Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõpruse pst 33 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.10.2011 korraldus number 1528
Redaktsiooni kehtivus:05.10.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

5. oktoober

2011 nr

1528-k

 

 

Sõpruse pst 33 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. aprill 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav ala asub Kristiine linnaosas Sõpruse puiestee, Tihase tänava, Lehe tänava ja Tedre tänava vahelises kvartalis. Teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ täpsustati Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 otsusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringut“, millega seoses muudeti Tallinna üldplaneeringu kohane planeeritava ala juhtotstarve väikeelamute ala ja magistraaltänavate ärivöönd vastavalt teemaplaneeringu seletuskirja punktile 6.9 magistraaltänava äärseks tihendatavaks alaks - Sõpruse puiestee äär Tihase tänavast A. H. Tammsaare teeni - kus maksimaalne hoonestuskõrgus võib olla 18 meetrit. Detailplaneering vastab teemaplaneeringule „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine, mille üheks eesmärgiks on valglinnastumise vältimine - selleks kaalutakse elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise vajadust. Detailplaneering vastab koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele;

- kavandatud 5-korruseline äripindadega korterelamu järgib seni Sõpruse puiestee äärde planeeritud hoonestuse kõrgust ja ehitusjoont, jätkates nii ühtse linnaruumilise hoonefrondi kujundamist ning täites teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ püstitatud eesmärki luua terviklik magistraaltänava äärne ala;

- polüfunktsionaalse keskkonna loomine, kus krundile on planeeritud nii elu- kui ärifunktsioon, on turvalisuse aspektist väga oluline, sest nii on tagatud inimeste kohalolek ja kontroll avaliku ruumi üle ööpäevaringselt;

- Sõpruse puiestee äärde planeeritav 5-korruseline hoone, tänava maa-alale kavandatav kõrghaljastus ja kergliiklustee vähendavad Sõpruse puiestee liiklusmüra ümbruskonna üksikelamutele;

- detailplaneeringu parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“;

- hoone kavandamisel tuleb aluseks võtta Eesti standard EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“, sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ ning Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määruse nr 38 „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine“ nõuded.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,80 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Sõpruse pst 33 kinnistu detailplaneering, PÕLDME ARHITEKTUUR OÜ töö nr 011206/S33. Planeeringu eesmärk on Sõpruse pst 33 kinnistu jagamine 100% transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning 10% ärimaa ja 90% elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu rajamiseks.

2. Ehitusloa taotlejal esitada ehitusprojekt koos haljastuskavaga kooskõlastamiseks Tallinna Keskkonnaametile.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse 5. oktoober 2011

korralduse nr 1528-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Sõpruse pst 33 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus kehtestab Kristiine linnaosas asuva 0,80 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Sõpruse pst 33 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on Sõpruse pst 33 kinnistu jagamine 100% transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning 10% ärimaa ja 90% elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu rajamiseks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

 

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Sõpruse puiestee, Tihase tänava, Lehe tänava ja Tedre tänava vahelises kvartalis. Planeeritav krunt piirneb põhjast Sõpruse pst 31a, Sõpruse pst 31 ning Lehe tn 34 kruntidega, idast Lehe tn 36 ja Lehe tn 38 kruntidega, kagust jätkuvalt riigi omandis oleva maa-alaga ning Lehe tn 40, Lehe tn 42 ja Lehe tn 44  kruntidega; lõunast Tedre tn 54 ja Tedre tn 56a kruntidega ning läänest Sõpruse puiesteega.

Sõpruse pst 33 kinnistu suuruseks on 6000 m² ja sihtotstarbeks 85% elamu- ja 15% ärimaa ning omandiõigus kuulub Osaühingule Woody. Krunt on hoonestamata ja heakorrastamata.

Enamik krundil olevast haljastusest paikneb Sõpruse puiestee ääres. Kõrghaljastust kasvab ka üksikpuudena krundi kirde- ja kagupoolses osas. Valdava osa puudest moodustavad isetekkelised värdlepad, vitspaju, sookased ja raberemmelgad.

2. Kontaktvööndianalüüs

Planeeritava ala kontaktvööndit võib pidada polüfunktsionaalseks piirkonnaks, kus asuvad nii elamumaa kui ka äri- ja sotsiaalmaa sihtotstarbega krundid.

Planeeringuala kontaktvöönd hõlmab alasid mõlemal pool Sõpruse puiesteed. Sõpruse puiestee ääres, planeeringualast põhja suunas on valdavalt 3-5-korruselised ärihooned ja äripindadega korterelamud, lääneküljel Mõtuse tänava ümbruses ning idaküljel Lehe tänava ümbruses moodustavad peamise hoonestuse 2-korruselised 1950.-1980. aastatest pärinevad üksikelamud.  Hoonetel on kõrged soklid, välisviimistluses domineerib ajastule omane silikaatkivist vooder ja hall krohvipind.

Planeeringuala kontaktvööndisse jäävat Sõpruse puiestee äärset ala iseloomustab ühtlase hoonestuse puudumine. Senine hoonestus, peamiselt elamumaa sihtotstarbega kruntidel ja valdavalt 2-korruseline, paikneb põhiliselt Sõpruse puiestee lääneküljel. Idaküljel olev hoonestus on asendunud või asendumas valdavalt kuni 5-korruseliste ärihoonete või äripindadega korterelamutega, mis on rajatud ja rajamisel vastavalt kehtestatud detailplaneeringutele. Nii on näiteks Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 otsusega nr 294 kehtestatud „Sõpruse pst 25, 27 ja Lehe tänava vahelise ala detailplaneeringuga“ Sõpruse pst 25 krundile antud ehitusõigus kuni 5-korruselise korterelamu-ärihoone ehitamiseks, Tallinna Linnavalitsuse 18. jaanuari 2006 korraldusega nr 84-k kehtestatud „Sõpruse pst 29, 31 ja Lehe tn 30, 34, 36 kruntide detailplaneeringuga“ anti Sõpruse pst 29 ja Sõpruse pst 31 kruntidele ehitusõigus kahe 1-5-korruselise äripindadega korterelamu ehitamiseks, Tallinna Linnavalitsuse 26. mai 2010 korraldusega nr 835-k kehtestati „Tedre tn 55 kinnistu detailplaneering“, eesmärgiga jagada Tedre tn 55 kinnistu kolmeks krundiks ning anti ehitusõigus kahe kuni 5-korruselise äripindadega korterelamu ehitamiseks ja ühe kuni 2-korruselise kahepereelamu rajamiseks. Kõikidele hoonetele kavandatakse üks maa-alune korrus, jt.

Piirkonna tänavad on suhteliselt rahuliku liiklusega ja neid kasutavad peamiselt lähipiirkonna elanikud. Erandiks on Sõpruse puiestee, mis on Tallinna üks magistraaltänavatest ning on ööpäevaringselt väga intensiivse liikluskoormusega. Tänava kaitsevöönd Sõpruse puiesteel on 7 meetrit. Sõpruse puiesteel on põhiliselt 2 2 sõidurada, millele lisanduvad kohati bussi- ja trollipeatuste aeglustusrajad. Sõpruse puiesteel sõitev ühistransport (troll ja buss) tagab hea transpordiühenduse linnakeskuse äri-, teenindus- ning spordi- ja kultuuriasutustega. Perspektiivis on kavandatud Sõpruse puiestee äärde rööbastranspordi koridor.

Planeeritavale alale lähimad sotsiaalobjektid on Tallinna Kristiine Gümnaasium, Tallinna Kristiine Lasteaed, Tallinna Tihase Lasteaed jt. Lähimad kaubanduskeskused on kesklinna poole jääv Kristiine Keskus ning Mustamäe pool olev Rimi Hüpermarket.

Planeeringuga kavandatav kuni 5-korruseline äripindadega korterelamu on siinsesse linnaruumi igati sobiv nii oma mahult kui kasutusfunktsioonilt ühtlustades Sõpruse puiestee äärset hoonefronti.

3. Tallinna üldplaneering, teemaplaneeringKõrghoonete paiknemine Tallinnas“ ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Lisaks paikneb planeeritav ala Tallinna üldplaneeringu kohaselt magistraaltänavate ärivööndi juhtotstarbega alal, st tsooni võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid.

Käesoleva detailplaneeringu algatamise korraldus sisaldas Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Ettepaneku kohaselt kavandati muuta Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarve väikeelamute ala - korruselamute alaks.

Tallinna Linnavolikogu 16. aprill 2009 otsusega nr 77 kehtestati teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“, mille seletuskirja punkti 2 kohaselt on teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ Tallinna üldplaneeringut täpsustav ja osaliselt muutev planeering. Teemaplaneeringu seletuskirja punkt 9 kohaselt on teemaplaneering aluseks detailplaneeringutele, mis teemaplaneeringu jõustumise hetkeks ei ole vastu võetud.

Teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ seletuskirja punkti 6.9 kohaselt on Sõpruse puiestee äär Tihase tänavast A. H. Tammsaare teeni ette nähtud magistraaltänava äärseks tihendatavaks alaks, kus maksimaalne hoonestuskõrgus võib olla 18 meetrit. Tihendatavate alade arendamisel arvestatakse olemasolevate teede ja tänavate olukorda ning tänavate ja infrastruktuuri väljaarendamise võimalusi. Seega on teemaplaneering täpsustanud Tallinna üldplaneeringut hoonestuskõrguse osas, määrates hoonestuse kõrguspiiranguks kuni 18 meetrit kehtivas Tallinna üldplaneeringus sätestatud 3-4 korruse asemel. Tulenevalt planeerimisseaduse § 24 lõikest 6 on teemaplaneeringuga täpsustatud üldplaneeringus antud kõrguspiirangut.

Detailplaneering vastab teemaplaneeringule „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas. Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 kohaselt on üheks üldplaneeringu eesmärgiks võidelda valglinnastumisega, selleks kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustatakse väljakujunenud elukeskkondi ja samas püütakse kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke.

Planeeringuga kavandatav on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega ning koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem detailplaneeringut kehtestatud.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringu kohaselt jagatakse Sõpruse pst 33 kinnistu 100% transpordimaa krundiks ning 10% ärimaa ja 90% elamumaa sihtotstarbega krundiks.

Krundi positsioon 1, aadressi ettepanekuga Sõpruse pst 33, suuruseks kavandatakse 4966 m². Planeeringulahendusega määratakse krundile 10% ärimaa ja 90% elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu rajamiseks. Hoonesse kavandatakse 61 korterit. Äriruumid nähakse ette hoone esimesele korrusele Sõpruse puiestee poolsesse ossa. Hoone maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla kuni 18 meetrit. Hoone on ette nähtud astendatud korruselisusega, jäädes Sõpruse puiestee poolt 5-korruseliseks, Lehe tänava poolsel küljel 4 kuni 1-korruseliseks. Sõpruse puiestee poolsesse fassaadi võib rajada lod˛asid mõlemasse hoonenurka ja katuseterrasse viiendale korrusele. Lehe tänavapoolsele esimese korruse katusele (parkla) nähakse ette katusehaljastus.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ ette nähtud põhimõtetega, millest tulenevalt peab krundil olema tagatud 75 parkimiskohta. Tingimus on täidetud, sest kavandatava hoone mahus on ette nähtud 93 parkimiskohta. Lisaks on võimalik parkida 8 sõidukit krundil positsioon 2, mis on mõeldud peamiselt äripinda külastavate klientide sõidukitele.

Krundi positsioon 2, aadressi ettepanekuga Sõpruse pst T12, suuruseks kavandatakse 1034 m². Planeeringulahendusega määratakse krundile transpordimaa sihtotstarve ning kavandatakse kahesuunaline juurdepääsutee, jätkates nii juba naaberkinnistul oleva jaotustee lahendust. Krundi lõunapoolsesse ossa on ette nähtud sõidukite ümberpööramise plats. Krundile on võimalik parkida 8 sõidukit. Krundile rajatava juurdepääsutee ja piiri vahele istutatakse puud.

Planeeringuala asub kaugkütte piirkonnas. Hoonete soojusvarustus on lahendatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“.

Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualal ei kasva. Planeeringualal kasvab aga kaks II väärtusklassi harilikku tamme. Detailplaneeringu kohaselt likvideeritakse planeeritaval maa-alal 25 IV väärtusklassi puud. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“, mille kohaselt on asendusistutuse arvuks 1075 haljastuse ühikut. Haljastuse ühikud arvutatakse ümber istutatavate puude või põõsaste arvuks enne, kui asendusistutuse kohustust täitma hakatakse.

Detailplaneeringu materjalidele on lisatud Osaühing JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB poolt 9. mail 2008 koostatud Sõpruse pst 33 kinnistu mürataseme hinnang, milles on aluseks võetud TTÜ teedeinstituudi Tallinna ja selle lähiümbruse teedevõrgu teemaplaneering, mille kohaselt liigub Sõpruse puiesteel kinnistuga külgneval lõigul intensiivseima liiklusega tunnil 2035. aastal 3515 sõidukit. Müratõrje seisukohalt on planeeritav maa-ala olemasoleva hoonestusega segaala. Normatiividele vastavate müratasemete tagamiseks tuleb hoonete projekteerimisel aluseks võtta Eesti standard EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“, sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ ning Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määruse nr 38 „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine“ nõuded. Detailplaneeringus on vastav nõue sätestatud. 

Detailplaneeringu materjalidele on lisatud E. Teinemaa poolt teostatud eksperthinnang välisõhu kvaliteedi kohta Sõpruse pst 33 kinnistul. Eksperthinnangus märgiti kokkuvõtvalt, et välisõhu tasemed ei takista Sõpruse pst 33 kinnistule elamute ehitamist.

Detailplaneeringu materjalidele on lisatud ka Radoonitõrjekeskuse radooni mõõtmise ja -tõrje ekspert M. Saar poolt 18. novembril 2008 läbi viidud radooni mõõtmise raport, millest nähtuvalt asub planeeringuala normaalse radoonisisaldusega alal. Madal radoonitase hoones tagatakse hea ehituskvaliteediga, kõikide läbiviikude hermetiseerimisega ning hea ventilatsiooniga. Detailplaneeringus on määratud nõue lähtuda hoone projekteerimisel radooni mõõtmise raportis toodud soovitustest.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

 

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 12. mai 2006 avaldusega Osaühing Woody. Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Osaühing Woody ja Osaühing PÕLDME vahel on 27. novembril 2007 sõlmitud leping nr DP-142/M-07, mille kohaselt Osaühing Woody kohustub tasuma detailplaneeringu koostamise kulud.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2008 korraldusega nr 129-k „Sõpruse pst 33 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Tallinnas Kristiine linnaosas asuva Sõpruse pst 33 kinnistu jagamine kaheks krundiks (transpordimaa krundiks ning ärimaa ja elamumaa krundiks) ja ehitusõiguse andmine 5-korruselise äri- ja eluhoone rajamiseks. Lisaks oli detailplaneeringu koostamise eesmärgiks üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 2. veebruaril 2008.

Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 27. veebruaril 2008 detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade 11. veebruari 2008 ajalehes Postimees. Arutelul vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu on koostanud PÕLDME ARHITEKTUUR OÜ.

Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2008 korraldusega nr 129-k ja Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud planeeritava maa-ala haljastuslik hinnang, mille koostas 2007. aasta jaanuaris dendroloog A. Aaspõllu, Osaühing JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB poolt 9. mail 2008 koostatud Sõpruse pst 33 kinnistu mürataseme hinnang, aktsiaselts MAVES poolt 2008. aastal koostatud Sõpruse pst 33 ala hüdrogeoloogiline ülevaade, E. Teinemaa poolt teostatud eksperthinnang välisõhu kvaliteedi kohta Sõpruse pst 33 kinnistul, Radoonitõrjekeskuse radooni mõõtmise ja -tõrje ekspert M. Saar poolt 18. novembril 2008 läbi viidud radooni mõõtmise raport. 

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine linnaosa halduskogu, Kristiine Linnaosa Valitsus, Tallinna Kommunaalamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Transpordiamet, Elion Ettevõtted Aktsiaselts, kõik Sõpruse pst 31 ja Sõpruse pst 31a korteriomandite omanikud (v.a Sõpruse pst 31 korteri nr 22 ja Sõpruse pst 31a korteri nr 15 omanik R. Kivisikk) ja planeeritava kinnistu omanik Osaühing Woody kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojekt koos haljastuskavaga esitatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametile.

Vastav nõue on detailplaneeringus määratud ja kuulub täitmisele ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna Tervisekaitsetalitus (praegune Terviseameti Põhja talitus) leidis, et neil puudub õiguslik alus detailplaneeringu kooskõlastamiseks, kuna planeerimisseaduse § 17 lõike 3 alusel määrab üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldavale detailplaneeringule riigiametiga kooskõlastamise vajaduse maavanem. Samas märgiti, et esitatud müraprognoos ja välisõhu kvaliteedi eksperthinnang kinnitavad, et algusest peale planeeritavate korterite elutingimustele tulevad ranged piirangud. Müraprognoosis ei ole toodud andmeid mürataseme maksimaalväärtuste kohta, seega ning arvestades esitatud kõrgete ekvivalenttasemete väärtustega võib oletada, et müraolukord rajatava hoone välisterritooriumil ei võimalda hoida korterite aknaid avatud ega tuulutusasendis, mis on vastuolus Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määrusega nr 38 „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine“.

Detailplaneeringus on normatiivsete müratasemete tagamiseks määratud tingimused lähtuda hoone projekteerimisel Eesti standardist EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“, sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusega nr 42 kinnitatud „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müratasemete mõõtmise meetodid“ ning Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määrusega nr 38 „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine“ toodud nõuetest. Lisaks tuleb märkida, et käesoleva detailplaneeringu algatamise korraldus sisaldas Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuid vastavalt kehtestatud teemaplaneeringule „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ on nimetatud teemaplaneering Tallinna üldplaneeringut täpsustav ja osaliselt muutev planeering ning aluseks detailplaneeringutele, mis teemaplaneeringu jõustumise hetkeks ei ole vastu võetud.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet edastas 22. aprillil 2009 Sõpruse pst 33 kinnistu detailplaneeringu Harju maavanemale planeerimisseaduse § 17 lg 3 punkti 2 alusel kooskõlastuste vajaduse määramiseks.

Harju Maavalitsuse 13. mai 2009 kirjas märgiti järgmist:

1. Detailplaneeringule tuleb lisada väljavõte kehtivast Tallinna linna üldplaneeringust, millel fikseerida planeeritava ala paiknemine.

Käesolev detailplaneeringu menetlemise kestel on kehtestatud teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“, mille kohaselt võib planeeritavale maa-alale ehitada maksimaalselt 18 meetri kõrguseid hooneid. Planeerimisseaduse §-de 7 ja 8 alusel kehtestatud teemaplaneering täiendab ja täpsustab varem kehtestatud üldplaneeringut. Detailplaneeringule on lisatud väljavõte teemaplaneeringust „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“, millel on märgitud planeeritava ala asukoht.

2. Planeeringu seletuskirja peatükist 3.6 (liikluskorraldus ja parkimine) ja põhijooniselt selgub, et jalakäijate ja mootorsõidukite juurdepääs krundile on planeeritud naaberkinnistutelt Sõpruse pst 31 ja Sõpruse pst 31a ning sealselt väljaehitatud nn Koguja tänavalt. Eeltoodust tulenevalt palus Harju maavanem tagada, et Sõpruse pst 31a ja Sõpruse pst 31 kinnisasjade omanikud, kelle kinnistuid läbib planeeritud juurdepääsutee oleksid teadlikud ja nõustunud kinnisasjale planeeringuga seatava piiranguga. Planeerimisseaduse § 16 lõike 1 kohaselt tuleb detailplaneeringu koostamisse kaasata planeeritava ala kinnisasjade omanikud ja elanikud ning teised huvitatud isikud. Kui planeeringu alale juurdepääsuks on vajalik naaberkinnisasjadel asuvate erateede kasutamine, siis peab detailplaneeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus nende kinnisasjade omanike huvitatust eeldama, kuivõrd planeeringust võivad tuleneda nende kinnisasjade omanike omandiõigustele õiguslikud riived. Õiguste riive seisukohast ei oma tähtsust asjaolu, kas puudutatud kinnisasi asub kohaliku omavalitsuse poolt algatamise otsusega märgitud planeeringualal või mitte.

Detailplaneeringule on lisatud Sõpruse pst 31 ja Sõpruse pst 31a korteriomandi omanike kooskõlastused. Puudu on Sõpruse pst 31 korteri nr 22 ja Sõpruse pst 31a korteri nr 15 omaniku R. Kivisiku kooskõlastus. Projekteerija on teinud korduvalt katseid nimetatud isikuga kontakti saada, kuid kuna R. Kivisikk ei viibi alaliselt Eestis, ei ole tema kaasamine detailplaneeringu menetlusse olnud võimalik. Lähtudes asjaõigusseaduse § 72 lg-st 1 valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas. Kuna naaberkinnisasjadel asuvad erateed on nende kinnistute korteriomanike kaasomandis ja enamus (kõik, v.a kahe korteriomandi omanik) on otsustanud nõusoleku kaasomandi kasutamiseks detailplaneeringuga kavandatavale hoonele juurdepääsu tagamiseks anda, ei ole ühe omaniku kooskõlastuse puudumine planeeringu kehtestamise takistuseks.

3. Vastavalt planeerimisseaduse § 17 lg 3 punktile 2 määras Harju maavanem Sõpruse pst 33 kinnistu detailplaneeringule kooskõlastuse võtmise vajaduse Keskkonnaministeeriumiga, riigi huvide väljaselgitamiseks jätkuvalt riigi omandis oleva maa planeerimise osas (reformimata riigimaale on planeeritud side- ja elektrivarustus, kanalisatsioon).

15. septembril 2010 edastas Tallinna Linnaplaneerimise Amet Maa-ametile Sõpruse pst 33 kinnistu detailplaneeringu kooskõlastuse saamiseks.

Maa-ameti 6. oktoobri 2010 vastuses märgiti järgmist: keskkonnaminister on oma 23. juuli 2009 käskkirjas nr 1197 andnud Maa-ametile volituse esindada planeerimisprotsessis Keskkonnaministeeriumi kui planeerimisseaduse tähenduses kinnisasja omanikku. Juhul, kui planeeringualasse jääb reformimata maad, palub Maa-amet kooskõlastusele esitatavatele planeeringumaterjalidele lisada informatsiooni planeeringualas oleva reformimata maa osas esitatud erastamise ja/või tagastamise taotluste olemasolu või nende puudumise kohta (Tallinna Linnavaraameti õiendid) ning selgitused esitatud taotluste lahendamise kohta. Juhul, kui eelkirjeldatud informatsiooni planeeringumaterjalidele lisatud ei ole, saab Maa-amet planeeritava maa-ala maaomanikuna anda planeeringulahenduse osas seisukoha üksnes eeldusel, et planeeringualas olev reformimata maa on jätkuvalt riigi omandis olev maa maareformi seaduse § 31 lõike 2 tähenduses. Osaühingu Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkonna 25. juuni 2007 tehnilistes tingimustes nr 110055, mis kehtisid kuni 25. detsembrini 2008, toodud nõuetes on märgitud: „/../Sõpruse pst 33 planeeritava elamu- ja ärihoone elektrienergiaga varustamiseks OÜ Jaotusvõrk asendab olemasoleva 6/0,4 kV alajaama nr 1448 (Lehe tn 40, Tallinn) kahetrafolise alajaamaga. Planeeritava elamu toide näha ette alajaama nr 1448 vabadest fiidritest/../“. Olemasolevast 6/0,4 kV alajaamast nr 1448 kuni Sõpruse pst 33 (katastritunnus 78407:701:0153) kinnistu piirini on planeeritud kaks 0,4 kV maakaablit, mis on ette nähtud paigutada riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT040116087 maaüksuse kirdepiirile Lehe tn 38 kinnistu piiri vahetusse lähedusse. Ehitisregistri andmetel on reformimata riigimaal (riigi reservmaa piiriettepanek nr AT040116087), aadressiga Lehe tn 40, paikneva alajaama nr 1448 (ehitisregistri kood 220221883) omanikuks Tallinna Elektrivõrk, äriregistri andmetel nimetatud ettevõtet aga enam ei eksisteeri. Maa-amet juhtis tähelepanu, et esitatud planeeringudokumentatsioonile ei ole lisatud Lehe tn 40 asuva alajaama omandiõigust ega õiguspärast maakasutust tõendavaid dokumente. Maa-amet palus lisada puuduvad dokumendid ja kehtivad tehnilised tingimused (Eesti-Energia Jaotusvõrk OÜ) planeeritava äri- ja korterelamu elektrienergia varustamise lahendamiseks. Maa-amet juhtis tähelepanu veel asjaolule, et alajaama nr 1448 ümbritsevat ligikaudu 100 m2 suurust kinnisomandit, mis on näidatud planeeringujoonistel, tegelikkuses ei eksisteeri ning alajaam asub antud hetkel reformimata riigimaal. Maa-amet palus viia planeeringujoonised vastavusse tegeliku olukorraga planeeringualal ja selle lähiümbruses. Ühtlasi märkis Maa-amet, et ehitise teenindamiseks vajalikuks maaks määratakse ehitisealune ning ehitist ümbritsev vähim tarvilik ja piisav kogus maad, mis tagab ehitise sihtotstarbelise kasutamise, hooldamise, ohutu ekspluateerimise ning füüsilise säilimise (maareformi seaduse § 6 lõige 33), mistõttu poleks 10 m2 suuruse ehitusaluse pinnaga alajaamale ligikaudu 100 m2 suuruse pindalaga teenindusmaa määramine põhjendatud. Kui Eesti-Energia Jaotusvõrk OÜ sooviks olemasoleva 6/0,4 kV alajaama nr 1448 välja vahetada, siis kuuluks olemasolev alajaam likvideerimisele ning peaks olema sellisel juhul joonistel ka vastavalt tähistatud. Täiendavalt märkis Maa-amet, et planeeringujoonistele pole kantud olemasoleva Tedre tänava lõigu [Hüübi tänav // Luige tänav // Tedre põik // Tedre tänav T3 kinnistu (katastritunnus 78407:701:0517)] koha-aadressi, piiri ega katastritunnust. Eelkirjeldatud maa-alale on planeeringu tehnovõrkude koondplaanilt nähtuvalt planeeritud rajada sidekanalisatsioon. Nimetatud trass on osaliselt planeeritud Tedre tänava teemaaga kirdest külgnevale reformimata maale. Maa-amet tegi ettepaneku planeerida sidetrass tervikuna olemasolevale Tedre tänava maa-alale.

Lähtuvalt eeltoodud asjaoludest ei pidanud Maa-amet esitatud detailplaneeringu lahenduse osas positiivse seisukoha võtmist võimalikuks ning tagastas detailplaneeringu kooskõlastamata ning soovis, et pärast käesolevas kirjas toodud märkuste ja ettepanekutega arvestamist ning palutud dokumentide lisamist esitataks Sõpruse pst 33 kinnistu detailplaneering Maa-ametile täiendavaks läbivaatamiseks ja seisukoha kujundamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet edastas 20. detsembril 2010 Maa-ametile kooskõlastamiseks Sõpruse pst 33 kinnistu detailplaneeringu, mida oli täiendatud vastavalt Maa-ameti 6. oktoobri 2010 kirjas nõutule.

Maa-ameti 18. jaanuari 2011 vastuses märgiti järgmist:

Tallinna Linnavaraameti 3. novembril 2010 edastatud õiendite kohaselt ei ole Lehe tn 40 maaüksuse osas esitatud taotlusi selle maa tagastamiseks ega maa ostueesõigusega erastamiseks. Sõpruse pst 33 kinnistu omaniku Osaühing Woody esindajale M. Nurmele Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ esindaja K. Antsoni poolt 25. novembril 2010 saadetud e-kirjas on märgitud, et: „/../Tallinna Elektrivõrgu õigusjärglane on Eesti Energia AS ja sealt edasi Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ. Seega kuulub alajaam Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le. Maakasutust eraldi tõendama ei pea. Vastavalt asjaõigusseaduse § 158 ei ole teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknev tehnovõrk või rajatis kinnisasja oluline osa ning vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 lg 2 tuleb enne 1999.a 1. aprilli ehitatud tehnovõrku taluda. Seega me ei vaidlusta ega takista alajaama aluse maaüksuse munitsipaalomandisse või eraomandisse andmist samuti ei soovi me eraldi alajaamakinnistu moodustamist/../“.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ Tallinn-Harju regiooni 22. novembri 2010 tehnilistes tingimustes nr 186135 toodud nõuetes on märgitud: „/../Sõpruse pst 33 planeeritava elamu- ja ärihoone elektrienergiaga varustamiseks asendab Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ olemasoleva 6/0,4 kV alajaama nr 1448 (Lehe tn 40, Tallinn) kahetrafolise alajaamaga. Planeeritava elamu toide näha ette alajaama nr 1448 vabadest fiidritest. Planeeringuga määrata kindlaks 0,4 kV elektriliinide trasside servituudialad ning jaotus- ja liitumisekilpide asukohad/../“.

Esitatud planeeringulahenduses on olemasolevast 6/0,4 kV alajaamast nr 1448 planeeritud viia 0,4 kV maakaabelliin (kaks kaablit) kuni Sõpruse pst 33 kinnistu piirini. Elektrikaablite asukohaks on planeeritud riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT040116087 maaüksuse kirdepoolne osa Lehe tn 38 kinnistu vahetus läheduses. 0,4 kV maakaablile on ette nähtud 2 meetri laiune servituudiala Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks. Lisaks on joonistel tähistatud 2 meetrise ulatusega servituudiala olemasolevale alajaamale. Kui Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ asendab olemasoleva alajaama nr 1448, siis palus Maa-amet selle asendamisel lähtuda põhimõttest, et riigimaa perspektiivset kasutust (elamumaa) kitsendataks võimalikult väheses ulatuses ning tegi ettepaneku rajada uus alajaam Lehe tn 40 maaüksuse kirdepiirile vahetult Lehe tänava äärde. Lisaks juhtis Maa-amet tähelepanu, et seletuskirja punktis 3.11 (Elektrivarustus) märgitu kohaselt on Sõpruse pst 33 kinnistu elektrivarustus lahendatud vastavalt OÜ Jaotusvõrgu Tallinn-Harju piirkonna tehnilistele tingimustele nr 110055, kuid planeeringule lisatud tehnilised tingimused on väljastatud 22. novembril 2010.

Detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaanilt nähtub, et sidekanalisatsiooni planeerimisel on arvestatud Maa-ameti 6. oktoobri 2010 kirjas tehtud ettepanekuga ja viimane on planeeritud Tedre tänava maa-alale. Maa-amet on oma 30. septembri 2008 kirjas teatanud OSAÜHINGule MAHERO ELEKTER, et ei esita vastuväiteid riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT040116887 maaüksuse kirdepiiri äärde kavandatava 0,4 kV elektriliini trassi asukoha suhtes.

Kuivõrd esitatud detailplaneeringut on vastavalt Maa-ameti 6. oktoobri 2010 kirjas tehtud ettepanekutele korrigeeritud ja planeeringule on lisatud palutud informatsioon ning et Maa-amet on varasemalt teatanud, et on elektrikaabli trassi asukohaga põhimõtteliselt nõus, siis ei esitanud Maa-amet Sõpruse pst 33 kinnistu detailplaneeringu lahenduse osas täiendavaid vastuväiteid. Maa-amet teavitas, et Lehe tn 40 maaüksuse riigi omandisse jätmisega seonduvate toimingute tegemist jätkatakse.

Detailplaneeringu seletuskirja punkti 3.11 on parandatud, märkides, et Sõpruse pst 33 kinnistu elektrivarustus on lahendatud vastavalt Eesti-Energia Jaotusvõrk OÜ poolt 22. novembril 2010 väljastatud tehniliste tingimustele nr 186135.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastataks täiendavalt enne ehitusloa taotlemist.

Vastav nõue tehnovõrkude osas on detailplaneeringus määratud ja kuulub täitmisele ehitusprojekti koostamise staadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgneva projekteerimisstaadiumi (hoonete ja tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojektide) koostamiseks taotletaks AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Vastav nõue tehnovõrkude osas on detailplaneeringus määratud ja kuulub täitmisele ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tehnovõrkude tööprojektid kooskõlastataks AS-iga EG Võrguteenus.

Vastav nõue tehnovõrkude osas on detailplaneeringus määratud ja kuulub täitmisele ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2011 korraldusega nr 993-k „Sõpruse pst 33 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“. Vastav teade ilmus 11. juunil 2011 ajalehes Eesti Päevaleht, 20. juunil 2011 ajalehes Pealinn ja 26. augustil 2011 ajalehes Kristiine Leht. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Kristiine linnaosas Sõpruse pst 33 kinnistu jagamine 100% transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning 10% ärimaa ja 90% elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu rajamiseks.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 17. juulist kuni 25. juulini 2011 Kristiine Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus 28. juunil 2011 ajalehes Eesti Päevaleht.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

Planeeritud maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringust huvitatud isiku või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktist 4 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 18 lõikest 9 teatab Tallinna Linnaplaneerimise Amet tähtkirjaga ühe nädala jooksul Sõpruse pst 31a, Sõpruse pst 31, Lehe tn 34, Lehe tn 36, Lehe tn 38, Lehe tn 42 ja Lehe tn 44, Tedre tn 54, Tedre tn 56a, Tedre tn 56 kinnistute omanikele ja Maa-ametile ning planeeritava kinnisasja omanikule detailplaneeringu kehtestamisest.

Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 3 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega v.a. juhul kui planeeritava maa-ala kohta esinevad planeerimisseaduse § 10 lõike 61 toodud asjaolud - puudub üldplaneering või soovitakse üldplaneeringut muuta, planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal, planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritav maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas, planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale või selle moodustamiseks, planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks, planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks. Kuna antud juhul nimetatud asjaolusid ei esine, ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 33.

Arvestades eeltoodut on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks Sõpruse pst 33 kinnistu detailplaneering.

 

 

 

Endrik Mänd

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja kt - linna peaarhitekt

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär