Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 01.10.2009 nr 35
Akt viitab
 
Tlv k 15.12.2010 nr 1922
 
Tvk m 02.12.2010 nr 57
Aktile viitab
 
Tlv k 24.08.2011 nr 1323
 
Tlv k 24.08.2011 nr 1324
 
Tlv k 24.08.2011 nr 1325
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 10.08.2011 korraldus number 1236
Redaktsiooni kehtivus:10.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. august

2011 nr

1236-k

 

 

Mustamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, § 57 lg 2 p 3 ja § 57¹ lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 5 § 7 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 „Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 12 lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korralduse nr 1922-k "Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega" lisaga 19 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Helle Kalda Mustamäe linnaosa vanema ametikohale alates 10. augustist 2011 kuni Tallinna Linnavolikogu käesoleva koosseisu volituste lõpuni.

2. Määrata Mustamäe linnaosa vanema Helle Kalda ametipalgaks 2078 eurot kuus (palgaaste C8).

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Helle Kaldale ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär