Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruse nr 8 "Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 21.09.2011 määrus number 111
jõustumine 26.09.2011

Redaktsiooni kehtivus 26.09.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. september

2011 nr 111

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruse nr 8 „Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord“ muutmine

 

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 1 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruse nr 8Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökordparagrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Linna esindaja

(1) Linna esindaja kooli hoolekogus on kooli asukohajärgse linnaosa vanem või tema määratud linnaosa valitsuse ametnik.

(2) Linnaosa vanemal on õigus teha linnaosa halduskogule ettepanek valida linna esindaja linna halduskogu liikmete hulgast, pöördudes linna esindaja valimiseks linnaosa halduskogu poole.

(3) Linnaosa halduskogu valib oma liikmete hulgast linna esindaja kooli hoolekogusse halduskogu koosolekul.

(4) Linnaosa vanem edastab dokumendid lõigetes 1 või  3 nimetatud linna esindaja kohta Tallinna Haridusametile (edaspidi haridusamet).“.

§ 2.  Määrus jõustub 26. septembril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär