Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile jäätmemajanduse korraldamise protseduuride ja dokumentatsiooni ettevalmistamiseks ning tänavapuhastuse korraldamisega seotud toimingutega kaasnenud kulutuste katteks
Tallinna Linnavalitsus 17.08.2011 korraldus number 1293
Redaktsiooni kehtivus:17.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. august

2011 nr

1293-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile jäätmemajanduse korraldamise protseduuride ja dokumentatsiooni ettevalmistamiseks ning tänavapuhastuse korraldamisega seotud toimingutega kaasnenud kulutuste katteks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ punkti 4.1.1 alusel ja kooskõlas 9. septembri 2010 määruse nr 46 "Tallinna linna 2011. aasta eelarve" lisaga 3

 

 

1. Vähendada Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ lisas 3 ette nähtud reservfondi kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservi 90 000 (üheksakümne tuhande) euro võrra ja suurendada reservfondi linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reservi 90 000 (üheksakümne tuhande) euro võrra.

2. Eraldada Tallinna linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reservi vahendite arvelt Tallinna Keskkonnaametile 100 000 (ükssada tuhat) eurot jäätmemajanduse korraldamise protseduuride ja dokumentatsiooni ettevalmistamiseks ning tänavapuhastuse korraldamisega seotud toimingutega kaasnenud kulutuste katteks.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks finantsteenistusele ja Tallinna Keskkonnaametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär