Tallinna Linnavalitsus 03.08.2011 korraldus number 1202.
Männiku tee 26 maa tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 27. augusti 2008 korralduse nr 1378-k kehtetuks tunnistamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 14.06.2086

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 19 02.06.2011 12.06.2011 RT IV, 09.03.2013, 43
2 Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 50 16.10.2003 23.10.2003 RT IV, 16.08.2013, 38