Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Linnakantseleile riigilõivude ja tagatise tasumiseks
Tallinna Linnavalitsus 31.08.2011 korraldus number 1359
Redaktsiooni kehtivus:31.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

     31. august 2011 nr 1359-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Linnakantseleile riigilõivude ja tagatise tasumiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 “Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ § 3 p 6

 

 

1. Eraldada Tallinna Linnakantseleile Tallinna linna 2011. aasta eelarve lisas 3 „Kulude eelarve“ ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist 31 479,94 eurot (kolmkümmend üks tuhat nelisada seitsekümmend üheksa eurot ja üheksakümmend neli senti) hagiavalduste esitamisel nõutavate riigilõivude ja hagi tagamisel nõutava  tagatise tasumiseks.

2. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes