Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Västriku tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 03.08.2011 korraldus number 1219
Redaktsiooni kehtivus:03.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

3. august

2011 nr

1219-k

 

 

Västriku tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg 2 p 2, lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- planeeritav ala asub Kristiine linnaosas Västriku tänava, Tedre tänava, Ööbiku tänava ja Pardi tänava vahelises kvartalis, Västriku tänava ääres.  Tallinna üldplaneeringus on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine, mille üheks eesmärgiks on valglinnastumise vältimine - selleks kaalutakse elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise vajadust. Detailplaneering vastab koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele;

- detailplaneeringuga kavandatud kaks kuni 3-korruselist (kolmas korrus on katusekorrus) üksikelamut järgivad piirkonnale iseloomulikku hoonestusstruktuuri ning arvestavad piirkonna hoonestuslaadiga, s.t hoonete mahu, rütmi, asetuse ja kõrgusega;

- planeeringulahenduse realiseerimine võimaldab linnaehituslikust aspektist efektiivsemat maakasutust, tagatakse naabruses olevate elanike senisest suurem turvatunne, mida annab asustatud ja heakorrastatud ala;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“;

- detailplaneeringus on määratud nõue lähtuda normidega lubatust kõrgema radoonitasemega pinnase korral hoone projekteerimisel EPN 12.3 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ ja Eesti standardist EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ ning radoonisisalduse vähendamise meetmetega.

 

 

1. Kehtestada Kristiine linnaosas asuva 0,14 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Västriku tn 5 kinnistu detailplaneering, Optimal Projekt OÜ töö nr 103. Planeeringu eesmärk on jagada Västriku tn 5 kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus mõlemale moodustuvale krundile kuni 3-korruselise (kolmas korrus on katusekorrus) üksikelamu rajamiseks. 

2. Ehitusloa taotlejal kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga lammutus- ja ehitusprojektid koos haljastuskavaga enne ehitusloa taotlemist.

3.  Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse 3. augusti 2011

korralduse nr 1219-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

„Västriku tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse kehtestab Kristiine linnaosas asuva 0,14 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Västriku tn 5 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on jagada Västriku tn 5 kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus mõlemale moodustuvale krundile kuni 3-korruselise (kolmas korrus on katusekorrus) üksikelamu rajamiseks. 

 

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

 

1. Olemasolev olukord

Planeeritav kinnistu asub Kristiine linnaosas Västriku tänava, Tedre tänava, Ööbiku tänava ja Pardi tänava vahelises kvartalis, Västriku tänava ääres. Põhjast ja kirdest piirneb planeeritav maa-ala Västriku tn 5a kinnistuga, idast Ööbiku tn 6 ja Ööbiku tn 6b kinnistutega, lõunast Västriku tn 5b ja Västriku tn 5d kinnistutega ning läänest Västriku tänavaga.

Planeeritava Västriku tn 5 kinnistu suuruseks on 1289 m² ja maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Krundil paikneb elamu, mis planeeringulahenduse kohaselt lammutatakse. Krundi omandiõigus kuulub eraisikule.

Planeeritaval alal kasvavad peamiselt viljapuud- ja põõsad.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritav ala jääb Kristiine elamupiirkonda, kus domineerivad valdavalt 20. sajandi keskpaigas ehitatud 1-2-korruselised üksik- ja paariselamud. Uued modernse arhitektuuriga elamud, mis on rajatud lähiaastate arendustegevuse tulemusena on oma mahtudelt suuremad, nt planeeritava kinnistu naaberkrundil olev Ööbiku tn 6b üksikelamu, mis on 3-korruseline. Lisaks on piirkonnas ka kuni 3-4-korruselisi hooneid, nt Tedre tn 11 korterelamu, Västriku tn 2c korterelamu. Kontaktvööndi põhjaossa (Tedre ja Kotka tänava äärde) jäävad 2-3-korruselised kõrge sokli- ja pööningukorrusega korterelamud. Planeeritavale alale lähimad sotsiaalobjektid on Asula 16 asuv Tallinna Magdaleena Lasteaed, Västriku tn 2a krundil veterinaarkliinik ja Västriku tn 2b asuv kuni 3-korruseline veterinaarkeskuse hoone. Kontaktvööndis asuvatel hoonetel puudub ühtne katuse kaldenurk ning katusetüüp. Valdav katuseharjasuund on risti või paralleelne kinnistu tänavapoolse piiriga. Katusetüüpidest domineerivad lame-, püramiid- ning kaldkatused. Piirkonna tänavatel on üldjuhul välja kujunenud ühtne ehitusjoon.

Lähiümbruse tänavad on väljakujunenud struktuuriga ning rahuliku liiklusega (välja arvatud Kotka tänav), mida kasutavad peamiselt piirkonna elanikud. Kotka tänav on tiheda liiklusega ning sellel kulgeb ka planeeringualale lähim ühistransport (buss), mis tagab hea ühenduse nii kesklinna kui ka teiste linnaosadega. Umbes 350 meetri kaugusel on Tondi ja Lilleküla raudteejaam. Tondi raudteejaama kõrval on trammide lõpp-peatus.

Planeeritavale alale lähim toidukauplus jääb Tedre tänava ja Nõmme tee nurgale (Maxima X), lähim rekreatsiooniala Räägu park jääb Nõmme tee ja Räägu tänava ristmiku äärde.

Planeeringuala kontaktvööndis asuva Ööbiku tn 4 kinnistu kohta on Tallinna Linnavalitsuse 17. detsembri 2008 korraldusega nr 2170-k kehtestatud „Ööbiku tn 4 kinnistu detailplaneering“, eesmärgiga jagada kinnistu kaheks krundiks ning määrata ehitusõigus olemasolevale hoonele juurde- ja pealeehituseks ning uuele moodustatavale krundile ühe kuni 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Tallinna Linnavalitsuse 25. novembri 2009 korraldusega nr 1934-k on kehtestatud „Pardi tn 10 // Rähni tn 12 kinnistu detailplaneering“, mis nägi ette Pardi tn 10 // Rähni tn 12 kinnistule kuni 3-korruselise 8 korteriga elamu rajamise.

Arvestades ümbritsevat linnaruumi on planeeringus kavandatavad kaks üksikelamut keskkonda nii oma sihtotstarbelt kui ka mahtudelt igati sobivad.

3. Tallinna üldplaneering ja koostamisel olev Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritud maa-ala maakasutuse juhtotstarve väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneeringulahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ koostamine. Nimetatud otsuse punkt 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punkti 3 kohaselt on üheks üldplaneeringu eesmärgiks võidelda valglinnastumisega, selleks kaalutakse tihendamisvõimalusi elamuehituseks vajaliku sihtotstarbe muutmise või hoonestustiheduse tõstmise näol. Kahe protsessi ühendamine, kus väärtustatakse väljakujunenud elukeskkondi ja samas püütakse kesklinna lähedale pakkuda uusi elukohti, on üldplaneeringu üks peamisi eesmärke. Käesolev planeering vastab Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele.

4. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringu kohaselt jagatakse Västriku tn 5 kinnistu kaheks 100% elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määratakse mõlemale krundile ehitusõigus kuni 3-korruselise (kolmas korrus on katusekorrus) üksikelamu rajamiseks.

Krundi positsioon 1 (aadressi ettepanekuga Västriku tn 5) suuruseks kavandatakse 644 m².

Krundi positsioon 2 (aadressi ettepanekuga Västriku tn 5e) suuruseks kavandatakse 645 m².

Planeeritavate hoonete maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 9 meetrit, mis järgib olemasolevate ümbritsevate üksikelamute kõrgusi. Västriku tänava äärsele krundile planeeritav hoone kavandatakse ehitusjoonele.

Mõlemal krundil on võimalik parkida 2 sõidukit kavandatava hoone mahus, millega on täidetud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavast aastateks 2006-2014“ tulenevad nõuded (2 parkimiskohta).

Juurdepääs krundile positsioon 1 on ette nähtud Västriku tänavalt ning krundile positsioon 2 Västriku tänavalt läbi krundi positsioon 1. Detailplaneeringus tehakse ettepanek seada juurdepääsuservituut krundile positsioon 1 krundi positsioon 2 kasuks. 

Osaühing Finestum poolt on 27. juulil 2010 teostatud radooniuuring. Uuringu tulemused näitavad, et planeeringuala on keskmise radoonisisaldusega ja ehitustegevuse alustamisel võiks kasutusele võtta kergemad radooni vähendamise meetmed. Detailplaneeringus on määratud nõue lähtuda normidega lubatust kõrgema radoonitasemega pinnase korral hoone projekteerimisel EPN 12.3 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ ja Eesti standardist EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ ning radoonisisalduse vähendamise meetmetega.

Planeeringuala asub kaugkütte piirkonnas. Hoonete soojusvarustus on lahendatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“  

Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva.

Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse üks III väärtusklassi puu (sookask), üks IV väärtusklassi viljapuu ning kolm IV väärtusklassi viljapuuderühma ja põõsaste rida.

Mahavõetavate puude haljastusväärtus tuleb kompenseerida vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 “Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“  kehtestatud korras ja tingimustel.

Asendusistutuse vajadus on 18 haljastusühikut. Lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastusühikute arv saadakse raieloa menetluse käigus pärast ehitusprojektide koostamist. Asendusistutuse rajamise vajadus ja asukoht lahendatakse koostöös Tallinna Keskkonnaameti ja Kristiine Linnaosa Valitsusega. Arvutusega saadud haljastusühikute arv on esialgne ja see arv võib laheduse täpsustumisel järgnevates projekteerimisstaadiumides muutuda.

 

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

 

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 15. mai 2007 avaldusega I. Tedremaa. Västriku tn 5 kinnistu omaniku J. Tedremaa ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel on 21. mail 2010 sõlmitud detailplaneeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 2-5/95.

Detailplaneeringu koostamine algatati 22. juuni 2010 korraldusega nr 1082-k „Västriku tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Kristiine linnaosas 0,14 ha suurusel maa-alal asuva Västriku tn 5 kinnistu jagamine kaheks krundiks ning mõlemale moodustuvale krundile eitusõiguse määramine kuni 3-korruselise (kolmas korrus on katusekorrus) üksikelamu rajamiseks. Lisaks oli detailplaneeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 30. juunil 2010, ajalehes Kristiine Leht 13. augustil 2010 ja ajalehes Pealinn 16. augustil 2010.

Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 19. augustil 2010 detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Eskiislahendusega tutvumise ning arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus teade 5. augusti 2010 ajalehes Eesti Päevaleht ja 13. augusti 2010 ajalehes Kristiine Leht ning 16. augusti 2010 ajalehes Pealinn. Arutelul detailplaneeringu eskiisi kohta vastuväiteid ja täiendusettepanekuid ei esitatud.

Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ.

Detailplaneering on koostatud lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusest nr 1082-k ning on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“.

Detailplaneeringule on lisatud Västriku tn 5 kinnistu kohta 2009. aasta novembris dendroloog O. Abneri poolt koostatud haljastuslik hinnang, välitööd viidi läbi dendroloog J. Elliku poolt 2009. aasta oktoobris ja Osaühing Finestum poolt teostati 27. juulil 2010 radooniuuring.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Västriku tn 5a kinnistu kaasomanik E. Raidmäe ja planeeritava kinnistu omanik J. Tedremaa kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et lammutus- ja ehitusprojektid koos haljastuskavaga kooskõlastatakse Tallinna Keskkonnaametiga enne ehitusloa taotlemist.

Tingimus täidetakse edasises projektstaadiumis.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööprojekti koostamiseks tellitaks täiendavalt konkreetsed tehnilised tingimused.

Tingimus täidetakse edasises projektstaadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et planeeritavale vee- ja kanalisatsiooni torustikule seatakse notariaalne servituut võõra kinnistu piires. Järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vee- ja kanalisatsiooni trasside ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Vastavad nõuded tehnovõrkude osas on detailplaneeringus määratud ja kuuluvad täitmisele ehitusprojekti koostamise staadiumis. Servituudialad on tähistatud detailplaneeringu joonisel AS-04 ning servituutide seadmise notariaalsed lepingud sõlmitakse peale detailplaneeringu kehtestamist ning enne võrkude ehitamist.

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Vastav nõue tehnovõrkude osas on detailplaneeringus määratud ja kuulub täitmisele ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Aktsiaselts Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tehnovõrkude tööprojektid kooskõlastatakse AS-ga EG Võrguteenus.

Vastav nõue tehnovõrkude osas on detailplaneeringus määratud ja kuulub täitmisele ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 13. aprilli 2011 korraldusega nr 571-k „Västriku tn 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“. Vastav teade ilmus 16. aprilli 2011 ajalehes Eesti Päevaleht ja 2. mai 2011 ajalehes Pealinn. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Kristiine linnaosas 0,14 ha suurusel maa-alal jagada Västriku tn 5 kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning on määratud kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus mõlemale moodustuvale krundile kuni 3-korruselise (kolmas korrus on katusekorrus) üksikelamu ehitamiseks.  

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 23. maist kuni 6. juunini 2011 Kristiine Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Vastav teade ilmus 11. mai 2011 ajalehes Eesti Päevaleht.

Planeerimisseaduse § 3 lõikest 1 tuleneb kohalikule omavalitsusele kohustus teavitada avalikkust koostatavast planeeringust. Avalikustamine on kohustuslik selleks, et tagada huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne informeerimine ja võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus. Ülalkirjeldatud menetluse kronoloogiast nähtuvalt on kohalik omavalitsus koostatavast detailplaneeringust erinevate ajalehtede väljaannete kaudu üldsust teavitanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus teavitas 4. mai 2011 tähtkirjaga Västriku tn 5a, Västriku tn 5b, Ööbiku tn 6, Ööbiku tn 6b ja Ööbiku tn 6a kinnistute omanikke ning Haridus- ja Teadusministeeriumi. Arvestades eeltoodut on täidetud planeerimisseaduse § 16 lg 1 punktist 5 tulenev nõue teha detailplaneeringu koostamisel koostööd planeeritava maa-ala naaberkinnisasjade omanikega.

Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud ning detailplaneeringut ei olnud vaja esitada planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks.

Planeeritud maa-alale ei ole detailplaneeringus ette nähtud avalikuks kasutamiseks kavandatud teid või kõnniteid, samuti ei ole kavandatud rajada üldkasutatavat haljastust ega ehitada üldkasutatavat välisvalgustust ja/või vihmaveekanalisatsiooni. Eeltoodust tulenevalt ei ole vajalik sõlmida detailplaneeringust huvitatud isiku või tema poolt näidatud isikuga ehitusseaduse § 13 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 1 kohast teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingut.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktist 4 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 18 lõikest 9 teatab Tallinna Linnaplaneerimise Amet tähtkirjaga ühe nädala jooksul Västriku tn 5a, Ööbiku tn 6, Ööbiku tn 6b, Ööbiku tn 6a, Västriku tn 5d, Västriku tn 5b kinnistute omanikele, MTÜ Dormitoriumile (Västriku tn 8 üliõpilaselamu) ning planeeritava kinnisasja omanikule detailplaneeringu kehtestamisest.

Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõike 3 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega v.a. juhul kui planeeritava maa-ala kohta esinevad planeerimisseaduse § 10 lõike 61 toodud asjaolud - puudub üldplaneering või soovitakse üldplaneeringut muuta, planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal, planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritav maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas, planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale või selle moodustamiseks, planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks, planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks. Nimetatud asjaolusid ei esine ning seega ei kuulu käesoleva planeeringu kehtestamine volikogu pädevusse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 33.

Arvestades eeltoodut, on Tallinna Linnavalitsusele esitatud kehtestamiseks Västriku tn 5 kinnistu detailplaneering.

 

 

 

Endrik Mänd

Linna peaarhitekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja ülesannetes

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes