri andmetel asub planeeritaval alal kokku 9 seaduslikul alusel püstitatud 1- ja 2-korruselist hoonet, tegemist on valdavalt äri- ja büroohoonetega.

Planeeritav maa-ala hõlmab maakasutuse sihtotstarbega 50% tootmismaa ja 50% ärimaa Tööstuse tn 54 kinnistut, mis on kinnistusraamatu andmeil aktsiaseltsi Faradei ning osaühingu IMPASTOK kaasomandis. Lisaks jääb planeeringualale reformimata riigimaad ja riigi reservmaad, millele on tehtud piiriettepanek nr AT0501180090.

Planeeritaval alal on olemas ühendused tehnovõrkudega (veevarustus ja kanalisatsioon, elekter, side, kaugküte), ala läbivad Eesti Energia Aktsiaseltsi kõrgepingekaablid ning alale ulatub Eesti Energia Aktsiaseltsi 110 kV õhuliini kaitsevöönd.

Planeeritaval maa-alal kasvavad valdavalt vanade kirsipuude grupid, jäätmaal aga tamm ning kaks arukaske, lisaks ka saarvahtraid ja toomingate grupid.

Planeeringualal ei ole kehtestatud detailplaneeringut.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeringuala paikneb ligikaudu 2 kilomeetri kaugusel kesklinnast, vanalinnast ja kavandatavast Paljassaare poolsaare arengualast. Planeeritava ala kontaktvööndis paiknev hoonestus on valdavalt 2- kuni 5-korruseline. Piirkonna hoonestusel kindel ehitusjoon puudub. Tööstuse tn 54 kinnistust mere poole jääb raudtee koos Miinisadamaga. Planeeringuala kontaktvööndis on maakasutuse sihtotstarve enamasti tootmis- ja riigikaitsemaa, vähemal määral on ka elamu- ja ärimaad. Alal on hea ühendus linnakeskusega ja linna teiste piirkondadega. Tööstuse tänaval sõidavad liinibussid, lähim ühistranspordi peatus jääb planeeritavast alast ligikaudu 60 meetri kaugusele. Lähimad sotsiaalobjektid on Karjamaa tn ääres asuv lasteaed ja Kopli tn ääres asuv kool ning Erika tn ääres asuv spordihoone. Kontaktvööndi kruntide hoonestustihedus jääb vahemikku 0,19 kuni 1,66.

Planeeringuala kontaktvööndisse jäävad:

Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 otsusega nr 56 kehtestatud “Erika tn 4 ja lähiala detailplaneering“, mille eesmärgiks on kavandada Põhja-Tallinnas asuvale 7,5 ha suurusele planeeritud maa-alale 16 krunti: 1 äri- ja tootmismaa krunt, 3 äri- ja elamumaa krunti, 6 elamumaa krunti, 1 transpordi- ja sotsiaalmaa krunt, 3 tootmismaa krunti ja 2 liiklusmaa krunti ja ehitada ümber endine veetorn kuni 7-korruseliseks korterelamuks; rajada planeeritavale alale kaks kuni 4-korruselist korterelamut ja kaks kuni 5-korruselist korterelamut;

Tallinna Linnavalitsuse 10. augusti 2005 korraldusega nr 1439-k algatatud “Miinisadama ja lähiala detailplaneering“, mille eesmärgiks on Tallinna linnaruumi sidestamine merega, muuta ranna-ala atraktiivsemaks ja avatumaks.

3. Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud “Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneering“ näeb ette planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks valdavas osas kaubandus- ja teenindusehitiste maa, kuhu võib rajada äritegevusega seotud hooneid ja rajatisi, mis eelkõige on kaubanduse, teeninduse, toitlustuse, majutuse, meelelahutuse, büroo ja muu sellise jaoks. Osaliselt jääb ala ka elamu- ja ärihoonete maale, mis on elamuala, kus hoonete esimesed korrused või muud osad hoonest võivad olla ka kaubandus- ja teenindusfunktsiooni täitvad.

Planeeringuala jääb looduskaitseseaduse § 37 lg 1 p 1 kohaselt Läänemere ranna 200-meetrisesse piiranguvööndisse.

Kuna planeeringualale on kavandatud ärihoone ehitamine, siis on detailplaneeringu lahendus kooskõlas Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringuga.

4. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringulahendusega on kavandatud mitmekesise funktsiooniga hoone, mille alumistel korrustel on kauplused ja äripinnad, ülemistel korrustel kontoriruumid. Planeeritav ärihoone on puhvriks areneva elamurajooni ja mere ääres olevate militaarehitiste vahel. Hoone maksimaalse kõrguse määramisel on lähtutud lähinaabruse 5-korruselise elamu katuseharja kõrgusest, samuti on arvestatud maapinna langeva reljeefiga. Detailplaneeringuga kavandatav heakorrastab linnaruumi ja suurendab töökohtade arvu piirkonnas. Krunt sobib suurepäraselt ärihoone ehitamiseks, kuna asub suure magistraaltänava ja raudtee vahel ning on hästi ühendatud kesklinnaga.

Detailplaneeringu lahendusega on kavandatud moodustada kolm krunti:

Positsioon (edaspidi pos) 1 on kavandatud ärimaa sihtotstarbega krunt, millele on antud ehitusõigus ühe maapinnast kuni 22 meetri kõrguse 7 maapealse korrusega ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Hoonestus on liigendatud, kavandatud on kaks kolme alumise korruse kõrgust hoonealust läbipääsu. Planeeringualal paiknevad olemasolevad hooned on kavandatud likvideerida.

Pos 2 on kavandatud transpordimaa sihtotstarbega krunt. Krunt moodustatakse Erika ja Tööstuse tn ristmiku tarbeks.

Pos 3 on kavandatud transpordimaa sihtotstarbega krunt. Krunt moodustatakse kõnnitee rajamiseks Tööstuse tn äärde. Krunti on võimalik perspektiivis liita transpordimaa krundiga Tööstuse tn lõik 2, raudtee ja Nõlva tn vahel.

Planeeringuala varustamine tehnovõrkudega on lahendatud vastavalt võrguvaldajate väljastatud tehnilistele tingimustele. Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt jääb planeeringuala kaugkütte piirkonda.

Liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamise koostas planeeritavale alale Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaal juunis 2005. Vastavalt hinnangule tuleb ehitiste välispiirete heliisolatsiooni hindamisel ja üksikute elementide valikul rakendada transpordimüra spektri lähendustegurit Ctr vastavalt standardile EVS-EN ISO 717. Vastavalt Eesti standardis EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.“ tabelis 6.3 toodud välispiiretele esitatavad heliisolatsiooninõuete kohaselt peaks planeeritud hoone välispiirde heliisolatsioon olema R’w Ctr≥40 dB. Kui aken moodustab vähemalt 50% välispiirde pinnast, tuleb võtta akna nõutava heliisolatsiooni suuruseks välispiirete õhumüra isolatsiooni indeks. Välispiirde nõutava heliisolatsiooni tagamiseks tuleb arvestada, et ventileerimiseks ettenähtud elemendid (tuulutusavad aknakonstruktsioonis või värskeõhuklapid välisseinas) ei vähendaks välispiirde heliisolatsiooni sel määral, et lubatav müratase ruumis oleks ületatud. Hoonete projekteerimisel tuleb arvestada raudteeliiklusest tuleneva vibratsiooniga, et takistada ning vältida struktuurse müra teket hoones. Hoonete tugimüürid, vundamendi ja kandekonstruktsioonide täpsemad lahendused antakse hoone ehitusprojektis.

Detailplaneeringule on lisatud aktsiaseltsi MAVES koostatud Tööstuse tn 54 keskkonna olukorra ülevaade. Vastavalt hinnangule on Tööstuse tn 54 kinnistul potentsiaalsed keskkonnaohtlikud objektid autoremondi töökojad ja täidetud õlivaadid. Mujal territooriumil ja külgnevatel aladel saasteallikaid ja reostuskoldeid ei ole täheldatud. Kavandatav tegevus muudab räämas ja hooldamata territooriumi hooldatuks. Maaüksuse reaalosadeks jaotamisega ei kaasne mingeid olulisi keskkonnamõjusid nii maaüksusel kui ka selle lähiümbruses. Suuremad saaste- ja müraallikad on intensiivse liiklusega Tööstuse tänav ning raudteeliiklus, millega kaasneb vibratsioon. Planeeringualale nõuetekohaste ja kaasaegsete lahendustega elamute ehitamine pinnasele ja põhjaveele reostusohtu ei kujuta. Ehitustööd võivad häirida lähedal elavaid inimesi, kuid on ajutise iseloomuga ja paratamatud. Kokkuvõttes Tööstuse tn 54 kinnistul ning selle lähialal detailplaneeringuga kavandatuga ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid.

Planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud likvideerida üks II väärtusklassi hinnatud üksikpuu ja üks puuderida, neli III väärtusklassi hinnatud üksikpuud, üheksa IV väärtusklassi hinnatud üksikpuud ja üks puuderühm, kuna need jäävad planeeritava hoone, tehnovõrkude või tee alla. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Likvideeritavate üksikpuude asendusistutuste arvutuse kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 474 haljastuse ühikut. Lisaks on kavandatud likvideerida viis II väärtusklassi hinnatud puuderida, mille rinnasdiameetrid jäävad alla määruses ette nähtud määra, üks IV väärtusklassi hinnatud viljapuu ja kaks viljapuude rida, kaheksa põõsasterühma ning viis V väärtusklassi hinnatud puud, mis ei vaja raieluba ning neid ei ole tarvis asendusistutamisel arvestada. Planeeringualale nähakse ette minimaalselt 25 uue asenduspuu istutamine nii Tööstuse tn äärde kui ka krundi raudtee poolsele küljele, ülejäänud puud on kavandatud istutada Põhja-Tallinna Valitsusega kokkulepitud kohta. Planeeringualast 67% on kavandatud haljastada.

Juurdepääs planeeritavale alale on tagatud Tööstuse tänavalt, mis on Paljassaare ja Russalka ranna-ala vahelise üldplaneeringuga ette nähtud puiesteeks.

Vastavalt “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“ tuleb planeeringualal ette näha 109 parkimiskohta. Parkimiskohti on kokku planeeritud 144, mis vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ vahevööndi normatiivile. Parkimine on lahendatud oma krundil, hoone kahel maa-alusel korrusel paikneb 136 parkimiskohta ning õuealal paikneb 8 parkimiskohta äripindade teenindamiseks.

Jäätmete kogumine nähakse ette kooskõlas jäätmeseaduse ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määrusega nr 36 kehtestatud “Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga“. Krundisisene jäätmete kogumine on lahendatud jäätmekonteineritega, mis on kavandatud hoone lõunanurgas parkla vahetus läheduses kõvakattega alusele. Jäätmekonteinerid on soovitav esteetilisuse tagamiseks ümbritseda arhitektuurse väikevormiga (nn jäätmemaja).

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 18. novembril 2003 registreeritud avaldusega aktsiaselts Faradei. Taotluse kohaselt sooviti Tööstuse tn 54 ja 56 vahelise maa-ala krundile korterelamu ehitusõigust, mille osa korrustest oleks võimalik kasutada büroode, kaupluse või muu äripindadena.

20. novembril 2009 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Linnaruumi OÜ ja aktsiaseltsi Faradei vahel sõlmitud haldusleping nr 2-5/273.

Detailplaneeringu koostamine on algatatud ja keskkonnamõju strateegilise hindamine otsustati algatamata jätta Tallinna Linnavalitsuse 13. jaanuari 2010 korraldusega nr 29-k “Tööstuse tn 54 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. Detailplaneeringu koostamise ülesanne oli Põhja-Tallinnas asuva 50% tootmismaa ja 50% ärimaa sihtotstarbega Tööstuse tn 54 kinnistu liitmine reformimata riigimaaga ning jagamine üheks 100% ärimaa ja üheks 100% transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning ärimaa krundile ehitusõiguse määramine ühe 7-korruselise, 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 18. jaanuaril 2010 ja ajalehes Pealinn 23. augustil 2010. Teade eskiislahenduse tutvustamise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 30. jaanuaril 2010. Avalik arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus Põhja-Tallinna Valitsuses 17. veebruaril 2010.

Planeerimisseaduse § 12 lõike 6 kohaselt teavitas Tallinna Linnaplaneerimise Amet 29. jaanuaril 2010 kirjaga nr 2-1/1962 Tööstuse tn 54 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamisest ja eskiislahendust tutvustavast arutelust Maa-ametit, Kaitseministeeriumit, Tööstuse tn 54 kinnistu kaasomanikke, Tööstuse tn 73, Tööstuse tn 69a, Tööstuse tn 71a, Tööstuse tänav T6 kinnistute omanikke.

Detailplaneeringu koostas Linnaruumi OÜ. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog S. Järve koostatud haljastuse hinnang, Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaali koostatud Tööstuse tn 54 kinnistu detailplaneeringu mürataseme prognoos ja aktsiaseltsi MAVES koostatud Tööstuse tn 54 kinnistu keskkonna olukorra ülevaade.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Põhja-Tallinna Valitsus, Põhja-Tallinna halduskogu, Tallinna Transpordiamet ja Tallinna Kommunaalamet kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. Lisaks on detailplaneeringu kooskõlastanud AS EVR Infra ja Aktsiaselts Tallinna Küte ning planeeritava kinnistu omanikud aktsiaseltsi Faradei ja osaühingu IMPASTOK juhatuse liikmed. Kavandatava tehnovõrkude valdaja Erika tn 4 kinnistu omanikule on edastatud detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaan ja detailplaneeringut tutvustav kiri.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimusega:

1) lammutus- ja ehitusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga;

2) lammutusprojekti koostamise käigus tuvastada jääkreostusega alade asukohad ning esitada reostunud alade saneerimiskava;

3) ärihoone ehitusprojektis näha ette siseruumide müratasemete kontrollmõõtmise läbiviimine enne kasutusloa taotlemist.

Tingimustega arvestatakse ehitusprojekti koostamisel, tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste tingimustega:

1) detailplaneeringuga on määratud servituudi vajadus avaliku kasutusega kõnniteele Tööstuse tn 54 kinnistu tänavapoolsel küljel, 4 meetri laiuselt, pindalaga 286 m2. Teeme ettepaneku avalikku kasutusse määratud kõnnitee osast moodustada eraldi transpordimaa sihtotstarbega krunt ning pikendada seda kuni munitsipaalomandis oleva Tööstuse tn lõigus raudtee vahelise maatükini;

2) palume Tallinna Linnavaraametile edastada maaomaniku kirjalik seisukoht ajutise krundi positsioon 2b ja Tööstuse tänava laiendamiseks vajaliku krundi tasuta Tallinna linnale võõrandamise kohta. Teeme ettepaneku võõrandamiseks vajalik võlaõiguslik leping sõlmida Tallinna linnaga pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ja enne kehtestamist, asjaõiguslik leping sõlmida pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Tingimustega on arvestatud, vastavasisuline leping on sõlmitud.

Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis oma kirjas järgmist. Maa-amet nõustub riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT0501180090 hõlmatud maaüksusele ajutiste kruntide positsioon 1b ja 2a planeerimisega. Palume arvestada, et kui planeeringuga moodustatavad ajutised krundid positsioon 1a ja 1b kavandatakse planeeringujärgselt liita, ei saa neid krunte hoonestada enne kui ajutised krundid on omavahel liidetud ja moodustatud on terviklik ehitusõigusega krunt. Ühtlasi juhime tähelepanu asjaolule, et riigi reservmaale planeeritava ärihoone sihtotstarbega positsioon 1b maa-ala kuulub riigi omandisse jätmisele maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti 8 alusel. Transpordimaa sihtotstarbega krundi positsioon 2a maa osas saab kohalik omavalitsus pärast käsitletava detailplaneeringu kehtestamist algatada maa munitsipaalomandisse andmise menetluse.

Kaitseministeerium kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et planeeritava ala hoonestuse kõrgus ei ületa 35 meetrit merepinnast ja nimetatud kõrgusega hoonestust võib rajada alates aastast 2016.

Nõue, et hoonestust võib rajada alates aastast 2016, on detailplaneeringu seletuskirjas punktis 4.4 määratud.

Tehnilise Järelevalve Amet on kooskõlastanud detailplaneeringu eskiisi tingimustega:

1) lisada Tööstuse tänava raudteeülesõidule lisafooride vajalikkuse analüüs planeeringualale sisse- ja väljapääs raudteeülesõidu poolt;

2) lisada müraekraani tõhususe analüüs raudteepoolsel küljel (arvestades ekraani materjali, konstruktsiooni, hoone helikindlust);

3) detailplaneeringule tuleb võtta AS EVR Infra kooskõlastus (raudteeinfrastruktuuri omanik detailplaneeringuga hõlmatud alal).

Lisaks märkis Tehnilise Järelevalve Amet, et raudteeseaduse § 3 punkti 6 tähenduses on raudtee kaitsevöönd raudteelt lähtuvate kahjulike mõjude vähendamiseks ette nähtud maa-ala. Sellest tulenevalt ei pea Tehnilise Järelevalve Amet mõistlikuks eluhoonete rajamist kaitsevööndisse või selle vahetusse lähedusse.

Tingimusega 1 on arvestatud, detailplaneeringu kausta on lisatud raudteeülesõidule lisafooride vajalikkuse analüüs. Tingimusega 2 arvestatakse ehitusprojekti koostamisel, kuna planeeritavaid hoonetele saab ehitusluba taotleda alles 2016. aastal ja selleks ajaks on linnaehituslik olukord muutunud, tingimus on detailplaneeringu seletuskirja lisatud. Tingimus 3 on täidetud, AS EVR Infra on detailplaneeringu kooskõlastanud. Elamuid ei ole detailplaneeringu alale kavandatud.

Terviseameti Põhja talitus märkis oma kirjas:

1) planeeringuala asub suurte magistraalteede ja raudtee vahel, kus on kõrged müratasemed ja suur õhusaaste ning vibratsioon ning sinna ei saa rajada elamuid ega majutusettevõtteid;

2) planeeringulahendust on muudetud ning algselt planeeritud osaliselt elufunktsiooniga hoone on muudetud 100% ärihooneks;

3) büroohoone planeerimisel arvestada sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ nõudeid ning vajadusel rakendada EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.“ meetmeid;

4) äriruumid planeerida sundventilatsiooniga ning vaikust nõudvad töötajate puhkeruumid paigutada külgedele, kus maanteelt ja raudteelt lähtuv müra ja vibratsiooni mõju oleks väiksem. Siseruumides tagada normeeritud müratase mitte üle 40 dB.

Terviseameti Põhja talitus lisas, et detailplaneering on kooskõlas tervisekaitsenõuetega juhul, kui võetakse arvesse ülalmainitud märkusi ja arvestatakse sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrus nr 42 kehtestatud nõudeid ning rakendatakse müra leevendavaid meetmeid.

Tingimustega on planeeringus arvestatud.

Põhja-Eesti Päästekeskus kooskõlastas detailplaneeringu eskiisi ja märkis: tulenevalt planeerimisseaduse § 16 lg 8 ning kemikaaliseaduse § 14, juhime tähelepanu sellele, et nimetatud kinnistu asub AKTSIASELTSI PALJASSAARE KALATÖÖSTUS, aadressiga Paljassaare tee 30, ja raudtee ohualas. Vastavalt Tallinna riskianalüüsile on AKTSIASELTSI PALJASSAARE KALATÖÖSTUS ohuala raadius kuni 2 kilomeetrit ja raudtee ohuala inimestele kuni 350 meetrit ja hoonetele 35 meetrit.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et tööprojekt tuleb täiendavalt kooskõlastada.

Tingimusega arvestatakse tööprojekti koostamisel, vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et tehnovõrkude tööjoonised tuleb kooskõlastada AS-iga EG Võrguteenus.

Tingimusega arvestatakse tööjooniste koostamisel, vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimustega:

1) tööjooniste koostamiseks tellida konkreetsed tehnilised tingimused;

2) tööprojektiga esitada seletuskiri, mahud, lõiked, spetsifikatsioon ja vertikaalplaneerimisjoonis;

4) näha ette sidevõrkude kaitsmine sõiduteel.

Tingimustega arvestatakse tööjooniste koostamisel, tingimused on lisatud seletuskirja.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastas detailplaneeringu tingimusega, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimusega arvestatakse tööjooniste koostamisel, vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimustega:

1) reoveetorustiku ümbertõstmine kinnistul kooskõlastada toru omanikuga aktsiaseltsiga Faabula Erika tn 4;

2) planeeritavale kanalisatsioonitorustikule seada notariaalne servituut võõra kinnistu piires;

3) järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete veevarustuse ning kanalisatsioonitorustike ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Liitumispunktide asukohad täpsustuvad projekteerimise järgmises staadiumis.

Tingimustega arvestatakse ehitusprojektide koostamisel, tingimused on lisatud seletuskirja.

Elering OÜ kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis: planeeringualasse ulatub 110 kV õhuliini L010/L160 kaitsevöönd, mis on liini teljest 25 meetrit. Täiendavalt kooskõlastada tehnovõrkude tööprojektid, mis piirnevad Elering OÜ liinide kaitsevööndiga.

Tingimusega arvestatakse tööprojektide koostamisel, tingimus on lisatud seletuskirja.

Detailplaneeringu algatamise korralduses määrati järgmised lisanõuded:

1) detailplaneering kooskõlastada Keskkonnaministeeriumiga;

2) detailplaneering kooskõlastada Tallinna Linnavaraametiga;

3) näha ette parkimisplatsi ja parkimiskeldri regulaarne kuivpuhastamine ning parkimiskeldri põrandapesuvee suunamine reoveekanalisatsiooni;

4) õueala ja siseruumide müra- ja vibratsioonitasemete leevendamiseks kavandatavate meetmete ettepanekud esitada läbivaatamiseks ja seisukoha saamiseks Terviseametile detailplaneeringu koostamise käigus;

5) koostada Tööstuse tänava raudteeülesõidule lisafooride vajalikkuse analüüs planeeringualale sisse- ja väljapääs raudteeülesõidu poolt;

6) koostada müraekraani tõhususe analüüs raudteepoolsel küljel (arvestades ekraani materjali, konstruktsiooni, hoone helikindlust);

7) detailplaneeringule võtta AS EVR Infra kooskõlastus.

Tingimusega 1 on arvestatud, kuna Keskkonnaministeeriumi 23. juuli 2009 käskkirjaga nr 1197 on antud volitused riigi esindajana Maa-ametile ning detailplaneeringu lahenduse on Maa-amet kooskõlastanud. Tingimus 2 on täidetud. Tingimusega 3 on arvestatud, tingimus on lisatud seletuskirja. Tingimus 4 on täidetud. Tingimusega 5 on arvestatud, lisafoori paigutamise vajadust on kaalutud. Tingimusega 6 arvestatakse ehitusprojekti koostamisel. Arvestades asjaolu, et hoone ehitusluba ei saa väljastada enne 2016. aastat, ei ole otstarbekas detailplaneeringu staadiumis määrata müraekraani materjali, sest aastaks 2016 on tõenäoliselt olemas mitmeid praegustest oluliselt efektiivsemaid müraekraani materjale, vastav tingimus on detailplaneeringus määratud. Tingimus 7 on täidetud.

Tööstuse tn 54 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu on heaks kiitnud ka Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembril 2010 korraldusega nr 1981-k “Tööstuse tn 54 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas“. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 28. detsembril 2010 ja ajalehes Pealinn 5. jaanuaril 2011. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 7. jaanuaril 2011, ajalehes Pealinn 10. jaanuaril 2011 ja ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid 21. jaanuaril 2011. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 19. jaanuarist kuni 2. veebruarini 2011. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist. Detailplaneeringu maavanemale järelevalveks esitamine ei olnud vajalik.

13. mail 2011 sõlmitud lepinguga nr 3-7/85 võttis aktsiaselts Faradei kohustuse tagada oma vahendite arvel detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Tööstuse tn 54 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Maa-ametit, Kaitseministeeriumit, Tööstuse tn 73, Tööstuse tn 69a ja Tööstuse tn 71a kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõikele 3. Kuna planeering koostatakse ranna piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees