Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja teenistusest vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 03.08.2011 korraldus number 1196

Redaktsiooni kehtivus 03.08.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. august

2011 nr

1196-k

 

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja teenistusest vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 112, § 114 lg-te 1, 2 ja 4, § 132 lg-te 1 ja 2, töölepingu seaduse § 71, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatudTallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse“ p-ga 4.1, Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-tega 1 ja 2 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Toomas Õispuu teenistusest arvates 4. augustist 2011 avaliku teenistuse seaduse § 114 lõike 1 alusel ametniku algatusel.

2. Maksta Toomas Õispuule hüvitust kasutamata jäänud puhkuse eest 1,57 kalendripäeva ulatuses.

3. Toomas Õispuul anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna peaarhitekt Endrik Männile ning esitada 3. augustiks 2011 üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Toomas Õispuule, Endrik Männile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes