Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja kohusetäitja nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 03.08.2011 korraldus number 1197
Redaktsiooni kehtivus:03.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. august

2011 nr

1197-k

 

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja kohusetäitja nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, avaliku teenistuse seaduse § 24, Tallinna põhimääruse § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 "Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord" § 12 lg-ga 3, lisaga 1, Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatudTallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse“ p-ga 4.1 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna peaarhitekt Endrik Mänd Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja kohusetäitjaks alates 4. augustist 2011 kuni linnaplaneerimise ameti juhataja ametisse nimetamiseni.

2. Endrik Mänd jätkab linnaplaneerimise ameti juhataja kohustuste täitmise ajal linna peaarhitekti teenistuskohustuste täitmist.

3. Määrata Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja kohusetäitja Endrik Männi ametipalgaks 2359 eurot kuus (palgaaste C10) alates 4. augustist 2011.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Endrik Männile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes