Tallinna Linnavalitsus 21.09.2011 korraldus number 1446.
Tatari tn 21e maa osaline tagastamine ja tingimuste määramine maa ostueesõigusega erastamiseks maareformi seaduse § 12 lõike 12 alusel ning endise kinnistu nr 1119A maa osaline mittetagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 25.08.2086

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 50 16.10.2003 23.10.2003 RT IV, 16.08.2013, 38