Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine ja Kristiine linnaosa vanema ametist vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 05.10.2011 korraldus number 1506
Redaktsiooni kehtivus:05.10.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. oktoober

2011 nr

1506-k

 

 

Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine ja Kristiine linnaosa vanema ametist vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, § 57 lg 2 p 3 ja § 57¹ lg 1, avaliku teenistuse seaduse §-de 19, 24, § 65 lg 1 ja § 127 lg 1, töölepingu seaduse § 71 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 2 § 7 lg-tega 1 ja 2, lisa 3 § 7 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 12 lg-ga 3, lisaga 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisaga 16 „Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ ning tulenevalt linnapea ettepanekust ja Mihhail Korbi nõusolekust

 

 

1. Nimetada Mihhail Korb Tallinna Kesklinna vanema ametikohale alates 5. oktoobrist 2011 kuni Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste lõpuni.

2. Määrata Tallinna Kesklinna vanem Mihhail Korbi ametipalgaks 2218 eurot kuus (palgaaste C9).

3. Vabastada Mihhail Korb alates 5. oktoobrist 2011 Kristiine linnaosa vanema ametikohalt avaliku teenistuse seaduse § 127 lõike 1 alusel seoses tema nimetamisega Tallinna Kesklinna vanema ametikohale.

4. Maksta Mihhail Korbile hüvitus kasutamata jäänud puhkuse eest 6,45 kalendripäeva ulatuses.

5. Mihhail Korbil anda Kristiine linnaosa asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Kristiine linnaosa uuele vanemale Andrei Novikovile ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mihhail Korbile, Andrei Novikovile, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär