Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 03.08.2011 korraldus number 1218
Redaktsiooni kehtivus:03.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. august

2011 nr

1218-k

 

 

Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg-te 1, 3 ja 5 alusel ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Lõokese tänava, Haraka tänava, Linnu tee ja Västriku tänava vahelises kvartalis, Lõokese ja Haraka tänava ääres. Tallinna üldplaneeringus on planeeritud ala juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- planeering näeb ette ümbruskonda nn klassikalisest mastaabist ja vormikäsitlusest erineva lahenduse, mille üheks eesmärgiks on luua modernsemat lähenemist traditsioonilisse keskkonda. Lõokese ja Haraka tänavate nurgal asuv krunt lõpetab sirgelt kulgeva põhja-lõunasuunalise Ööbiku tänava, andes head võimalused linnaehituslikku kvalitatiivset mõõdet sisaldava lahenduse loomiseks;

- planeeringu realiseerimisel tekkiv avalik ruum, uued vaated ja vaatesuunad, esile tõusev vormilahendus koos teiste ümbruskonnas töös olevate planeerimislahendustega aitavad ümbruskonda luua innovaatilisi avaliku ruumi kvaliteeti tõstvaid lahendusi;

- hoone konfiguratsioon ja korruselisus ning avalikus kasutuses olev siseõu on parimaks hea sotsiaalse kliima tekitajaks; tagatud on nii naabrivalve kuritegevuse ennetajana kui ka lastele ühine mänguvõimalus. Lahendusega on tagatud naaberkinnistute elanike komfortsus, sest autoliiklust krundile ei tule, senise kruntidevahelise tühermaa asemele on kavandatud kammerlikud privaataiad, mis tagavad piirkonnas väljakujunenud aedlinliku eluviisi;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014“.

-Harju maavanem on detailplaneeringu üle järelevalvet teostades märkinud, et kohalik omavalitsus on arvestanud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõuetega ning lähtunud planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest.

 

 

1. Kehtestada Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneering, OÜ VILLA ARTUR KUKK töö nr 04. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kristiine linnaosas 0,49 ha suurusel maa-alal asuvale Lõokese tn 5 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2-maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ringikujulise korterelamu rajamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kohaste teede väljaehitamine tagatakse vastavalt 27. mail 2011 sõlmitud lepingule nr 3-7/96.

3. Enne ehitusloa taotlemist esitada ehitusprojekt koos haljastuskavaga Tallinna Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse 3. augusti  2011

korralduse nr 1218-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Korraldusega kehtestatakse Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneering, OÜ VILLA ARTUR KUKK töö nr 04. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kristiine linnaosas 0,49 ha suurusel maa-alal asuvale Lõokese tn 5 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ringikujulise korterelamu rajamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuga ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Kristiine linnaosas Lõokese tänava, Haraka tänava, Linnu tee ja Västriku tänava vahelises kvartalis, Lõokese ja Haraka tänava ääres. Põhjast piirneb planeeritav kinnistu Lõokese tänavaga, idast Haraka tänavaga, lõunast Haraka tn 4 kinnistuga, läänest ja edelast Lõokese tn 5b kinnistuga.

Planeeritava kinnistu suurus on 4137 m² ja maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa.

Krunt on hoonestamata ja võsastunud. Planeeritava kinnistu ja Lõokese tn 5b krundi piiril on vana katlamaja kivikorsten ning vana kasvuhoone vundament. Kinnistu kuulub OÜ-le Nordic Real Estate.

2. Kontaktvööndianalüüs

Planeeringuala kontaktvöönd on piiritletud Linnu tee, Käo tänava, Pardi tänava ja Tondi tänavaga. Siinne nn Tondi aedlinn on suhteliselt homogeense struktuuriga piirkond, mis on kujunenud 20. sajandi esimesel poolel endistele Sprincktali suvemõisa maadele. Võrdlemisi suurtele ning sageli liigniisketele keskmiselt u 1000 m² kruntidele rajati 1920. aastatel peamiselt puitmaterjalist kuni 2-korruselisi mitmepereelamuid. Nõukogude perioodil tihendati aedlinna mõnevõrra, säilitades seda suhteliselt homogeensena: lisandusid üksikelamud ning Tondi tänava äärde ühiskondlikke ning tööstushooneid. Pärast taasiseseisvumise perioodi on toimunud asumi järkjärguline uuenemine - rekonstrueeritakse ja asendatakse amortiseerunud hooneid, on kehtestatud ja menetluses mitmeid planeeringuid. Nt on Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 otsusega nr 40 kehtestatud „Linnu tee 16 detailplaneering“, millega määrati ehitusõigus kuni 2-korruselise nelja korteriga elamu rajamiseks; Tallinna Linnavalitsuse 14. jaanuari 2009 korraldusega nr 39-k on kehtestatud „Tondi tn 42 kinnistu detailplaneering“, millega määrati ehitusõigus kuni 3-korruselise ärihoone rajamiseks, olemasoleva Sprincktali suvemõisa ja tallihoone renoveerimiseks ning kasutuselevõtmiseks ärihoonetena; jt. Seega on asum kujunemas kesklinna lähedaseks arenevaks piirkonnaks.

Käo, Pardi, Rähni ja Haraka tänavate ning Linnu tee vahelist ala võib pidada väljakujunenud elamupiirkonnaks - on nii üksik-, rida- kui ka korterelamuid. Planeeringualast ida poole jääv osa, s.o Haraka, Rähni, Pardi ja Tondi tänava vaheline kvartal, on polüfunktsionaalne. Lisaks mõnele üksik- ja korterelamule on mitu sotsiaalmaa maakasutusega krunti, nt Haraka tn 7, kus asub 2-korruseline Tallinna Haraka Lasteaed ja Tondi tn 40, kus asub 3-korruseline Tallinna 1. Internaatkool.

Ümbruskonna suurim kaubandus-teeninduskeskus on Tondi Selver.

Tondi tänava äärde jäävad mitmed ärimaa maakasutusega krundid. Tondi tn 42 kinnistu territoorium on arhitektuurimälestise kaitsevöönd. 18.-20. sajandist pärit Sprincktali suvemõis on tunnistatud kultuurimälestiseks vastavalt Kultuuriministri 18. augusti 1997 määrusele nr 55 “Kultuurimälestiseks tunnistamine“. Planeeringualast ida suunal, Tondi tn 30 krundil on Tondi Maneež, mis on rajatud 1930. aastatel Eesti Politsei Ratsareservi teenindamiseks ja tegutseb ratsamaneežina tänaseni. Maneeži kõrval oleval Kotka tn 44 krundil paikneb kultuurimälestiseks tunnistatud endise suvemõisa puithoone.

Piirkonna tänavad on väikese liikluskoormusega ja neid kasutavad peamiselt ümbruskonna elanikud. Tihedama liiklusega on Tondi tänav ja Linnu tee. Mõlemal tänaval sõidab ühistransport (buss). Lähim peatus on u 250 m kaugusel. Planeeringualast u 300 m kaugusel asub trammide lõpp-peatus (Tondi peatus). Seega on planeeringualal hea transpordiühendus nii kesklinna kui ka teiste linnaosadega.

Arvestades kontaktvööndi analüüsi ning asjaolu, et planeeritava ala lähinaabrusesse, Tondi tänava äärde, on planeerimisel erineva kasutusfunktsiooniga hoonestusega äri- ja elamukvartal (Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2010 korraldusega nr 1145-k vastuvõetud „Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneering“), saab märkida, et piirkonna linnaruum on uuenemas. Töös olevate planeerimislahendustega luuakse ümbruskonda innovaatilisi avaliku ruumi kvaliteeti tõstvaid lahendusi. Sellest on lähtutud ka käesolevas detailplaneeringus, kus kavandatava planeeringu realiseerimisel tekkiv avalik ruum, uued vaated ja vaatesuunad, valitsevast keskpärasusest esile tõusev vormilahendus on siinses linnaruumis uus.

3. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse punkt 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas.

Käesolev planeering vastab Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidele.

4. Detailplaneeringuga kavandatu

Planeeringulahendusega tehakse ettepanek rajada ringikujulise vormiga kuni 2-korruseline elamu, millel on lisaks üks maa-alune korrus. Elamusse kavandatakse 17 korterit. Krundi senist maakasutuse sihtotstarvet ega krundi piire ei muudeta.

Planeeringu koostaja on näinud ette siinsesse ümbruskonda nn klassikalisest mastaabist ja vormikäsitlusest erineva lahenduse, mille üheks eesmärgiks on luua modernsemat lähenemist traditsioonilisse keskkonda. Lõokese ja Haraka tänavate nurgal asuv krunt lõpetab sirgelt kulgeva põhja-lõunasuunalise Ööbiku tänava, andes head võimalused linnaehituslikku kvalitatiivset mõõdet sisaldava lahenduse loomiseks. Vaadeldav asukoha geomeetria on lihtne ja lineaarne: sirged tänavad, mis moodustavad kvartaleid, ruudukujuline krunt, mis omakorda jaotub sümmeetriliselt Ööbiku tänava suhtes. Lahendus näeb ette Ööbiku tänava lõpetamist kammerliku ringikujulise väljakuga, kus paikneb laste mängunurk ning tänavatasandi sissepääsud korteritesse.

Ringikujuline hoonemaht võimaldab hoonestusala viia tänavast ning ristmikust eemale. Hoonestusala on paigutatud kinnistu keskele, arvestades ka kõrghaljastuse maksimaalset säilitamise vajadust. Kavandatava hoone alune pind on 1595 m² maa peal ja 2090 m² maa-all. Hoone maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 10 meetrit (absoluutne kõrgus 26 meetrit).

Hoone konfiguratsioon ja korruselisus ning avalikus kasutuses olev siseõu on parimaks hea sotsiaalse kliima tekitajaks; tagatud on nii naabrivalve kuritegevuse ennetajana kui ka lastele ühine mänguvõimalus. Lahendusega on tagatud naaberkinnistute elanike komfortsus, sest autoliiklust krundile ei tule, senise kruntidevahelise tühermaa asemele on kavandatud kammerlikud privaataiad, mis tagavad piirkonnas väljakujunenud aedlinliku eluviisi.

Kavandatava hoone esimesele korrusele on planeeritud 9 korterit. Iga korteri juurde kuulub oma aed, kus õueala piirdena on lubatud kasutada ainult võrkpiiret või hekki. Osa nende korterite juurde kuuluvatest majandusruumidest on kavandatud keldritasandile. Teisele korrusele on planeeritud 8 rõduga galeriikorterit, kuhu pääseb siseõues paiknevate trepikodade kaudu. Kokku on planeeringulahenduse kohaselt kavandavasse hoonesse planeeritud 17 korterit.

Elamu sisehoovi on kavandatud üldiseks kasutamiseks mõeldud rekreatsiooniala koos haljasala ja laste mängunurgaga.

Kuna naaberkruntide elamud ei paikne krundi piiri ääres, siis on Eesti Standardi EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ nõuded täidetud. Kavandatavale elamule on tagatud piisav päikesevalgus.

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavast aastateks 2006-2014“ tulenevalt peab krundil tagama 21 parkimiskohta. Tingimus on täidetud, sest maa-alusel korrusel on võimalik parkida kokku 28 sõidukit.

Krundi lõunapiirile, mis piirneb naaberkrundi Haraka tn 4 abihoonega, rajatakse tulemüür.

Sõidukite juurdepääs allmaatasandile on ette nähtud Haraka tänava poolt. Jalakäijad pääsevad hoonesse nii Lõokese kui Haraka tänavalt. Kinnistuga külgnevate tänavate äärde on planeeringulahenduse kohaselt kavandatud 2 m laiune kõnnitee.

Haljastusliku hinnangu teostamiseks vajalik dendroloogiline inventuur viidi läbi agronoom Ü. Jõgari poolt jaanuaris 2009.

Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I ja II väärtusklassi puid planeeringualas ei kasva.

Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse 13 III väärtusklassi, 4 IV väärtusklassi ja 12 V väärtusklassi puud.

Mahavõetavate puude haljastusväärtus tuleb kompenseerida asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Asendusistutuse korras istutatavate puude arvuks on 311 haljastuse ühikut. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv saadakse raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist.

Planeeringualal on aprillis 2010 teostatud radooniuuringud. Uuringu kohaselt kuulub maa-ala normaalse radooni sisaldusega alade kategooriasse, kuid jääb kõrge Rn-riskiga pinnase piiri lähedale. Soovituslikult tuleb elamu projekteerimisel (ehitamisel) Rn-riskiga arvestada ja kindlasti jälgida Eesti standardit EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“. Vastav osa on kajastatud detailplaneeringu seletuskirjas „Nõuded ehitusprojekti koostamiseks“ all.

OÜ Hendrikson & KO poolt on jaanuaris 2009 koostatud Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu ala keskkonnaseisundi hinnang. Hinnangus on märgitud, et vastavalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel toodud jääkreostuskollete nimekirjas toodud andmetele ei leidu planeeritaval alal jääkreostuse koldeid. Samuti ei tuvastatud jääkreostuse allikaid objekti ülevaatusel töö käigus. Kui ehituse käigus peaks avastatama reostust, tuleb reostunud pinnas käidelda vastavalt kehtivatele nõuetele.

5. Avaliku väljapaneku tulemused

Avaliku väljapaneku ajal esitasid elektrooniliselt detailplaneeringu kohta vastuväited Haraka tn 5 ja 5a kinnistute omanik E. Peenemaa, Rähni tänava elanikud J. Kikkas ja R. Kikkas ning A. Laev.

Vastuväited ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vastused olid järgmised:

E. Peenemaa arvates kavandatakse detailplaneeringuga Lõokese tn 5 kinnistule sissesõit 16 meetri kaugusele Lõokese tänava ja Haraka tänava ristmikust, otse Haraka tn 5 ja Haraka tn 5a krundile sissesõidu väravate taha. Haraka tn 5 asuva firma töötajad pargivad oma autosid samuti Haraka tänaval, mistõttu tekitab vastuväite esitaja hinnangul uue sissesõidu rajamine tõsise ohu liiklusõnnetuste ja ummikute tekkeks. Lisaks leidis E. Peenemaa, et mõistlikum oleks lahendada sissepääs territooriumile, sh autode sissesõit Ööbiku tänavalt, kust autod saaksid ilma pööramata otse territooriumile sisse sõita ja 100% ohutuse tagamiseks võib arendaja vastuväite esitaja arvates paigaldada sinna valgusfoori.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas vastuväite esitajale, et esitatud väide Lõokese tn 5 kinnistule planeeritud sissesõidu asukoha osas on vale, kuna planeeringu põhijooniselt (M1:500) mõõtes jääb sissesõit ristmikust umbes 30 meetri kaugusele. Haraka tänaval liiklejad, sealhulgas ka Haraka tn 5 külastajad, saavad Haraka tänaval parkida vastavalt seal kehtivale liikluskorraldusele ning arvestades liiklusseaduses kehtestatud sõiduki peatamise ja parkimise reeglitega. Nii Lõokese kui Haraka tänavad on vähese liiklusega kõrvaltänavad ja uue elamu rajamisega Lõokese tn 5 kinnistule lisandub piirkonda 28 autot, mis ei suurenda oluliselt piirkonna liikluskoormust. Suure tõenäosusega ei lahku ega saabu need 28 autot igapäevaselt maa-alusesse parklasse üheaegselt vaid ajaliselt hajutatult. Samuti ei pruugi kõik maa-alusest parklast väljuvad autod sõita Lõokese tänava suunas, on võimalus sõita ka Linnu tee poole. Kokkuvõtvalt pidas Tallinna Linnaplaneerimise Amet väidet ummikute tekkimisest põhjendamatuks. Lisaks leidis Tallinna Linnaplaneerimise Amet, et sissesõidu kavandamisel Ööbiku tänava poolt, satuks see mitte ristmiku lähedusse vaid lausa ristmikule, mis ei ole liikluskorralduslikult sobiv lahendus. Fooride paigaldamise vajadus sõltub iga konkreetse ristmiku läbilaskevõimest, liiklussagedusest, sõiduautode arvust, liiklusohutuse tasemest. Eeltoodud põhjustel ei pidanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet ettepanekut sissesõidu asukoha muutmise ja valgusfoori paigaldamise osas põhjendatuks.

Rähni tn 15 kinnistu kaasomanikud J. Kikkas ja A. Laev ning Rähni tn 15 kinnistul asuva hoone elanik R. Kikkas esitasid järgmised ühised vastuväited planeeringu kohta:

Vastuväidete esitajate hinnangul pole kohalik omavalitsus Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamisel ega ka hilisemas faasis kaalunud kordagi keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust. Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 lg 3 punkti 8 kohaselt tuleb keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust kaaluda ka keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtumissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetamata allmaaehitise rajamisel. Kaevandamisseadus ei määratle ära kui sügaval peab olema ehitis selleks, et seda saaks käsitleda allmaaehitisena. Vastuväidete esitajate arvates oleks kohalik omavalitsus pidanud nõudma planeerijalt ehitusgeoloogiliste uurimistööde läbiviimist. Kui planeering kehtestatakse, kuid ehitusloa taotlemise käigus selgub läbi ehitusgeoloogiliste uuringute, et maa-alust korrust ehitada ei ole võimalik, siis muutub vastuväidete esitajate hinnangul detailplaneeringu elluviimine võimatuks. Vastuväidete esitajad leidsid, et planeeringuala näol on tegemist miljööväärtusliku 20. sajandi alguse puitelamute alaga, kus on väga ilusat arhitektuuri. Lisaks rõhutasid vastuväidete esitajad, et pildimaterjal seletuskirjas on eksitav, sest ühtegi näidet ei ole toodud ümbruskonnas valitseva ehituslaadi kohta. Ringikujuline moderne lahendus ei sobi esiteks piirkonna väga konkreetse ruudukujulise tänavalahendusega ega ka ümbruskonna arhitektuuriga.

Eeltoodud vastuväidete osas asus Tallinna Linnaplaneerimise Amet seisukohale, et detailplaneeringuga ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta väikeelamute alale kahekorruselise elamu rajamine ning ekspluatatsioon antud asukohas olulist keskkonnamõju. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega. Samuti on planeeringualale koostatud keskkonnaseisundi hinnangu (OÜ Hendrikson & Ko töö) kohaselt kavandatav maakasutus keskkonnakaitse seisukohalt võimalik. Vastuväites viidatud Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määrus nr 224 on kehtestatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõike 4 alusel ja määrus täpsustab nimetatud seaduse § 6 lõikes 2 esitatud tegevusvaldkondade loetelu, mille korral tuleb kaaluda kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise/keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KMH/KSH) algatamise vajalikkust. Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse kaalumisel on seega määravaks KeHJS-s § 6 lõikes 2 toodud tegevusvaldkonnad. Juhul, kui kavandatav tegevus on toodud nimetatud loetelus ja määruses ning ei ole kaetud KeHJS-s § 6 lõikes 1 loetletud olulise keskkonnamõjuga tegevustega, siis tuleb kaaluda KMH/KSH algatamist (sh allmaaehitise rajamisel). Vabariigi Valitsuse määrusega ei saa kehtestada uusi aluseid KMH algatamisele. KeHJS § 6 lg 2 punktis 2 on nimetatud tegevusvaldkonnana maavaravaru kaevandamine või kaevise rikastamine, geoloogiline uuring, üldgeoloogiline uurimistöö või maavaravaru kaevandamise lõpetamine. Nimetatud Vabariigi Valitsuse määruse § 3 täpsustab seda tegevusvaldkonda - KMH vajalikkust tuleb kaaluda allmaaehitise rajamisel mäenduse ja geoloogia valdkonnas (§ 3 punkt 8). Seega ei ole antud detailplaneeringus kavandatava maa-aluse korruse rajamisel tegemist KeHJS-s § 6 lõikes 2 nimetatud tegevusvaldkonnaga, mistõttu puudub vajadus KMH algatamise kaalumiseks. Samuti ei pea KMH/KSH algatamise vajalikkust kaaluma üksikute elamute rajamise puhul. Tallinna Keskkonnaamet on KSH algatamise vajalikkuse kohta andnud hinnangu detailplaneeringu eskiisi staadiumis 8. detsembri 2008 kirjas nr 6.1-4.2/3002, milles on märgitud, et  detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavasti olulist keskkonnamõju ning seetõttu ei vaja antud detailplaneeringu koostamine keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu eskiisi staadiumis oli OÜ Hendrikson & KO poolt koostatud Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu ala keskkonnaseisundi hinnang.  Kaevandamisseaduse § 3 lõigetes 2 ja 4 on selgitatud mõistet allmaaehitis ja millal on sellega tegemist. Nimelt on allmaaehitis (lõige 4) inimtegevuse tulemusena allmaakaeveõõnde loodud rajatis, allmaakaeveõõs on aga lõikest 2 tulenevalt loodusliku lasundiga kaetud tühik maapõues. Tallinna Linnaplaneerimise Amet selgitas, et seega ei käsitleta tsiviilehituses allmaatasandile rajatud korruseid allmaaehitistena kaevandusseaduse mõistes.

Lisaks selgitas Tallinna Linnaplaneerimise Amet ühiselt vastuväite esitanud Rähni tn 15 kinnistu kaasomanikele ja Rähni tn 15 asuva hoone elanikule, et reeglina koostatakse ehitusgeoloogilised uuringud enne ehitusprojekti koostamist. Huvitatud isik on tellinud juba ehitusgeoloogilise ekspertarvamuse, mis valmib detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimumise ajaks. Avalikul arutelul esitles detailplaneeringu koostaja AS-i TELORA-E ehitusinseneri T. Seppeli poolt koostatud ekspertarvamust. Ekspertarvamuse kokkuvõttes on tõdetud, et Lõokese tn 5 planeeritud korterelamu on võimalik rajada ilma eriliste kuivendus- või tugevdustöödeta, mis võiksid ohustada ümbritsevaid kinnistuid. Kui maa-alusele osale ei tehta drenaaži, ei mõjuta see pärast valmimist kuidagi ümbritsevat keskkonda. Ekspertarvamus on käesolevaks ajaks lisatud ka detailplaneeringu materjalidele.

Vastavalt Tallinna üldplaneeringule, mis kehtestas Tallinnas miljööväärtuslikud piirkonnad, pole detailplaneeringus planeeritav maa-ala määratud miljööväärtuslikuks piirkonnaks. Samuti ei ole koostamisel olevas Kristiine linnaosa üldplaneeringus kaalutud määrata Rähni, Lõokese, Västriku ja Tedre tänava vahelist ala miljööväärtuslikuks piirkonnaks, mistõttu on vastuväidete esitajate sellekohased väited väärad.

Detailplaneeringu seletuskirjas olev pildimaterjal käsitleb planeeritava ala läheduses olevaid hooneid nagu Rähni tn 3 ja Haraka tn 5, mis ei ole kuidagi eksitav, kuid mõlemal juhul pole tegemist puitelamutega. Detailplaneeringu seletuskiri sisaldab põhjaliku kontaktvööndi analüüsi ning planeeringulise ja arhitektuurse kontseptsiooni põhjendust.

Tulenevalt Harju maavanema 28. märtsi 2011 kirjast nr 2.1-13k/1208 asus maavanem järelevalve teostamise tulemusena seisukohale, et Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamisel ei ole rikutud seadusi ja norme ega neid vaidlustajate seadusest tulenevaid õigusi, mis kuuluksid järelevalve teostaja poolt tagamisele. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõuetega ning lähtutud planeerimisseadus §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest. Detailplaneering on planeeringu materjalidest nähtuvalt teiste asutuste hulgas kooskõlastatud muuhulgas Tallinna Keskkonnaametiga, Põhja-Eesti Päästekeskusega ja Tallinna Transpordiametiga. Nimetatud asutuste poolt esitatud märkustega on planeeringu koostamisel arvestatud.

Kuna käesoleva detailplaneeringu kehtestab kohalik omavalitsus, siis otsustab antud juhul Tallinna Linnavalitsus, kas Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu lahendus tagab võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid (sh ka vastuväiteid esitanud isikute huvisid). Vastuväiteid esitanud isikute seisukohad on planeeringu dokumentatsiooni lisatud ning igal planeeringuga tutvujal on võimalik saada ülevaadet vastuväidete sisust.

Lähtudes maavanema pädevuse piiridest ja võttes aluseks planeerimisseaduse § 23 lõike 6 andis Harju Maavanem oma heakskiidu Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringule ning tagastas planeeringu kohalikule omavalitsusele edasiseks menetlemiseks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 12. detsembri 2003 avaldusega OÜ Nordic Real Estate. Sama isikuga on 19. jaanuaril 2009 sõlmitud detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õiguse üle andmise leping nr 2-5/13.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalituse 4. veebruari 2009 korraldusega nr 132-k “Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“ eesmärgiga määrata Lõokese tn 5 kinnistule ehitusõigus kuni 2-korruselise, 1 maa-aluse korrusega ringikujulise elamu rajamiseks. Vastav teade ilmus 6. veebruaril 2009 ajalehes Postimees.

Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 25. veebruaril 2009 Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Vastav teade ilmus 18. veebruari 2009 ajalehes Postimees. Arutelu protokolli kohaselt võtsid osalejad planeeringuga kavandatava teadmiseks. Lõokese tn 12 kinnistu omanik T. Linna jäi seisukohale, et ringikujuline hoone ei ole piirkonda sobilik.

Detailplaneeringulahenduse on koostanud OÜ VILLA ARTUR KUKK.

Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud Eesti Geoloogiakeskuse poolt aprillis 2010 teostatud radooniuuring, OÜ Hendrikson & KO poolt jaanuaris 2009 koostatud keskkonnaseisundi hinnang ning Ü. Jõgari poolt jaanuaris 2009 koostatud dendroloogiline inventuur.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, AS Fortum Termest ja planeeritava kinnistu omanik kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

1. ehitus- ja haljastusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga;

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

2. ehitustööde käigus pinnase või pinnasevee reostusnähtude ilmnemisel hinnata reostuse suurus ja ulatus. Vastavalt reostuse iseloomule see lokaliseerida või likvideerida. Reostuse avastamisest teavitada Keskkonnainspektsiooni.

Vajadusel tuleb tingimus täita ehitustööde käigus.

Põhja-Eesti Päästekeskus juhtis kooskõlastamisel tähelepanu asjaolule, et tulenevalt planeerimisseaduse § 16 lg 8 ning kemikaaliseaduse § 14 asub planeeritav kinnistu raudtee ohualas. Vastavalt Tallinna riskianalüüsile on raudtee ohuala inimestele kuni 350 m ja hoonetele 35 m.

Vastav tähelepanek on lisatud planeeringu seletuskirja punkti 4.7

Terviseameti Põhja talitus kooskõlastas detailplaneeringu märkides, et kui võetakse arvesse järgmised märkused, siis on planeering kooskõlas kehtivate tervisekaitsenõuetega:

1. hoone eluruumide projekteerimisel tuleb arvestada, et eluruume ei planeerita soklikorrusele;

Vastav tingimus on planeeringus sätestatud ning on täitmiseks ehitusprojekti koostamise staadiumis.

2. kuna Haraka tn 4 kõrvalhoone ette tuleb rajada tulemüür, mis jääb lähedale planeeritavale hoonele, siis tuleb tulevasi elanikke teavitada, et nende vaade ja loomulik valgustus võivad olla mõjutatud ning piiratud.

Vastav tingimus on planeeringus sätestatud ning on täitmiseks pärast hoone valmimist ja vastavate korterite võõrandamisel.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete veevarustuse- ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Elion Ettevõtted AS kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

AS Eesti Gaas kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastada AS-ga EG Võrguteenus.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 2010 korraldusega nr 1401-k „Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 29. septembril 2010, ajalehes Pealinn 4. oktoobril 2010 ja ajalehes Kristiine Leht 22. oktoobril 2010. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 13. oktoobril 2010, ajalehes Pealinn 18. oktoobril 2010 ja ajalehes Kristiine Leht 22. oktoobril 2010. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 25. oktoobrist kuni 8.  novembrini 2010.

Avaliku väljapaneku ajal esitasid elektrooniliselt detailplaneeringu kohta vastuväited Haraka tn 5 ja 5a kinnistute omanik E. Peenemaa, Rähni tänava elanikud J. Kikkas ja R. Kikkas ning A. Laev.

Vastuväidete esitajale edastati Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukohad tähitud kirjaga 25. novembril 2010.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu toimus 8. detsembril 2010. Teade arutelu toimumise kohta ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 26. novembril 2010 ja ajalehes Pealinn 6. detsembril 2010. Haraka tn 5 ja 5a kinnistute omanik, R. Kikkas ja A. Laev arutelul ei osalenud. Arutelul osalenud T. Linna (Lõokese tn 12) jäi seisukohale, et planeeritav ringikujuline korterelamu on piirkonda sobimatu ning tegi ettepaneku täiendada planeeringu seletuskirja selliselt, et ehituse ajal tekkida võivad kahjustused naaberhoonete omanikele kompenseeritakse.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu menetluse käigus jäid vastuväited lahendamata, esitati detailplaneering planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Tallinna Linnavalitsus esitas 11. veebruaril 2011 kirjaga nr LV-1/1015 maavanemale heakskiidu saamiseks ja detailplaneeringu avalikul väljapanekul ülesjäänud vastuväidete lahendamiseks Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu.

Vastavalt planeerimisseaduse § 23 lg 3 punktile 5 korraldati Harju Maavalitsuses 22. märtsil 2011 detailplaneeringu avalikul väljapanekul vastuväiteid esitanud isikute ja kohaliku omavalitsuse esindajate seisukohtade ärakuulamiseks nõupidamine. Nõupidamisel osalesid lisaks Harju Maavalitsuse planeeringute järelevalve komisjoni liikmetele Tallinna Linnaplaneerimise Ametist Mare Lõhmus ja Kristine Kase, OÜ VILLA ARTUR KUKK esindaja Heigo Seppel ning vastuväiteid esitanud Jaanika Kikkas ja tema esindaja Liisa Linna.

Teised vastuväiteid esitanud isikud arutelule kohale ei ilmunud. Arutelule kohale tulnud vastuväiteid esitanud isikud ja kohaliku omavalitsuse esindajad ei jõudnud kokkuleppele vastuväidetega arvestamise osas.

Harju maavanem andis 28. märtsil 2011 Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringule planeerimisseaduse § 23 lõike 6 kohase heakskiidu.

OÜ Nordic Real Estate võttis 27. mail 2011 sõlmitud lepinguga nr 3-7/96 kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee väljaehitamise.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p-le 1 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Rähni tn 15 kinnistu kaasomanikke J. Kikast ja A. Laeva, Rähni tn 15 kinnistul asuva hoone elanikku R. Kikast ning Haraka tn 5 ja 5a kinnistute omanikku E. Peenemad.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 p-le 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Haraka tn 3, Haraka tn 4, Lõokese tn 5b, Lõokese tn 8, Lõokese tn 10 // Ööbiku tn 14a ja Ööbiku tn 14 kinnistute omanikke ning planeeritava Lõokese tn 5 kinnistu omanikku.

Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 kohaselt kehtestab detailplaneeringu, mille koostamise üle ei teostata järelevalvet, või maavanema poolt järelevalve käigus heakskiidetud detailplaneeringu kohalik omavalitsus. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 3 kohaselt kehtestab planeerimisseaduse paragrahv 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringu linnavolikogu otsusega, muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus korraldusega. Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneering ei kuulu planeerimisseaduse § 10 lõikes 6¹ nimetatud detailplaneeringute hulka.

Arvestades eeltoodut, on esitatud Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks korralduse eelnõu „Lõokese tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“.

 

 

 

 

Toomas Õispuu

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes