Tallinna Linnavalitsus 28.09.2011 määrus number 112.
Avalikule alale puude istutamise kord

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord Tvk m 17 19.05.2011 27.05.2011 RT IV, 09.03.2013, 56