Mustamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 10.08.2011 korraldus number 1236

Redaktsiooni kehtivus 10.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. august

2011 nr

1236-k

 

 

Mustamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, § 57 lg 2 p 3 ja § 57¹ lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 5 § 7 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 12 lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k "Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega" lisaga 19 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Helle Kalda Mustamäe linnaosa vanema ametikohale alates 10. augustist 2011 kuni Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste lõpuni.

2. Määrata Mustamäe linnaosa vanema Helle Kalda ametipalgaks 2078 eurot kuus (palgaaste C8).

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Helle Kaldale ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär