Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 määruse nr 53 "Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli juhataja või direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 06.09.2011 määrus number 108
Jõustumine:12.09.2011
Redaktsiooni kehtivus:12.09.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

6. september

2011 nr 108

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 määruse nr 53 „Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli juhataja või direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale §-ga 1.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 määruses nr 53 „Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli juhataja või direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord tehakse järgmised muudatused:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord;

2) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lg 6, kutseõppeasutuse seaduse § 25 lg 2, huvikooli seaduse § 15 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 „Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale“ §-ga 1, 22. veebruari 2007 määruse nr 4 „Tallinna Haridusameti põhimäärus § 6 lg 1 p-ga 3 ja 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale §-ga 1.;

3) paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Määrusega kehtestatakse koolieelse lasteasutusena, üldhariduskoolina, kutseõppeasutusena ning huvikoolina tegutseva munitsipaalõppeasutuse (edaspidi haridusasutus) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord.;

4) paragrahvist 2, paragrahvi 12 pealkirjast ja lõikest 1 ning paragrahvi 17 lõigetest 2 ja 3 jäetakse välja sõnad „juhataja või.

§ 2.  Määrus jõustub 12. septembril 2011.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär