Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Ettevõtlusametile Sihtasutuse Tallinna Televisioon tegevuse toetamiseks
Tallinna Linnavalitsus 03.08.2011 korraldus number 1235
Redaktsiooni kehtivus:03.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. august

2011 nr

1235-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Ettevõtlusametile Sihtasutuse Tallinna Televisioon tegevuse toetamiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 6 „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord“ punkti 4.1.1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ lisaga 3 ning tulenevalt Sihtasutuse Tallinna Televisioon 27. juuli 2011 taotlusest nr 13

 

 

1. Vähendada Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määruse nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“ lisas 3 ette nähtud reservfondi kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservi 550 000 (viiesaja viiekümne tuhande) euro võrra ja suurendada reservfondi linna vara ja kohustustega seotud nõuete reservi 550 000 (viiesaja viiekümne tuhande) euro võrra.

2. Eraldada Tallinna linna vara ja kohustustega seonduvate nõuete reservi vahendite arvelt Tallinna Ettevõtlusametile 500 000 (viissada tuhat) eurot Sihtasutuse Tallinna Televisioon toetamiseks.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

 

linnasekretäri ülesannetes