Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv k 15.12.2010 nr 1922
 
Tvk m 02.12.2010 nr 57
 
Tvk m 01.10.2009 nr 35
Aktile viitab
 
Tlv k 19.10.2011 nr 1631
 
Tlv k 19.10.2011 nr 1633
 
Tlv k 19.10.2011 nr 1632
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kristiine linnaosa vanema ametisse nimetamine ja Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja, linnaosa vanema kohusetäitja ametist vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 05.10.2011 korraldus number 1505
Redaktsiooni kehtivus:05.10.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. oktoober

2011 nr

1505-k

 

 

Kristiine linnaosa vanema ametisse nimetamine ja Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja, linnaosa vanema kohusetäitja ametist vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, § 57 lg 2 p 3 ja § 57¹ lg 1, avaliku teenistuse seaduse §-de 19, 24, § 65 lg 1 ja § 127 lg 1, töölepingu seaduse § 71 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 3 § 7 lg-tega 1 ja 2, lisa 4 § 7 lg-tega 1 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 12 lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisaga 17 "Kristiine Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohatade palgaastmetega" ning tulenevalt linnapea ettepanekust ja Andrei Novikovi nõusolekust

 

 

1. Nimetada Andrei Novikov Kristiine linnaosa vanema ametikohale alates 5. oktoobrist 2011 kuni Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste lõpuni.

2. Määrata Kristiine linnaosa vanema Andrei Novikovi ametipalgaks 2078 eurot kuus (palgaaste C8).

3. Vabastada Andrei Novikov alates 5. oktoobrist 2011 Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja, linnaosa vanema kohusetäitja ülesannetest avaliku teenistuse seaduse § 127 lõike 1 alusel seoses tema nimetamisega Kristiine linnaosa vanema ametikohale.

4. Maksta Andrei Novikovile hüvitus kasutamata jäänud puhkuse eest 58,36 kalendripäeva ulatuses.

5. Andrei Novikovil anda Lasnamäe Linnaosa Valitsuse asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Lasnamäe linnaosa uuele vanemale Olga Ivanovale ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Olga Ivanovale, Andrei Novikovile, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär