Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine tänavate sulgemiseks jalgrattavõistluse Tallinna Rattaralli ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 10.08.2011 korraldus number 1253
Redaktsiooni kehtivus:10.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

        10. august

2011 nr

1253-k

 

 

Nõusoleku andmine tänavate sulgemiseks jalgrattavõistluse Tallinna Rattaralli ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

 

 

 

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 12 lg 3 p 3, teeseaduse § 33 lg-te 2 ja 3, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ja § 5 lg 2, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1 ja § 11 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 „Tallinna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 20 lg 2, Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 „Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ lisa punkti 7.3.4 alusel, tulenevalt MTÜ SPORDIKLUBI CFC 27. juuli 2011 ja 4. augusti 2011 avaldustest ning võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline

 

 

1. Lubada MTÜ-l SPORDIKLUBI CFC sulgeda liiklusele (v.a ühistranspordiliiklus) jalgrattavõistluse Tallinna Rattaralli ajal 21. augustil 2011 kella 11.00-st kuni kella 17.00-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

1.1 Pirita tee osaliselt 50% ulatuses alates Russalka parklast kuni Saare teeni;

1.2 Saare tee ja Kose tee kuni Narva maanteeni, v.a ühistransport ja kohalikud elanikud;

1.3 Narva maantee alates Kose tee ristmikust kuni Tallinna linna piirini, v.a ühistransport ja kohalikud elanikud.

2. Vabastada MTÜ SPORDIKLUBI CFC punktis 1 nimetatud teede ja tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

3. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil 21. augustil 2011 alates kella 11.00-st kuni kella 17.00-ni:

3.1 suunata liinide 1A, 5, 8, 34A ja 38 autobusside liiklus Pirita teel peale Pirita tee ja Narva maantee ristmikku kesklinnast väljuvalt liiklussuunalt kesklinna liiklussuunale, tehes ajutised peatused eraldusribadel;

3.2 teha liinide nr 1A, 5, 8, 34A ja 38 autobussidel Pirita teel linnast väljuval sõidusuunal peatus Lauluväljaku ja Maarjamäe bussipeatuse ajutistes asukohtades.

4. Mittetulundusühingul SPORDIKLUBI CFC tagada:

4.1 Tallinna Rattaralli trassi tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

4.2 elanike ja asutuste juurdepääs suletud liiklusele punktis 1 nimetatud teede ja tänavate piirkonda ning tagada linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest ja paigaldada ärajäävatesse peatustesse vastav info. Juurdepääsu võimalust hindab ja otsustab reguleerija lähtuvalt liiklusolukorrast;

4.3 Pirita teel linnast väljuval sõidusuunal Lauluväljak ja Maarjamäe ajutiste autobussipeatuste ajutiste asukohtade tähistamine liiklusmärgiga 541a;

4.4 Pirita teele linnast väljuvale sõidusuunale Lauluväljak ja Maarjamäe ajutiste peatuste platvormide paigaldamine;

4.5 liinide nr 5 autobusside liikumine Kose teel ja Narva maanteel mõlemal suunal ning nr 29 ja nr 49 autobusside liikumine Narva maanteel mõlemal suunal reguleerijate abil, kelle ülesandeks on vajadusel turvalisuse tagamiseks ühistranspordi liikumise kiiruse aeglustamine või ajutine peatamine lähtuvalt liiklusolukorrast.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks MTÜ-le SPORDIKLUBI CFC. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikule ning avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär