Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 28.09.2011 korraldus number 1502
Redaktsiooni kehtivus:28.09.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. september 2011 nr 1502-k

 

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, avaliku teenistuse seaduse § 19, § 22
lg-te 1-2 ja §-de 23-24, Tallinna põhimääruse § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse“ p-ga 4.1, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 "Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord" § 11 lg-ga 3, § 12 lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k lisaga 7 "Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ ning tulenevalt Anu
Hallik-Jürgensteini avaldusest ja linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Anu Hallik-Jürgenstein alates 3. oktoobrist 2011 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja ametikohale katseajaga 1 kuu (katseaja lõpp 2. november 2011, vestluse läbiviimise lõpptähtaeg 25. oktoober 2011).

2. Määrata Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Anu Hallik-Jürgensteini ametipalgaks 2359 eurot kuus (palgaaste C10) alates 3. oktoobrist 2011.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Anu Hallik-Jürgensteinile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär